X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40880
Przesłano:
Dział: Języki obce

Autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego "Play and learn - baw się i ucz"

Autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego
„Play and learn – baw się i ucz”
dla uczniów klasy II
w Szkole Podstawowej
w Miejscowość

Autor: mgr imię i nazwisko
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: I etap edukacyjny: klasa II szkoły podstawowej
Typ kursu: pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania
Ilość godzin: 1 godzina lekcyjna co dwa tygodnie
Spis treści
I Wstęp 3
II Opis programu 4
III Cele programu: 6
IV Treści nauczania: 7
V Procedury osiągania celów 10
1/ Metody nauczania 10
2 /Techniki nauczania 11
3 /Formy pracy 13
4 / Materiały i środki dydaktyczne 13
VI Ewaluacja programu 13
VII Bibliografia: 14

I Wstęp
W dzisiejszych czasach znajomość języka obcego stała się niezmiernie ważna. Dodatkowy język jest „kluczem” otwierającym wiele możliwości na różnych płaszczyznach: językowej, kulturowej, politycznej, gospodarczej. Chodzi tu nie tylko o kwestie zdobycia wymarzonego zawodu, miejsca pracy, czy stanowiska w dowolnie wybranym kraju. W dobie globalizacji otwieramy się także na kształcenie poza granicami kraju, kontakty międzyludzkie oraz podróże po całym świecie. We wszystkich wymienionych obszarach język angielski wiedzie prym. Dlatego jego znajomość jest taka ważna.
Kreatywność i zdolność logicznego myślenia są równie ważne. W świecie, gdzie nauka i rozwój mkną do przodu wiedza już nie wystarcza. Podstawą staje się pomysłowość, umiejętność adaptacji i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Nauczanie dzieci programowania stwarza podstawy do takich właśnie postaw, rozwijając kreatywne i analityczne myślenie oraz ucząc rozwiązywania problemów.
Dzieci mają niezwykle chłonny umysł oraz naturalną ciekawość świata, co sprawia, iż przekazywane im wiadomości oraz umiejętności są opanowywane szybko i z łatwością, pod warunkiem, że zostaną zaprezentowane w odpowiedni sposób. Dlatego też, tak ważna jest nauka języka angielskiego od najmłodszych lat. Istotą wczesnej nauki języka są nie tylko korzyści wynikające z opanowania języka, ale również kształtowanie postaw tolerancji do innych kultur, pozytywnego nastawienia do procesu uczenia oraz rozbudzanie ciekawości i chęci poszukiwania.

II Opis programu
Mój program podkreśla istotę dwóch bardzo ważnych we współczesnym świecie kompetencji kluczowych porozumiewania się w języku obcym oraz kompetencji informatycznych. Obejmuje poszerzanie wiedzy w tych dwóch obszarach, przy założeniu nauki połączonej z zabawą, ze szczególnym naciskiem na utrwalanie oraz rozwijanie słownictwa, a także sprawności językowych, tj. słuchania, mówienia, które umożliwią swobodne komunikowanie się. Dzieci poznają podstawy języka programowania. Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze takie jak rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, umiejętność pracy w grupach.
Program ma również na celu stworzenie sposobności do częstszego kontaktu uczniów z językiem. Wiadomo, że, aby opanować daną umiejętność trzeba ją non stop doskonalić. Dlatego dodatkowe zajęcia oswajają dzieci z językiem angielskim (brzmieniem, wymową i melodią) i przygotowują do nauki na kolejnym etapie edukacyjnym klas IV – VIII, zapewniając łagodniejsze przejście od edukacji wczesnoszkolnej do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Priorytetowym zadaniem jest zainteresowanie dziecka nauką, rozbudzenie ciekawości językiem angielskim, zmotywowanie do poznawania świata oraz pokazanie, że nauka może być przyjemną i radosną przygodą. Należy nadmienić, że nauka języka to również rozwój we wszystkich sferach natury człowieka.
Dzieje się to przez aktywny udział w zajęciach, a w szczególności poprzez różnego rodzaju zabawy z programowaniem, aktywność umysłową, poznawczą oraz działanie. Kontakt z obcą kulturą ma za zadanie wychowanie młodego pokolenia posiadającego wrażliwość interkulturową oraz szacunek do inności.

Koncepcja programu:
Mój program autorski opracowany został w oparciu o nową podstawę programową z 14 lutego 2017r. Wykorzystałam także swoje doświadczenie zawodowe oraz wiedzę nabytą podczas licznych szkoleń, warsztatów metodycznych i e-konferencji.
Zaproponowana w programie tematyka jest zintegrowana z treściami realizowanymi w ramach programu nauczania języka angielskiego dla klas I- III autorstwa Marioli Boguckiej. Omawiane zagadnienia ściśle nawiązują do otaczającej dzieci rzeczywistości oraz ich życiowych doświadczeń. Cele nauczania, metody i techniki pracy są dostosowane do aktualnego etapu rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka. Mając na uwadze wszystkie te czynniki nauczyciel stwarza dziecku warunki do zdobywania wiedzy w atmosferze przyjaźni, bezpieczeństwa, otwartości i zaufania.
Dzieci uczą się przez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Dlatego program uwzględnia różnorodne działania takie jak: zabawy w kole, w grupach i parach; kodowane kolorowanki, kodowanie kolorowymi kubeczkami, zabawy z matą, zabawy z robotami.

Warunki realizacji programu:
Program przeznaczony jest do realizacji w nauczaniu języka angielskiego w grupie uczniów drugiej klasy, którzy kontynuują naukę języka angielskiego jako języka obcego w Szkole Podstawowej w Miejscowość. Zajęcia mają formę 45- minutowych spotkań odbywających się raz na dwa tygodnie. Minimalna liczba godzin przeznaczona do realizacji programu wynosi 10.

III Cele programu:
Głównym celem programu jest wzbudzanie u dzieci zainteresowania językiem angielskim, wrażliwości kulturowej, budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych potrzebnej na dalszych etapach edukacyjnych oraz przekazanie podstaw programowania.

Cele szczegółowe prezentują się następująco:
- poszerzanie i utrwalanie słownictwa,
- doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu,
- pracowanie nad formułowaniem prostych wypowiedzi w języku angielskim,
- zapoznanie z podstawami kodowania,
- pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą krajów anglojęzycznych,
- rozwijanie postawy tolerancji wobec obcych kultur,
- tworzenie sytuacji doskonalących pamięć,
- rozwijanie sylwetki społecznej dziecka podczas pracy w parach i w grupach w trakcie gier i zabaw,
- kształtowanie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji,
- wspieranie całościowego rozwoju dziecka.

IV Treści nauczania:
Tematyka proponowana do realizacji na zajęciach jest skorelowana z treściami podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego dla I etapu edukacyjnego oraz wzbogacona o treści edukacji informatycznej dotyczących programowania. Program został skonstruowany w taki sposób, aby uwzględnić priorytety polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019, obejmujące kompetencje cyfrowe oraz rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności.

Zakres treści obejmuje:
a) w zakresie języka angielskiego:
- polecenia wydawane przez nauczyciela,
- zwroty dotyczące programowania/wskazywania drogi,
- zabawki,
- elementy krajobrazu,
- środki transportu,
- kolory,
- liczby (1-20),
- dom i wyposażenie,
- oraz zagadnień kulturowych dotyczących Świąt Wielkanocnych.

b) w zakresie edukacji informatycznej:
- rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów: układanie w logicznym porządku obrazków i poleceń,
- tworzenie poleceń lub sekwencji poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu,
- rozwiązywanie zadań, zagadek i łamigłówek prowadzące do odkrywania algorytmów.

c) w zakresie rozwijania kompetencji społecznych:
- współpraca z rówieśnikami,
- wymiana pomysłów i doświadczeń.

Materiał leksykalny:
1. Witamy się, żegnamy i przedstawiamy po angielsku.
- Hello!, Good morning, Hi!, I am......., You are... He is... She is..., Goodbye, Bye.
2. Utrwalamy nazwy kolorów.
- pink, red, orange, yellow, green, blue, purple, white, black, brown
3. Reagujemy na polecenia w języku angielskim.
- Stand up, Sit down, Make a circle, Listen, Draw, Open, Close, Count
4. Programujemy układając komendy.
- Start, Stop, Go straight, Go Backwards, Turn left, Turn right, Bug, Debugging
5. Liczymy od 1 do 20. Liczba mnoga rzeczowników.
- One-twenty
6. Zabawki.
- doll, robot, teddy bear, ball, boat, car, bike
7. Wielkanoc.
- Easter Rabbit, Easter eggs, Easter basket, Egg hunting, Egg rolling
8. Elementy krajobrazu.
- river, forest, mountain, field, lake, town
9. Dom i wyposażenie.
- house, bedroom, bathroom, kitchen, living room, bed, bath, lamp, table chair, mirror, sofa, carpet, cupboard, box, TV
10. Środki transportu.
- car, lorry, bus, plane, tractor, boat, train

Struktury gramatyczne:
• rzeczownik,
• liczba mnoga rzeczownika,
• zaimki osobowe,
• przymiotniki (kolor, wielkość- big, small),
• liczebniki główne do 20-stu,
• spójnik: and,
• tryb rozkazujący- polecenia, zakazy.

Sytuacje i funkcje komunikacyjne
• powitania, pożegnania,
• polecenia wydawane przez nauczyciela,
• programowanie poleceń i wskazywania drogi,
• podawanie liczb (1-20),
• nazywanie pomieszczeń i wyposażenia domu,
• przedstawianie się,
• nazywanie środków transportu,
• nazywanie kolorów,
• podawanie nazw zabawek,
• nazywanie elementów krajobrazu,
• nazywanie słów związanych z Wielkanocą.

V Procedury osiągania celów
Działania i środki zaplanowane do realizacji podczas zajęć cechują się atrakcyjnością i różnorodnością. W szczególności nawiązują do otaczającego dzieci świata, rozwijają naturalną ciekawość, jednocześnie zapewniając atmosferę bezpieczeństwa.

1/ Metody nauczania
Najbardziej efektywne metody w tej grupie wiekowej to: TPR(zrozum – wykonaj –powiedz), elementy metody komunikacyjnej oraz metoda bezpośrednia. Będą one zastosowane podczas zajęć opartych o niniejszy program.

a) Metoda Bezpośrednia
Metoda ta sugeruje używanie języka obcego jako języka dominującego, a nawet całkowite wyeliminowanie języka ojczystego. Dzieci są ,, zanurzone” w języku angielskim. W ten sposób uczą się myśleć w obcym języku, w dalszych latach nauki stosując wyuczone zwroty.

b) Metoda Total Physical Response (TPR)
Ta metoda jest ulubioną metodą wśród dzieci w młodszym wieku, które mają dużą potrzebę ruchu. Nauczyciel wydaje polecenia, wykonuje je, a uczeń obserwuje i na zasadzie naśladownictwa na końcu sam również je wykonuje. Odbywa się to na drodze– zrozum, wykonaj, powiedz. Ostatnim etapem jest gotowość ucznia do samodzielnego wypowiedzenia nowych słów lub zwrotów.

c) Metoda Komunikacyjna
Metoda ta podkreśla istotę celowości i autentyczności sytuacji komunikacyjnej. Są to dwie cechy, które sprawiają, że język obcy wykorzystany jest rzeczywiście jako narzędzie komunikacji. Elementy te dodają uczniom dodatkową motywację do komunikowania się w języku angielskim.
2 /Techniki nauczania
Właściwie dobrane techniki są kluczem do sukcesu w procesie nauczania. Większość technik stosowanych w klasach I – III można spokojnie adaptować i modyfikować w trakcie realizacji zajęć. W tej części zostaną omówione techniki, które charakteryzują mój program.

a) Gry i zabawy językowe– nauka poprzez zabawę
• Bingo obrazkowe
Jest to gra z użyciem mini kart obrazkowych, takich samych dla każdego dziecka. Każde dziecko wybiera spośród dostępnych kart umówioną ilość obrazków, których nazwy dobrze zna. Nauczyciel odczytuje wyrazy w dowolnej kolejności. Jeśli dziecko ma dany obrazek odwraca kartę. W chwili, gdy dziecko ma odwrócone wszystkie karty, woła głośno: BINGO!
• “Piggy in the middle” (“Głupi Jaś”)
Dzieci otrzymują słowa lub obrazki i stoją w kole. Jedno dziecko stoi w środku koła i nie ma żadnego słowa/obrazka. Nauczyciel podaje jedno słowo/obrazek, a dziecko, które jest w kole odnajduje osobę z koła, która posiada dane słowo/obrazek, podbiega i dotyka ją. Jeśli osoba trzymająca dane słowo/obrazek nie poda wcześniej kolejnego innego słowa/obrazka, to wchodzi do środka i zamienia wcześniejsze dziecko.
• Koło fortuny
Dzieci kręcą kołem, na którym są umieszczone obrazki. Potem nazywają przedmiot przedstawiony na obrazku, na którym zatrzymało się koło fortuny.
• Odgadywanie nazwy przedmiotów lub czynności pokazanych na fragmencie obrazka.
Nauczyciel pokazuje fragment obrazka i na tej podstawie dzieci podają nazwę.
• Rozpoznawanie przedmiotów ukrytych w woreczku
• Głuchy telefon

• Simon says
Nauczyciel wydaje polecenia, które wcześniej uczniowie się nauczyli. Dzieci wykonują je tylko wtedy, gdy są poprzedzone zwrotem Simon says.
• Zamiana miejsca (“salad”)
Dzieci otrzymują słowa lub obrazki i siadają w kole. Nauczyciel wypowiada dwa wybrane słowa/obrazki, a dzieci, którym zostały one przypisane, zamieniają się miejscami.
• Gra Memory
Dzieci siadają w parach. Dostają dwie talie kart obrazkowych. Ich zadaniem jest odnalezienie par dwóch takich samych kart. Podczas gry uczniowie podają nazwy przedstawionych na obrazkach przedmiotów.

b) Nauka poprzez działanie
Podczas każdych zajęć dzieci biorą udział w różnego rodzaju działaniach. Są aktywne W trakcie czynności organizacyjnych, zadań wprowadzających i utrwalających nowy materiał. Pracują indywidualnie, w parach i w grupach wykonując polecenia nauczyciela, swoich rówieśników lub pracując według własnej inwencji. Wszystkie sytuacje pojawiające się podczas zajęć są okazją do nauki i wprowadzania Classroom Language (języka poleceń wydawanych w trakcie lekcji) . Sytuacje te stwarzają naturalną potrzebę komunikowania się, która powinna zostać wykorzystana w procesie nauczania.
Program ten w szczególności opiera się na nauczaniu poprzez działanie. To uczniowie zapisują lub wydają komendy programując oraz odnajdując rozwiązania problemów, zarówno w pracy z matą, czy robotami.
Technika ta ma również aspekt wychowawczy. Wdraża zasady działania w grupie, w społeczeństwie.

3 /Formy pracy
Formy pracy stosowane na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego w uczniów klasy drugiej obejmują:
- wypowiedzi chóralne,
- wypowiedzi indywidualne,
- pracę w parach,
- praca w grupach,
- pracę indywidualną.

4 / Materiały i środki dydaktyczne
Niniejszy program będzie realizowany bez wykorzystania podręcznika. Podstawą zajęć będzie działanie oraz przygotowane przez nauczyciela karty pracy. Systematyczna obserwacja uczniów podczas zajęć oraz zebrane karty pracy pozwolą ocenić postępy uczniów w przyswajaniu języka.
Środki dydaktyczne wspomagające realizację programu:
• karty obrazkowe,
• maty do kodowania,
• roboty,
• przedmioty codziennego użytku reprezentujące poznane słownictwo.

VI Ewaluacja programu
1/ Obserwacja postępów dzieci na zajęciach. Umiejętności zapamiętywania, rozwiązywania problemów, wykonywania poleceń, a także współdziałania w zespołach.
2/ Analiza kart pracy.
3/ Ankieta dla dzieci uczestniczących w zajęciach.

VII Bibliografia:
1. Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz 2018 New English Adventure Poziom 2, Pearson Education Limited
2. Wioleta Laskowska, Mariola Bogucka 2015 New English Adventure– książka dla nauczyciela Poziom 2 Pearson EducationLimited
3. Pamuła M. 2013. Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Fraszka
4. Komorowska H. 2005. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.