X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40949
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Tomasz Erdanowski
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019

Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie

Przedmiot: Przyroda

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
(Tabela - red.)

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- poznanie procedur awansu zawodowego,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna (przygotowanie konspektów, analiza, ocena zajęć),
- określenie mocnych i słabych stron własnej pracy,
- wrzesień 2016
- w trakcie trwania stażu - kontrakt
- harmonogram spotkań
- plan rozwoju zawodowego
- arkusze ewaluacyjne

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- udział w zewnętrznych formach doskonalenia,
- uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego,
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z przyrody,
- opracowanie planów wynikowych z przyrody,
- prowadzenie zajęć z zastosowaniem oceniania kształtującego,
- analiza i wybór programu nauczania,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, testy, sprawdziany, gazetki, prezentacje multimedialne
- studiowanie literatury pedagogicznej,
- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej,
- okres stażu
- zaświadczenia o odbytych szkoleniach, warsztatach itp.
- przedmiotowy system oceniania
- plany wynikowe
- kryteria oceniania
- scenariusze zajęć
- pomoce naukowe
- wykaz literatury

3. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie konspektu na wybranej stronie internetowej o tematyce szkolnej,
- okres stażu
- potwierdzenie na stronie internetowej
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- terminowe i poprawne prowadzenie e-dziennika, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen, monitoring realizacji podstawy programowej,
- na bieżąco - zapisy w e-dzienniku, dzienniku zajęć dodatkowych,
- arkusze ocen.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
- poznanie sytuacji rodzinnych wychowanków poprzez rozmowy z uczniami i rodzicami,
- otoczenie szczególną opieką dzieci z trudnościami wychowawczymi,
- konsultacje z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
- współpraca z zespołami działającymi w szkole,
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o szkolny program wychowawczy, program profilaktyki szkoły, potrzeby uczniów,
- opieka podczas wycieczek, imprez szkolnych, dyskotek, wyjść pozaszkolnych,
- prelekcje dla rodziców,
- okres stażu
- na bieżąco
- wg potrzeb
- okres stażu
- ankiety
- zapisy w dzienniku
- notatki z rozmów z rodzicami
- plan wychowawczy
- prezentacja multimedialna

2. Współpraca z Pracownią Edukacji Ekologicznej
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach ekologicznych organizowanych przez PEE,
- pomoc w akcji „Tczew Moje miasto bez odpadów”,
- pozyskiwanie nagród,
- współorganizacja akcji: „Sprzątanie świata”,
- okres stażu
- kopie dyplomów, zgłoszenia
- karty przekazania odpadów

3. Współpraca z organizacjami wspierającymi pracę szkoły
- realizacja projektu „Szkoła promująca zdrowie”, promocja zdrowego stylu życia,
- 2015-2019
- sprawozdania z realizacji projektu

4. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
- analiza opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przygotowanie dostosowań form i metod pracy,
- wg potrzeb uczniów
- dostosowane wymagania programowe do potrzeb indywidualnych ucznia mającego trudności w nauce i ucznia zdolnego.

5. Praca z uczniem zdolnym
- przygotowanie i udział uczniów w przedmiotowych konkursach przyrodniczych,
- prowadzenie zajęć dodatkowych: Koło Miłośników Zwierząt i Kółko Przyrodnicze,
- przygotowywanie zadań dodatkowych,
- na bieżąco
- potwierdzenia
- dyplomy
- program zajęć dodatkowych

6. Praca z uczniem z trudnościami edukacyjnymi
- indywidualizowanie nauczania poprzez dostosowanie metod i form
- wg potrzeb uczniów
- wymagania programowe

7. Współpraca z SU w ramach realizacji planu pracy szkoły
- współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i imprez,
- przeprowadzenie akcji „Październik- miesiącem dobroci dla zwierząt”, zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt,
- pełnienie funkcji opiekuna podczas dyskotek szkolnych,
- październik
2016, 2017, 2018
- okres stażu
- zdjęcia

8. Program autorski
- opracowanie programu autorskiego:
 zajęć dodatkowych: Koło Miłośników Zwierząt,
 Tygodnia zdrowia

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
- udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera,
- przesyłanie prac drogą internetową,
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego,
- opracowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera: sprawdziany, karty pracy, scenariusze, dyplomy, prezentacje itp.
- uaktualnianie strony internetowej szkoły,
- okres stażu
- materiały dydaktyczne
- dokumentacja przebiegu stażu wykonana przy użyciu komputera
- artykuły i publikacje
- prezentacje Power Point

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
- korzystanie z Internetu,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej,
- wykonywanie pomocy dydaktycznych,
- przygotowanie prezentacji multimedialnych
- wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć,
- wg potrzeb
- konspekty lekcji
- pomoce
- prezentacje Power Point

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach,
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
- okres stażu
- zaświadczenia
- potwierdzenia
- wpisy w dzienniku

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- aktywna praca nad samokształceniem: kursy, szkolenia, rady, studia podyplomowe,
- uczestnictwo w tworzeniu realizacji programu pracy wychowawczej,
- organizacja i opieka podczas wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych,
- imprezy klasowe (Dzień Chłopaka, Andrzejki, spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa, Dzień kobiet, Dzień Dziecka),
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów poprzez: zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, prelekcje,
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
- współpraca z organizacjami wspierającymi pracę szkoły działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich: MOPS, Policja, Poradnia P.P.,
- na bieżąco
- wg harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych
- okres stażu
- karty wycieczek
- protokoły z zebrań
- potwierdzenia

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Karta Nauczyciela (rozdział 3a dot. Awansu zawodowego nauczycieli), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne,
- okres stażu
- wrzesień 2016
- czerwiec 201
- teczka
- plan rozwoju
- sprawozdanie
- wniosek

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
- analiza prawa wewnątrzszkolnego: Statut, WZO, PSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki,
- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole,
- opracowanie planów wynikowych z przyrody w oparciu o program nauczania,
- opracowanie kryteriów oceniania z przyrody,
- na bieżąco
- wrzesień 2016,2017,2018
- plany wynikowe
- kryteria oceniania

Data i podpis nauczyciela kontraktowego: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.