X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41394
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Krystyna Bryś
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bzinica Stara 2016

Imię i nazwisko: mgr Krystyna Bryś

Nazwa placówki: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej

Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kwalifikacje: studia wyższe magisterskie nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

Dyrektor placówki: mgr Janina Kulińska

Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p.

Zadania
Sposób realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

1. Poznanie procedury związanejz własnym awansem zawodowym Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego wrzesień 2016

wrzesień 2016

wrzesień 2016

maj 2019

Plan rozwoju zawodowego

Zaświadczenie

Sprawozdanie

2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych - w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły – prowadzonych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa i radę pedagogiczną
Ukończenie studiów podyplomowych

Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii

Tworzenie własnego warsztatu pracy, pomocy dydaktycznych, dekoracji
okres stażu

2017/2019

okres stażu

okres stażu
Zaświadczenia

dyplom ukończenia studiów podyplomowych

zestawienie bibliografii

materiały, pomoce, zdjęcia.

3. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnieniem pracy szkoły. Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej: WSO, Program Wychowawczy, Koncepcja Pracy Szkoły

Opracowanie: planów pracy z edukacji wczesnoszkolnej, zajęć komputerowych

Koordynator, członek w ewaluacji wewnętrznej w szkole
okres stażu

okres stażu

2017/2018
2018/2019 wzory dokumentów

plany pracy

ankiety, raport z ewaluacji wewnętrznej

4. Dbanie o estetykę i wystrój sali lekcyjnej i gimnastycznej Wykonanie wystroju klasy, gazetek tematycznych, dekoracji sali na uroczystości szkolne okres stażu
zdjęcia

5. Aktywna i systematyczna
współpraca z
rodzicami na płaszczyźnie
dydaktycznej
i wychowawczej. Podnoszenie kultury pedagogicznej
rodziców – pedagogizacje, pogadanki

Spotkania klasowe i indywidualne

Współdziałanie w organizacji imprez
klasowych i wycieczek. okres stażu

okres stażu

okres stażu scenariusze

adnotacje w dzienniku lekcyjnym

notatki

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych – korzystanie ze znajomości obsługi programów Korzystanie z programów komputerowych podczas:
- tworzenie dokumentacji szkolnej
- przygotowania pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń,
- redagowanie tekstów
- wypisywanie ocen śródrocznych i świadectw okres stażu Dokumentacja własna, przykłady testów, sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń.

2. Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych Wykorzystanie zasobów portali
edukacyjnych, encyklopedii i programów
multimedialnych, zdobywanie ciekawych
materiałów do pracy z dziećmi

Komunikowanie się z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń okres stażu Prezentacje multimedialne, scenariusze zajęć, strony internetowe

3. Prowadzenie portalu społecznościowego szkoły „Facebook”
Przygotowywanie opisów, materiałów do publikacji na koncie internetowym
okres stażu
Szkolne Konto Facebooka

4. Realizacja własnego programu „Bezpiecznie z komputerem i internetem”
Opracowanie i wdrożenie własnego programu dla klas I-III 2017/2018
2018/2019
Program

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Praca w zespole przedmiotowym kształcenia zintegrowanego i zespole międzyprzedmiotowym Aktywny udział w pracach zespołu: wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej.
okres stażu
sprawozdania ze spotkań zespołu

2. Dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami
Organizowanie imprez szkolnych okres stażu scenariusze zajęć,

3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
Opracowanie i wygłoszenie referatów
szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie
Pedagogicznej okres stażu referaty, potwierdzenie Dyrektora, protokoły

4. Promocja własnych osiągnięć i dzielenie się swoją wiedzą
Przekazanie bibliotece szkolnej
gromadzonych materiałów: scenariuszy zajęć, imprez oraz uroczystości szkolnych, kart pracy, testów i sprawdzianów

Publikowanie opracowanych materiałów i pomysłów na realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych.:
propozycji ciekawych zajęć, inscenizacji,
referatów, planu rozwoju na stronie internetowej okres stażu potwierdzenie

adres strony internetowej

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu matematycznego Opracowanie i wdrożenie programu matematycznego dla klasy I-III
Ewaluacja programu
2016/2017 program
2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu promującego czytelnictwo Opracowanie i wdrożenie programu dla klasy III
Ewaluacja programu 2017/2018 program
3. Wdrożenie i realizacja programów ogólnopolskich Wdrożenie i realizacja programów ogólnopolskich w klasach I-III
Ewaluacja programów
okres stażu
programy

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Praca z dzieckiem zdolnym
Opracowywanie programu i prowadzenie zajęć koła teatralnego w klasach I-III

Przygotowywanie uczniów do występów i konkursów
okres stażu

okres stażu
program zajęć

dyplomy

2. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych Opracowanie harmonogramów wycieczek
szkolnych z uwzględnieniem uczniów klas młodszych
Zorganizowanie wyjazdów i wycieczek dla uczniów klas I-III
okres stażu

okres stażu
harmonogram

karta wycieczki

3. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych
Opracowanie scenariuszy i organizowanie:
spotkań, imprez, akademii szkolnych i środowiskowych dla rodziców, dziadków i społeczności lokalnej
okres stażu
scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

4. Organizowanie konkursów
Organizowanie konkursów o różnej tematyce: matematycznej, polonistycznej, komputerowej
okres stażu
regulaminy, protokoły

5. Pomoc w zbieraniu pieniędzy na rzecz szkoły
Kiermasz bożonarodzeniowym – wykonywanie ozdób świątecznych
Wykonanie ozdób wielkanocnych
okres stażu

zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Komendą Policji Organizowanie spotkania uczniów z policjantem na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
Udział w konkursach
okres stażu
zdjęcia, zapisy w dzienniku

2. Współpraca ze Strażą Pożarną
Organizowanie spotkań ze strażakami

Organizowanie wyjazdów uczniów do placówki SP w Oleśnie
okres stażu

2017/2018

zdjęcia, zapisy w dzienniku

zdjęcia, zapisy w dzienniku

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Oleśnie
Organizowanie spotkań dla rodziców i uczniów z pracownikami poradni, prelekcje

Udział w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z poradni
okres stażu

okres stażu
potwierdzenie

zaświadczenia

4. Współpraca z higienistką szkolną
Organizowanie pogadanek i prelekcji dla dzieci na temat zdrowia, higieny osobistej, fluoryzacji

Zorganizowanie zajęć o właściwym odżywianiu, higienie
okres stażu

2016/2017 potwierdzenie, zdjęcia

potwierdzenie, zdjęcia

5. Współpraca z pedagogiem i logopedą.
Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą

Organizowanie zajęć zajęć z dziećmi
okres stażu
potwierdzenie

6. Współpraca z DOKiS w Dobrodzieniu Udział uczniów w konkursach, przedstawieniach organizowanych przez DOKiS

Współorganizowanie imprez dla dzieci – wyjazdy na basen
okres stażu

2016/2017 potwierdzenie, zdjęcia

7. Współpraca z Nadleśnictwem w Zawadzkiem Udział w konkursach o tematyce przyrodniczej organizowanej przez Nadleśnictwo: plastyczne, recytatorskie

Wyjazdy do Nadleśnictwa i na „Zielone Kino”
okres stażu
potwierdzenie, zdjęcia

dyplomy, zdjęcia

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Organizowanie dla społeczności lokalnej imprez środowiskowych na terenie szkoły

okres stażu

potwierdzenie, zdjęcia

9. Udział w różnych akcjach, w tym charytatywnych
Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”,
,,Górze grosza”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Pomóżmy zwierzętom” „Batonik za złotówkę”

Zbieranie nakrętek
okres stażu

okres stażu
potwierdzenie

potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Diagnozowanie uczniów
Prowadzenie diagnoz wśród uczniów na rozpoczęcie i zakończenie każdego roku szkolnego

Przygotowywanie i przeprowadzenie testów kompetencji wśród uczniów
okres stażu

okres stażu wyniki diagnoz

wyniki testów kompetencji

2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
Pedagogizacja rodziców „Rodzice i nauczyciele - partnerstwo dla dobra dziecka”.
Opracowanie ankiety dla rodziców na temat ich oczekiwań wobec szkoły.
Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowywanie referatów na temat:
- samodzielności dzieci
- wdrażania zasad dobrego zachowania i współżycia w grupie rówieśniczej
- rozbudzania poprawnych nawyków żywieniowych dzieci
Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców
okres stażu

okres stażu referat

ankieta

referat

3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczo-edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem własnych kompetencji, materiałów dydaktycznych oraz procedur obowiązujących w prawie oświatowym.
Studium przypadku – opis i analiza dwóch problemów wychowawczych lub edukacyjnych.
- identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- prognoza
- propozycja rozwiązania problemu wychowawczo-edukacyjnego
- wdrożenie
- uzyskanie efektu oddziaływań okres stażu opis i analiza przypadku

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracowała: Krystyna Bryś

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.