X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41507
Przesłano:
Dział: Języki obce

English is easy, English is cool - innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

English is easy, English is cool

Autor innowacji
Lidia Ćwiklińska

Zespół Szkolno Przedszkolny w Kozarzewie

Tytuł innowacji
English is easy, English is cool

Autor innowacji
Lidia Ćwiklińska

Podstawa prawna
Rozp. z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.(D.U. z 2002, nr 56, poz. 505) z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Rodzaj innowacji
Programowa

Czas realizacji
Rok szkolny 2017/2018

Miejsce realizacji
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozarzewie

Zakres i warunki
Program innowacji przeznaczony jest do realizacji w szkole na zajęciach z języka angielskiego w klasie IV.. Zajęcia mają charakter ogólno rozwojowy poprzez zastosowanie różnych form pracy. Zadania i stopień trudności są dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Zajęcia prowadzone będą w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, jeden raz w tygodniu.

Opis innowacji
Wiek XXI to czas dominacji języka angielskiego. Język angielski jest obecnie powszechnym środkiem porozumiewania się na całym świecie, toteż zasadne wydaje się zachęcanie uczniów do jak najczęstszego używania go w realnych sytuacjach. Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci, zwłaszcza w środowisku wiejskim oraz uczynienie z nauki procesu przyjemnego i efektywnego.
Program innowacji zakłada, że nauka języka angielskiego nie będzie kojarzyć się uczniom z obowiązkiem siedzenia w szkolnej ławce i długą listą słów do zapamiętania. Przeciwnie – atrakcyjna forma zajęć przyczyni się do znaczącego pogłębienia znajomości języka angielskiego oraz zmotywowania uczniów do samodzielnej nauki poprzez ukazanie wszechobecności języka angielskiego we współczesnym świecie. Głównym celem innowacji jest zachęcenie uczniów do pracy z żywym językiem oraz wszechstronne rozwijanie podstawowych elementów znajomości języka obcego: czytania ze zrozumieniem, mówienia, pisania oraz słuchania.
Założenia innowacji będą realizowane w oparciu o Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową oraz podręcznik ‘’ Brainy 4 ’’ wydawnictwa Macmillan, a także w oparciu o własne materiały.
Innowacja przewiduje tworzenie przez uczniów projektów edukacyjnych, scenek, by ćwiczyć praktyczne wykorzystanie poznanych struktur językowych w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Uczniowie będą doskonalili swoje umiejętności językowe poprzez oglądanie filmów w oryginalnej wersji językowej. Ponadto praca z audio stories pozwoli uczniom na kontakt z żywym językiem, bogacenie słownictwa oraz doskonalenie wymowy. Aktywizacji uczniów posłużą różnorodne gry i zabawy językowe (quizy, krzyżówki, itp.). Ponadto zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem komputera i Internetu. Uczniowie odwiedzą wiele stron i portali internetowych, pełnych atrakcyjnych gier i zabaw dla uczących się języka.
Wdrożona innowacja sprawi, że nauka języka angielskiego stanie się dla uczniów wspaniałą przygodą i zachęci ich do dalszego poszerzania swoich umiejętności. Pragnę, by uczniowie zrozumieli, że dzięki znajomości języka świat stoi przed nimi otworem.

Cele ogólne:
• wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
• zwiększanie motywacji do nauki języka angielskiego,
• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
• poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym,
• rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji,
• poznanie możliwości jakie dają nowoczesne technologie informacyjno komunikacyjne
• kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur,
• rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w zespole

Cele szczegółowe
• rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się podstawowymi formami użytkowymi poprzez redagowanie wiadomości, opisu zwierzęcia/osoby, bloga, e-maila.
• rozwijanie umiejętności mówienia poprzez aranżowanie sytuacji komunikacyjnych
• sprawne posługiwanie się słownikami języka angielskiego (w tym słownikami internetowymi),
• rozwijanie umiejętności językowych poprzez oglądanie filmów w języku angielskim
• rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, czyli wyszukiwania i korzystania z rozmaitych źródeł informacji (np. encyklopedii, mediów, Internetu),
• rozwijanie ciekawości uczniów innymi krajami europejskimi, ich tradycjami, życiem codziennym rówieśników.
• rozwijanie ciekawości i otwartości uczniów wobec kultury, tradycji, zwyczajów krajów anglojęzycznych i porównywanie z obyczajami panującymi w naszym kraju

Metody pracy
Komunikatywna, projekt, audiolingwalna, aktywizujące

Formy pracy
praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca z całą klasą
Dodatkowo w ramach innowacji uczniowie będą pracować w zespołach metodą projektu.
Techniki nauczania
Dialogi, dyskusje, techniki dramowe, wypowiedź pisemna (np. opis osób i rzeczy), praca ze słownikiem, pytania i odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście i inne.
Pomoce dydaktyczne
Odtwarzacz płyt CD, płyty z nagraniami, komputer, tablet, materiały autentyczne np. filmy, internet, podręczniki, plakaty tematyczne, słowniki, materiały internetowe
Tematyka zajęć odnosi się do zakresu wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego. Układ treści zajęć nie ma charakteru stałego, może on ulec zmianie, by umożliwić uczniom wypełnienie go ich własnymi pomysłami i propozycjami. Priorytetem jest, by każde zajęcia stwarzały możliwość wszechstronnego rozwijania sprawności językowych uczniów oraz budowania ich motywacji do nauki języka poprzez atrakcyjną formę pracy.

Obszar planowanych zagadnień:
- Świat przyrody – wykonanie projektu edukacyjnego Seasons of the year (czas trwania projektu 6 tygodni)
- W świecie literatury – czytanie opowieści i historyjek, słuchanie audio stories
- W świecie filmu – oglądanie filmów i bajek w języku angielskim dostępnych na DVD oraz w Internecie
- Poznajemy kraje anglojęzyczne – praca z mapą, poznawanie krajów anglojęzycznych z wykorzystaniem albumów, encyklopedii, a przede wszystkim zasobów internetowych, oglądanie filmów na temat kultury i tradycji krajów anglojęzycznych,
- Czas na piosenkę – praca z piosenką, nauka słówek i zwrotów, wspólny śpiew celem zapamiętania poznanego słownictwa i doskonalenia wymowy
- Hobby – wykonywanie prac plastycznych, plakatów, map mentalnych
- Angielski w codziennym życiu – przygotowywanie dialogów, scenek dramowych, mini inscenizacji utrwalających używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach komunikacyjnych
- Nauka przez zabawę – gry i zabawy językowe (np. kalambury, quizy, krzyżówki),
wykorzystanie gier dostępnych w Internecie

Spodziewane efekty dla szkoły:
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły dla uczniów II etapu edukacyjnego,
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców,
• wzbogacenie tradycyjnych środków i metod dydaktycznych,
• zastosowanie nowej formy promocji szkoły

Spodziewane efekty dla uczniów:
• zwiększenie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie,
• poznanie różnych form i metod nauki języka angielskiego,
• nabycie umiejętności pracy w grupie i świadomości współodpowiedzialności,
• poznanie realiów, kultury i tradycji innych krajów.
• podniesienie motywacji uczniów do nauki języka

Ewaluacji podlegać będą:
• stopień realizacji programu innowacyjnego;
• skuteczność metod, technik i form pracy na zajęciach;
• atrakcyjność programu dla uczniów;
• użyteczność programu dla jego uczestników;

Narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:
• obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowania i poziomu zainteresowania;
• rozmowy z uczniami;
• analiza postępów i osiągnięć uczniów;
• ankieta skierowana do uczniów.
Ewaluacja pozwoli na wyciagnięcie istotnych wniosków dotyczących zastosowanych metod, technik i form pracy oraz celowości realizowania podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.