X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40840
Przesłano:

Plan rozowju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Anety Trojanowskiej

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W Zespole Niepublicznych Szkół w Kup

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019r.

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z póź. zm.) - Rozdział 3a -
Awans zawodowy nauczycieli.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 1 marca 2013 r., poz. 393).

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:
• Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych.
• Rozwój zawodowy i zdobywanie nowych kompetencji.
• Podniesienie jakości pracy szkoły i wspieranie jej rozwoju.
• Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i rodzicami.

Wstęp

Opracowując plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego miałam na uwadze drogę rozwoju szkoły, w której pracuję, potrzeby i zainteresowania uczniów. Chciałabym także, aby posiadane przeze mnie umiejętności, kompetencje oraz zainteresowania znalazły pozytywne i jak najlepsze odzwierciedlenie w oddziaływaniach pedagogicznych w pracy z uczniami.
Wypełniając założenia planu rozwoju zawodowego zamierzam dążyć do poszerzania własnych kompetencji, umiejętności zawodowych oraz. Planuję wykorzystywać nowoczesne metody pracy oraz realizować zadania dodatkowe, które wpłyną na podniosą jakość szkoły i wesprą ją w realizowanych działaniach.

Zagadnienia organizacyjne

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego i prawa oświatowego
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2016r.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego
Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
- Analiza dokumentacji szkoły
- Prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązku nauczyciela
Okres trwania stażu
- Dokumentacja szkolna
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie w ocenie pracy
Okres trwania stażu
- Dyplomy
- Zaświadczenia
- Inne
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2019r.
- Sprawozdanie

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 1 marca 2013 r., poz. 393):

§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Poszerzanie wiedzy oraz umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
Udział w formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego :
– studia magisterskie z psychologii
– warsztaty szkoleniowe
– konferencje metodyczne
– rady szkoleniowe

Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism.
Wymiana doświadczeń
Okres stażu
– Zaświadczenia
– Materiały szkoleniowe
Wysoki poziom przygotowania merytorycznego w pracy
Wykaz przeczytanej literatury

Wzbogacanie oraz uaktualnienie specjalistycznej wiedzy
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych; gromadzenie informacji; autorefleksja i samoocena.
Zespołowe rozwiązywanie sytuacji problemowych w klasie i w szkole.
Okres stażu
– Zaświadczenia
Zorganizowanie i realizowanie konkursów szkolnych.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych
Przygotowanie regulaminu i zasad konkursów szkolnych.
Przygotowanie prac uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych
Okres stażu
Regulamin konkursu
Dyplomy dla uczestników

Diagnozowanie osiągnięć uczniów
Przygotowanie oceny opisowej dla uczniów na koniec pierwszego semestru oraz oceny podsumowującej cały rok szkolny.
Przygotowanie formularzy z profilu Psychoedukacyjnego PEP-R dla każdego ucznia.
Wypełnianie arkuszy zaburzeń sensorycznych dla uczniów.
Okres stażu
Oceny opisowe.
Formularze Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R.
Arkusze zaburzeń sensorycznych

Współpraca z rodzicami
Organizowanie systematycznych spotkań z rodzicami: zebrania klasowe, spotkania indywidualne.
Konsultacje z rodzicami.
Angażowanie rodziców w życie klasy oraz szkoły.
Pedagogizacja rodziców
Okres stażu
Protokoły spotkań z rodzicami
Zdjęcia

Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Organizowanie uroczystości szkolnych, kiermaszu i festynów rodzinnych.
Prezentacja szkoły podczas festynów i imprez organizowanych w lokalnym środowisku.
Nawiązywanie współpracy z instytucjami w środowisku szkolnym.
Okres stażu
Zdjęcia
Konspekty imprez szkolnych

Praca z uczniem zdolnym
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach .
Stosowanie metod aktywizujących
Okres stażu
Dyplomy zdobyte przez uczniów

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i multimedialnych.

Wyszukiwanie informacji z Internetu na potrzeby własnej pracy i działań z uczniami.
Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów i innych pomocy dydaktycznych
Okres stażu
Konspekty
Karty pracy

Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej podczas zajęć( zgodnie z indywidualnym możliwościami)
Okres stażu
Materiały wykonane przez uczniów

Zamieszczanie informacji o działaniach edukacyjno- wychowawczych na stronie internetowej szkoły Publikowanie regulaminu przeprowadzanych konkursów.
Przekazywanie zdjęć z przeprowadzonych imprez
Okres stażu
Regulaminy
Zdjęcia

Publikacja na stronach internetowych dokumentacji związanej z odbywanym stażem
Publikacja Planu rozwoju zawodowego.
Publikacja konspektów zajęć i uroczystości szkolnych.
Wrzesień 2016r.
Okres stażu
Zaświadczenie

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli
Przygotowanie konspektów i organizowanie zajęć Okres stażu
Konspekty

Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach
Udostępnianie innym nauczycielom swoich konspektów, opracowań
Organizowanie spotkań dla nauczycieli.
Opracowywanie i przekazywanie materiałów.
Okres stażu
Protokoły ze spotkań.
Materiały dydaktyczne

Współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami
Aktywny udział w pracach zespołów psychologiczno- pedagogicznych
Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami
Wspólne przeprowadzenie imprez i uroczystości szkolnych
Zespołowe rozwiązywanie problemów
Okres stażu
Protokoły ze spotkań

Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
Odbywanie spotkań konsultacyjnych
Obserwacja prowadzonych zajęć
Okres stażu
Dokumentacja związana ze stażem

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie i wdrożenie programu pracy wychowawczej
Przygotowanie programu pracy wychowawczej
Ewaluacja programu
Wrzesień 2016r.
Program wychowawczy

Opracowanie programów zajęć rewalidacyjnych
Opracowanie i wdrażanie programu
Trening umiejętności społecznych
Opracowanie i wdrażanie programu psychoedukacji
Opracowanie i wdrażanie programu Terapii ręki
Opracowanie i wdrażanie programu
Małych form teatralnych
Ewaluacja programów
Okres stażu
Programy zajęć rewalidacyjnych
Ewaluacja programów

Doskonalenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów Wprowadzenie zmian w WSO celem dokonywanie pogłębionej i rzetelnej oceny możliwości uczniów
Wrzesień 2016r.
Wewnątrzszkolny System Oceniania

Organizacja wycieczek klasowych i szkolnych Przygotowanie planu i trasy wycieczek
Okres stażu Plan wycieczki
Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach
Okres stażu
Zaświadczenia
Dyplomy

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
Podjęcie studiów
Okres stażu
Dyplom

Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa w tej formie działalności
Organizacja konkursu pozaszkolnych
Organizacja konkursów szkolnych
Okres stażu
Regulamin konkursu
Zdjęcia nadesłanych prac

Organizacja imprez, akcji, uroczystości szkolnych
Organizacja imprez, akcji dla uczniów i rodziców
Współorganizowanie Festynu Rodzinnego, Kiermaszu Świątecznego
Okres stażu
Zdjęcia z imprez i uroczystości

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
Podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku- organizacja Dni Otwartych, Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie, Europejskiego Tygodnia Autyzmu

Współpraca z Biblioteką w Kup i w Dobrzeniu Wielkim, Nadleśnictwem w Kup, Piekarnią i Cukiernią w Kup, Gminnym Ośrodkiem Kultury Szkołą Podstawową w Kup
Organizacja wystawy prac uczniów; publikowanie zdjęć wytworów działalności uczniów na stronie internetowej szkoły
Okres stażu
Sprawozdania
Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu Realizowanie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Obserwacja uczniów
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Okres stażu
Opinie

Współpraca z instytucjami wspierającymi uczniów i rodziców Współpraca w razie potrzeby z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, Komendą Policji, Strażą Pożarną, higienistką szkolną
Okres stażu
Protokoły

Współpraca z wydawnictwami
Udział w spotkaniach szkoleniowych i konferencjach
Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych
Okres stażu
Potwierdzenia spotkań

Organizowanie różnych form pomocy materialnej dla uczniów
Organizacja zbiórki darów dla uczniów potrzebujących pomocy
Wsparcie rzeczowe
Okres stażu

§8 ust.2.pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą w szkole
Diagnozowanie problemów dydaktycznych i wychowawczych
Ustalenie i zastosowanie środków profilaktycznych
Rozmowy z rodzicami w celu uzyskania informacji o wpływie sytuacji rodzinnej mającej wpływ na zachowanie ucznia
Konsultacje z psychologiem i innymi nauczycielami specjalistami
Opis i analiza zachowań uczniów – wypełnianie arkuszy trudnych zachowań
Organizowanie zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Okres stażu
Dokumenty wychowawcy
Arkusze trudnych zachowań
Protokoły zebrań

Powyższy plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec modyfikacji w związku z nowymi zadaniami wynikającymi
z planu pracy szkoły, za zgodą dyrektora szkoły.

Opracowała: mgr Aneta Trojanowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.