X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4118
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel wychowania fizycznego i nauczania indywidualnego w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie.

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2008r.
Czas trwania stażu: od 01.09.2008 do 31. 05. 2009r.
Opiekun stażu: mgr D. S.

Posiadane kwalifikacje:
LICENCJAT Z PEDAGOGIKI SPECJALNEJ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKI

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.
3. Poznanie przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązujących.
5. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze, co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym zajęcia.
6. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w obecności, której przeprowadzone zostały zajęcia.
7. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.

PLAN DZIAŁANIA:

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
ZADANIE
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela. Poznanie i analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego tj. ustawy,
rozporządzenia, Karty Nauczyciela. Wrzesień 2008r. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu:
- określenie zakresu obowiązków stażysty,
- określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
- określenie zasad komunikowania się i współpracy. Wrzesień 2008r. Omówienie zasad współpracy
3. Zapoznanie z literatura pedagogiczną Czytanie książek i czasopism pedagogicznych Wrzesień 2008r- Maj 2009r
Spis literatury
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych. 1. Uczestnictwo w radach pedagogicznych, wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, warsztatach szkoleniowych.
2. Branie udziału w kursach i szkoleniach poza terenem ośrodka.
3. Studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika specjalna –kierunek pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Cały okres stażu
Zaświadczenia
5. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego 1.Gromadzenie dokumentów, tj.:
- konspekty zajęć
- opis, ocena hospitowanych zajęć
- zaświadczenia, protokoły Cały okres stażu
Konspekty,
zaświadczenia,
protokoły (teczka stażysty)

2. Sporządzenie sprawozdania z realizacji złożonego planu rozwoju. VI.2009 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu

3 Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania. kwalifikacyjnego.
VI.2009 r Wniosek

( § 6 ust. 2 pkt l)
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp. ZADANIE. FORMA REALIZACJI. TERMIN. DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI.
1. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji placówki 1. Analiza dokumentacji:
• Statut placówki,
• Plan pracy placówki,
• Program wychowawczy,
• Program profilaktyki,
• Wewnątrzszkolny system oceniania,
• Dokumentacji dotyczącej mierzenia jakości pracy placówki. Cały okres stażu


Samodzielne wpisy w dzienniku, indywidualny plan pracy wychowawczej.
2. Udział w szkoleniu podstawowym BHP. IX.2008 r. Zaświadczenie
inspektora BHP
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły. Spotkania zespołu samokształceniowego, współpraca z pedagogiem, psychologiem. Cały okres stażu
Potwierdzenie przez pedagoga, psychologa.
3. Poznanie zasad funkcjonowania DPS - Susz Analiza dokumentacji Cały okres stażu
Samodzielne wpisy w dzienniku, indywidualny plan pracy wychowawczej.
4. Opanowanie umiejętności dokumentowania swojej pracy w dokumentach szkoły. Samodzielne wpisy w dokumenty szkoły. Cały okres stażu
Dokumenty szkolne.


( § 6 ust. 2 pkt 2)
Umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywa staż, oraz umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.


Lp. ZADANIE. FORMA REALIZACJI. TERMIN. DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI.
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
1. Hospitacja według wcześniej określonych zasad.
2. Omawianie obserwowanych zajęć. Okres stażu – raz w miesiącu Karty hospitacji,
Konspekty,
notatki
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu 1. Opracowanie konspektów zajęć.
2. Omawianie przeprowadzonych zajęć. Okres stażu – raz w miesiącu Konspekty,
wnioski i uwagi do realizacji
3. Umiejętność analizowania zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie. Autorefleksja - określanie swoich mocnych i słabych stron
Okres stażu Wnioski

4. Doskonalenie
warsztatu i metod pracy 1. Wzbogacenie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne.
Okres stażu Pomoce dydaktyczne
5. Opracowanie i wdrożenie planów rewalidacyjno-wychowawczych. 1. Opracowanie rozkładu materiału.
Wrzesień 2008 Rozkład materiału

6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy 1. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
2. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
3. Przygotowanie materiałów na zajęcia i konspektów z wykorzystaniem komputera i internetu. Luty.2009 r.-
V.2009 r. Teczka stażysty,
Płyta CD z zapisem elektronicznym.


( § 6 ust. 2 pkt 3 )
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
Lp. ZADANIE. FORMA REALIZACJI. TERMIN. DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI.
1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów 1. Analiza akt osobowych uczniów.
2. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku ucznia.
3. Kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne
Na bieżąco Notatki
Potwierdzenie pedagoga lub wychowawcy
Potwierdzenie pedagoga lub wychowawcy
2. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
1. Obserwacja zajęć prowadzona przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
3. Wyrabianie umiejętności omawiania i analizy zajęć dydaktycznych. Raz w miesiącu
Karty obserwacji zajęć
Zeszyt spotkań z opiekunem
3. Praca z uczniem wymagającym indywidualnego toku nauczania 1. Opracowywanie indywidualnego programu rewalidacyjno-wychowawczego
2. Realizowanie zadań w ramach własnego indywidualnego programu nauczania. Okres stażu Program pracy z uczniem wymagającym indywidualnego toku nauki
4. Organizacja i udział w imprezach kulturalnych
1.Włączenie się do organizacji imprez szkolnych.
Okres stażu Zaświadczenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.