X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4126
Przesłano:
Dział: Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, oraz dbanie o właściwy rozwój osobowości dziecka.

3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

● zapewnienie opieki przed i po zajęciach lekcyjnych, szczególnie uczniom dojeżdżającym
● pomoc w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych i odrabianiu zadań domowych
● organizowanie gier i zabaw ruchowych
● tworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień
● współpraca z wychowawcami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły.

4. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków:

● na prośbę ucznia
● na prośbę rodziców lub opiekunów
● nas wniosek wychowawcy

5. Decyzję o przyjęciu ucznia do świetlicy podejmuje wychowawca świetlicy i dyrektor szkoły.

6. Uczestnictwo w zajęciach ucznia zakwalifikowanego do świetlicy jest obowiązkowe.

7. Uczniowie przebywający w świetlicy na zajęciach powinni:

● regularnie i obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach
● nie przebywać w świetlicy w czasie przerw
● wietrzyć salę otwierając okna
● usprawiedliwiać swoją nieobecność na zajęciach
● zachowywać się kulturalnie
● szanować sprzęt, pomoce cudze i własne oraz dbać o przybory szkolne
● dbać o czystość osobistą, porządek i estetyczny wygląd świetlicy
● oszczędnie gospodarować materiałami, szanować gry i pomoce do zajęć
● wychodzić z sali tylko za zgodą wychowawcy świetlicy
● starannie odrabiać lekcje i uczyć się samodzielnie
● opiekować się młodszymi i zawsze im pomagać
● ponosić własną odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w tornistrach bądź plecakach
● ponosić odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenie sprzętu, wyposażenia sali lub pomocy dydaktycznych.

8. Tygodniowy czas pracy wychowawcy świetlicy wynosi 26 godzin.

9. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut.

10. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły.

11. Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów od chwili rozpoczęcia zajęć w świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, a także po lekcjach - do chwili odebrania dziecka przez rodzica lub opiekuna.

12. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadamiać
dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy lub o powtarzających się nieobecnościach uczniów.

13. O nagannym zachowaniu uczniów podczas zajęć w świetlicy
wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę danego ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.