X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41464
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program własny na zajęcia koła języka angielskiego dla klas 1 - 3

PROGRAM WŁASNY NA ZAJĘCIA
KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

CYKL REALIZACJI I POZIOM EDUKACYJNY

9 miesięczny cykl zajęć w wymiarze 1 lekcji tygodniowo.
Poziom edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej

CELE PROGRAMU

1. CELE GŁÓWNE:
Wspomaganie rozwoju ucznia
Utrwalanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach obowiązkowych zajęć z języka angielskiego w klasach I-III
Kształtowanie motywacji do uczenia się języka angielskiego
Uwrażliwienie dzieci na różnorodność językową i kulturową
Rozbudzanie zainteresowania literaturą
Kształtowanie kompetencji komunikowania się z innymi
Kształtowanie umiejętności współpracy z innymi
Kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy
Efektywne spędzanie czasu wolnego

2. CELE SZCZEGÓŁOWE:
Wiadomości:
Uczniowie potrafią:
posługiwać się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi oraz podstawowym słownictwem (np. liczby, kolory, członkowie rodziny), a także zwrotami dnia codziennego;
posiadają podstawową wiedzę o krajach i kulturze krajów anglojęzycznych.

Umiejętności:
Uczniowie potrafią:
używać podstawowego słownictwa oraz konstrukcji leksykalnych i gramatycznych;
zadawać proste pytania, udzielać na nie odpowiedzi, przekazywać proste informacje;
zrozumieć ogólny sens przeczytanego lub wysłuchanego tekstu;
powiedzieć i/lub napisać proste zdania w języku angielskim.

Postawy uczniów:
Uczniowie powinni:
kształtować umiejętność współpracy w parach i grupach;
wspierać się nawzajem;
tworzyć atmosferę pozytywnej współpracy i rywalizacji.

OPIS ORAZ ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program został napisany w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej. Niniejszy materiał bazuje na autentycznej literaturze anglojęzycznej. Przygotowane gry i zabawy oraz różnorodne ćwiczenia wykorzystujące aktywność słuchową, wzrokową, ruchową i dotykową, stanowią istotną rolę w procesie uczenia się, a także mają wspomagać wszechstronny rozwój dziecka.

REALIZACJA PROGRAMU

Zgodnie z założeniem, iż każde dziecko w I etapie edukacji może i powinno osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, zakres nauczanego materiału będzie odpowiednio modyfikowany i realizowany poprzez różnorodne formy aktywności. Poniżej przedstawiony materiał będzie dostosowywany do potrzeb całej grupy i/lub indywidualnych uczniów.

WRZESIEŃ
“Little Cloud” E. Carle
Piosenka „Clap your hands, stamp your feet"

Uczeń
- Potrafi przedstawić się, witać się i żegnać.
- Potrafi zadawać pytania oraz opisać pogodę i nazwać uczucia.
- Stosuje słownictwo z zakresu: kolory, pogoda, uczucia, obiekty w najbliższym otoczeniu
- Potrafi zaśpiewać piosenkę „Clap your hands, stamp your feet”

PAŹDZIERNIK
“The Very Hungry Caterpillar” E. Carle
„ABC – First Words”

Uczeń
- Stosuje zwroty grzecznościowe
- Stosuje słownictwo z zakresu: artykuły żywnościowe, dni tygodnia, liczebniki główne
- Potrafi nazwać rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej
- Zna alfabet

LISTOPAD
„Town Mouse and Country Mouse”,
wiersz „Cats” E. Farjeon

Uczeń
- Wyraża prośbę i podziękowanie
- Stosuje słownictwo z zakresu: zwierzęta i ich miejsca zamieszkania oraz umiejętności, przymiotniki, meble
- Potrafi opowiedzieć o umiejętnościach

GRUDZIEŃ
„Snow White and the Seven Dwarfs”,
wiersz „Oliver Twist”

Uczeń
- Stosuje słownictwo z zakresu: meble, liczebniki główne 1-30, części ciała
- Stosuje odpowiednie konstrukcje do opisu miejsca
- Potrafi nazwać różne czynności
- Potrafi złożyć życzenia świąteczne

STYCZEŃ
“Goldilocks and the Three Bears”,
„Bear’s Birthday” A. Ahlberg, C. McNaughton

Uczeń
- Stosuje słownictwo z zakresu: członkowie rodziny, przyimki miejsca, nazwy miesięcy
- Potrafi opisać swoją rodzinę
- Potrafi złożyć życzenia urodzinowe i zaśpiewać piosenkę „Happy Birthday”

LUTY
„Cinderella”,
Piosenka „The Wheels on the Bus”
- Stosuje słownictwo z zakresu: ubrania, kolory, przymiotniki, środki transportu
- Potrafi opisać wygląd zewnętrzny osoby
- Potrafi zaśpiewać piosenkę „The Wheels on the Bus”

MARZEC
“The Grouchy Ladybug” E. Carle
- Stosuje słownictwo z zakresu: zwierzęta i ich umiejętności, przymiotniki, liczebniki
- Potrafi pytać o godzinę i podawać czas
- Potrafi określać i porównać wielkość zwierząt i rzeczy

KWIECIEŃ
„The Three Billy Goats Gruff” P. Galdone
„Pat the Bunny” D. Kunhardt
- Stosuje słownictwo z zakresu: krajobraz, przyimki miejsca, zmysły
- Potrafi opisać elementy krajobrazu i położenie rzeczy
- Potrafi nazwać co czuje poszczególnymi zmysłami
- Zna zwyczaje związane ze świętami w Wielkiej Brytanii i potrafi złożyć życzenia świąteczne

MAJ
„Hansel and Gretel”
„Lost in London” L. Saunders
„Usborne Children’s Atlas of Britain and Northern Ireland”
- Stosuje słownictwo z zakresu: krajobraz, nazwy posiłków, jedzenie, rodzaje słodyczy
- Wyraża swoje preferencje i upodobania
- Posiada podstawowe wiadomości z zakresu krajów anglojęzycznych, rozpoznaje słynne miejsca

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Książki, słowniki obrazkowe do użycia w klasie, karty obrazkowe (flashcards) i słowne (wordcards), plansze, ilustracje, materiały autentyczne (rekwizyty, zabawki, zdjęcia), karty pracy przygotowane przez nauczyciela, odtwarzacz CD, płyty, materiały plastyczne.
METODY I FORMY PRACY

Główna metoda wykorzystywana podczas zajęć to Storytelling, czyli metoda nauczania języka poprzez czytanie bajek i opowiadań. Metoda ta wzbogaca słownik bierny oraz czynny o dużą liczbę słów, zwrotów językowych i konstrukcji gramatycznych, wytwarza u dzieci pozytywne nastawienie do nauki języka angielskiego, a także do czytania. Aby ułatwić uczniom zrozumienie nowego tekstu oraz rozwinąć ich sprawności językowe, podczas zajęć używa się licznych rekwizytów, gier i zabaw ruchowych.
W realizacji programu wykorzystywana będzie także metoda TPR – Metoda Reagowania Całym Ciałem, która zakłada, że uczeniu i trwałemu zapamiętywaniu nowego materiału językowego sprzyjają dwa rodzaje zachowania ucznia – milczące przysłuchiwanie się i ruch fizyczny związany z treścią przekazu. Uczniowie początkowo wypełniają polecenia nauczyciela, kolejnym etapem jest gotowość dzieci do wydawania poleceń swoim kolegom i koleżankom. Celem tej metody jest zintegrowanie pracy lewej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za język i mowę, jak i prawej półkuli odpowiadającej za realizację ruchu fizycznego. Pobudzany jest zatem cały mózg, co wpływa na efektywność nauki.
W trakcie realizacji programu będą stosowane różnorodne techniki, tj. drama, gry i zabawy językowe, projekty, techniki multimedialne oraz różnorodne formy pracy, tj. indywidualna, zbiorowa, w parach i grupach.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Powyższy program będzie stosowany w ramach zajęć pozalekcyjnych, w związku z czym nie przewiduje on oceniania umiejętności dzieci. Stosowane będzie bieżące ustne ocenianie uczniów oraz nagradzanie aktywności uczniów naklejkami czy pieczątkami.
Uczniowie będą sukcesywnie tworzyć tzw. portfolio językowe – gromadzić mini-książeczki, ilustracje do wybranych książek, karty pracy, gry planszowe itp. Opis działań oraz efekty pracy będzie można obejrzeć zarówno na gazetce ściennej na korytarzu szkoły, jak i na szkolnym Facebooku.
Rezultaty spodziewane po zrealizowaniu programu to podniesienie kompetencji językowych uczniów, rozbudzenie zainteresowania literaturą, zwiększenie motywacji do poszerzania wiedzy i umiejętności oraz satysfakcja z efektów własnej pracy.

MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu będzie miała na celu sprawdzenie skuteczności programu na rozwój wiadomości i umiejętności uczniów oraz tego czy zajęcia zostały dostosowane do ich zainteresowań i potrzeb. Wyniki ewaluacji służyć będą do ewentualnych zmian w programie. Ewaluacja oparta zostanie na bieżącej obserwacji osiągnięć uczniów oraz rozmów z uczniami i rodzicami. Kluczowe będzie zaangażowanie i frekwencja uczniów, a także czy uczniowie będą kontynuować zajęcia do końca roku szkolnego czy zgłoszą się nowe osoby.

BIBLIOGRAFIA
„Storytelling with Children“ Andrew Wright, Oxford University Press
„Little Cloud” E. Carle
„The Very Hungry Caterpillar” E. Carle
„ABC – First Words”
„Poems for the Very Young“ M. Rosen
„Incy Wincy Spider And Other Action Rhymes“ P. Aggs
„Snow White and the Seven Dwarfs” First Readers
„Goldilocks and the Three Bears”
„Bear’s Birthday” A. Ahlberg, C. McNaughton
„Cinderella”
„The Wheels on the Bus” Walker Books
„The Grouchy Ladybug” E. Carle
„The Three Billy Goats Gruff” P. Galdone
„Pat the Bunny” D. Kunhardt
„Hansel and Gretel”
„Lost in London” L. Saunders
„Usborne Children’s Atlas of Britain and Northern Ireland”
Zasoby internetowe w zależności od bieżących potrzeb

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.