X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41621
Przesłano:

Funkcje i rodzaje rynków. Scenariusz lekcji z podstaw przedsiębiorczości

SCENARIUSZ LEKCJI
Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości
Nauczyciel:
Temat: Funkcje i rodzaje rynków
Cel główny: Uczeń wymienia podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków ( Podstawa programowa pkt. 2.3)
Cele operacyjne:
- uczeń definiuje pojęcie rynku
- uczeń wymienia kategorie podziału rynku
- uczeń podaje przykłady rynku lokalnego, krajowego, globalnego
- uczeń wymienia i charakteryzuje funkcje rynku
Metody pracy :
-pogadanka
- burza mózgów
- rozwiązywanie zadań/ćwiczeń
Formy pracy:
-praca indywidualna
- praca w grupach
- praca zespołowa
Środki dydaktyczne :
- tablica, kreda
- ćwiczenia
- zeszyty uczniów
- karty pracy
Przebieg lekcji
Część I – Wprowadzenie
1. Nauczyciel sprawdza listę obecności i ewentualną pracę domową
2. Nauczyciel zadaje pytania mające na celu przypomnienie treści z poprzedniej lekcji , uczniowie odpowiadają na pytania
3. Nauczyciel przedstawia temat lekcji „Funkcje i rodzaje rynków”, zapisuje go na tablicy i wskazuje zagadnienia, które będą omawiane na lekcji.
a) pojęcie rynku
b) klasyfikacja rynku
c) funkcje rynku
Część II – Część właściwa
1. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo „rynek” i prosi uczniów o wymienienie skojarzeń do tego hasła (burza mózgów) /lub nauczyciel rozdaje uczniom karteczki smoprzylepne , na których każdy uczeń zapisuje po jednym lub po dwa słowa, które kojarzą mu się z hasłem „rynek” i które następnie przyczepia na tablicy. Nauczyciel porządkuje hasła i przedstawia je uczniom.
2. Nauczyciel podaje uczniom definicję rynku i zwraca uwagę na to, że pojęcie to z czasem zyskało dużo szersze znaczenie.
Dawniej: Rynek – to główny plac miejski, na którym znajdowały się najważniejsze budynki administracyjne oraz punkty handlowe i usługowe, istniejący w prawie każdym mieście. Dawniej gromadzili się tutaj sprzedawcy i nabywcy z różnych regionów kraju i świata.
Dzisiaj: Rynek to ogół transakcji kupna – sprzedaży, a także warunków, w których one przebiegają.
Uczniowie zapisują definicję rynku w zeszytach.
3. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom schematy podziału rynku ze względu na cztery kategorie: Zasięg przestrzenny, przedmiot wymiany, szczebel obrotu oraz zróżnicowania rynku. Nauczyciel prosi uczniów o podawanie przykładów poszczególnych rodzajów rynku i zadając dodatkowe pytania nakierowuje uczniów na właściwe odpowiedzi. Uczniowie przy pomocy nauczyciela uzupełniają schemat.

Wersja dla nauczyciela
RYNEK

zasięg terytorialny:

lokalny

regionalny

krajowy

międzynarodowy

globalny

przedmiot wymiany:

rynek dóbr i usług

rynek finansowy

rynek czynników wytwórczych

szczebel wymiany:

rynek hurtowy

rynek detaliczny

zróżnicowanie rynku:

rynek producenta

rynek konsumenta

Wersja dla ucznia
RYNEK
Zasięg terytorialny( przestrzenny)
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
przedmiot wymiany
........................................
........................................ ..............................
szczebel obrotu
.................................
.................................
zróżnicowanie rynku ........................................
........................................

Uzupełniony poprawnie schemat uczniowie wklejają do zeszytów.
Definicję rynku konsumenta i producenta uczniowie zapisują do zeszytów.
Rynek producenta – mówimy o nim w sytuacji ,gdy potrzeby konsumenta nie są dostatecznie zaspokajane, podaż jest mniejsza niż popyt, producent dyktuje ceny.
Rynek konsumenta – podaż przewyższa popyt, kupujący może w każdej chwili nabyć towar, a sprzedający konkurują ze sobą o klientów
4. Uczniowie wykonują zadanie z zeszytu ćwiczeń ( „ Krok w przedsiębiorczość” str. 16 zad. 6 , Załącznik nr 1), które następnie zostaje sprawdzone.
5. Nauczyciel opowiada uczniom jakie istotne funkcje pełni rynek ( metoda podająca).
Krótka notatka do zeszytu.
- funkcja informacyjna – rynek dostarcza jego uczestnikom informacji o popycie, podaży i cenach, a informacje te są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji.
-funkcja bilansująca – (funkcja równowagi) , dzięki mechanizmowi rynkowemu, gdy popyt na określony produkt przewyższa jego podaż to rośnie jego cena a jej wzrost powoduje spadek popytu i wzrost wielkości podaży, w wyniku czego zostaje przywrócone równowaga na rynku.
- funkcja akceptacji towarów i usług- funkcja ta polega na weryfikacji przydatności wytworzonych towarów i świadczonych usług przez udzielenie bądź odmowę akceptacji za strony nabywców ( brak akceptacji oznacza konieczność wycofania ich z rynku)
- funkcja alokacyjna - jest związana z przemieszczaniem się zasobów pracy, środków produkcji i kapitałów do tych rodzajów działalności gospodarcze, które przynoszą największy zysk, czyli są najbardziej efektywne.

Część III - Podsumowanie
6.Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z zadaniem do wykonania (Załącznik nr 2)
Poprawnie wykonane zadanie jest informacją zwrotną dla nauczyciela , że uczniowie zapamiętali najistotniejsze informacje z kończącej się właśnie lekcji

Załącznik nr 1

Uzupełnij brakujące elementy, wpisując rodzaje rynków ze względu na ich zasięg przestrzenny. Następnie podaj zasięg, jaki dany rodzaj rynku obejmuje i przykład działającej firmy, wybrany spośród przedsiębiorstw zlokalizowanych w najbliższej okolicy twojego miejsca zamieszkania.

1. _______________ małe miasto piekarnia- cukiernia
2.Rynek regionalny ____________________ _________________
3._____________ Polska _________________
4.______________ Europa Środkowa i Wschodnia ______________
5. Rynek globalny __________________ _________________

Załącznik nr 2
Zaznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.
a) Rynek to ogół transakcji kupna - sprzedaży i warunków, w których one przebiegają.
b) Wyróżniamy cztery rodzaje rynku ze względu na zasięg przestrzenny.
c) O rynku producenta mówimy w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nadwyżką podaży nad popytem.
d) Za rynek regionalny możemy uznać rynek usług świadczonych przez przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Warszawie.
e) Rynek dostarcza jego uczestnikom informacji o popycie, podaży i cenach.
f) Sprzedaż detaliczna to sprzedaż małych ilości towarów przez sklepy ostatecznemu nabywcy
g) Jedyne czynniki wytwórcze to kapitał i ziemia.

a) P
b) F (jest ich 5)
c) F ( w takiej sytuacji jest to rynek konsumenta)
d) F (to rynek lokalny)
e) P
f) P
g) F ( zaliczamy do nich również pracę , przedsiębiorczość i wiedzę)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.