X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41365
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela:
Nauczany przedmiot: język angielski
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Zagadnienia organizacyjne

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
(Tabela - dop. red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
- analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.
VIII/IX 2016 r.

IX 2016 r.
wniosek o rozpoczęcie stażu

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie materiałów i dokumentów.
-okres stażu.
potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały

3.
Przygotowanie projektu sprawozdania
- autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2019 r.
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości szkoły

1.
Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

- analiza i współtworzenie dokumentacji szkolnej, w tym m.in.:
- Statutu Szkoły,
- Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
- WSO
-aktywny udział w pracach związanych z ewaluacją wewnętrzną

-poświadczenie dyrektora

- dokumentacja Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznej
- okres stażu
2.
Podnoszenie kompetencji zawodowych

- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, kursy, konferencje) adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- studiowanie literatury i czasopism metodycznych

- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej
- obserwowanie zajęć innych nauczycieli

- zaświadczenia

- bibliografia

- karta obserwacji zajęć
- okres stażu

3.
Opracowanie materiału na egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego dla klasy I, II i III szkoły podstawowej w ramach projektu Libratus
- przygotowanie testów
- poprawa prac
- analiza wyników
-poświadczenie dyrektora szkoły
- okres stażu

4.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
- udział w projekcie Libratus

- udział w programie eTwinning
- potwierdzenie
- okres stażu

7.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
- opracowanie programów zajęć dodatkowych z języka angielskiego

- wprowadzenie innowacji
- potwierdzenie

- okres stażu
8.
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych z języka angielskiego dla uczniów klas I-III

Nawiązanie współpracy z wydawnictwami Pearson, Macmillan, PWN i Oxford

- opracowanie regulaminów konkursów
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

- udział w szkoleniach metodycznych
- pozyskanie nagród dla uczniów w ramach szkolnych konkursów
- regulaminy konkursów
- protokoły z przebiegu konkursów

- potwierdzenia
- okres stażu

- okres stażu

9.Udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- potwierdzenie udziału
- okres stażu

10. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb lub zainteresowań uczniów
- organizowanie lekcji/ spotkań z dziećmi potrzebującymi wsparcia (w ramach PPP), jak również rozwijającymi swoje zainteresowania
-poświadczenie dyrekcji
- okres stażu

11. Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych

Działania prozdrowotne i ekologiczne
- sprzątanie świata
- Dzień Ziemi
Promocja placówki w środowisku lokalnym

- zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów - opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat satysfakcji z poziomu nauczania języka angielskiego

- przeprowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej
- przeprowadzenie zajęć związanych z propagowaniem zasad zdrowego żywienia, bezpieczeństwa, postaw proekologicznych.
- współorganizownie przedstawienia teatralnego
-redagowanie szkolnej strony internetowej
- współpraca z lokalnymi gazetami,
-formularze ankiet, analiza wyników, wnioski dotyczące ewentualnej modyfikacji pracy

- scenariusze zajęć
- w każdym roku szkolnym

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.

2.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej

- przygotowanie pomocy dydaktycznych
- tworzenie prezentacji multimedialnych
- opracowanie szkolnej dokumentacji (np. scenariusze uroczystości szkolnych, konspekty, karty pracy, testy)

- przykładowe dokumenty
- prezentacje multimedialne

- okres stażu

-uczestniczenie w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej,
- zaświadczenia
- okres stażu

- nawiązanie współpracy z informatykiem w celu doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

- potwierdzenie
- okres stażu

- publikowanie prac w Internecie źródłem wymiany pomysłów w celu zorganizowania ciekawych i satysfakcjonujących zajęć
- linki stron/ potwierdzenia zamieszczenia publikacji
- okres stażu

- przegląd stron internetowych zawierających publikacje nauczycielskie
-linki stron internetowych

- okres stażu

-komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
-dokumentacja stażu
- okres stażu

opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej

- zamieszczanie wszelkich niezbędnych informacji o pracy szkoły na Facebooku

- wykorzystanie Internetu do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami, rodzicami, uczniami, -korzystanie z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
- prowadzenie zajęć z użyciem tablicy interaktywnej, komputera i Internetu
-publikacja w Internecie
-okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

1.Współpraca z nauczycielami anglistami oraz nauczycielami innych przedmiotów
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych
- wspólne przygotowywanie i przeprowadzanie uroczystości szkolnych
- poświadczenie współpracy

- okres stażu

2.Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych
- udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych w edukacyjnych portalach internetowych

- potwierdzenia
- okres stażu

3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem stażystą i kontraktowym

- współpraca z nauczycielem stażystą i kontraktowym

- poświadczenie współpracy

- okres stażu

4.Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli
- przygotowanie scenariuszy
- prowadzenie lekcji dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
- potwierdzenie
- okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.
Opracowanie i wdrożenie programu kółka języka angielskiego
- realizacja planu na zajęciach kółka
- program kółka
- okres stażu

2.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

-skonstruowanie programu pracy z uczniem z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej
-dokumentacja przebiegu
-okres stażu

3.Współpraca z rodzicami uczniów

-rozmowy indywidualne z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi

- okres stażu

-okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych

- prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci
- prowadzenie kółka szachowego

- plan pracy
- okres stażu

2.Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach ogólnopolskich i pozaszkolnych z języka angielskiego
- podziękowania, dyplomy
- okres stażu

3.Współorganizowanie uroczystości szkolnych

- przygotowanie scenariuszy
- potwierdzenie dyrektora,
scenariusze imprez, zdjęcia
- okres stażu
4.Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną
- współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych

- potwierdzenie dyrektora
- okres stażu

5.Pełnienie funkcji opiekuna stażu
- przygotowanie stosownych dokumentów
- prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty i kontraktowego
- hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego
- potwierdzenie współpracy z nauczycielem kontraktowym
- okres stażu

6.Pełnienie funkcji opiekuna grup projektowych
- współpraca z uczniami w celu stworzenia rzetelnych i interesujących projektów edukacyjnych
- potwierdzenie udziału
- okres stażu

7.Współudział w przygotowaniu festynu rodzinnego
- wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem promujących placówkę w środowisku lokalnym
- poświadczenie dyrektora
- dokumentacja fotograficzna
- okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Nawiązanie współpracy z nauczycielami
- współorganizowanie akcji charytatywnych (Góra Grosza, zbieranie nakrętek)

- potwierdzenie dyrektora
- okres stażu

2.Organizacja akcji charytatywnych dla dzieci z Domu Dziecka w Górze Włodowskiej
- przeprowadzenie zbiórki odzieży, żywności, zabawek, słodyczy
- potwierdzenie dyrektora, podziękowania
-okres stażu

3.Współpraca z psychologiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszkowie, pielęgniarką, strażą pożarną i policją
- pomoc rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- spotkania, rozmowy, konsultacje.
- potwierdzenia, notatki z rozmów, zapisy w dzienniku, pisemne opinie o uczniach

- okres stażu

§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów

- udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
- samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki
-współpraca ze szkolnym psychologiem

- poświadczenie udziału
- okres stażu

2. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych

-współpraca z rodzicami, nauczycielami, innymi wychowawcami oraz psychologiem szkolnym

- załączenie dokumentów potwierdzających współpracę oraz realizację własnych działań
- okres stażu

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała:

Zatwierdzam do realizacji
........................................ (podpis dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.