X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41009
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Program zajęć dla ucznia klasy III gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

Program zajęć o tematyce funkcjonowanie osobiste i społeczne
dla ucznia klasy III gimnazjum z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu znacznym

Wstęp
Program został opracowany dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym Bazę do opracowania programu stanowiło własne doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Program ma charakter koncentryczny, co pozwala na usystematyzowanie wiedzy i pełniejsze opanowanie umiejętności.
Obejmuje on takie działy jak
• komunikowanie się
• samoobsługa
• edukacja społeczna i osobista
• edukacja prozdrowotna

Cele programu:
Cel główny to wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości ucznia, rozwijanie zdolności poznawczych, samodzielnego myślenia, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, oraz wyposażenie w umiejętności praktyczne przygotowujące do samodzielnego funkcjonowania na miarę możliwości osobistego i społecznego.

Cele szczegółowe:
• doskonali umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną i niewerbalną (gestem, mimiką, proksemiką (zachowania proksemiczne pozostają pod wpływem dwóch sprzecznych potrzeb: afiliacji i prywatności, afiliacja – usynowienie, włączenie do rodziny)
• potrafi wyrazić swoje emocje i przyjmować postawy społecznie akceptowane oraz dokonywać właściwych wyborów i decyzji
• utrwala zdobyte umiejętności z zakresu samodzielności i zaradności, dąży do niezależności w wykonywaniu prostych zadań życia codziennego: higiena, ubieranie się, jedzenie.
• pogłębia znajomość świata przyrody,
• posiada podstawowe umiejętności praktyczne, ułatwiające mu funkcjonowanie osobiste i społeczne

Cele programu będą realizowane na zajęciach w klasie III gimnazjum oraz dodatkowych spotkań integrujących zespół klasowy z uczniem niepełnosprawnym.

FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU:
- kształtowanie umiejętności samoobsługi
- zdobywanie umiejętności i nawyków związanych z higieną i kulturą osobistą i estetyką otoczenia,
- wyrabianie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach z zachowaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa,
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i nawiązywania innych kontaktów społecznych,
- kształtowanie umiejętności i nawyków poprawnego zachowania się w miejscach publicznych
- przyswajanie przez ucznia wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,
- poznanie środowiska społecznego i przyrodniczego,
- kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną 
- kształtowanie umiejętności dokonywania - w toku działania - prostych operacji umysłowych, takich jak np. porównywanie
- wyróżnianie i obserwowanie cech przedmiotu (kształt, wielkość, faktura)
- porównywanie przedmiotów np. mały-duży
- przedstawianie przedmiotów, budowli, zjawisk atmosferycznych realnych i fantastycznych
- poznanie właściwości materiałów i narzędzi używanych w pracach plastycznych
- wyrażanie w pracach plastycznych przeżyć, obserwacji, nastrojów
- rozróżnianie podstawowych barw
- rozwijanie sprawności manualnych,
- nabywanie umiejętności uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych
- niwelowanie i korygowanie wad postawy i przykurczów
- wykształcenie nawyków współpracy w grupie
- wykonywanie poleceń nauczyciela
- przygotowanie do inicjowania i podejmowania gier i zabaw ruchowych

TREŚCI EDUKACYJNE:

FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU
SAMOOBSŁUGA
- właściwy dobór odzieży do aktualnej pogody
- zapinanie i rozpinanie różnych zapięć podczas ubierania i rozbierania się
- używanie chusteczek do nosa

USPOŁECZNIENIE
- nazywanie części ciała w naturalnych sytuacjach
- identyfikacja z własną płcią
- zajęcia i obowiązki domowe, wykonywane zawody, obchody świąt rodzinnych
- znajomość najbliższego otoczenia szkoły
- normy współżycia w grupie
- współuczestnictwo w zabawie i pracy zespołowej
- pory roku i zjawiska im towarzyszące
- najpopularniejsze zwierzęta domowe i dzikie
- najpopularniejsze rośliny
- racjonalne odżywianie

KOMUNIKOWANIE SIĘ ( słuchanie, mówienie, komunikacja pozawerbalna)
SŁUCHANIE
- rozumienie prostych komunikatów i słuchanych informacji
- wyodrębnianie osób i zdarzeń w opowiadaniu nauczyciela
- usprawnianie spostrzegania słuchowego

MÓWIENIE
- poprawne wypowiadania głosek, sylab i prostych zdań
- stosowanie poprawnych form fleksyjnych
- wyrażanie uczuć i emocji

PISANIE
- pisanie po śladzie 
- odwzorowywanie elementów literopodobnych

POZNAWANIE PRZYRODY
- zapoznawanie z różnymi środowiskami naturalnymi
- prowadzenie hodowli
- kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą

SPOSOBY REALIZACJI:

SAMOOBSŁUGA
- wspólne bogacenie słownictwa i określanie pogody
- wspólne dobieranie na obrazkach ubioru do pogody
- działania praktyczne podczas zakładania i zdejmowania różnych części ubrania

USPOŁECZNIENIE
- działania praktyczne, zabawy z wykorzystaniem lustra
- zabawy muzyczno-ruchowe z elementami dotykania poszczególnych części ciała
- uzupełnianie na obrazku brakujących części ciała
- rozpoznawanie członków rodziny
- reagowanie na własne imię i nazwisko
- współdziałanie w zabawach naśladowczych i tematycznych
- poznawanie swojej miejscowości, słuchowe utrwalenie jej nazwy,
- obserwacja pór roku i zjawisk im towarzyszących, świata roślin i zwierząt, krajobrazów
- oglądanie książek z kolorowymi obrazkami

KOMUNIKOWANIE SIĘ
SŁUCHANIE
- słuchanie i wykonywanie prostych poleceń 
- rozpoznawanie przedmiotów i ich otoczenia
- rozwijanie umiejętności słuchania: rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków płynących ze świata zewnętrznego

MÓWIENIE
- stosowanie metod praktycznego działania poprzez rozmowy i zachęcanie do wypowiedzi
- poprawianie i korygowanie wypowiedzi ucznia
- zadawanie pytań i oczekiwanie na odpowiedź ucznia
- prowokowanie chłopca do słownych wypowiedzi dotyczących tekstów bajek, czytanek, wierszy i jego przeżyć

OBSERWACJA I INTERPRETACJA NATURY
- przedstawianie wydarzeń z życia rodziny, najbliższego otoczenia
- ilustrowanie scen z życia i pracy ludzi na wsi i w mieści
- ilustrowanie treści związanych ze świętami i obrzędami ludowymi

TECHNIKI PLASTYCZNE
- malowanie farbami plakatowymi i akwarelą
- malowanie i rysowanie kredkami 
- wydzieranie z papieru
- rysowanie ołówkiem, flamastrem, mazakiem, patykiem
- lepienie z masy solnej, plasteliny kompozycji płaskich i przestrzennych

CZYNNOŚCI MANIPULACYJNE
- gniecenie
- przesypywanie
- przelewanie
- nawlekanie

PRACE PORZĄDKOWE 
- wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu
- układanie rzeczy, przedmiotów w miejscach przeznaczenia

ZABAWY I GRY RUCHOWE
- gry i zabawy z wykorzystaniem różnych przyrządów
- pełzaniem i ślizgami
- orientacyjno – porządkowe
- z elementami równowagi
- z dźwiganiem i mocowaniem
- bieżne
- kopne
- rzutne
- z podbijaniem
- skoczne

PROCEDURY OSIĄDNIĘCIA CELÓW
METODY PRACY:
- nauka przez zabawę
- obserwacja
- naśladownictwo
- praktycznego działania
- swobodna ekspresja uczuć i gestów, plastyczna, techniczna, muzyczna i ruchowa
- gry, zabawy
- poglądowe, pokaz przedmiotów i ćwiczeń na obrazkach
- słowne, rozmowa i formułowanie odpowiedzi na pytania

FORMY PRACY:
- grupowa, indywidualna

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA 
Uczeń poprawi funkcjonowanie w zakresie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, usprawni się w zakresie motoryki małej i dużej, dokładniej pozna najbliższe otoczenie w którym funkcjonuje oraz zachodzące w nim zjawiska przyrodnicze. Poprawie ulegnie percepcja wzrokowa i słuchowa. Ponadto uczeń będzie potrafił uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych, zdobędzie umiejętność korygowania swojej postawy, będzie podejmował współpracę w grupie, będzie wykonywał polecenia n-la, i zadania sprawnościowe, będzie inicjował i podejmował grę i zabawę ruchową. Wyrazi za pomocą środków plastycznych i technicznych swoje przeżycia, obserwacje, nastroje. Przedstawi na płaszczyźnie lub w bryle zjawiska przyrodnicze, człowieka, przedmioty. Określi cechy przedmiotu jego kształt, barwę, wielkość, fakturę przedmiotu. 

EWALUACJA
Głównym źródłem określenia sposobu w jaki sprawdzę czy opracowany program był prawidłowo skonstruowany i przyniesie zamierzone efekty będzie specjalnie opracowana dla ucznia KARTA OBSERWACJI UCZNIA.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.