X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41567
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli przedszkola

Ankieta dla nauczycieli

1. Czy planuje Pani pracę z wykorzystaniem przyjętego programu (podstawa programowa)?
 tak  nie

2. Czy plany obejmują realizację celów ze wszystkich obszarów przyjętego programu?
 tak  nie

3. W jakich momentach dnia dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności?
........................................

4. Czy stosuje Pani aktywizujące metody pracy?  tak  nie
Jeżeli tak, proszę podać jakie? ........................................

5. Czy uważa Pani, że aktywizujące metody pracy wyzwalają u dzieci większą samodzielność?  tak  nie

6. W jaki sposób organizuje Pani przestrzeń edukacyjną dziecka (sala, pomoce dydaktyczne, kąciki zainteresowań) sprzyjającą nabywaniu wiadomości, umiejętności kształtowaniu postaw?
........................................

7. W jakim stopniu dzieci nabyły wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej dotyczące kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażania dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku?
........................................

8. Czy poszczególne dzieci czynią postępy w zakresie nabywanych wiadomości i umiejętności wyżej wymienionych?  tak  nie

9. Czy prowadzi Pani dokumentację obserwacji pedagogicznych dla wszystkich dzieci?  tak  nie

10. Czy arkusze obejmują wszystkie sfery rozwoju dziecka?  tak  nie

11.Czy konstrukcja arkusza obejmuje umiejętności typowe dla wieku dziecka i czy pozwala na dokumentowanie np. skoków rozwojowych, uzdolnień oraz zahamowań i trudności?  tak  nie

12. Czy dokumentacja pokazuje ciągłość rozwoju tj. czy dotyczy wszystkich lat pobytu w przedszkolu?  tak  nie

13. Czy monitoruje Pani rozwój w sposób ciągły i systematyczny tj. 2—3 razy w roku?
 tak  nie

14.Czy pozyskuje Pani wiedzę o dziecku od rodziców np. wywiad, inne dowody?  tak  nie

15. Jaka jest oferta zajęć dodatkowych w placówce? ........................................
Czy zaspokaja ona potrzeby dzieci?  tak  nie

16. Czy zwiększenie liczby zajęć dodatkowych wpłynie Pani zdaniem na wdrożenie dziecka do aktywności na rzecz własnego rozwoju?  tak  nie

17. Które z poniższych form zabawy i ćwiczeń stosuje Pani w celu wypracowania u dzieci umiejętności z zakresu czynności samoobsługowych:
 zabawy dydaktyczne  zabawy tematyczne
 zabawy ruchowo-naśladowcze  zabawy pantomimiczne
 rozmowy kierowane npd. wierszy  ćwiczenia praktyczne w szatni
 inne (jakie?) ..........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.