X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4081
Przesłano:

Projekt edukacyjny: Prawa człowieka - godność i sprawiedliwość dla wszystkich

Projekt edukacyjny „Prawa człowiek@”
"godność i sprawiedliwość dla wszystkich"

Koordynator:
Anna Ignacak

Wstęp.
Czym są prawa człowieka? Prawa człowieka to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój.
Tyle powinien widzieć każdy człowiek, każdy uczeń.
60 lat temu, 10 grudnia 1948 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, najważniejszy dokument dotyczący praw człowieka i pierwszy tego rodzaju przyjęty przez społeczność międzynarodową. 10 grudnia jest obchodzony na całym świecie jako Dzień Praw Człowieka.
10 grudnia 2007 roku ONZ rozpoczęła roczną kampanię pod hasłem "godność i sprawiedliwość dla wszystkich", aby upamiętnić 60 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - przełomowego dokumentu w dziejach ludzkości. Roczne obchody będą miały swój punkt kulminacyjny w Dzień Praw Człowieka, 10 grudnia 2008 roku. Celem obchodów jest poszerzenie wiedzy na temat Deklaracji i jej znaczenia dla ludzi na całym świecie.
Obchody 60 rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mają ważne znaczenie. Dzięki Deklaracji powstały struktury prawa międzynarodowego i praw krajowych. Jednak wiele jeszcze należy zrobić, by z praw człowieka korzystali wszyscy ludzie na świecie w równej mierze. Prawa człowieka należą do nas wszystkich. Musimy opowiedzieć się za Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, sprawić by stała się częścią nas. Na rządy państw przypada obowiązek promowania i ochrony wszystkich praw człowieka. Pozostałe instytucje i organizacje oraz każdy nas odgrywa ważną rolę w stosowaniu praw człowieka w życiu codziennym. Dzięki wysiłkom ONZ i partnerom działającym na szczeblu międzynarodowym i krajowym oraz dzięki udziałowi ludzi z każdego regionu świata, dziś możemy mówić o osiągnięciach w kwestii godności i sprawiedliwość dla wszystkich ludzi.
Dodatkowym faktem motywującym do podjęcia się realizacji tego projektu stał się jeden z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009 o brzmieniu:
1. Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka.(na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ¬- tekst. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
W związku z powyższymi danymi postanowiłam zaplanować i zrealizować z uczniami oraz innymi nauczycielami projekt pt. „Prawa Człowiek@”, który pozwoli w większej mierze poznać tematykę praw człowieka, zgłębić wiedzę dotyczącą Deklaracji Praw Człowieka i dokumentacji z niej wynikającej, a także zmotywować uczniów do zajęcia się problemem łamania praw człowieka we współczesnym świecie.
Dlaczego forma projektu? Ponieważ ta forma działania z młodzieżą pozwala na nieschematyczne i innowacyjne zaprezentowanie treści, uczniowie mogą zaprezentować i sprawdzić swoje różnorodne umiejętności i talenty.

Rozmiar projektu:
Projekt będzie realizowany przez określone i zorganizowane grupy młodzieżowe, stworzone na bazie klas IIIb, IId, Ib i IIIa oraz w oparciu o Samorząd Uczniowski, posiadające swego lidera, który będzie konsultował się z nauczycielem koordynatorem – p.Anną Ignacak oraz innymi nauczycielami. Wypracowane zadania prezentowane będą w różnorodnej formie społeczności uczniowskiej, a także lokalnej.
Termin realizacji:
Projekt realizowany będzie w terminie październik 2008 – grudzień 2008.

Cele projektu „Prawa Człowiek@”:
Cel ogólny:
Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka.
Cele szczegółowe:
• Pokazanie prawnych mechanizmów demokratycznego dochodzenia racji w obronie praw człowieka i obywatela.
• Promocja i upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka, praw obywatelskich;
• Zwiększenie świadomości podmiotowości prawnej człowieka jako obywatela Unii Europejskiej,
• Zainicjowanie dyskusji na temat świadomości przestrzegania i łamania praw człowieka na świecie,
• Nabycie umiejętności korzystania z demokratycznych zasad, reguł i mechanizmów w obronie praw człowieka i obywatela,
• Analiza przestrzegania praw człowieka w kontekście praw ucznia,
• Przygotowanie do pracy w grupie, do współdziałania, do współpracy z innymi
• Rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy
• Rozwijanie samodzielności i kreatywności
• Nabycie umiejętności planowania działań prowadzonych w środowisku szkolnym i społecznym
• Samodzielne korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
• Kształcenie umiejętności korzystania i wykorzystywania różnorodnych form komunikacji informacyjnej oraz technologii informatycznej.

Planowane efekty projektu:
• Poszerzenie wiedzy uczniów na temat praw człowieka oraz ich przestrzegania.
• Zaangażowanie uczniów do podejmowania cyklicznych działań na rzecz obrony i egzekwowania przestrzegania praw człowieka
• Opracowanie materiałów informacyjnych i udostępnienie ich na stronie internetowej szkoły.
• Zachęcenie i wdrożenie uczniów do podejmowania inicjatyw, do pracy twórczej
• Stworzenie uczniom warunków sprzyjających ich włączaniu się w działalność na rzecz szkoły, w połączeniu ze stworzeniem formy spędzania wolnego czasu
• Promocja działalności uczniów poza szkołą (lokalna społeczność, media).

Oszacowania zasobów niezbędnych do realizacji projektu:

- Osobiste zasoby nauczycieli: do projektu zostaną włączeni nauczyciele obdarzeni umiejętnością pracy w zespole, kreatywni, dzielący się swoimi nowatorskimi pomysłami.
- Zasoby uczniów: w projekcie wezmą udział uczniowie otwarci na nowe pomysły, chętni do pracy w grupie, mający wsparcie ze strony rodziców, aktywni.

Powołanie zespołu do realizacji projektu:
a) przewodniczący, koordynator, nauczyciel języka polskiego, opiekun SU
b) członkowie zespołu nauczycielskiego:
 nauczyciel języka angielskiego
 nauczyciel technologii informacyjnej
 nauczyciel historii
 nauczyciel matematyki
c) członkowie zespołów uczniowskich
d) Samorząd Uczniowski

Wykaz zadań:

- "Prawa Człowieka" - montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – Grupa VI, p..
- Międzyklasowy konkurs wiedzy o Deklaracji Praw Człowieka – Grupa II, p.
- Przeprowadzenie zajęć przez przedstawicieli SU w wybranych klasach, na podstawie opracowanego samodzielnie scenariusza – Grupa I, p.
- Zapoznanie z treściami zawartymi na stronie internetowej Amnesty International. Zaznajomienie z działalnością organizacji. Grupowe pisanie lisów w obronie i sprawie wybranej osoby lub grupy osób – Grupa III,
- Zamieszczenie niezbędnych informacji na stronie internetowej szkoły oraz baneru Amnesty International. – Grupa IV,
- Opracowanie i przygotowanie broszury informacyjnej „Prawa człowiek@” podejmującej tematykę praw człowieka – Grupa VI, p. Anna Ignacak.
- Przygotowanie materiałów informacyjnych na temat obchodów 60. rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka i wyeksponowanie ich na tablicy informacyjnej SU – Grupa VII, p.
- Przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. przestrzegania i łamania praw człowieka na świecie – Grupa V, p. Anna Ignacak,


Bibliografia.
Błażejewska H.: Metoda projektu. Biblioteka w Szkole 2001 nr 9 s.11-14
Fadrowska-Adamczyk S.: Wspieramy twórcze postawy uczniów. Biblioteka w Szkole 2000 nr 10 s.18
Mikina A., Zając B.: Jak wdrażać metodę projektów? Kraków 2001
Musiał D.: Projekt integracji technologii informacyjnej z innymi przedmiotami nauczania. Edukacja Medialna 2001 nr 3 s. 35-36
Słyk M.: Praca z uczniem zdolnym. Życie Szkoły 2000 nr 4 s. 206-208

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.