X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40827
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

IPET na drugi etap edukacyjny

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Na drugi etap edukacyjny 2018/2019 rok
METRYCZKA
Dane dziecka:
Imię i nazwisko xxxxxxxxx
Data i miejsce urodzenia xxxxxxxxxxxxxx
Adres zamieszkania xxxxxxxxxxx
Telefon do matki/ojca xxxxxxx
Klasa do, której uczęszcza
Wychowawca
Nauczyciel wspierający xxxxxxxxxx
Nr i data wydania Orzeczenia, organ wydający Orzeczenie xxxxxxxxxxxxxxx
Rozpoznanie wynikające z Orzeczenia Autyzm wczesnodziecięcy
Zalecenia wynikające z Orzeczenia Załącznik nr 1. (kopia Orzeczenia)

WYNIKI WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA DZIECKA

Mocne strony:
• Mowa komunikatywna,
• Zasób słownictwa w normie wiekowej,
• Ogólna wiedza na temat otaczającej rzeczywistości adekwatna do wieku,
• Myślenie matematyczne w granicach normy wiekowej,
• W codziennych obowiązkach samodzielny i zaradny;
• Podejmuje próby wykonywania powierzonych zadań;
• Rozumie kierowane do niego polecenia;
• Powierzone zadanie próbuje wykonywać dokładnie i prawidłowo;
• Potrafi skupić uwagę na wykonywanym zadaniu;
• Podejmuje próbę odpowiedzi na pytania kierowane do klasy;
• W miarę dobrze rozwinięta motoryka duża;
• Pracuje pod nadzorem nauczyciela;
• Przejawia aktywność w poznawaniu nowych rzeczy;
• Opanowany sposób wnioskowania;
• Dobrze radzi sobie na elementach konkretnych;
• Doprowadza zadania do końca;
• Zasób słownictwa biernego adekwatny do wieku;
• Chętnie wykonuje ćwiczenia fizycznie;
• Poprawnie nawiązuje kontakt z wybranymi przez siebie rówieśnikami;

Słabe strony:
• Inteligencja w granicach niżej niż przeciętna
• Zachowania nieadekwatne do sytuacji (płacz, krzyk) podczas sytuacji konfliktowych w grupie rówieśniczej
• Deficyty funkcji percepcyjno-motorycznej;
• Obniżony poziom funkcjonowania w sferze słowno-logicznej;
• Trudności z zapamiętaniem i rozumieniem dłuższych treści;
• Mała podzielność uwagi;
• Męczliwość i tendencja do wycofywania się w przypadku napotkanych problemów;
• Problem ze zrozumieniem i przyjęciem sytuacji wynikających z relacji koleżeńskich norm i reguł społecznych.
• Nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne,
• Problemy z przyswojeniem i zrozumieniem reguł podczas gier zespołowych i wyścigów na zajęciach wychowania fizycznego.

ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

• Uczeń realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla klasy 4 szkoły podstawowej dostosowaną do możliwości intelektualnych i psychoficznych.
• Sposób przekazywania wiedzy uwzględnia indywidualne możliwości intelektualne ucznia;
• Stworzone są optymalne warunki zewnętrzne podczas zajęć lekcyjnych (usunięcie bodźców rozpraszających uwagę)
• Przygotowane miejsca w klasie blisko nauczyciela
• Ocenianie: zgodne z WZO, ocena pisemna i werbalna uwzględnia wysiłek i zaangażowanie dziecka w pracę, mimo nie w pełni satysfakcjonujących efektów; należy motywować ucznia do pokonywania trudności, dostrzegać postępy, stosować wzmocnienia pozytywne,
• Sporządzanie planów dnia, przypominanie o lekcjach, które odbędą się w danym dniu;
• Pomoc w orientacji w przestrzeni szkolnej;
• Uprzedzanie o zmianach;
• Przygotowanie pomocy naukowych;
• Motywowanie do nauki i wysiłku poprzez ocenę zaangażowania i chęci aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
• Przekazywanie wiedzy oparte jest na wykorzystaniu najlepiej rozwiniętych możliwości percepcji i angażuje jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch);
• Metody i formy pracy są dostosowane do poziomu umiejętności, stanu zdrowia i innych cech indywidualnych ucznia;
• Skupianie uwagi na tym, co w danej chwili uważamy za najważniejsze ;
• Akcentowanie przy pomocy słów (uwaga, ważne);
• Pomoc przy organizowaniu własnego warsztatu pracy;
• Podawanie poleceń w prostszej krótkiej formie;
• Dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części;
• Częste odwoływanie się do konkretu ( np. rysunek, figura geometryczna);
• Stosowanie ułatwień typu: wykonaj według wzoru, uzupełnij fragment, odszukaj błąd;
• Ograniczenie wywierania presji czasowej, stosowanie przerwy w pracy;
• Wspieranie w pokonywani trudności, zachęcanie do wytrwałości;
• Rozładowywanie napięć emocjonalnych oraz poczucia niepewności poprzez spokojne i życzliwe podejście do ucznia;
• Stosowanie wielu powtórzeń udzielanych instrukcji i stałe utrwalanie zapamiętanych treści;
• Zmniejszenie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań w trakcie lekcji i w ramach zadań domowych;
• Okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku i akceptacji, pozwalające na budowanie pozytywnego obrazu siebie;
• Wdrażanie ucznia do większej samodzielności;
• Ocenianie wkładu pracy ucznia a nie stronę estetyczną prac plastycznych;
• Ocenianie wkładu pracy podczas zajęć w-f a nie osiąganych wyników;
• Umożliwienie wyciszenia emocji w oddzielnym pomieszczeniu,
• Rozładowywanie napięć emocjonalnych oraz poczucia niepewności poprzez spokojne i życzliwe podejście do ucznia,
• Wyjaśnienie metafor i wyrazów mających wiele znaczeń oraz przenośni.

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW
Zakres działań o charakterze rewalidacyjnym:
• stymulowanie i usprawnianie kompetencji poznawczych i społeczno – emocjonalnych,
• usprawnianie funkcjonowania percepcyjno – motorycznego,
• rozwijanie kompetencji społecznych,
• kształtowanie umiejętności prowadzenia i podtrzymywania dialogu,
• nauka odczytywania języka pozawerbalnego,
• wyrażanie emocji,
• modelowanie właściwych zachowań społecznych,
• przygotowanie do jak największej samodzielności w zaspokajaniu swoich potrzeb.

Działania podejmowane przez wszystkie osoby pracujące z uczniem:
• Stymulowanie rozwoju procesów poznawczych;
• Korygowanie , usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji;
• Rozwijanie i doskonalenie sfery motorycznej dużej i małej;
• Usprawnianie percepcji słuchowej;
• Kształtowanie pozytywnego a zarazem realnego pojęcia o sobie i własnych możliwości;
• Motywowanie chłopca;
• Rozwijanie autonomii ucznia, personalizacja oraz socjalizacja;
• Kształtowanie sfery emocjonalnej;
• zwracanie się bezpośrednio do ucznia,
• krótkie komunikaty, wspomaganie gestem,
• cierpliwe oczekiwanie na odpowiedź,
• polecenia złożone dzielone na etapy,
• włączanie ucznia w działania zespołowe,
• organizowanie pracy w małych grupach,
• monitorowanie pracy ucznia na lekcji,
• pomoc w nazwaniu emocji w sytuacjach subiektywnie odbieranych jako trudne,
• uprzedzanie o zmianach,

Działania o innym charakterze:
• Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne,
• uczenie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych,
• kształtowanie inteligencji emocjonalnej.

METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM

Forma:
indywidualna praca z uczniem, praca w podgrupach i w grupach.
Metody:
• Metody oparte na działalności praktycznej (np.: sprawności manualne).
• Metody oglądowe – oparte na obserwacji, pomiarze i pokazie (np.: tablice, filmy, plansze, zdjęcia).
• Metody oparte na słowie (opowiadanie, opis, dyskusje, praca z podręcznikiem i inne).
• Metody aktywizujące
Gry i zabawy ruchowe , układanki, domino, rebusy, zagadki, gry planszowe, puzzle, memory, wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami, gry dydaktyczne
• analiza i interpretacja tekstów literackich (książka, prasa).

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
• Zajęcia logopedyczne – 60 minut raz w tygodniu do końca roku szkolnego
- prowadzący p. XXXXXXXXXXXXXX
Terapia Integracji Sensorycznej 60 minut raz w tygodniu do końca roku szkolnego
– prowadząca pXXXXXXXXXXXXX
wtorek 12:40 – 13:40 sala B-22

FORMY, SPOSOBY I OKRES UDZIELANIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Przewidywany okres prowadzenia zajęć - raz w tygodniu przez cały rok szkolny.

• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Pan XXXXXXXXX
piątek 12.35 – 13.35
• Trening umiejętności interpersonalnych podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć specjalistycznych
• Zajęcia z pedagogiem szkolnym „Jak się uczyć, żeby się nauczyć” – 2 godziny lekcyjne w roku szkolnym
• Zajęcia wyrównawcze z matematyki p. XXXXXXXXXXXX

• Zajęcia rozwijające – przynależność do grupy XXXXXXXXXXXX przy PTTK. Udział w rajdach PTTK oraz imprezach, lekcjach

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA

• Utrzymywanie stałego (codziennego) kontaktu rodziców chłopca ze szkołą poprzez informacje przesyłane przez e-dziennik, spotkania indywidualne w miarę potrzeb, spotkania raz
w miesiącu podczas zebrań i dni otwartych;
• Udzielanie porad i konsultacji dotyczących działań terapeutycznych, poprawy funkcjonowania dziecka w szkole i w domu, motywowanie chłopca do pracy przez nauczycieli terapeutów, psychologa i pedagoga, udzielenie instruktażu, wskazówek, dostarczanie pomocnej literatury;
• Uczestniczenie wspólnie z dzieckiem w uroczystościach, imprezach i wycieczkach szkolnych;
• Harmonogram spotkań w ciągu roku szkolnego 2018/2019:
Zebrania:
-zebrania z wychowawcą w godzinach 17:00 – 18:00 w następujących dniach:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dni otwarte z wychowawcą i nauczycielem wspomagającym w godzinach 17:00 - 18:00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Dyżury specjalistów w dniu zebrań i dni otwartych
Wtorek godzina 16:00 – 17:00 P. XXXXXXX
Poniedziałek godzina 17:00-18:00 pani XXXXXXXXXXXX
Poniedziałek godzina 16:00- 17:00 pani XXXXXXXXXXXX

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia:
• zapoznawanie rodziców z bieżącym zakresem realizowanych treści edukacyjnych i stosowanymi metodami pracy z uczniem,
• ustalenie zasad, systemu motywacyjnego,
• przekazywanie informacji o postępach ucznia i jego szkolnej sytuacji,
• porady dotyczące konkretnych sposobów pracy z dzieckiem w domu,
• przygotowanie ucznia do samodzielności,
Dokonuje się przynajmniej dwa razy do roku oceny wielospecjalistycznej, na podstawie której wysuwane są wnioski do pracy na następny rok.

Współpraca z instytucjami
Współpraca z PPP – udzielanie porad i konsultacji do pracy z dzieckiem, wymiana doświadczeń

Program został opracowany przez zespół:
imię i nazwisko nauczyciela podpis
XXXXXX, wychowawca
XXXXXX, nauczyciel wspomagający
XXXXXXXXX, Integracja Sensoryczna
XXXXXX, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
XXXXXXXX, zajęcia logopedyczne

Zapoznałem się z programem

................................. .................................
Podpis rodziców (podpis Dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.