X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41640
Przesłano:

Literatura muzyczna - program nauczania

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia w Łomży

Anna Sokołowska

PROGRAM NAUCZANIA

przedmiotu

Literatura muzyczna

KLASA II

Państwowej szkoły muzycznej II stopnia w Łomży

Łomża 2012
zmodyfikowano dn.1.09.2016
zmodyfikowano dn.14.02.2017

Spis treści

Wstęp........................................ 3

Efekty kształcenia po zakończeniu nauki w szkole muzycznej II stopnia ........... 3

Cele kształcenia-wymagania ogólne........................................ 4

Cele kształcenia-wymagania szczegółowe........................................ 4

Materiał nauczania ........................................6

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia ........................................9
Opis osiągnięć ucznia na zakończenie etapu edukacyjnego ......................... 10
Komentarz do realizacji programu nauczania ........................................10

WSTĘP

Niniejszy program powstał w oparciu o potrzeby nauczycieli sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych PSM II stopnia w Łomży. Przedstawione w nim Efekty kształcenia
po zakończeniu nauki w szkole muzycznej II stopnia; Cele kształcenia-wymagania ogólne
oraz Cele kształcenia-wymagania szczegółowe opierają się na rozporządzeniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dn.15.12.2016r (Dz. U. 2016 poz. 2248) w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Wspólne efekty kształcenia po zakończeniu nauki w szkole muzycznej II stopnia

Uczeń:
1) szanuje dziedzictwo kulturowe własnego i innych narodów;
2) przestrzega zasad kultury i etyki, prawa autorskiego oraz innych aktów prawnych
związanych z ochroną dóbr kultury;
3) zna historię dziedziny artystycznej, w obszarze której działa;
4) posiada wiedzę niezbędną do prawidłowej realizacji zadań praktycznych w dziedzinie
artystycznej, którą reprezentuje;
5) zna związki między swoją i innymi dziedzinami sztuki;
6) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym;
7) prezentuje swoje dokonania;
8) kreatywnie realizuje zadania, wykazując się wrażliwością artystyczną;
9) potrafi ocenić jakość wykonywanych zadań;
10) realizuje indywidualnie i zespołowo zadania i projekty artystyczne w zakresie wyuczonej
specjalności;
11) pracuje w zespole w ramach przydzielonych zadań, biorąc współodpowiedzialność za efekt końcowy wspólnej pracy;
12) nawiązuje kontakty i współpracuje z muzykami zespołu;
13) buduje relacje oparte na zaufaniu;
14) prezentuje aktywną postawę w działaniu;
15) potrafi organizować swoją pracę;
16) dba o bezpieczne i higieniczne warunki swojej pracy oraz o kondycję fizyczną i zdrowie;
17) konsekwentnie dąży do celu;
18) przewiduje skutki podejmowanych działań;
19) stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem, w szczególności z tremą;
20) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
21) wyszukuje, dokonuje wyboru i oceny informacji zawartych w różnych tekstach kultury;
22) wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną w realizacji zadań artystycznych
do pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności;
23) jest przygotowany do kontynuowania nauki;
24) pracuje nad własnym rozwojem artystycznym i zawodowym;
25) potrafi świadomie określić swoje możliwości.

Cele kształcenia-wymagania ogólne.

1. Zdobywanie wiedzy z zakresu dzieł reprezentatywnych dla kolejnych epok, czołowych kompozytorów, znajomością głównych form, gatunków i stylów muzycznych
Uczeń wykazuje się znajomością rozpoznawania wybranych dzieł muzycznych, określania
ich przynależności do stylu epoki historycznej.
2. Umiejętność charakteryzowania elementów muzyki, faktury muzycznej, elementów i sposobów kształtowania formy muzycznej
Uczeń wykazuje się umiejętnością rozpoznawania i określania elementów muzyki, faktury muzycznej, środków wyrazu, sposobów kształtowania dzieła muzycznego oraz charakterystycznych cech podstawowych form i gatunków muzycznych.
3. Znajomość instrumentów muzycznych, głosów ludzkich, rodzajów zespołów muzycznych i ich zastosowania w praktyce wykonawczej różnych epok
Uczeń posiłkuje się znajomością aparatu wykonawczego właściwego dla danej epoki w dziejach muzyki.
4. Określanie cech polskiej muzyki ludowej i jej oddziaływania na twórczość polskich kompozytorów XIX i XX wieku
Uczeń przyswaja podstawowe wiadomości o pieśniach, tańcach, instrumentach i zespołach, zwyczajach i obrzędach w polskiej kulturze ludowej oraz o stylizacjach muzyki ludowej w kompozycjach XIX i XX w.
5. Kształtowanie umiejętności opisu, analizy i interpretacji dzieł muzycznych
Uczeń wykorzystuje zdobytą wiedzę do opisu, analizy i interpretacji dzieł muzycznych.
6. Wypracowywanie kreatywnej postawy w zakresie kształcenia w ramach literatury muzycznej
Uczeń tworzy wypowiedzi o muzyce, jej twórcach i rozwoju historycznym na podstawie
poznanej literatury muzycznej.
7. Kształcenie aktywnego udziału w życiu muzycznym
Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, w szczególności w różnych formach życia muzycznego.

Cele kształcenia-wymagania szczegółowe

1. Zdobywanie wiedzy z zakresu dzieł reprezentatywnych dla kolejnych epok, czołowych kompozytorów, głównych form, gatunków i stylów muzycznych

Uczeń:
1) wykazuje znajomość dzieł reprezentatywnych dla kolejnych epok w dziejach muzyki:
a) starożytna Grecja,
b) średniowiecze,
c) renesans,
d) barok,
e) klasycyzm,
f) romantyzm,
g) wiek XX i XXI;

2) charakteryzuje twórczość:
a) kompozytorów reprezentatywnych dla epoki, stylu, kierunku, szkoły lub ugrupowania artystycznego,
b) czołowych kompozytorów: J.S. Bacha, W.A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Chopina,
K. Szymanowskiego, I. Strawińskiego, W. Lutosławskiego;

3) rozpoznaje i opisuje cechy stylu muzycznego:
a) historycznego,
b) narodowego,
c) indywidualnego;
4) porządkuje chronologicznie:
a) szkoły kompozytorskie,
b) sylwetki kompozytorów reprezentatywnych dla epoki, stylu, kierunku,
c) gatunki i formy muzyczne.

2. Umiejętność charakteryzowania elementów muzyki, faktury muzycznej, elementów i sposobów kształtowania formy muzycznej
Uczeń:
1) poprawnie posługuje się terminami i pojęciami muzycznymi, określającymi:
a) język dźwiękowy: skale, melodyka, metrorytmika, harmonika, kolorystyka, artykulacja, agogika, dynamika i ich najczęściej spotykane włoskie określenia,
b) rodzaje faktury muzycznej (np. homofoniczna, polifoniczna, instrumentalna,wokalna);
2) określa i charakteryzuje:
a) współczynniki dzieła muzycznego,
b) podstawowe zasady kształtowania formy muzycznej,
c) techniki kompozytorskie charakterystyczne dla różnych stylów historycznych;
3) określa funkcje muzyki, różnie rozumiane w poszczególnych epokach;
4) rozróżnia i charakteryzuje gatunki i formy muzyczne typowe dla poszczególnych epok.

3. Znajomość instrumentów muzycznych, głosów ludzkich i rodzajów zespołów
muzycznych i ich zastosowania w praktyce wykonawczej różnych epok
Uczeń:
1) charakteryzuje praktykę wykonawczą: instrumenty, głosy ludzkie, rodzaje zespołów
muzycznych;
2) określa sposoby ich stosowania – w gatunkach i formach właściwych dla poszczególnych epok.

4. Określanie cech polskiej muzyki ludowej i jej oddziaływania na twórczość polskich
kompozytorów XIX i XX wieku
Uczeń:
1) zna regiony muzyczne Polski;
2) posiada podstawowe wiadomości o zwyczajach i obrzędach;
3) wykazuje się znajomością pieśni i tańców ludowych oraz instrumentarium ludowego;
4) określa znaczenie polskiego folkloru muzycznego dla twórczości wybranych twórców muzyki XIX i XX wieku;
5) zna przykłady stylizacji muzyki ludowej oraz wykorzystania folkloru w sposób in crudo.

5. Kształtowanie umiejętności opisu, analizy i interpretacji dzieł muzycznych
Uczeń stosuje posiadaną wiedzę do analizy słuchowej, wzrokowej lub słuchowo-wzrokowej utworów muzycznych:
1) rozpoznaje i opisuje podstawowe techniki kompozytorskie;
2) rozpoznaje i opisuje cechy stylów muzycznych, wskazując przynależność utworu do danego stylu
(od średniowiecza do XXI wieku);
3) rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe cechy języka muzycznego (np. tonalność, melodykę, harmonikę, fakturę, sposoby kształtowania formy, obsadę wykonawczą, typ wyrazowości);
4) rozpoznaje i opisuje cechy gatunków i form muzycznych typowych dla poszczególnych epok.

6. Wypracowywanie kreatywnej postawy w zakresie kształcenia w ramach literatury muzycznej
Uczeń:
1) wybiera i porządkuje informacje istotne dla literatury muzycznej;
2) wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną do odczytania i porządkowania faktów, pojęć i terminów z zakresu literatury muzycznej.

7. Kształcenie aktywnego udziału w życiu muzycznym
Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę z zakresu literatury muzycznej w sposób praktyczny do tworzenia własnych interpretacji;
2) prezentuje własny pogląd na twórczość muzyczną poznaną podczas uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego.

MATERIAŁ NAUCZANIA
KLASA II PSM II stopnia
Semestr I

1. Próba odpowiedzi na pytanie: co to jest muzyka. Periodyzacja historii muzyki –wybitni przedstawiciele poszczególnych epok.
2. Podział i funkcje muzyki : rodzaje muzyki, gatunki muzyki instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej.
Gatunki i formy muzyczne typowe dla poszczególnych epok.
3. Treści wyrażane przez muzykę- współdziałanie elementów pozamuzycznych w utworze: muzyka autonomiczna-absolutna; współdziałająca z tekstem, ilustracyjna; programowa.
4. Elementy dzieła muzycznego.
5. Rodzaje melodyki w muzyce instrumentalnej i wokalnej.
(figuracyjna, kantylenowa, ornamentalna, sylabiczna, melizmatyczna, deklamacyjna)
6. Rodzaje rytmiki: rytmika swobodna i dawne notacje muzyczne (literowa, neumatyczna, modalna, menzuralna, tabulaturowa)
7. Rodzaje rytmiki: rytmika ustalona (okresowa, motoryczna, taneczna, marszowa, stała, zmienna) .
Polimetria i polirytmia.
8. Rodzaje harmoniki: modalna, funkcyjna, atonalna. [Pojęcia: klaster, aleatoryzm. Notacja graficzna.]
9. Rodzaje dynamiki i oznaczenia dynamiczne.
10. Rodzaje agogiki. [agogika względna, bezwzględna, oznaczenia w j.włoskim]
11. Rodzaje artykulacji. [legato, staccato, portato, pizzicato, flażolet, tremolo, con sordino, arpeggio]
12. Kolorystyka. Typy zespołów orkiestrowych: orkiestra barokowa, mała orkiestra symfoniczna, wielka orkiestra symfoniczna. Układ instrumentów orkiestry symfonicznej w partyturze, skróty nazw instrumentów.
13. Rodzaje faktury: monofonia, polifonia, homofonia (rodzaje akompaniamentu), faktura polifonizująca, homofonizująca. Pojęcia: heterofonia, burdon.
14. Budowa okresowa i ewolucyjna utworów muzycznych.
15. Formy polifoniczne- kanon, fuga, współczynniki fugi.
16. Forma ronda

Propozycja literatury muzycznej:

Orlando di Lasso - Echo
F. Chopin- Preludium A-dur op.28 nr 7
F.Chopin Etiuda c-moll op.25 nr 12 ; op.10 nr 12
C.Saint -Saens –Wybrane miniatury z cyklu Karnawał zwierząt
O.Messiaen -Kwartet na koniec czasu (świata)
S. Rachmaninow II Symfonia e moll cz.3 Adagio
M.Karłowicz - Poemat symfoniczny Pieśń o wszechbycie
Edward Grieg –Peer Gynt- Suita nr1,2

Anonim- Bogurodzica
M.Karłowicz- Pieśń „Skąd pierwsze gwiazdy”
Krzysztof Klabon- Pieśni Kaliopy słowieńskiej nr 6 Tryumufuj wierny poddany
K.Szymanowski- Pieśni muezina szalonego, nr1
K.Szymanowski- Pieśni kurpiowskie- Uwoz mamo
G.F. Haendel- oratorium Mesjasz [nr 22,8, 15]

Anonim- -Skolion [epitafium Seikilosa]
Anonim- Hymn do św.Jana (Ut queant laxis )
Perotinus- organum Alleluja nativitas
M. Gomółka – Melodie na psałterz polski- Psalm 47 „Kleszczmy rękoma”
N.Rimski-Korsakow Lot trzmiela
F.Chopin Etiuda c-moll op.25.nr12
F.Chopin- Sonata b-moll op.35 cz.3 Marsz żałobny, cz.4 Presto
F.Chopin- Preludium c-moll op.28 nr 20
F.Schubert- Galop
S.Prokofiew- Marsz z opery Miłość do trzech pomarańczy
P.Czajkowski – V Symfonia e moll cz.3 Walc
J.Brahms- V Taniec węgierski g-moll
A.Dvorak- Taniec słowiański C-dur
I.Strawiński- Święty taniec wybranej z baletu Święto wiosny; Walc z baletu Pietruszka

Guillaume de Machaut- Kyrie z mszy „Notre Dame”
Anonim- Breve regnum
Wacław z Szamotuł – Pieśń Kryste dniu naszej światłości; Pieśń Błogosławiony człowiek
G.P. da Palestrina – motet Tota pulchna es amica mea
G. Bizet- Habanera z suity Carmen
M.Musorgski- Gnom z cyklu Obrazki z wystawy
W.Lutosławski- Pieśń Wiatr
K..Penderecki –Ofiarom Hiroszimy.Tren; Fluorescencje
W.Lutosławski II symfonia
I.Strawiński- Walc z baletu Pietruszka
S .Prokofiew- Montecchi i Capuletti z baletu Romeo i Julia
C.Debussy- Clair de lune z Suity Bergmasque- cz.3
B.Schaeffer-Dwa utwory na skrzypce i fortepiano; Kontury na fortepian

G.Gershwin-Błękitna rapsodia.
B.Bartok- III taniec rumuński [w opracowaniu na skrzypce i fortepian]
W.Kilar- Wokaliza z filmu Dziewiąte wrota
W.Lutosławski Kwartet smyczkowy cz.2
Berlioz- Symfonia fantastyczna- cz.2 Bal
P.Czajkowski- Scena z suity baletowej Jezioro łabędzie (temat Odetty)
Musorgski- Chatka na kurzej stopce z cyklu Obrazki z wystawy
I.Strawiński- Finał z baletu Ognisty Ptak
E .Grieg- Utwory liryczne- (wybór)

M.Karłowicz.- Poemat symfoniczny Pieśń o wiekuistej tęsknocie
J.S.Bach II suita orkiestrowa h mollcz.6 Menuet
J.S.Bach III suita orkiestrowa D-dur cz.3 Gawot
G.F.Haendel-Muzyka na wodzie I suita F dur cz.8 Menuet
J.S.Bach I koncert brandenburski F dur cz.4 Menuet
Mozart- Symfonia C dur Jowiszowa KV551 cz.3 Menuet.
J.Haydn-101 Symfonia B-dur cz.1 Allegro
G.Rossini- Uwertura do opery Wilhelm Tell
P.Czajkowski- Uwertura-fantazja Romeo i Julia
P.Czajkowski –Trepak z suity baletowej Dziadek do orzechów

Anonim-Kyrie (Missa de Angelis)
J. des Pres- motet Ave Maria
J.S.Bach- III Partita E-dur- Preludium
J.S.Bach-II Inwencja 2-głosowa c-moll
W.A.Mozart- Sonata C dur “Facile” cz.1
W.A.Mozart- Sonata a-moll KV 310 cz.1
L.van Beethoven- Sonata c-moll op.13 cz.1
L.van Beethoven- VII Symfonia A dur cz.2 Allegretto
L. van Beethoven - IX Symfonia d moll cz.2 Molto vivace
F.Chopin-Preludium e-moll I d-moll op.28
F.Chopin-Mazurek a-moll op.17 nr 4
P.Czajkowski- Taniec łabędzi z suity baletowej Jezioro łabędzie

Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”
F.Chopin- Mazurek Cdur op.67 nr 3
F.Chopin Preludium A-dur op.28
R.Schumann- Śmiały jeździec ze zbioru Album dla młodzieży, Strachy z cyklu Sceny dziecięce
J.Brahms- Taniec węgierski g moll , taniec węgierski d moll
A.Dvorak- Humoreska Ges-dur

J.S.Bach- I preludium C dur I DWK, Preludium i fuga c moll DWK I, Preludium i fuga d- moll DWK I
Sł. G.F.Haendel- oratorium „Mesjasz”- fragment chóralny „And with his stripes we are healed”
W.A.Mozart- Requiem d-moll –Kyrie
J.S.Bach- Toccata i fuga d-moll BWV 565;
F.Liszt Preludium i fuga na temat BACH
J.S.Bach- Wariacje Goldbergowskie (wybór)
C.Saint- Saens- Skamieliny z cyklu Karnawał zwierząt
J.Ph.Rameau- Suita e-moll cz.4 Gigue en Rondo
Mozart- Divertimento D dur KV 251 cz .5 rondo; Serenada B dur kv 361 cz.7 Finale [molto allegro]

KLASA II PSM II stopnia
Semestr II

1. Wariacje ostinatowe i wariacje figuracyjno –ornamentalne (klasyczny temat z wariacjami).
2. Cykliczne formy instrumentalne baroku- sonata i koncert.
3. Forma sonatowa.
4. Klasyczny cykl sonatowy 4-częściowy. Cykliczne gatunki instrumentalne- sonata, symfonia, kwartet smyczkowy.
5. Trzyczęściowy cykl sonatowy . Cykliczne gatunki instrumentalne- sonata, koncert. Rondo sonatowe.
6. Symfonia programowa i symfonia wokalno-instrumentalna.
7. Uwertura koncertowa i poemat symfoniczny.
8. Polska muzyka ludowa. (O.Kolberg i jego dzieło. Cechy polskich pieśni ludowych. Instrumenty muzyczne, kapele różnych regionów, tańce ludowe). Muzyka folkowa.
9. Stylizacja polskiej muzyki ludowej w twórczości kompozytorów muzyki XIX i XXw.
10. Narodowe tańce polskie i ich stylizacje.

Propozycja literatury muzycznej:

J.S.Bach- Passacaglia c-moll BWV 582
J.Pachelbel- Kanon D-dur
W.A.Mozart- Wariacje na temat piosenki francuskiej Ah vous dire je maman
J.Haydn- 94 Symfonia G-dur cz.2
N.Paganini-24 Kaprys a –moll op.1
F.Schubert- Kwintet fortepianowy Pstrąg cz.4
P.Czajkowski- Wariacje na temat Rococo
B.Britten Wariacje na temat Purcella
P.Heidrich-Wariacje na temat piosenki Happy birthday

G.F.Haendel, A,Corelli –sonaty triowe, concerti grossi
J.S.Bach-Koncerty brandenburskie
A.Vivaldi-Cztery pory roku

L.van Beethoven Sonata f moll op.2 nr 1 cz.1 Allegro
A.Dvorak-IX Symfonia e moll z Nowego Świata
W.A.Mozart Symfonia g moll KV 550 cz.1 Allegro
W.A.Mozart Symfonia C-dur „Jowiszowa” KV551 cz.1 Allegro
L.van Beethoven V Symfonia c-moll cz.1,3 ; III Symfonia Es dur Eroica cz.1
J.Haydn-101 Symfonia D-dur cz.2 Andante, cz.3 menuet
J.Haydn-94 Symfonia G-dur Niespodzianka cz.2 Andante
J.Haydn 103 Symfonia Es-dur Z tremolem kotłów.cz1Adagio Allegro
F.Schubert Symfonia Niedokończona h moll cz.1
P.Czajkowski- VI symfonia h moll Patetyczna cz.1 Adagio-allegro

F.Chopin Koncert e moll cz.1 Allegro
H.Wieniawski- Koncert skrzypcowy fis-moll cz.1 Allegro
L.van Beethoven Koncert fortepianowy Es dur cz.1 Allegro
R.Schumann – Koncert fortepianowy a moll .cz.1 Allegro
Johannes Brahms- Koncert fortepianowy d – moll cz.1 Maestoso.Poco piu moderato
P.Czajkowski- Koncert fortepianowy b-moll cz.1 Allegro
F.Mendelssohn- Koncert skrzypcowy e moll cz.1 allegro
E.Grieg- Koncert fortepianowy a moll cz.1 ,3
N. Paganini- Koncert skrzypcowy h-moll cz.3 Rondo „La Campanella”
J.Brahms -Koncert skrzypcowy D-dur op.77 cz.3 Allegro giocoso.

L.van Beethoven-VI Symfonia F-dur Pastoralna
L.van Beethoven-IX Symfonia d-moll cz.4
H.Berlioz-Symfonia fantastyczna
F.Liszt-Symfonia Dantejska, Symfonia Faustowska
G.Mahler-VIII Symfonia Tysiąca
D.Szostakowicz XIII Symfonia Babi Jar
K.Szymanowski III Symfonia Pieśń o nocy
H.M.Górecki-III Symfonia Pieśni żałosnych
K.Penderecki-VII Symfonia Siedem bram Jerozolimy, VIII Symfonia Pieśni przemijania

L.van Beethoven-Coriolan
F.Liszt-Preludia
B.Smetana-Wełtawa
M.Musorgski -Noc na Łysej Górze
Z.Noskowski-Step
A.Borodin-W stepach Azji środkowej
R.Strauss-Tako rzecze Zaratustra
M.Karłowicz-Stanisław i Anna Oświecimowie

Płyty z serii „Muzyka źródeł” (nagrania oryginalnej polskiej muzyki ludowej)
Kapela ze wsi Warszawa- Żurawie, Powolniak; Swoją drogą- Kołysanka (muzyka folkowa)

W.Kilar- Krzesany; Orawa
K.Szymanowski- balet Harnasie
K.Szymanowski-Pieśni kurpiowskie-Uwoz mamo
K.Szymanowski-Pieśni kurpiowskie-Bzicam kunia
G.Bacewicz- Taniec mazowiecki
W.Lutosławski- Melodie ludowe na fortepian- Gąsior
W.Lutosławski- Koncerta na orkiestrę cz.1
W.Lutosławski-Mała suita
Andrzej Panufnik-Symfonia rustica cz.1
H.M.Góreki- Symfonia Pieśni żałosnych cz.3.Lento

W.Kilar- Polonez z filmu Pan Tadeusz
K.Szymanowski Krakowiak
F.Chopin- Rondo a la krakowiak
F. Chopin, Koncert fortepianowy e-moll op.11 cz. 3
S. Moniuszko Polonez, Mazur z opery Halka;
S.Moniuszko-Aria Miecznika, Mazur opery Straszny dwór
J. Stefani Suita z opery Cud mniemany czyli Krakowiacy i górale (polonez, krakowiak, oberek)
H.Wieniawski-Obertas; Kujawiak
L.Różycki Krakowiak z baletu Pan Twardowski
I.J.Paderewski- Krakowiak fantastyczny
G.Bacewicz Oberek
F.Chopin –Mazurki (wybór)

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia

- Odpowiedź ustna – może obejmować 1-2 tematy lekcyjne.
- Kartkówki trwające ok. 15 minut obejmują 1-2 tematy lekcyjne lub analizę elementów
dzieła muzycznego wysłuchanych utworów lub znajomość literatury muzycznej.
- Sprawdziany, które obejmują szerszy zakres materiału i sprawdzają konkretny zakres wiedzy
i umiejętności ucznia, mogą być ujęte w formę krótkich pytań zamkniętych, krótkich pytań
otwartych, testu wyboru.
- Prace domowe – wypowiedź pisemna na zadany temat.
- Udział w koncertach Filharmonii łomżyńskiej (lub innych koncertach muzyki klasycznej)
i samodzielne napisanie recenzji dotyczącej wysłuchanego koncertu
- Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Opis osiągnięć ucznia na zakończenie etapu edukacyjnego
Uczeń kończący klasę II powinien umieć/potrafić:

-Podać periodyzację dziejów muzyki .
-Przyporządkować kompozytora do epoki w której tworzył.
-Podać różnice między muzyką programową, autonomiczną i współdziałającą z tekstem.
-Na podstawie charakterystycznych cech stylistycznych określić epokę, z której pochodzi dany przykład muzyczny.
-Określić różnicę między fakturą monofoniczną, polifoniczną, homofoniczną
-Wymienić nazwy w j.włoskim dotyczące oznaczeń muzycznych, skróty nazw instrumentów w partyturze
-Porównać budowę koncertu klasycznego i dojrzałej symfonii klasycznej.
-Wymienić współczynniki fugi, formy sonatowej, formy ronda, okresu muzycznego.
-Podać przykład utworu o budowie okresowej i ewolucyjnej.
-Określić gatunki i formy muzyczne typowe dla poszczególnych epok.
-Określić różnice między wariacjami ostinatowymi i wariacjami figuracyjno-ornamentalnymi
-Wymienić osiągnięcia Oskara Kolberga, cechy polskiej muzyki ludowej, ludowe instrumenty muzyczne
i tańce charakterystyczne dla danych regionów.
-Podać przykłady stylizacji polskiej muzyki ludowej w twórczości kompozytorów XIX i XXw.
-Wymienić i scharakteryzować narodowe tańce polskie. Podać przykłady stylizacji narodowych tańców polskich. Rozpoznać stylizację danego tańca w przykładzie muzycznym.
-Rozpoznać przykładowe utwory muzyczne wskazane przez nauczyciela z określeniem wieku i epoki w dziejach muzyki.

Komentarz do realizacji programu nauczania

Literatura muzyczna odbywa się dwa razy w tygodniu w klasie II PSM II stopnia.
Sala lekcyjna powinna być wyposażona w tablicę i odpowiedni sprzęt audiowizualny,
na którym odtwarzane są dzieła ujęte w programie nauczania i według potrzeb uznanych przez nauczyciela.
Literatura muzyczna umieszczona w materiale nauczania ma charakter pomocniczy, dobór literatury muzycznej, wykorzystywany podczas lekcji może obejmować inny zestaw utworów.
Dobór metod pracy w trakcie lekcji leży w gestii nauczyciela, przy czym należy większy nacisk położyć na metody aktywizujące uczniów.
Metody pracy:
- pogadanka, opowiadanie, praca z tekstem podręcznika
-dyskusja, burza mózgów, metoda tekstu przewodniego, drama, projekt, mapa mentalna, portfolio,
jigsaw-puzzle, drzewko decyzyjne, ranking diamentowy, wycieczka, uczestnictwo w koncertach filharmonicznych, lekcjach muzealnych, spotkaniach z kompozytorami i wykonawcami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.