X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41374
Przesłano:

Program kółka fryzjerskiego

PROGRAM

KÓŁKA FRYZJERSKIEGO

Zawód:
Fryzjer 514 101
Kwalifikacja: AU.K1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019

I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO

Program nauczania dla zawodu fryzjer opracowany jest z uwzględnieniem wymagań określonych w niżej wymienionych dokumentach prawnych:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświa-towe (Dz.U. 2017 poz. 60),
• Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz.622),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 r. poz. 703),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 z póżn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn.zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1–4 (Dz.U. 2016 poz. 520),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz.U. 2016 poz. 537),
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej sto-sowania Dz.U. 2014 poz. 1145 (z późn. zm),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2014 poz. 909),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2015 poz. 673),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z poźn. zm.).
º Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2015 poz. 673),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z poźn. zm.)

II. WSTĘP

Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów. Fryzjerzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych fryzjerów, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej.
Analiza ofert pracy z portali internetowych i tytułów prasowych wskazuje na potrzebę zatrudniania fryzjerów przez pracodawców, którzy poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie. Najwięcej ofert z zakresu fryzjerstwa kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonujących profesjonalnie zabiegi fryzjerskie.
Współczesna moda fryzjerska powraca do stylów klasycznych i pokazuje fryzury w nowej wersji, często awangardowej. Często ich forma bazuje na fryzurach z czasów starożytnych, renesansu czy wieku XX. Dlatego tak ważne jest, aby fryzjer posiadał gruntowną wiedzę z zakresu historii fryzjerstwa i umiejętności tworzenia epokowych uczesań.
Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie fryzjer powinien być specjalistą posiadającym szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę pozwalającą na wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów, a także stylizacji fryzur.
Analizując potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów naszej szkoły stworzyłam program kółka fryzjerskiego, który wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, pozwala systematyzować wiedzę i podwyższać umiejętności niezbędne w pracy fryzjera. Program został tak stworzony, aby mógł przygotować przyszłych fryzjerów do uczestnictwa w powiatowych i regionalnych konkursach fryzjerskich, sprawdzić wiedzę i umiejętności praktyczne uczniów przed egzaminem czeladniczym w zawodzie fryzjer, rozwijać kreatywność przyszłych fryzjerów, poznać różne style uczesań jakie powstawały w różnych epokach historycznych.

III. CELE EDUKACYJNE

1. Przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
2. Kształtowanie postaw zawodowych i cech charakterystycznych dla zawodu fryzjera.
3. Przygotowanie ucznia do wykonywania typowych dla zawodu czynności na stanowisku pracy.
4. Nauczanie i ćwiczenie umiejętności dotyczących właściwego doboru fryzury do kształtu twarzy, typu urody, charakteru uroczystości, preferowanego stylu życia itp.
5. Nauczanie i ćwiczenie umiejętności wykonania uczesań z różnych epok historycznych.
6. Kształtowanie poczucia piękna, estetyki, harmonii.
7. Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności przed przystąpieniem do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer w zakresie rysunku zawodowego, rachunkowości zawodowej, dokumentacji prowadzenia działalności zawodowej, przepisów BHP itp.
8. Rozwijanie pomysłowości i oryginalności w projektowaniu i tworzeniu fryzury.
9. Nauka w pokonywaniu bariery lęku i braku wiary we własne siły.
10. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.
9. Rozwijanie pasji i indywidualnych uzdolnień uczniów.

IV. MATERIAŁ NAUCZANIA:

1. Historia fryzjerstwa i historia fryzur:
- historia mody fryzjerskiej
- czasy prehistoryczne
- starożytność ( Sumer, Asyria/Babilonia/Persja, Egipt, Kreta, Grecja, Rzym)
- średniowiecze
- renesans
- barok
- rokoko
- rewolucja francuska
- empire
- biedermeier w stylu wiedeńskim
- II poł. XIX w.
- secesja
- XX w.
- współczesność
2. Tworzenie epokowych uczesań:
- Egipt
- Grecja
- Rzym
- średniowiecze
- renesans
- barok
- rokoko
- biedermeier
- XX w. (lata 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)
- współczesność
3. Konkursy fryzjerskie:
- praktyczne przygotowanie uczniów do konkursów powiatowych i ponadregionalnych
4. Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer:
- rozwiązywanie testów pisemnych w zakresie:
rysunku zawodowego
rachunkowości zawodowej
dokumentacji działalności gospodarczej
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
podstawowych zasad ochrony środowiska
podstawowych przepisów prawa pracy
podstawowej problematyki z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
- omawianie pytań egzaminacyjnych ustnych z zakresu:
technologii
maszynoznawstwa
materiałoznawstwa

V. ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

- główki treningowe
- lustra
- prostownice
- karbownice
- wałki
- szpilki i wsuwki
- lakiery i inne środki stylizujące
- grzebienie
- szczotki
- klipsy
- instrukcje do wykonywania ćwiczeń
- albumy
- podręczniki wyd. SUZI:
„Nowoczesne fryzjerstwo”
„Nowoczesna stylizacja”
„Nowoczesne zabiegi fryzjerskie”
- zeszyty ćwiczeń:
„Stylizacja”
„Chemia preparatów fryzjerskich i ich działanie na włosy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer”
- Informator dla kandydatów przystępujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer
- Testy i zadania: Fryzjer - egzamin zawodowy
- karty pracy
- filmy edukacyjne
- prezentacje multimedialne
- kurs „Fryzjer stylista”
- zasoby internetowe
- czasopisma zawodowe
VI. METODY I FORMY REALIZACJI

- zajęcia praktyczne na główkach treningowych lub modelkach w pracowni fryzjerskiej
- zajęcia w pracowni komputerowej
- pokaz z instruktażem
- praca indywidualna lub grupowa z tekstem
- praca indywidualna lub grupowa z testami egzaminacyjnymi
- pogadanka w oparciu o filmy, prezentacje multimedialne
- samodzielne gromadzenie materiałów i prezentacja wiedzy przez uczniów
- praca z kartami pracy

VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:
samodzielnie wykorzystuje różnego rodzaju źródła do zdobywania interesujących go informacji,
samodzielnie gromadzi materiały i potrafi je przekazać w sposób komunikatywny,
potrafi posługiwać się Internetem i innymi środkami multimedialnymi,
potrafi aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju dyskusjach na interesujące go tematy,
wykonuje praktycznie uczesania historyczne w oparciu o zdobyte informacje
pracuje z pasją,
przejawia pomysłowość i oryginalność w projektowaniu i tworzeniu fryzury
jest odporny na stres podczas konkursów fryzjerskich
jest twórczy podczas wykonywania uczesań konkursowych
dobrowolnie wykonuje zadania dodatkowe,
solidnie przygotowuje się do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer rozwiązując testy
zwięźle i płynnie udziela odpowiedzi na pytania egzaminacyjne

VIII. PROPOZYCJE METOD SPRAWDZANIA I OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Sprawdzanie i ocenianie postępów uczniów powinno odbywać się w sposób ciągły w trakcie realizacji programu nauczania na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć.
Wiadomości teoretyczne niezbędne do realizacji ćwiczeń mogą być sprawdzane za pomocą testów osiągnięć szkolnych oraz sprawdzianów ustnych i pisemnych. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkie odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda-fałsz).
Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać poprzez obserwację czynności wykonywanych przez ucznia w trakcie ćwiczeń.
Obserwując czynności ucznia należy zwracać uwagę na:
- dobór materiałów i przyborów
- kompozycję barwną fryzury i makijażu
- zachowanie proporcji sylwetki ciała i głowy
- estetykę wykonania rysunku fryzury i makijażu
- kreatywność
- kształtowanie fryzur: dobór koloru, formy.
Oceniając wypowiedzi uczniów należy zwracać uwagę na:
- merytoryczną jakość wypowiedzi
- operowanie wiedzą
- poprawne posługiwanie się terminologią zawodową
- wnioskowanie.
Ocena osiągnięć szkolnych powinna aktywizować i mobilizować do pracy zarówno ucznia jak i nauczyciela.
Ocenianie osiągnięć uczniów powinno być dokonywane zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

IX. EWALUACJA PROGRAMU

- opinie uczniów,
- ocena rezultatów pracy,
- udział w konkursach powiatowych i ponadregionalnych,
- zaświadczenia o organizowaniu uroczystości i wystaw,
- wykonane zdjęcia, projekty i prace (plastyczne, pisemne, w oparciu o programy multimedialne).

X. LITERATURA

1. Sumirska Z.,Suligowska M., Nowoczesne fryzjerstwo, Wyd. SUZI, Warszawa 2018
2. Sumirska Z., Bernat A., Kostrzewska M., Nowoczesna stylizacja, Wyd. SUZI, Warszawa 2011
3. Praca zbiorowa pod red. Sumirskiej Z., Nowoczesne zabiegi fryzjerskie, Wyd. P.P.H.U.SUZI, Warszawa 2018
4. Sumirska Z., Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer, Wyd. P.P.H.U.SUZI, Warszawa 2014
5. Kulikowska-Jakubik T., Richter M., Jakubik A., Testy i zadania praktyczne – egzamin zawodowy – fryzjer, Wyd. WSiP, Warszawa 2014
6. Kulikowska-Jakubik T., Richter M., Fryzjer – egzamin zawodowy – testy i zadania z rozwiązaniami, Wyd. WSiP, Warszawa 2008
7. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Informator dla kandydatów przystępujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer
8. Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego, Kurs- Fryzjer stylista, Poznań 2014
9. Buhmann G., Feigel I., Friedewold B., Jung B., Strecker A., Wiggelinghoff B., Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi, Wyd. Rea, Warszawa 2012
10. Wiemann K., Ćwiczenia, pytania, testy kontrolne przygotowujące do egzaminu zawodowego, Wyd. Rea, Warszawa 2010
11. Butcher Ch., Koki, loki i warkocze, Wyd. Grupa Wydawnicza Foksal sp. z o.o. 2014

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.