X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41400
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy szkolnej

PLAN PRACY
ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019
KLASY IV-VIII SP i III GIMNAZJUM

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH
Świetlica Szkolna
Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
Do zadań świetlicy należy:
a) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
b) umożliwienie uczniom odrabiania pracy domowej,
c) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny,
d) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym,
e) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
f) wyrabianie u uczniów samodzielności,
g) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
h) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji,
Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
a) zajęć specjalistycznych,
b) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,
c) zajęć utrwalających wiedzę,
d) gier i zabaw rozwijających,
e) zajęć sportowych.

Termin realizacji/
tydzień
Cykl tematyczny
Cele, problematyka i zadania do realizacji

WRZESIEŃ

I
(04-07.09.2018)
Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej i wspomnienia
z wakacji
- Omówienie regulaminu świetlicy szkolnej.
- Poznanie praw i obowiązków ucznia przebywającego
na świetlicy szkolnej.
- Integracja zespołu świetlicowego i organizacja pracy.
- Swobodne wypowiedzi uczniów na temat "Jak spędziłem wakacje?".
- Wakacyjne pamiątki.
- Praca z mapą – wykorzystanie mapy Polski i świata do wyszukania miejsc odwiedzanych przez dzieci w czasie wakacji.
- Malowanie kredkami, farbami scenek z minionych wakacji.
- Tworzenie wakacyjnych rebusów, zagadek i krzyżówek– zabawa słowem.
- Zabawy integrujące grupę.

II
(10-14.09)
Bezpieczeństwo na drodze
- Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących
na terenie szkoły.
- Pogadanka na temat bezpiecznej drogi pieszo lub rowerem
do szkoły, przepisów ruchu drogowego, jak być widocznym pieszym na drodze.
- Bezpieczeństwo w czasie dowozów i odwozów.
- Omówienie właściwego zachowania w autobusie podczas dowozów.
- „Moja droga do szkoły” – rysunek kredkami.
- Wykonanie znaków drogowych z patyczków i papieru.
- Gry i zabawy ruchowe.

III
(17-21.09)
Sprzątanie świata
- Rozmowa na tematy: „Dlaczego ludzie śmiecą?”, segregacja śmieci i „Jak dbać o naszą planetę?”. Wyrabianie nawyków dbania o środowisko naturalne.
- „Ziemia naszym domem” – praca plastyczna.
- Jesienne sprzątanie terenów wokół szkoły.
- Wyrabianie u uczniów postaw i zachowań proekologicznych.
- Uwrażliwianie na cierpienie zwierząt.
- Przybliżenie tematyki chorób zwierzęcych i odzwierzęcych: ASF, wścieklizna, borelioza, toksoplazmoza.
- Jak bezpiecznie przebywać w lesie – rozmowa na temat kleszczy.

IV
(24-28.09)
Nadchodzi jesień
- Jak rozpoznać jesień? - kolor (wzrok), wicher (słuch), deszcz (dotyk).
- Jak powinniśmy ubierać się jesienią – rozmowa kierowana.
- Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
- Swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni.
- Czytanie wierszy o jesieni, określenie jej charakterystycznych cech, dostrzeganie walorów i uroku jesiennego lasu.
- Zbieramy liście i uczymy się określać pochodzenie tych liści (nazwa drzewa, z którego spadły).
- Pospolite drzewa liściaste i iglaste – czytanie, oglądanie zdjęć, nauka rozpoznawania.
- Ozdabiamy naszą świetlicę – wykonanie jesiennych dekoracji.
- Spacery.

PAŹDZIERNIK
I
(01-05.10)
Zwierzęta wokół nas
- Rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy
w lasach i na polach.
- Zwierzęta, które znamy – rozwiązywanie i tworzenie zagadek, krzyżówek, rebusów.
- Rozmowa na temat zwierząt domowych oraz sprawowania nad nimi opieki. Cechy dobrego opiekuna.
- Moje ulubione zwierzątko – wykonanie dzieła z plasteliny.
- Zwierzęta żyjące na różnych kontynentach – czytanie, oglądanie albumów, szukanie ciekawostek.
- Zwierząta w literaturze – czytanie fragmentów książek, pogadanka, wykonanie rysunków (np. Biały Kieł, O psie który jeździł koleją).
- Rozpoznawanie odgłosów zwierząt.
- Wykonanie różnych zwierząt z papieru (orygami).
- Naśladowanie ruchów zwierząt – zabawa ruchowa.

II
(08-12.10)
Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Papieski
- „DEN – co to za święto?” – rozmowa z dziećmi.
- Wykonanie laurek i kwiatów dla nauczycieli.
- Kształcenie umiejętności składania życzeń.
- Kształtowanie nawyków grzecznościowych, wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły.
- Wykonanie gazetki okolicznościowej.
- Sztandar szkoły-czym jest, jego poszanowanie – wyjaśnienie.
- Histroria Dnia Papieskiego i jego przesłanie.
- 18 Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa.
- Rozmowa na temat roli ojca w rodzinie.
- Mój tata – wykonanie portretu.
- Gry i zabwy rozwijające pamięć wzrokową i słuchową.

III
(15-19.10)
Dary jesieni
- Rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu.
- Określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni, tj. deszcz, wiatr, wichura, przymrozek, szron, mżawka.
- Swobodne wypowiedzi uczniów na temat jesiennych prac
w ogrodzie, sadzie, polu.
- Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania darów jesieni (owoce, warzywa, liście).
- Jesienne nastroje” oddanie klimatu późnej jesieni w utworach literackich: „Słota”, „Szara godzina” E. Szelburg Zarębiny. Określenie nastroju i cech charakteryzujących późną jesień. Wdrażanie do tworzenia dłuższych wypowiedzi.
- Czytanie książek o tematyce jesiennej, wykonanie ilustracji do tekstu.
- Pejzaż późnej jesieni – rysunek wykonany farbami plakatowymi.
- Zagadki o tematyce jesiennej.
- Jesienne skarby - zorganizowanie jesiennej wystawki.

IV
(22-26.10)
Przeciwdziałamy agresji
- Agresja i przemoc - co o niej wiemy, przyczyny i rodzaje agresji.
- Sposoby radzenia sobie z agresją, ćwiczenia umiejętności radzenia sobie ze złością, ćwiczenia zachowań asertywnych.
- Agresja – jestem sprawcą czy ofiarą?
- Uświadomienie następstw i zagrożeń wynikających
z działania agresywnego.
- Propagowanie wzorów, postaw do naśladowania. Przykłady postaci z literatury, historii Polski (np. Maksymilian Kolbe), życia codziennego.
- Propagowanie kultury słowa.
- Wspólne układanie opowiadania pt. "Dobry człowiek".
- Analiza przysłów: "Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe", "Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie", "Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada" i podobnych.
- "Bez złości mamy więcej radości" – scenki dramowe.
- Kompromis jako jedna z metod rozwiązywania problemów.
- Gry i zabawy przeciw agresji, zabawy integrujące grupę.
- Kolorowanki antystresowe.

V
(29-31.10)
Pamiętajmy o tych, którzy odeszli – o bliskich
i o zasłużonych dla naszej Ojczyzny
- Wyjaśnienie symboliki i znaczenia Świąt Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.
- Pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci, tradycji palenia zniczy, składania kwiatów.
- Wyjaśnienie symboliki grobu Nieznanego Żołnierza, wdrażanie do pamięci o zmarłych, odpowiedniego zachowania się na cmentarzu i w miejscach pamięci.
- Słynne polskie nekropolie.
- Praca techniczna – Chryzantemy.
- Wyjście na pobliski cmentarz.

LISTOPAD
I
(05-09.11)

Stulecie Odzyskania Niepodległości
- Dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości? – próby wyjaśnienia zawiłości historycznych.
- Przypomnienie znaczenia symboli narodowych: hymn, godło, flaga.
- Wykonanie z bibuły wybranego symbolu narodowego.
- Kształcenie poczucia przynależności narodowej.
- Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem "POLSKA". Rozmowa
na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy "być patriotą"?
- Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego.
- Odszukiwanie na mapie poprzednich i aktualnych stolic Polski. Zaznaczenie ich na przygotowanych konturach, praca w grupach.
- Czytanie i utrwalanie tekstu hymnu Polski, wspólne odśpiewanie, tworzenie grupowego konturu Polski.
- Przybliżenie sylwetki bohaterów walczących o wolną Polskę. Wykonanie portretów.
- Echa Ojczyzny - słuchanie pieśni i melodii patriotycznych
i żołnierskich.
- Wyjście do pobliskich miejsc pamięci narodowej.

II
(12-16.11)
Używki i ich szkodliwość

- 15 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia.
- Rozmowa na temat szkodliwości nikotyny i innych używek (narkotyki, dopalacze, alkohol).
- Wykonanie plakatów na temat szkodliwości palenia tytoniu.
- Poznanie różnych sposobów odmawiania (nauka asertywności), kształtowanie umiejętności radzenia sobie
z presją rówieśniczą.
- Dostarczenie informacji uczniom na temat konsekwencji prawnych związanych z handlem, posiadaniem i zażywaniem substancji uzależniających.
- Informowanie uczniów o obowiązujących procedurach oraz
o metodach współpracy szkoły z Policją w różnych sytuacjach zagrożenia.
- Projekcje filmów z zakresu profilaktyki.
- Gry i zabawy sportowe.

III
(19-23.11)
Moja "mała Ojczyzna"

- Kształcenie poczucia przynależności do swojej małej ojczyzny.
- Poznanie zabytków i historii naszego regionu.
- Przedstawiamy naszą miejscowość innym (wykonanie plakatu).
- Wyjaśnienie pojęć: legenda, podanie ludowe, baśń.
- Poznanie legend regionalnych – legendy i podania
z Mazowasza.
- Wykonanie ilustarcji do poznanych legend.
- Słuchanie piosenek i przyśpiewek ludowych.
- Przysłowia ludowe – współne czytanie znanych przysłów, interpretowanie.
- Poznajemy polskie tradycje, folklor.
- Poznajemy regiony Polski – omówienie.
- Stroje ludowe – szukanie informacji w Internecie, kolorowanki.

IV
(26-30.11)
Andrzejki i Barbórka

- Przybliżenie postaci św. Andrzeja i św. Barbary.
- Rozmowa na temat pracy górnika i jej znaczenie dawniej
i dziś.
- Opis stroju galowego górnika.
- Barbórka - święto górnictwa, zapoznanie z legendą
pt. ”Gustlikowy skarb”.
- Praca plastyczna: „W kopalni” (węgiel).
- Skarby spod ziemi – rozsypanka wyrazowa. Znaczenie skarbów spod ziemi - burza mózgów.
- Nauka piosenki „Idzie górnik”.
- Gry i zabawy pełne radości.

GRUDZIEŃ
I
(03-07.12)

Mikołajki
- Rozmowa na temat tradycji obdarowywania się prezentami.
- Pamiętamy, aby sprawić przyjemność bliskim – sposoby przekazywania sobie upominków, wykonanie drobnych upominków.
- Nauka pakowania prezentu w ozdobny papier.
- Kim był naprawdę święty Mikołaj?
- Portret Mikołaja – praca plastyczna.
- Gry i zabawy pełne radości.

II
(10-14.12)

Nadchodzi zima
- Omówienie pory roku jaką jest zima – zima kalendarzowa
i zima termiczna.
- Zimowy pejzaż – malowanie farbami lub pastelami.
- Rozmowa na temat sportów zimowych.
- Gry i zabawy na śniegu.
- Wykonanie bałwana z wykorzystniem waty i kolorowego papieru.
- Rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez dostosowanie ubioru do aktualnej pory roku.
- Wykonanie śnieżynek z papieru.
- Czytanie książki pt. "Anaruk chłopiec z Grenlandii".
- Robimy zimowe i świąteczne dekoracje świetlicy.

III
(17-21.12)

Czekamy na Święta Bożego Narodzenia

- Święta Bożego Narodzenia w kulturach innych narodów.
- Rozmowy i pogadanki na temat Świąt Bożego Narodzenia
w Polsce, wigilia dawniej i dziś.
- Wspólna rozmowa na temat przygotowania potraw
i elementów dekoracyjnych do nakrycia stołu.
- Zapoznanie z tradycjami i obrzędami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia (praca z komputerem i Internetem).
- Wykonanie dekoracji świątecznej świetlicy.
- Wykonanie różnych ozdób choinkowych.
- Wykonanie kart świątecznych.
- Słuchanie, nauka i śpiew kolęd i pastorałek.
- Wspólne ubieranie świetlicowej choinki.
- Bezpieczeństwo podczas zabaw w okresie przerwy świątecznej – przypomnienie.

STYCZEŃ

I
(02-04.01.2019)

Witamy Nowy Rok
- Swobodne wypowiedzi nt. "Jak witaliśmy Nowy Rok?".
- Doskonalenie umiejętności składania życzeń.
- Kalendarz na Nowy Rok - zagadki, daty, rocznice, przysłowia.
- Wspomnienia ze Świąt Bożego Narodzenia, dzielenie się radością z innymi.
- "Moje noworoczne postanowienia" – pogadanka, zachęcanie do robienia sobie planów na przyszłość i dążenia do ich realizacji.
- Obserwacja otoczenia wokół szkoły, rozmowa o tym jak rośliny i zwierzęta znoszą zimę.
- Jak pomagamy ptakom podczas zimy? – rozmowa
i wykonanie pracy plastycznej.
- Ptaki zimujące w Polsce ( sikorka, wróbel, gil, sroka, dzięcioł sójka)na podst. tekstu ze Świerszczyka” Ptasie zimowiska. Rozwiązywanie zagadek.
- Gry i zabawy na śniegu – toczenie kul, lepienie bałwana, rzucanie kulkami do celu, jazda na sankach.

II
(07-11.01)

Zdrowie i higiena osobista
- Rozmowa na temat zdrowia i higieny osobistej.
- Pogadanka na temat zdrowego odżywiania.
- Pogadanka na temat znaczenia witamin, wykonanie plakatów.
- Znaczenie sportu dla zdrowia – pogadanka.
- „Zimowe sporty” – praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik.
- "Konkurs" wiedzy o popularnych sportowcach i dyscyplinach sportowych.
- Aktywny wypoczynek i jego zalety, sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego.
- Turniej tenisa stołowego.
- Gry i zabawy ruchowe.

III
(14-18.01)

Akcja – motywacja!

- Analiza ocen semestralnych uczniów, szukanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
- Motywowanie uczniów do nauki i wysiłku.
- Ukazanie, że nauka może być zabawą i przyjemnością.
- Gry i zabawy edukacyjne.
- Wskazanie różnych technik uczenia się.
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej, odrabianie pracy domowej.
- „Co poprawić w moim zeszycie?” – dyskusja, zwrócenie uwagi na estetykę prowadzenia zeszytów – „Mój zeszyt świadczy o mnie”.
- Świetlicowe zawody sportowe.
- Tworzenie listy postanowień na nowy semestr, motywowanie do poprawy sytuacji.

IV
(18-22.01)

Dzień Babci i Dziadka
- Swobodne wypowiedzi uczniów na temat chwil spędzonych
z babcią i dziadkiem.
- Rozmowa o drzewie genealogicznym, szacunku i miłości, roli dziadków w rodzinie, potrzebie dbania o tradycję i zwyczaje. Drzewo genealogiczne – praca plastyczna.
- Portret babci i dziadka – malowanie farbami.
- Wykonanie laurek dla babci i dziadka.
- Rozmowa na temat szacunku dla osób starszych, chorych.
- Wykonanie drobnych upominków dla babci i dziadka.
- Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.
- Pomoc w przygotowaniu sali do zabawy choinkowej.

LUTY
I
(11-15.02)

Walentynki
- Patron Dnia Zakochanych. Przedstawienie dzieciom krótkiej historii o św. Walentym.
- Tradycja święta w różnych zakątkach świata.
- Kształcenie umiejętności redagowania życzeń.
- Czytamy wiersze o przyjaźni i miłości.
- Wykonanie kart walentynkowych – technika dowolna.
- Pogadanka na temat koleżeństawa, przyjaźni, miłości.
- Rola przyjaźni w życiu człowieka, jak być dobrym przyjacielem, jak szanować przyjaźń – rozmowa.
- Wykonanie drobnych upominków dla przyjaciela.
- Pomoc w rozumieniu roli małżeństwa i rodziny w życiu człowieka – pogadanka.
- Wykonanie serduszek z masy solnej.
- Wykonanie gazetki okolicznościowej.

II
(18-22.02)

Zasady savoir vivre
- Zapoznanie z zasadami savoir vivre.
- Kształcenie nawyków grzecznościowych, wyrabianie postawy szacunku wobec ludzi starszych, chorych...
- Ordery życzliwości – prace plastyczne.
- Spisanie Wspólnej Listy Uczuć.
- O tym, co jest najważniejsze na świecie-tekst Anatola Sterna,
jak być życzliwym? - rozmowa.
- Wdrażanie uczniów do zachowań kulturalnych w różnych sytuacjach społecznych, kultura osobista na co dzień.
- Kultura słowa – pogadanka.
- Gry i zabawy pełne życzliwości.

III
(25-28.02)

Uwaga komputer!
Uwaga Internet!
Uwaga telefon!
- Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
- Rozmowa na temat: czasu spędzanego przed komputerem
i w Internecie, możliwości lepszego wykorzystania tego czasu.
- Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających
z korzystania z gier i bajek, w których występuje przemoc.
- Analiza czasu spędzonego z telefonem.
- Propozycje "dobrych" (nieszkodliwych) gier i bajek.
- Zachęcanie do korzystania z programów edukacyjnych, prezentacja wybranego.
- Internet jako źródło informacji – pogadanka, praca z Internetem.
- Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego – propozycje.
- Gry i zabawy na śniegu, lepienie bałwana.

MARZEC
I
(04-08.03)

Dzień Kobiet
- Poznanie wierszy tematycznych D. Gellnerowej „W święto kobiet”, J. Kerna „Wiersz na dzień kobiet”. Rozmowa na temat: „Dlaczego obchodzimy to święto?”
- Zawody wykonywane przez kobiety – pogadanka, praca plastyczna.
- Słynne kobiety – poszukiwanie informacji w Internecie, rozmowa.
- Rola kobiety w rodzinie i społeczeństwie – rozmowa.
- Wykonanie kwiatków dla pań.
- Projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji z okazji święta kobiet.
- Kto jest dżentelmenem a kto damą – zasady dobrego zachowania względem kobiet.
- Wykonanie gazetki ściennej.

II
(11-15.03)

Dni książki
- Wdrażanie do korzystania z podręczników, tekstów źródłowych, tekstów literackich, encyklopedii, słowników.
- Wspólne czytanie książek - sprawdzanie stopnia zrozumienia czytanego tekstu, wyszukiwanie konkretnych informacji
w tekście, układamy pytania do tekstu.
- Opowiadamy o swojej ulubionej książce. Próba zachęcenia innych do jej przeczytania.
- Co dobrego daje mi czytanie książek? - pogadanka.
- Pisanie dyktanda i samodzielne jego sprawdzenie (ćwiczenie umiejętności korzystania ze słowników).
- Głośne czytanie lektur – wykonanie projektu okładki.
- Odgrywanie scenek zaczerpniętych z czytanych książek.
- Kalambury o lekturach szkolnych.
- Przygotowanie na świetlicy wystawy książek.
- Wykonanie gazetki ściennej zachęcającej do czytania.
- Przypomnienie zasad korzystania z biblioteki szkolej.
- Gry i zabawy słowem.

III
(18-22.03)

Witamy wiosnę
- Określanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
- Przeglądanie albumów z roślinami.
- Obserwacja podczas spaceru oznak wiosny.
- Wiosenny krajobraz – praca plastyczna dowolną techniką.
- Rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, rebusów o tematyce wiosennej.
- W marcu jak w garncu – luźne wypowiedzi dzieci – cechy charakterystyczne marcowej pogody, jej zmienność – praca
w grupach.
- Wiosenne kwiatki – praca plastyczna metodą wydzieranki.
- 21 marzec – Pierwszy Dzień Wiosny.
- Wiosna w literaturze – czytanie wybranych tekstów.
- Rozmowa na temat wagarowania.
- Gry i zabawy na powitanie wiosny.

IV
(25-29.03)

Pomagamy innym
- Dlaczego warto pamagać innym? - pogadanka.
- Zapoznanie z ideą wolontariatu.
- Wolontariat w szkole np. Szkolne Koło Caritas.
- Wyrabianie w uczniach wrażliwości, uczciwości, życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności.
- Akcje charytatywne – szukamy możliwości włączenia się
w prowadzane akcje charytatywne.
- Inny nie znaczy gorszy – rozmowa nt. niepełnosprawności. Dążenie do zaakceptowania niepełnosprawnych w grupie.
- Rozmowy i zabawy związane z uczuciami swoimi i innych.
- Czego możemy nauczyć się od osób niepełnosprawnych
i chorych? - pogadanka.
- Gry i zabawy integrujące grupę.

KWIECIEŃ
I
(01-05.04)

Podróżowanie jest fajne
- Dlaczego wart podróżować i co nam dają podróże? – rozmowa.
- Niezbędnik podróżnika, czyli co nam będzie potrzebne
w podróży – swobodne wypowiedzi dzieci, zebranie pomysłów.
- Wędrówka po Polsce – gdzie byliśmy, co już widzieliśmy, dokąd jeszcze warto pojechać, co jeszcze warto zobaczyć – zbieranie pomysłów.
- „W góry czy nad morze?” – praca plastyczna.
- „Co to za miasto, co to za miejsce?” – zagadki dotyczące naszego kraju i regionu.
- Dokąd za granicę? – miejsca w Europie, w których warto być, które warto zobaczyć.
- Kartki i listy z podróży – jak je pisać.
- Czytanie książki o dzieciństwie słynnego podróżnika pt. "Marek chłopiec, który miał marzenia".
- Przygody słynnych podróżników – czytamy i słyuchamy.
- Odlądamy film podróżniczy.
- Ciekawy zakątek Polski – wykonanie plakatu.

II
(08-12.04)

Moja szkoła i jej patron - Juliusz Słowacki
- Zapoznanie uczniów z biografią patrona szkoły.
- Wykonanie portretu Juliusza Słowackiego.
- Zapoznanie z dorobkiem literackim Juliusza Słowackiego. Wykonanie projektu okładki wybranego dzieła.
- Wzbudzenie zainteresowań dzieci środowiskiem szkoły.
- Zapoznanie uczniów z organizacjami istniejącymi w szkole.
- Kształtowanie postawy odpowiedzialności za warunki panujące w placówce (atmosfera pomiędzy uczniami, bezpieczeństwo, sprzęt szkolny, wizerunek szkoły na zewntątrz).
- Wykonanie gazetki tematycznej.
- Gry i zabawy integrujące grupę.

III
(15-17.04)

Święta Wielkanocne
- Święta Zmartwychwstania – w czym tkwi ich wielkość
i tajemnica? - rozmowa kierowana.
- Przypomnienie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy.
- Projektowanie własnych kart z życzeniami z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
- Wykonanie pisanek – różne techniki.
- "Świąteczny zwierzyniec" – kurczaczki, zajączki, baranki – różne techniki.
- Wykonanie dekoracji świątecznych świetlicy.
- Wykonanie okolicznościowej gazetki.

IV
(24-26.04)

Światowy Dzień Ziemi
- Wyrabianie u uczniów postaw proekologicznych.
- Wyjaśnienie pojeć: ekologia, ochrona środowiska.
- Praca techniczna pt. „Cuda z natury” z wykorzystaniem surowców wtórnych.
- Wyjaśnienie znaczenia słowa recykling (najpierw burza mózgów, potem encyklopedia) Rodzaje, symbolika i kolorystyka znaków. Kolorowanka tematyczna.
- Pogadanka nt. ochrony środowiska naturalnego.
- Negatywny wpływ człowieka na środowisko – pogadanka, wykonanie plakatów.
- Wyrabianie nawyków oszczędzania "zapasów Ziemi".
- Projektowanie znaków zakazu, jakie dzieci umieściłyby nad morzem, jeziorem, w górach, aby chronić je przed zanieczyszczeniem.
- Oglądanie programów i filmów edukacyjnych związanych
z ochroną środowiska.
- Projekcja filmu przyrodniczego.
- Podziwiamy krajobrazy świata – oglądanie albumów, zdjęć.
- Zbieramy śmieci na terenie szkoły i w jej pobliżu.
- Wykonanie makiety lasu lub sadu.
- Gry, rebusy, zagadki o tematyce przyrodniczej.

V
(29-30.04)

Święta majowe
- Kształtowanie postaw patriotycznych.
- Wyrabianie szacunku wobec tradycji, kultury oraz historii narodu.
- Święto Pracy – co to za święto? - rozmowa kierowana.
- Świeto Flagi – rozmowa i wykonanie flag do wywieszenia
w świetlicy szkolnej.
- Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Konstytucji
3 Maja.

MAJ
I
(06-10.05)

Orientacja zawodowa
- Jakie mam uzdolnienia – odkrywanie swoich mocnych stron.
- Ćwiczenia w grupie rozwijające poczucie własnej wartości.
- „Kim będę, gdy dorosnę?” – praca plastyczna.
- Interesujące zawody – pogadanka, wykonanie plakatów.
- Nasze zainteresowania i skłonności zawodowe, cechy usposobienia i temperamentu a przyszły zawód – pogadanka.
- Przeglądanie oferty szkół ponadgimnazjalnych na kolejny rok szkolny, poznanie zasad elektronicznej rekrutacji (praca z komputerem i Internetem).
- Prace plastyczne o tematyce wiosennej: kwitnące drzewo, biedronki, motyle i inne.
- Gry i zabawy.

II
(13-17.05)

Wiosna w maju
- Wiosenne zgadywanie – zagadki i rebusy o wiośnie.
- Poezja na wiosnę – głośne czytanie poezji dla dzieci i wykonanie ilustracji do wybranego wiersza.
- Mali poeci na wiosnę – tworzenie przez dzieci, indywidualnie
lub w grupach, wierszy o dowolnej tematyce i ich prezentacja
na forum grupy.
- Rozpoznawanie gatunków drzew owocowych.
- Pogadanki na temat roślin i zwierząt występujących na łące.
- Odgadywanie dźwięków łąki.
- Praca techniką orygami - majowe żabki – zajęcia przy muzyce.
- Wiosenny spacer po okolicy.
- Zabawy na szkolnym placu zabaw lub boisku szkolnym.

III
(20-24.05)

Moja Mama
- 26 maj – Dzień Matki.
- Rola matki w życiu dziecka – rozmowa kierowana.
- Wykonanie laurek i drobnych upominków dla mamy.
- Kształcenie umiejętności składania życzeń.
- Pisanie listu do Mamy – wyrabianie poczucia wdzięczności wobec matki, kształcenie umiejętności redagowania listu.
- Rozmowa jak mogę pomóc mamie.
- Przypomnienie i śpiew piosenki Majki Jeżowskiej "A ja wolę moją mamę".
- Wykonanie gazetki okolicznościowej.
- Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

IV
(27-31.05)

Unia Europejska
- Europa – stary kontynent – odnajdywanie na mapie i globusie.
- Podpisywanie konturów Europy na mapie świata i Polski na mapie Europy oraz kolorowanie ich.
- Co to jest Unia Europejska? – rozmowa.
- Kraje wchodzące w skład UE, kraje członkowskie graniczące
z Polską – praca z atlasem.
- „Jaki to kraj europejski?” – zabawa w skojarzenia i zagadki.
- Flaga UE – omówienie jej wyglądu i symboliki, wykonanie flagi - praca plastyczna.
- Quiz wiedzy o krajach europejskich.
- Pogłębianie wiedzy o geografii, kulturze i historii państw europejskich – wykonanie plakatów.

CZERWIEC
I
(03-07.06)

Dzień Dziecka
- Konwencja Praw Dziecka – omówienie.
- Wspomnienia z dzieciństwa, wykonanie pracy plastycznej.
- Gry i zabawy pełne radości.
- Ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka, wzmacnianie prawidłowych relacji młodzieży z rodzicami, podnoszenie autorytetu rodziny – rozmowa kierowana.
- „W rodzinie siła” - wykonanie portretu rodziny
z wykorzystaniem różnych materiałów.
- Wspólczesne zagrożenia czyhające na młodzież – rozmowa kierowana.
- Dziecięce marzenia – rysowanie na piasku.
- Zajęcia plastyczne i muzyczne.
- Gry i zabawy rekreacyjne na boisku szkolnym.

II
(10-14.06)

Ulubiona pora roku
- lato
- Śpiewamy wakacyjne i letnie piosenki.
- Barwy lata – praca plastyczna.
- Wyjście na spacer i podziwianie uroków lata.
- Swobodne wypowiedzi uczniów na temat lata i sposobów spędzania wolnego czasu.
- Rozwiązywanie zagadek i rebusów związanych z latem.
- Wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego.
- Gry i zabawy na szkolnym placu zabaw.

III
(17-21.06)

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!
- Podsumowanie pracy i nauki w roku szkolnym 2018/19.
- "Kraj, który pragnę zwiedzić" – praca plastyczna.
- Dobra książka na wakacje – propozycje uczniów
i wychowawców świetlicy.
- Robimy porządki w świetlicy szkolnej.
- Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
- Zajęcia techniczne i muzyczne.
- Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.
- Apteczka turystyczna – zapoznanie dzieci z jej podstawowym wyposażeniem.
- Świetlicowe wspomnienia, pożegnanie.

Zajęcia stałe:
zajęcia plastyczne,
zajęcia muzyczne,
zajęcia techniczne,
gry i zabawy planszowe,
gry i zabawy ruchowe, sportowe,
gry i zabawy integrujące grupę,
gry i zabawy na szkolnym placu zabaw lub boisku,
pomoc w nauce - odrabianie lekcji,
czytanie ze zrozumieniem,
prace porządkowe i dekoracyjne.

Opracowała: Izabela Chodiuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.