X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40803
Przesłano:

To jest moja ojczyzna, mój dom. Innowacja pedagogiczna

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej Specjalnej ...

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
PROGRAMOWO-METODYCZNA

„To jest moja ojczyzna, mój dom”

Autor: XX

INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna
Autor: XX
Temat: „To jest moja ojczyzna, mój dom”
Przedmiot: realizacja programu wychowawczego szkoły, rozszerzenie treści nauczania wybranych przedmiotów
Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna
Data wprowadzenia: kwiecień
Data zakończenia: maj
Zakres innowacji:
Typ zajęć edukacyjnych: zajęcia pozalekcyjne w specjalnej grupie wychowawczej, lekcje języka polskiego i geografii.
Adresat innowacji: uczniowie klas 0-VIII i III Gimnazjum.
Czas realizacji: kwiecień – maj 2019 roku

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Motywacją do opracowania i wprowadzenia przeze mnie innowacji było wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i udział naszej szkoły w międzynarodowym projekcie „Piękna nasza Polska cała”, podczas pierwszego okresu bieżącego roku szkolnego.
Postanowiłam w ciekawy sposób rozszerzyć wiedzę uczniów o Puławach i okolicy, wykorzystując różne metody i formy pracy pedagogicznej.
Dzięki nim dostarczę uczniom szkoły szpitalnej wielu bodźców kształtujących ich wyobraźnię, aktywność własną oraz twórczą, przy zachowaniu pewnej swobody ich działania i dokonywania wyborów.
Wdrożenie tej innowacji ma służyć dążeniu uczniów do rozwoju zainteresowań tradycją, historią i kulturą regionu oraz rozwoju ich kompetencji obywatelskich.

OPIS INNOWACJI

I. Wstęp

Niniejsza innowacja jest kontynuacją pracy pedagogicznej zapoczątkowanej w trakcie uczestnictwa szkoły w Międzynarodowym Projekcie "Piękna Nasza Polska Cała".
Innowacja opracowana została w porozumieniu z Ludmiłą Fabiszewską, nauczycielką Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim, autorką i koordynatorką wymienionego projektu.
Poznanie najbliższego środowiska i regionu, dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy pozwolą na rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: rodzinnej, szkolnej i lokalnej.
Kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno naszego regionu oraz rozbudzanie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi to ważne cechy, które należy pielęgnować już od najmłodszych lat.
Poprzez zastosowanie nowatorskich pomysłów oraz metod realizacji zaplanowanych działań uczniowie nabędą więcej informacji o miejscu swego zamieszkania, będą identyfikować się z nim i i będą świadomi swych więzi z regionem.

II. Założenia ogólne
Działania innowacyjne skierowane są do wszystkich uczniów klas 0-VIII i III Gimnazjum szkoły szpitalnej, ich rodziców i nauczycieli.
Poszczególne zadania będą realizowane w warunkach szkoły szpitalnej, głównie w ramach zajęć pozalekcyjnych w grupie wychowawczej. W ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych z j. polskiego i geografii przeprowadzone zostaną lekcje rozszerzające treści nauczania, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Działania wychowawcze i edukacyjne wynikające z wprowadzenia innowacji wzbudzą zainteresowanie uczniów historią i życiem swojej „małej ojczyzny” oraz pozytywnie wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły.

III. Cele innowacji

Cel główny:
Rozbudzanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu poprzez ukazanie piękna Polski i regionu.
Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej i przywiązania do tradycji kultury „Małęj Ojczyzny”.

Cele szczegółowe:
 Ukierunkowanie wychowania ku wartościom obywatelskim i patriotycznym
 Poznanie historii, tradycji, przyrody swojego regionu
 Budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem
 Przybliżenie sylwetki współczesnych bohaterów swojego regionu
 Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną
polszczyzną
 Poznanie legend dotyczących Lubelszczyzny i miasta Puławy.
Innowacja uwzględnia cele kształcenia i wychowania, zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego i kierunkami polityki oświatowej państwa.

IV. Metody i formy

Działania, które zaplanowano opierać się będą na następujących metodach: aktywizującej, problemowej i eksponującej (plakat, wystawa).
W realizacji działań wykorzystane zostaną następujące metody aktywizujące:
-portfolio (jest techniką aktywizującą, która polega na wyszukiwaniu i gromadzeniu w teczce materiałów na wybrany temat. Dzięki konieczności ciągłego segregowania i wartościowania zebranych materiałów, uczniowie kształcą umiejętność porządkowania wiadomości. Ponadto uczą się korzystania z różnych źródeł informacji, oraz efektywnej współpracy podczas wymieniania się materiałami),
- drama (metoda ta odrywa dziecko od codziennej rzeczywistości, rozładowuje kompleksy i napięcia psychiczne, pomaga w nawiązywaniu emocjonalnych kontaktów z rówieśnikami, rozbudza wiarę we własne siły. W dramie uczeń musi wczuć się w postać, nie gra kogoś, lecz jest sobą w nowych sytuacjach),
-met. ekspresji i impresji (gra dydaktyczna),
-burza mózgów,
-dyskusja.
Sposób przekazu informacji dostosowany zostanie do indywidualnych predyspozycji ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych. Szczególnej uwadze poddany będzie dobór różnorodnych form przekazu i aktywności ucznia. Zastosowane metody będą rozwijały samodzielność i kreatywność uczniów, dostarczą im pozytywnych bodźców, a także pozwolą na rozpoznanie ich własnych zdolności i umiejętności.

V. Przewidywane osiągnięcia:
Uczniowie:
 Rozwiną swoje kompetencje obywatelskie i patriotyczne,
 Nabędą szacunek do własnego państwa, regionu,
 Poznają historię, tradycje, kulturę, gwarę i przyrodę własnego regionu,
 Poznają bohaterów i inne osoby związane z Puławami i regionem,
 Poznają legendy dotyczące Puław i Lubelszczyzny,
 Nabędą umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji o regionie.

Nauczyciel:
 Rozpozna potrzeby i zainteresowania uczniów oraz stopień ich zaangażowania
w proponowane działania.
 Wypracuje metody i formy realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
w zakresie objętym innowacją.
 Wzbogaci swój warsztat pracy poprzez gromadzenie materiałów do dalszej pracy.

VI. Tematyka zajęć

Tematyka zajęć pozalekcyjnych w grupie wychowawczej i lekcji dotyczyć będzie obszarów:

1. „Legendy Lubelszczyzny i regionu” - zorganizowanie tygodnia czytania legend wspólnie z rodzicami i dziadkami uczniów
2. „Współcześni bohaterzy /znajomi z sąsiedztwa, którzy rozsławiają Puławy” – zebranie i opracowanie niezbędnych materiałów, zorganizowanie wystawy
3. Słownik Gwary Regionalnej – zgromadzenie i opracowanie słownictwa regionalnego (może być w formie ilustrowanej)
4. „Mapa Puław” – opracowanie gry dydaktycznej
5. „Kalendarz wiosny” - grupowa praca plastyczna.

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
• zajęcia otwarte dla nauczycieli, w trakcie których pozyska opinie o pracy i zachowaniu uczniów,
• podsumuje wyniki konkursów,
• dokona prezentacji wytworów pracy uczniów w sali szkolnej.

Szczegółowa i wnikliwa analiza zaplanowanych i przeprowadzonych działań oraz informacje uzyskane od obserwatorów zajęć pozwolą dokonać oceny stopnia realizacji zamierzonych celów i sformułować wnioski do dalszej pracy. Na ich podstawie dokonana będzie ewentualna modyfikacja zastosowanych metod pracy wychowawczej i podjęta decyzja o kontynuacji innowacji.

VIII. Spodziewane efekty

Uczniowie objęci innowacją:
- rozbudzą i rozwiną wrażliwość estetyczną oraz swoje indywidualne zdolności twórcze,
- będą cieszyć się uzyskanym efektem,
- będą kreatywni, odkryją przyjemność tworzenia,
- przejawią zmysł estetyki i potrzeby tworzenia,
- będą autorami oryginalnych prac prezentowanych na gazetkach szkolnych,
- posiądą wiarę we własne siły i zdolność,
-posiądą umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy,
- wzrośnie ich motywacja do wysiłku i uczenia się,
-poszerzą swoją wiedzę i wzrośnie ich samoocena,
- wzrosną umiejętności wyszukiwania informacji i prezentacji swoich prac,
- poznają historię, postacie, tradycje swojej miejscowości, okolicy i kraju,
- będą dzielić się swoją wiedzą w zakresie tematyki regionalnej z innymi,
- będą skutecznie i konstruktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturowym szkoły, - będą efektywnie współpracować w grupie, zespole i prawidłowo prezentować wyniki wspólnej pracy,
- będą kształtować postawę patriotyczną i obywatelską oraz postawę poszanowania tradycji i kultury własnego regionu.

Wpływ na pracę szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zaangażowanie dzieci w proponowane zadania,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
- indywidualizacja procesu edukacyjnego – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów,
-współpraca z rodzicami, promocja szkoły w środowisku lokalnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.