X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41346
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - mianowanie

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: ...........................
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ........................................
Nazwa placówki: .......................................
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05. 2019r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:
§ Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. Zm.),
§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznawanie procedur awansu zawodowego nauczycieli.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych w czasopismach, na portalach internetowych poświęconych awansowi (podczas tworzenia planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku).

2. Współpraca z opiekunem stażu.

Spotkanie z opiekunem stażu. Rozmowa na temat przebiegu współpracy. Ustalenie zasad i warunków stażu. Ustalenie harmonogramu spotkań.

Pomoc przy tworzeniu dokumentacji (plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, prezentacji dorobku).

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

3. Poszerzanie swojej wiedzy poprzez wewnątrzszkolne oraz pozaszkolne formy doskonalenia.

Aktywny udział w różnorodnych formach kształcenia zawodowego (kursy, szkolenia, wykłady).

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

4. Organizowanie własnego warsztatu pracy.

Organizacja i aktualizowanie biblioteki przedmiotowej.

Opracowywanie, przygotowywanie pomocy dydaktycznych.

Przygotowywanie dekoracji, gazetek tematycznych.

Stosowanie aktywnych metod nauczania.

Przygotowywanie multimedialnych pomocy, wykorzystywanie ich w czasie zajęć.

Przygotowywanie narzędzi diagnostycznych, stosowanie różnorodnych sposobów sprawdzania i oceniania.

Analiza wyników nauczania (diagnoza wstępna i końcowa).
Opracowywanie wniosków do dalszej pracy.

5. Aktywny udział w życiu szkoły.

Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego „Klubu Wiewiórka”, wypełnianie funkcji z tym związanych (przygotowywanie pomocy dydaktycznych, gazetek, konkursów, prowadzenie kroniki).

Propagowanie zdrowej żywności wśród uczniów klas I – III SP. Organizacja szkolnego „Dnia zdrowej żywności”.

Opracowanie oraz realizacja autorskiego programu „Dbam o zdrowie”.

Opracowanie oraz koordynowanie szkolnego programu „Zdrowie jamy ustnej”.

Propagowanie właściwych zachowań wśród uczniów klas I – III SP. Opracowanie regulaminu przyznawania statuetki w kategorii „Lolek Junior”. Przygotowanie narzędzi do wyłonienia laureatów. Opieka nad przebiegiem eliminacji.

Prowadzenie koniki szkolnej.

Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli klas I – III SP, w ramach Zespołu Somokształceniowego; pt. „Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w publicznej szkole” , „Edukacja medialna w edukacji wczesnoszkolnej”.

Udział w ogólnopolskich akcjach mających na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz znajomości Polski: „Wesoły Gang Słodziaków”, „Wielka Mapa Polski”

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej.

Uczestniczenie w pracach Zespołu Samokształceniowego klas I – III SP.

Uczestnictwo w zespole tworzącym Szkolny Program Profilaktyczny.

Uczestnictwo w zespole do spraw promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Uczestnictwo w zespole tworzącym Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie środowiska uczniów, czuwanie nad ich prawidłowym rozwojem.
Poznanie zachowań, problemów, oczekiwań uczniów.

Indywidualne rozmowy z uczniami.

Stały kontakt z rodzicami.

Rozmowy, konsultacje z innymi nauczycielami oraz ze szkolnym pedagogiem i psychologiem.

Analiza dokumentów dotyczących dostosowania wymagań edukacyjnych wobec uczniów mających trudności w nauce (opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej).

2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.

Dostosowanie metod, narzędzi diagnostycznych do możliwości uczniów mających trudności w nauce (w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zaleceniem zindywidualizowanej ścieżki kształcenia).

3. Promowanie ucznia zdolnego.

Wspieranie zdolności, zainteresowań podczas pracy z uczniem zdolnym.

Przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad.

4. Współpraca z rodzicami.
Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy.

Zebrania z rodzicami.

Spotkania indywidualne z rodzicami.

Rozwiązywanie problemów uczniów poprzez współprace z rodzicami.

Przygotowanie materiałów w ramach pedagogizacji rodziców, dotyczących między innymi:
- zagrożeń i korzyści płynących z korzystania z Internetu;
- edukacji poprzez gry i programy multimedialne
- sposobów na efektywne uczenie się
- dbanie o higienę i zdrowie.

Włączenie rodziców do współorganizowania wycieczek, imprez klasowych i szkolnych:
- Dzień Dziecka
- Dzień Rodziny
- kiermasze okolicznościowe
- Andrzejki
Dzień Kobiet,Dzień Chłopaka.

5. Realizacja planu profilaktycznego.
Przeprowadzanie pogadanek wśród uczniów klas I – III SP.

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Organizowanie spotkań z pielęgniarką, przedstawicielami policji, straży miejskiej.

6. Organizacja imprez klasowych.

Organizowanie uroczystości klasowych :
- Dzień Chłopaka
- Andrzejki
- Mikołajki
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Kobiet
- Dzień Mamy i Taty
uroczyste zakończenia klas III SP

7. Współorganizacja imprez szkolnych.

Współorganizowanie imprez szkolnych (tworzenie dekoracji, przygotowywanie scenariuszy, upominków):
- pasowanie na pierwszoklasistę
- Dzień Edukacji Narodowej
- Dzień Kobiet
- Powitanie wiosny
- Konstytucja 3 Maja
- 100 rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę

8. Współorganizowanie międzyklasowych konkursów dla klas
I – III SP.

Współorganizowanie konkursu :
- „Rozumiem co czytam”
- „Mistrz matematyki”
- „Mistrz ortografii”
- „Przyjaciel przyrody”
- wiedzy o patronie szkoły Janie Pawle II
- „Dbam o zdrowie”

Przygotowywanie sal konkursowych.

Przygotowywanie nagród książkowych, dyplomów.

9. Współpraca z instytucjami kulturalnymi

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie.

Współpraca ze Świetlicą Wiejską.

Współpraca z Punktem Przedszkolnym:
- wspólny udział w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- przygotowanie przedstawienia dla grupy przedszkolnej
- przygotowanie świątecznych dekoracji na kiermasze charytatywne
- przygotowanie dekoracji na różne uroczystości

Współorganizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez przygotowanie paczek z żywnością.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie w codziennej pracy technologii informatycznej.

Korzystanie z Internetu (z zasobów portali edukacyjnych).

Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych (sprawdzianów, kart pracy, scenariuszy zajęć).

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, wykorzystywanych podczas zajęć, apeli, uroczystości.

Wykorzystywanie Internetu na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

Przygotowywanie informacji, plakatów, ogłoszeń, dyplomów, dokumentacji szkolnej.

Współtworzenie, administrowanie strony internetowej szkoły oraz szkolnego profilu na portalu Facebook (opracowywanie notatek z uroczystości, wycieczek, ważnych wydarzeń szkolnych).
Dokumentowanie przebiegu stażu.

2. Publikacje w Internecie.

Umieszczenie w Internecie autorskich publikacji dotyczących pracy zawodowej.

3. Wykorzystywanie komputera i Internetu do wyszukiwania informacji, poszerzania swojej wiedzy.

Uzupełnianie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli.

Aktualizowanie wiedzy na temat zmian dotyczących prawa oświatowego, systemu edukacji.

Korzystanie ze stron internetowych: www.men.gov.pl www.literka.pl, www.ucze.pl, www.naszelementarz.men.gov.pl, www.interklasa.pl itd.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań

1. Rozwijanie własnej wiedzy, kompetencji pedagogicznych.
Udział w kursach, warsztatach mających na celu poszerzenie wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki.

2. Gromadzenie i studiowanie literatury pedagogicznej.
Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.

Wdrażanie do pracy propozycji zaczerpniętych z przeczytanej literatury.

3. Realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych wynikających z pełnionej funkcji wychowawcy.

Dbanie o wszechstronny rozwój wychowanków.

Bieżące rozwiązywanie konfliktów, problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Poznawanie i analizowanie przepisów dotyczących prawa oświatowego oraz pełnej dokumentacji szkolnej.

Analiza podstawowych przepisów prawa oświatowego i stosowanie ich w pracy (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty itd.).

Analiza dokumentacji szkolnej.

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu przepisów wewnątrzszkolnych.

Udział w radach pedagogicznych.
Współtworzenie dokumentacji szkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.