X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41054
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin praktyk zawodowych

§1
Podstawy prawne.

1. Regulamin oparto na następujących aktach prawnych:
A. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe. Dz.U. 2017 poz 59
B. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010 r.
C. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
D. Kodeks Pracy
E. Statut Szkoły

§ 2
Postanowienia ogólne.

1. Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym, jej zaliczenie jest warunkiem promocji do klasy następnej i ukończenia szkoły.
2. Praktyki zawodowe są nieodpłatne
3. Uczniowie realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla poszczególnych typów szkół na podstawie odpowiednich programów nauczania:
A. Technik Hotelarstwa,
B. Technik Obsługi Turystycznej,
C. Technik Technologii Żywności,
D. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,
E. Technik Przemysłu Mody
F. Technik Przetwórstwa Mleczarskiego

§ 3
Cele i zadania praktyk zawodowych.

1. Celem praktyki zawodowej jest:
A. pogłębienie, zastosowanie i doskonalenie zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej w rzeczywistych warunkach pracy,
B. doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
C. wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
D. wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
E. poszanowanie mienia.
2. Programy nauczania dla poszczególnych zawodów określają szczegółowe efekty kształcenia dotyczące praktyk zawodowych.

§ 4
Organizacja praktyk zawodowych

1. Miejsce praktyki zawodowej wyznacza Zastępca Kierownika Warsztatów Szkolnych na podstawie umów o praktyczna naukę zawodu którą podpisuje Dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki zawodowe lub na praktyczną naukę zawodu.
2. Praktyka zawodowa może odbywać się w miejscowości siedziby szkoły lub innym (tak zwane praktyki wyjazdowe)
3. Szkoła nie pokrywa kosztów dojazdu na praktykę poza miejsce siedziby szkoły.
4. Praktyki wyjazdowe, poza miejscem siedziby szkoły są dobrowolne, mogą w nich uczestniczyć uczniowie którzy ukończyli 18 rok życia i ich rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na to pisemna zgodę oraz zgodzili się na pokrycie kosztów dojazdu.
5. Skierowaniem ucznia na praktykę jest "dzienniczek praktyk" z pieczątką szkoły i imienną pieczątką Zastępcy Kierownika Warsztatów Szkolnych oraz wpisanym miejscem odbywania praktyk zawodowych,
6. Praktyka może odbywać się w systemie zmianowym, z tym, że nie może odbywać się w porze nocnej.
7. Uczniowie odbywający praktyki zawodowe muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie w szkole lub indywidualne)
8. Za wszelkie rzeczy i przedmioty materialne (pieniądze, biżuteria, sprzęt elektroniczny, telefon itp.) zakład pracy w którym uczniowie odbywają praktykę jak i Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich nie odpowiada. Uczeń jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego sprzętu przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą.
9. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega zarówno regulaminowi zakładu pracy jak i Statutowi Szkoły.
10. Praktykanci do 16 roku życia pracują maksymalnie 6h dziennie, natomiast praktykanci, którzy ukończyli 16 lat pracują maksymalnie 8h dziennie,
11. Uczniowie mogą odbywać praktyki w soboty, niedziele i święta jednak tygodniowy wymiar pracy nie może być większy niż 40 godzin,
12. Usprawiedliwienie nieobecności może odbyć się tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego z pieczątką lekarza lub innym pismem urzędowym (wezwanie do sądu, na policję itp.) wklejonym do dzienniczka praktyk przy temacie z datą zaistniałej nieobecności. Pozostałe nieobecności są nieusprawiedliwione i skutkują niezaliczeniem praktyk.
13. W przypadku rażącego nieprzestrzegania powyższego regulaminu i Statutu Szkoły lub nagannego zachowania, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zastępcą Kierownika Warsztatów Szkolnych i opiekunem praktyk w zakładzie udziela praktykantowi pisemnego upomnienia z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych.
14. Powtórne wykroczenie skutkuje usunięciem z praktyk i ich niezaliczeniem.

§ 5
Prawa praktykanta/ucznia

W czasie odbywania zajęć z praktyki zawodowej praktykant ma prawo do:
1. Zapoznania się z obowiązującymi w zakładzie regulaminami i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach.
2. Zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy.
3. Wykonywania zadań wynikających z programu praktyk.
4. Zapoznania z kryteriami oceniania i promowania z praktyk zawodowych.
5. Informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki i wszelkich innych niewymienionych.
6. Zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk.
7. Uzyskania informacji o ocenie za pracę w zakładzie, za dzienniczek praktyk i ogólnej oceny za praktykę zawodową.
8. Odbycia praktyk miesięcznych w miejscu wyznaczonym przez szkołę.
9. Właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

§ 6
Obowiązki praktykanta/ucznia

1. Praktykant w pierwszym dniu praktyki zobowiązany jest do:
A. zgłoszenia się do opiekuna praktyk w danym zakładzie,
B. zapoznania się ze schematem organizacyjnym zakładu pracy i charakterystyką zakładu,
C. zapoznania się z regulaminem pracy, przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz harmonogramem pracy w danym zakładzie pracy

2. Uczniowie skierowani przez szkołę w celu odbycia praktyki zawodowej zobowiązani są do:
A. odbycia 160 godzin praktyki zawodowej w ciągu 4 tygodni, w wymiarze 8 godzin dziennie w miejscu wyznaczonym przez szkołę,
B. w razie zaistnienia nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim lub innym pismem urzędowym (wezwanie na policję, do sądu itp.) brakujące dni należy odpracować w terminie uzgodnionym z pracodawcą lub Zastępcą Kierownika Warsztatów Szkolnych. Pozostałe nieobecności są nieusprawiedliwione i skutkują niezaliczeniem praktyk.
C. posiadania aktualnej książeczki zdrowia i zaświadczenia do celów sanitarno- epidemiologicznych,
D. posiadania aktualnej legitymacji szkolnej
E. posiadania aktualnego ubezpieczenia,
F. posiadania stroju służbowego obowiązującego w miejscu odbywania praktyk,
G. punktualnego rozpoczynania i kończenia praktyki zgodnie z harmonogramem ustalonym przez opiekuna praktyk w zakładzie,
H. przestrzegania higieny osobistej i przepisów BHP,
I. stosowania się do zaleceń opiekuna praktyk,
J. informowania Zastępcy Kierownika Warsztatów Szkolnych o wszelkich nieprawidłowościach, wypadkach lub konfliktach osobiście lub telefonicznie
K. kontaktu z opiekunem praktyk w zakładzie w celu ustalenia godziny rozpoczęcia praktyki co najmniej jeden tydzień przed ich terminem rozpoczęcia
L. prowadzenia na bieżąco, zgodnie z przyjętymi zasadami "Dzienniczka praktyk zawodowych"
M. przedłożenia opiekunowi w zakładzie w ostatni dzień praktyk zawodowych, „Dzienniczka praktyk zawodowych” w celu wpisania oceny za odbytą praktykę.

§ 7
Praktykantowi zabrania się.

1. Samowolnego zmieniania miejsca praktyki zawodowej
2. Dokonywania jakichkolwiek zmian i uzgodnień w miejscu odbywania praktyk zawodowych dotyczących skrócenia czasu trwania praktyki zawodowej lub pracowania w wymiarze łącznym tygodniowym powyżej 40 godzin.
3. Samowolnego opuszczania stanowiska pracy.
4. Obsługiwania maszyn i urządzeń bez nadzoru osób odpowiedzialnych.
5. Samodzielnego inkasowania należności.
6. Używania sprzętów audio-wizualnych podczas odbywania praktyk, w tym telefonów komórkowych.
7. Dźwigania ciężarów ponad dozwoloną normę.

§ 8
Obowiązki pracodawcy

1. Zakład pracy, z którym została nawiązana umowa o praktykę zawodową wyznacza ze swej strony opiekuna praktyk do którego obowiązków należy:
A. zapoznanie praktykanta z zakładem pracy i obowiązującymi regulaminami,
B. ustalenia harmonogramu pracy praktykanta,
C. przestrzeganie regulaminu praktyk,
D. przestrzeganie zasad BHP i ppoż
E. wystawienia uczniowi oceny za odbytą praktykę,
F. zatrudnienia praktykanta zgodnie z tematami przewidzianymi w programie praktyk
G. ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo praktykanta w czasie odbywania praktyk,
H. bieżącej kontroli pracy praktykantów,
I. przestrzegania prawidłowego czasu trwania praktyk w wymiarze łącznym nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo,
J. zgłaszanie spraw dyscyplinarnych oraz innych budzących wątpliwości Zastępcy Kierownika Warsztatów Szkolnych

§ 9
Obowiązki Szkoły

1. Za organizację praktyk zawodowych odpowiedzialny jest Zastępca Kierownika Warsztatów Szkolnych.
2. Zastępca kierownika Warsztatów Szkolnych:
A. ustala terminy odbywania praktyk zawodowych przez poszczególne klasy,
B. wyznacza miejsca odbywania praktyk zawodowych,
C. sprawuje nadzór nad realizacją praktyk zawodowych,
D. kontroluje przebieg praktyk zawodowych, ich zgodności z programem nauczania,
E. kontroluje warunki pracy w miejscach odbywania praktyk zawodowych,
F. po odbyciu przez uczniów praktyk zawodowych sporządza protokół ocen na podstawie oceny za pracę w przedsiębiorstwie i oceny za dzienniczek praktyk. Oceny na protokole są ostateczne,
G. protokół z ocenami za praktykę zawodową przekazuje wychowawcy klasy, który informuje uczniów o ocenach oraz wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen.
3. Przed praktyką zawodową Zastępca Kierownika Warsztatów Szkolnych przeprowadza odprawę z uczniami w celu:
a. omówienia wymiaru i terminu realizacji praktyk zawodowych,
b. przekazania propozycji miejsc praktyk,
c. zapoznania ze sposobami usprawiedliwiania nieobecności,
d. zapoznania z warunkami oceniania i klasyfikowania z praktyki zawodowej,
e. omówienia zasad prowadzenia dzienniczków praktyk zawodowych,

§ 10
Zasady oceniania i promowania

Kryteria promowania i wystawiania ocen z praktyki zawodowej
1. Ocena za praktykę to średnia ważona. Waga oceny za pracę, wystawiona przez pracodawcę - razy 5, i waga za dzienniczek praktyk, wystawiona przez nauczyciela zajęć praktycznych lub przedmiotów zawodowych, - razy 3
2. Średnia zakończona 0,49 obliguje do wystawienia stopnia znajdującego się przed przecinkiem np 4,49 - ocena dobra. Średnia zakończona 0,50 lub więcej oznacza ocenę wyższą niż widnieje przed przecinkiem np 4,50 - ocena bardzo dobra.
3. Klasyfikowani zostają uczniowie, którzy odbyli praktykę zawodową spełniając następujące warunki:
A. zaliczyli odpowiednią ilość dni - 20 dni/ 160 godzin zgodnie z programem nauczania dla poszczególnych klas - poświadczenie obecności to podpis opiekuna praktyk w danym dniu praktyki zawodowej zapisany w dzienniczku praktyk.
B. Otrzymali pozytywną ocenę swojej pracy wystawioną przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy która została wpisana do dzienniczka praktyk.
C. Terminowo rozliczyli się z dzienniczka praktyk tzn. w pierwszy dzień zajęć edukacyjnych po zakończeniu praktyk, nie później niż dwa miesiące od zakończeniu praktyk.
4. Ocenę roczną stanowi ogólna ocena za praktykę, którą na podstawie protokołu wychowawca wpisuje do dziennika lekcyjnego i do arkusza ocen.
5. Nieklasyfikowani zostają uczniowie, którzy nie spełnili w/w warunków.

§ 11
Zasady prowadzenia "dzienniczka praktyk zawodowych"

1. Dzienniczek praktyk zawodowych musi być prowadzony w formie zeszytu A5,
2. Na pierwszej stronie (załącznik nr 1) w górnym lewym rogu musi być pieczęć szkoły, poniżej pieczęć zakładu pracy, imię i nazwisko ucznia, klasa, oraz nr telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych, miejsce praktyk zawodowych wyznaczone przez szkołę oraz termin odbywania praktyk zawodowych, w dolnym prawym rogu pieczęć imienna Zastępcy Kierownika Warsztatów Szkolnych wraz z podpisem,
3. Na drugiej kartce uczniowie wpisują informację o zapoznaniu się z regulaminem praktyki zawodowej zamieszczonym na stronie internetowej szkoły z własnym podpisem i podpisem rodziców/ opiekunów prawnych.
4. Na trzeciej kartce uczniowie wklejają program praktyki zawodowej.
5. Od trzeciej kartki (załącznik nr 2) uczniowie opracowują temat zgodny z programem praktyk, wpisując w kolejności:
A. datę - kolejne dni odbywania praktyk
B. miejsce odbywania praktyk, podpis opiekuna praktyk, który jest jednocześnie poświadczeniem obecności w danym dniu na praktykach.
C. wykonywane danego dnia czynności,
D. temat,
E. opracowanie tematu
6. Kolejny temat uczeń zaczyna opracowywać na kolejnej kartce (nie stronie) dzienniczka praktyk.
7. Po opracowanych tematach, w ostatni dzień praktyki uczeń przedkłada opiekunowi praktyk zeszyt celem wystawiania przez niego oceny.
8. W pierwszy dzień zajęć edukacyjnych po zakończeniu praktyk uczniowie oddają dzienniczek praktyk Zastępcy Kierownika Warsztatów Szkolnych.
9. Zastępca Kierownika Warsztatów Szkolnych przekazuje dzienniczki nauczycielowi zajęć praktycznych lub nauczycielowi przedmiotów zawodowych w celu wystawienia oceny za dzienniczek i oceny ogólnej.
10. Nieterminowe rozliczenie się z dzienniczka praktyk skutkuje obniżeniem ogólnej oceny z praktyk zawodowych o jeden stopień za każdy tydzień spóźnienia - terminem jest pierwszy dzień zajęć edukacyjnych po zakończeniu praktyk.
11. Nieoddanie dzienniczka praktyk Zastępcy Kierownika Warsztatów Szkolnych w ciągu dwóch miesięcy od ich zakończenia skutkuje niezaliczeniem praktyk.

12. Zasady ocenia dzienniczka praktyk.
A. Dzienniczki praktyk ocenia nauczyciel uczący zajęć praktycznych lub przedmiotów zawodowych w danej klasie.
B. Nauczyciel ma obowiązek ocenić zeszyty w ciągu 2 tygodni od otrzymania dzienniczków od Kierownika Warsztatów Szkolnych.
C. Nauczyciel ocenia zeszyty zgodnie z kryteriami wystawiania ocen z praktyki zawodowej i oceniania dzienniczków praktyk w ZSGH
D. Fakt oddania dzienniczka uczniowie potwierdzają podpisem na liście uczestników praktyk.

13. Kryteria oceniania dzienniczków praktyk w ZSGH
A. Nauczyciel ocenia dzienniczek praktyk na podstawie przydzielenia punktów w obszarach:
a. Trafność doboru treści merytorycznych do tematu, za każdy opracowany temat od 0 do 2 pkt - łącznie od 0 do 40 punktów,
b. estetykę prowadzenia dzienniczka - łącznie od 0 do 5 punktów,
c. dostosowanie ilustracji, schematów do tematu, wnioski, i propozycje rozwiązań - łącznie od 0 do 10 pkt,
d. Maksymalnie uczeń może zdobyć 55 punktów,
e. uczeń otrzymuje ocenę za dzienniczek za:
55 - 52,5 pkt - celującą,
52 - 47,5 pkt - bardzo dobrą
47 - 39 pkt - dobrą
38,5 - 29 pkt - dostateczną
28,5 - 17 pkt - dopuszczającą,
0 - 16,5 pkt - niedostateczną
f. nauczyciel wpisuje ilość uzyskanych punktów przy każdym temacie oraz punkty łączne uzyskane w poszczególnych obszarach na stronie w zeszycie na której wystawia ocenę odpowiednią do ilości uzyskanych punktów.

Opracował(a) Zatwierdził(a)

...................... ......................

Data zaopiniowania przez Samorząd Szkoły ........................................

Data zaopiniowania przez Radę Rodziców ........................................

Data Zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.