X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41085
Przesłano:

Plan współpracy z rodzicami "Wywiadówki bez stresu"

Plan współpracy z rodzicami klasy IV a "Wywiadówki bez stresu"

Wstęp
Każdy nauczyciel wie jak ważna jest współpraca z rodzicami i wzajemne zrozumienie. Rodzina i szkoła są środowiskami, które mają niewątpliwie największy wpływ na wychowanie i rozwój dziecka. Sądzono także, że wszystkiego czego oczekuje się od szkoły, sprowadza się tylko do dydaktyki. Zapomina w procesie nauczania o istotnym elemencie jakim jest wychowanie. Prawdą jest, że nawet najlepszy wychowawca nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów dzieci. Musimy wśród rodziców szukać sojuszników. We wspólnej sprawie jaka jest wychowanie i wspólne dostarczanie dzieciom pozytywnych bodźców do pełnego rozwoju. Od rodziców otrzymujemy informacje o słabych i mocnych stronach, potrzebach, zainteresowaniach, stresach jakimi dziecko podlega, jego strategiach radzenia sobie z trudnościami itp. To właśnie dzięki rodzicom wychowawca ma szansę spojrzeć na ucznia z szerszej perspektywy, lepiej zrozumieć jego szkolne funkcjonowanie. To rodzice mogą wspierać pracę dydaktyczną nauczyciela, kontrolując postępy dziecka, motywując do systematycznej pracy, pomagając dziecku w pokonywaniu trudności.
Plan poniższy został stworzony w celu pogłębienia relacji na płaszczyźnie szkoła – rodzice. Miał za zadanie pokazać rodzicom, że szkoła to nie tylko nauka, ale także instytucja wychowująca i przygotowująca do dalszego życia w społeczeństwie.
Pomysł napisania planu współpracy z rodzicami zrodził się po przeprowadzeniu pierwszego zebrania. Postanowiłam opracować nowy model współpracy z rodzicami, którego realizacja nie będzie łączyła się z zagrożeniem ani dla nauczycieli ani dla rodziców. Mam nadzieję, ze to mi się udało.
Założenia programu

Plan współpracy z rodzicami został napisany z myślą o rodzicach moich wychowanków. Realizowany będzie przez okres trzech lat tj. w latach 2017-2020. Plan współpracy z rodzicami jest korelowany z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły, który zawiera ogólna zadania współdziałania rodziców z nauczycielami w zakresie wychowania, będące podstawą do planowania zadań szczegółowych.
Sposób realizacji tej problematyki przyczyni się do usprawniania pracy wychowawczej z uczniami zarówno rodziców jak i wychowawcy.

Cele programu
Cel ogólny
Rozwijanie współpracy z rodzicami
Cele ogólne
• Uświadomienie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań
• Dążenie do uprawniania pracy wychowawczej szkoły poprzez koordynacje i ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
• Możliwe najlepsze poznanie przez wychowawcę poszczególnych uczniów (ich sytuacji bytowej, rodzinnej, oczekiwań rodziców, funkcjonowania w środowisku pozaszkolnym, zainteresowań i potrzeb itp.)
• Poznanie funkcjonowania szkolnego dzieci przez rodziców
• Wzajemne poznanie się wychowawcy i rodziców, dwukierunkowe porozumiewanie się i wzajemne rozumienie się
• Edukacja pedagogiczna rodziców
• Roztaczanie nad dziećmi opieki poza godzinami nauki w szkole, propozycje organizacji czasu wolnego uczniów

Treści programu

Zagadnienia do realizacji podzieliłam na trzy części: pierwsza – zadania szkoły w zakresie współdziałania z rodzicami, druga – plan współpracy rodziców z wychowawca oparty na zadaniach szkoły i trzecia – harmonogram spotkań.

Zadania szkoły w zakresie współdziałania z rodzicami
(program wychowawczo – profilaktyczny szkoły
1. Przekazanie rodzicom wiedzy pedagogiczno – wychowawczej.
2. Identyfikacja rodziców z zadaniami i celami wytyczonymi przez szkołę.
3. Rodzice jako partner w działaniach z wychowawcami i nauczycielami.
4. Tworzenie klimatu zaufania między uczniem, nauczycielem i rodzicem. Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
Plan współpracy rodziców z wychowawcą

Zadania
Formy realizacji

Przekazanie rodzicom wiedzy
pedagogiczno-wychowawczej
1. Organizacja spotkań z rodzicami:
 Spotkania organizacyjne
 Wywiadówki
 Spotkania indywidualne -dyżury wychowawcy klasy (nauczycieli)
2. Pedagogizacja rodziców-szczegółowy zakres pogadanek zawarty w harmonogramie spotkań z rodzicami

Identyfikacja rodziców z zadaniami i celami wytyczonymi przez szkołę
1. Współudział w tworzeniu „wizji szkoły” i programu wychowawczego.
2. Współpraca rodziców z wychowawcą w podnoszeniu poziomu
nauczania.
3. Zapoznanie z programem wychowawczym, wizją i misją szkoły,
planem rozwoju szkoły.
4. Omówienie podstawy programowej i zapoznanie z szkolnym systemem
oceniania i promowania uczniów.
5. Informowanie o postępach uczniów w nauce i zachowaniu-
zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

Rodzic jako partner w działaniach z wychowawcami i nauczycielami
1. Udział rodziców w akcjach proponowanych przez szkolę
2. Kierowanie uczniów do poradni za zgodą rodziców.
3. Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni
psychologiczno – pedagogicznych.
4. Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych.
5. Ocenianie pracy dydaktyczno – wychowawczej wychowawcy.

Tworzenie klimatu zaufania miedzy uczniem, nauczycielem i rodzicem.
Udzielanie informacji o dziecku w ramach wywiadu środowiskowego
Współudział rodziców w pracach na rzecz klasy i szkoły:
Pomoc w naprawie sprzętu szkolnego
Pomoc w przygotowywaniu rekwizytów do inscenizacji
Pomoc w organizowaniu opieki w trakcie wycieczek szkolnych
3. Udział członków rodziny w uroczystościach klasowych i
wycieczkach.
Współudział rodziców w organizacji dnia chłopaka, kobiet,
Mikołajek – zakup upominków, artykułów spożywczych.
Współudział w organizacji wigilii klasowej, andrzejek-pieczenie
ciasta, przygotowywanie potraw.
Pomoc w organizacji wyjazdów, wycieczek oraz zielonych szkół.

Harmonogram spotkań z rodzicami

Klasa IV
Spotkanie klasowe I – wrzesień
TEMATYKA:
Zapoznanie z celami nauczania i wychowania w II etapie szkoły podstawowej oraz z programami nauczania i programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, Statutem Szkoły.
Przedstawienie zakresu oczekiwanej współpracy i ewentualnie prośba o pomysły rodziców (Co możemy zrobić razem dla klasy, szkoły?)

-Zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami programowymi na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej.
Wybór Rady Rodziców.
Omówienie imprez klasowych: dnia chłopca, 11 – listopada, andrzejki, mikołajki, wigilia klasowa, choinka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, święto szkoły, (przydział czynności).
Ankieta „Czy znam swoje dziecko” – porównanie z ankietami dzieci.
Diagnoza środowiska rodzinnego uczniów – wypełnienie przez rodziców anonimowej ankiety.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe II – listopad / grudzień
TEMATYKA:
Poinformowanie rodziców o ocenach, (poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych, ocenie nagannej z zachowania).
Omówienie zachowania uczniów.
Pedagogizacja rodziców: „I ty możesz mieć super dziecko” To co najważniejsze – referat,
Indywidualne rozmowy z rodzicami szczególnie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe III – styczeń - luty
TEMATYKA:
Poinformowanie rodziców o wynikach osiągniętych przez uczniów po pierwszym semestrze.
Ustalenie najistotniejszych problemów wychowawczych oraz ustalenie sposobu ich rozwiązywania.
Pedagogizacja rodziców: „Jak możemy pomóc dziecku w nauce”- artykuł
Ustalenie terminu i miejscowości wycieczki po klasie IV.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe IV - kwiecień
TEMATYKA:
Poinformowanie rodziców o ocenach.
Pedagogizacja rodziców: „Dziecko nadpobudliwe” – referat pogadanka.
Indywidualne rozmowy z rodzicami

Klasa V

Spotkanie klasowe I – wrzesień
TEMATYKA:
Zapoznanie z przedmiotami oraz nauczycielami uczącymi ich dzieci.
Zapoznanie z terminarzem roku szkolnego.
Zapoznanie rodziców z zadaniami szkoły na bieżący rok szkolny.
Przypomnienie WSO i Statutu Szkoły.
Zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami programowymi na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej.
Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.
Wybór klasowej Rady Rodziców.
Wypełnienie deklaracji związanych z uczęszczaniem dzieci na religię, WDŻ oraz reedukację.
Organizacja imprez klasowych.
Podanie planu wycieczek szkolnych.
Poinformowanie o odrabianiu dni wolnych od pracy.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe II – październik
TEMATYKA:
Poinformowanie rodziców o zmianie WSO w zakresie oceny z zachowania i odczytanie nowych kategorii oceny punktowej z zachowania.
Podanie informacji dotyczącej wyników nauczania i zachowania się uczniów.
Omówienie problemów zachowania zespołu klasowego.
Pedagogizacja rodziców: „Postawy rodzicielskie i ich charakterystyka” – prelekcja.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe III - listopad
TEMATYKA:
Informacja o sytuacji wychowawczo – dydaktycznej.
Poinformowanie rodziców o wynikach śród semestralnych osiągniętych przez uczniów.
Pedagogizacja rodziców: „Czy dialog nauczyciel uczeń jest możliwy”.
Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w czasie występowania trudności wychowawczych i trudności w nauce.
Poinformowanie rodziców o terminach badań pod kątem dysleksji.
Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowania uczniówo w trakcie przerw szkolnych i kontrolowanie dzienniczków ucznia.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe IV – styczeń
TEMATYKA:
Poinformowanie rodziców o ocenach na pierwszy semestr.
Omówienie zajęć z psychologiem szkolnym.
Zapoznanie z nowym planem lekcyjnym.
Zapoznanie z procedurami egzaminów poprawkowych.
Zaprezentowanie referatu: „Zachowania agresywne u uczniów”
Zawarcie umowy mającej na celu poprawy zachowania.
Omówienie terminu i miejsca wycieczki po klasie piątej.
Indywidualne rozmowy z rodzicami.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe IV – kwiecień
TEMATYKA:
Omówienie wyników w nauce i zachowaniu się.
Pedagogizacja rodziców: „ Bezpieczeństwo w Internecie” – prezentacja multimedialna.
Propozycja wycieczki rowerowej wiosennej „Rowerem do Kampinosu”.
Podanie terminu składania kart na egzamin karty rowerowej.
Omówienie zakończenia roku szkolnego.
Sprawy różne.

Klasa VI

Spotkanie klasowe I – wrzesień
TEMATYKA:
Zapoznanie z przedmiotami oraz nauczycielami uczącymi ich dzieci.
Zapoznanie z terminarzem roku szkolnego i terminarzem spotkań.
Zapoznanie rodziców z zadaniami szkoły na bieżący rok szkolny.
Przypomnienie WSO i Statutu Szkoły, regulaminu stroju uczniowskiego, zasadach wystawiania ocen z zachowania.
Zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami programowymi na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej.
Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.
Wybór klasowej Rady Rodziców.
Wypełnienie deklaracji związanych z uczęszczaniem dzieci na religię, WDŻ oraz reedukację.
Przypomnienie o terminie składania wniosków o stypendia socjalne.
Pedagogizacja rodziców: „Znaczenie rodziców w rodzinie i rozwoju dziecka”.
Organizacja imprez klasowych.
Podanie planu wycieczek szkolnych.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe II – październik
TEMATYKA:
Zapoznanie z Europejską Kartą Praw i Obowiązków Rodziców, Konwencją o prawach Dziecka.
Omówienie wyników szkolnego sprawdzianu diagnozującego umiejętności szkolne po klasie piątej.
Podanie informacji dotyczącej wyników nauczania i zachowania się uczniów.
Omówienie problemów zachowania zespołu klasowego.
Indywidualne rozmowy z rodzicami
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe III - listopad
TEMATYKA:
Informacja o sytuacji wychowawczo – dydaktycznej.
Poinformowanie rodziców o wynikach śród semestralnych osiągniętych przez uczniów.
Wygłoszenie referatu.
Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w czasie występowania trudności wychowawczych i trudności w nauce.
Poinformowanie rodziców o programie zielonej szkoły.
Zaprezentowanie akcji charytatywnych i dydaktycznych podjętych na terenie szkoły.
Prośba o pomoc w organizacji imprez szkolnych i klasowych: andrzejek, mikołajek, wigilii klasowej.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe IV – luty
TEMATYKA:
Poinformowanie rodziców o ocenach na pierwszy semestr.
Omówienie zajęć z pedagogiem szkolnym.
Zapoznanie z nowym planem lekcyjnym
Zaprezentowanie referatu: „Prawa dziecka”
Omówienie terminu i miejsca wycieczki po klasie szóstej.
Indywidualne rozmowy z rodzicami.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe IV – maj - czerwiec
TEMATYKA:
Poinformowanie rodziców o osiągnięciach klasy, uczniów.
Ocena współpracy z rodzicami.
Omówienie całokształtu pracy wychowawczej i dydaktycznej.
Ankieta ewaluacyjna.
Omówienie zakończenia roku szkolnego.
Sprawy różne.

Klasa VII

Spotkanie klasowe I – wrzesień
TEMATYKA:
Zapoznanie z przedmiotami oraz nauczycielami uczącymi ich dzieci.
Zapoznanie z terminarzem roku szkolnego.
Zapoznanie rodziców z zadaniami szkoły na bieżący rok szkolny.
Przypomnienie WSO i Statutu Szkoły.
Zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami programowymi na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej.
Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.
Wybór klasowej Rady Rodziców.
Wypełnienie deklaracji związanych z uczęszczaniem dzieci na religię, WDŻ, reedukację oraz zajęcia specjalistyczne
Organizacja imprez klasowych.
Podanie planu wycieczek szkolnych.
Poinformowanie o odrabianiu dni wolnych od pracy.
-Sprawy różne.

Spotkanie klasowe II – październik
TEMATYKA:
Podanie informacji dotyczącej wyników nauczania i zachowania się uczniów.
Omówienie problemów zachowania zespołu klasowego.
Pedagogizacja rodziców: „Zagrożenia okresu dojrzewania - dopalacze” – prelekcja.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe III - listopad
TEMATYKA:
Informacja o sytuacji wychowawczo – dydaktycznej.
Poinformowanie rodziców o wynikach śród semestralnych osiągniętych przez uczniów.
Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w czasie występowania trudności wychowawczych i trudności w nauce.
Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowania uczniówo w trakcie przerw szkolnych i kontrolowanie dzienniczków ucznia.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe IV – styczeń
TEMATYKA:
Poinformowanie rodziców o ocenach na pierwszy semestr
Zapoznanie z nowym planem lekcyjnym.
Zapoznanie z procedurami egzaminów poprawkowych.
Zawarcie umowy mającej na celu poprawy zachowania.
Omówienie terminu i miejsca wycieczki po klasie siódmej.
Indywidualne rozmowy z rodzicami.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe IV – kwiecień
TEMATYKA:
Omówienie wyników w nauce i zachowaniu się.
Pedagogizacja rodziców: „Promowanie zachowań zgodnych ze społecznie akceptowanymi normami” – prezentacja multimedialna.
Propozycja wycieczki rowerowej wiosennej „Rajd historyczny”.
Poinformowanie o terminie sprawdzianu diagnozującego.
Omówienie zakończenia roku szkolnego.
Sprawy różne.

Klasa VIII

Spotkanie klasowe I – wrzesień
TEMATYKA:
Zapoznanie z przedmiotami oraz nauczycielami uczącymi ich dzieci.
Zapoznanie z terminarzem roku szkolnego i terminarzem spotkań.
Zapoznanie rodziców z zadaniami szkoły na bieżący rok szkolny.
Przypomnienie WSO i Statutu Szkoły, regulaminu stroju uczniowskiego, zasadach wystawiania ocen z zachowania.
Zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami programowymi na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej.
Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.
Wybór klasowej Rady Rodziców.
Wypełnienie deklaracji związanych z uczęszczaniem dzieci na religię, WDŻ, reedukację oraz zajęcia specjalistyczne
Przypomnienie o terminie składania wniosków o stypendia socjalne.
Organizacja imprez klasowych.
Podanie planu wycieczek szkolnych.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe II – październik
TEMATYKA:
Omówienie wyników szkolnego sprawdzianu diagnozującego umiejętności szkolne po klasie siódmej.
Podanie informacji dotyczącej wyników nauczania i zachowania się uczniów.
Omówienie problemów zachowania zespołu klasowego.
Pedagogizacja rodziców: „Zgrożenia okresu dojrzewania”.
Indywidualne rozmowy z rodzicami
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe III - listopad
TEMATYKA:
Informacja o sytuacji wychowawczo – dydaktycznej.
Poinformowanie rodziców o wynikach śród semestralnych osiągniętych przez uczniów.
Wygłoszenie referatu.
Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w czasie występowania trudności wychowawczych i trudności w nauce.
Poinformowanie rodziców o programie wycieczki.
Zaprezentowanie akcji charytatywnych i dydaktycznych podjętych na terenie szkoły.
Prośba o pomoc w organizacji imprez szkolnych i klasowych: andrzejek, mikołajek, wigilii klasowej.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe IV – luty
TEMATYKA:
Poinformowanie rodziców o ocenach na pierwszy semestr.
Omówienie zajęć z psychlogiem szkolnym.
Zapoznanie z nowym planem lekcyjnym.
Indywidualne rozmowy z rodzicami.
Sprawy różne.

Spotkanie klasowe IV – maj - czerwiec
TEMATYKA:
Poinformowanie rodziców o osiągnięciach klasy, uczniów.
Ocena współpracy z rodzicami.
Omówienie całokształtu pracy wychowawczej i dydaktycznej.
Ankieta ewaluacyjna.
Omówienie zakończenia roku szkolnego.
Sprawy różne.

Procedury osiągania celów
•Problemowo – aktywizująca
•Eksponująca
•Warsztatowa
•Praktyczna
•Podająca

Formy kontaktów z rodzicami:
1.Zebrania z rodzicami:
•Zebrania ogólne rodziców
•Zebrania rady rodziców
•Zebrania klasowe
•Spotkania na godzinach konsultacyjne
2.Dni otwartej szkoły
3.Indywidualne kontakty
4.Imprezy okolicznościowe
5.Pedagogizacja rodziców
•Spotkania ze specjalistami
•Spotkania z ekspertami
•Ankietowanie uczniów i rodziców
6.Wyjazdowe spotkania w plenerze.

Przewidywane efekty;
Rodzice:
•Są świadomi celowości podejmowanej współpracy.
•W otwarty sposób dzielą się z wychowawcą problemami wychowawczymi oraz spostrzeżeniami, dotyczącymi ich rozwiązania.
•Zdobywają wsparcie wśród wychowawców, jak i fachową wiedzę, którą wykorzystują w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
•Znają szkołę jako instytucję kształcącą ich dziecko oraz nauczyciela jako osoby bezpośrednio wpływające na rozwój ich dziecka.
•Współprzeżywają ze swoimi dziećmi ważne wydarzenia w życiu klasy.
•Posiadają rzetelną informację na temat edukacji i zachowania dziecka w szkole.
•Rozumieją, że szkoła jest przyjaznym miejscem dla rozwoju ich dziecka, a trud włożony w prace na rzecz szkoły jest doceniony.
Uczeń:
•Jest świadomy obustronnego zainteresowania nim, jego nauką, rozwojem i problemami.
•Ma możliwość bieżącego rozwiązywania trudności.
•Jest zawsze gotowy i w łatwy sposób dzieli się swoimi problemami.
•Jest przekonany o trosce i odpowiedzialności za jego los, czuje się bezpiecznie.

Wychowawca:
•Na podstawie informacji od rodziców, uzyskuje pełny osobowościowy obraz wychowanków.
•Skutecznie podejmuje działania związane z rozwiązywaniem zaistniałych problemów wychowawczych.
•Dzięki stałej współpracy z rodzicami ma możliwość monitorowania bieżącej sytuacji życiowej wychowanków.
•Uzyskuje pomoc w swoim działaniu wychowawczym, a także w organizowaniu imprez klasowych.

Sposoby ewaluacji
1.Obserwacja zachowań rodziców.
2.Rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
3.Opis powyższych działań.
4.Ankieta ewaluacyjna dla rodziców – koniec roku w klasie VIII.

Literatura:
•Anna Nowak: „Spotkania z rodzicami”, Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2000.
•Maria Olszewska, Halina Regent: „I tak też można..” zebrania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową, Wydawnictwo AKER, Toruń, 2000.
•Irena Dzierzgowska, „Rodzice w szkole – poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców”, wyd. CODN, Warszawa 2000.
•J. Gęsicki, „Jak nie zwariować w szkole?”, Warszawa 1992

ANKIETA

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Ankieta jest anonimowa, jej celem jest weryfikacja jakości oddziaływań wychowawczych w naszej klasie i zakończenia projektu ”Wywiadówki bez stresu”. Wnioski posłużą do usprawnienia przy nauczyciela wychowawcy. Proszę o szczere udzielenie odpowiedzi i zakreślenie właściwej odpowiedzi.

1. Czy czujecie się dobrze na zebraniach klasowych?

zdecydowanie tak tak raczej tak raczej nie nie

2. Które z wymienionych postaw wg Państwa udało się wytworzyć w klasie na skutek działań wychowawczych?
wzajemna tolerancja
pozbawienie lęku
poszanowanie dla słabszych członków rodziny
koleżeństwo
życzliwość

3. Jak oceniasz atmosferę (wzajemne stosunki między uczniami) panującą w naszej klasie:
bardzo dobra dobra niekorzystna zła

4. Jak oceniasz relacje wychowawca-uczeń? Proszę zakreśl jedną odpowiedź w skali od 1 do 6.
6 5 4 3 2 1 0

5. Czy akceptujesz wartości prezentowane przez wychowawcę?
zdecydowanie tak tak raczej tak nie nie mam zdania

6. Czy wychowawca Twoim zdaniem potrafi mobilizować klasie do pracy?
zdecydowanie tak tak raczej tak nie nie mam zdania

7. Czy chętnie i z przekonaniem podejmujecie Państwo działania na rzecz klasy proponowane przez wychowawcę?
zdecydowanie tak tak raczej tak raczej nie nie

8. Jak oceniasz możliwość kontaktów z wychowawcą klasy? Czy masz możliwość stałego kontaktu z wychowawcą. Proszę zaznaczyć w skali od 1 do 6.
6 5 4 3 2 1 0
9. Czy satysfakcjonują Cię działania wychowawcy mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych ze szkołą?
6 5 4 3 2 1 0

10. Co chcieliby Państwo zmienić w stosunkach wychowawca – rodzic?
........................................
11. Czy podczas kontaktów z wychowawcą masz poczucie bezpieczeństwa, czy zachowujesz komfort psychiczny?
zdecydowanie tak tak raczej tak raczej nie nie

12. Czy masz zaufanie do wychowawcy?
zdecydowanie tak tak raczej tak raczej nie nie

13. Czy tematyka prelekcji i prezentacji multimedialnych na zebraniach była dla Państwa pomocna w pracy i relacjach z dzieckiem?
zdecydowanie tak tak raczej tak raczej nie nie

14. Jak oceniasz rolę wychowawcy klasy jako łącznika między Państwem, a nauczycielami uczącymi?
6 5 4 3 2 1 0

15. Inne uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy i wychowawcy klasy?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.