X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40793
Przesłano:

Magia matematyki. Program metodycznej innowacji pedagogicznej do pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

Magia matematyki

program metodycznej innowacji pedagogicznej
dotyczącej pracy
na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
w klasach I-II gimnazjum

Opracowała: Agnieszka Piotrowska
Termin realizacji: marzec 2017 – maj 2017

1. Wstęp
Matematyka od zawsze była przedmiotem kojarzonym z czymś trudnym i niezrozumiałym, lubianym przez wybraną grupę uczniów. W dzisiejszym świecie matematykę spotykamy dosłownie wszędzie - podczas załatwiania najprostszych, codziennych spraw – w sklepie, podczas remontu mieszkania, planowania podróży czy inwestycji. Matematyka znajduje także ogromne zastosowanie w budownictwie, rolnictwie, mechanizacji, tak więc okazuje się przydatna wszystkim, nie tylko uzdolnionym matematycznie uczniom.
Przeprowadzona przeze mnie wstępna diagnoza grupy uczniów uczęszczających na zajęcia wskazuje na konieczność stosowania takich metod i form pracy, które pozwolą na jak największą ich aktywność, zmuszą do samodzielnej pracy i stworzą możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce. Uczniowie chętnie ze sobą współpracują podczas pracy grupowej, pracy w parach, wymieniają poglądy i wspierają się wzajemnie podczas rozwiązywania zadań, ucząc się przy tym od siebie. Uczestnicy zajęć cenią sobie także metody zawierające elementy zabawy: gry matematyczne, łamigłówki, krzyżówki – metody, które w przyjemny sposób pozwalają utrwalać i rozwijać posiadane umiejętności oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich uczniów chciałabym przeprowadzić cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w innowacyjnej formie, w postaci zmagań konkursowych, podczas których poruszać będziemy zaplanowaną tematykę, doskonaląc umiejętności pracując zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Nagrodami w konkursie będą oceny za zajęte miejsca, które mają zmotywować uczniów do pracy.
Tematyka zajęć objętych programem innowacyjnym jest zgodna z planem pracy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla klasy I-II gimnazjum, zatwierdzonym we wrześniu 2016 roku.

2. Adresaci programu
Adresatami programu są uczniowie klas I i II gimnazjum, uczestnicy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, łącznie 17 osób.

3. Rozmiar przestrzenny i czasowy programu:
Innowacja realizowana będzie w okresie od marca 2017 roku do maja 2017 roku i trwać będzie w sumie 6 godzin zajęć pozalekcyjnych.

4. Cele programu:
Cel ogólny:
- głównym celem prowadzenia innowacji jest wzbogacenie i urozmaicenie procesu dydaktycznego na zajęciach pozalekcyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu efektów nauczania;

Cele szczegółowe:
- rozbudzanie u uczniów zainteresowania matematyką, pogłębianie ich wiedzy i rozwijanie zdolności matematycznych i umiejętności logicznego myślenia;
- uczestnictwo w zajęciach pozwoli uczniom skuteczniej utrwalić posiadaną wiedzę zdobytą podczas zajęć lekcyjnych;
- zmotywowanie uczniów do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności i poszukiwania różnych sposobów rozwiązywania problemów matematycznych;
- doskonalenie umiejętności podejmowania rywalizacji zgodnie z określonymi regułami, a także umiejętności współpracy w sytuacjach tego wymagających.

5. Sposób realizacji programu:
Uczniowie wezmą udział w sześciu godzinach zajęć, na których pracując w stałych grupach będą zdobywać punkty. Każda część konkursu będzie odpowiadała ściśle określonej tematyce, np. rozwiązywanie zadań tekstowych, wykorzystanie własności figur geometrycznych, obliczenia procentowe itp. Wyniki każdej grupy będą odnotowywane po zajęciach, następnie zsumowane po upływie sześciu spotkań i w ten sposób zostanie wyłoniona grupa zwycięzców konkursu. Uczniowie na każdym etapie prac mogą korzystać z pomocy nauczyciela, jednakże mają do wykorzystania tylko określoną pulę bezpłatnych podpowiedzi, po jej wyczerpaniu tracą część punktów zgromadzonych na koncie grupy. Korzystanie z innych pomocy dydaktycznych poza kalkulatorem jest dozwolone.
Metody pracy:
Metoda problemowa, prezentacja, metoda ćwiczeniowa, projekt, praca praktyczna uczniów, burza mózgów, promyczkowe uszeregowanie, ćwiczenia interaktywne, wykorzystanie TIK.
Formy pracy:
Praca grupowa uczniów

6. Zakres treści i harmonogram działań:
Zakres treści dostosowany został do wieku adresatów, ich umiejętności i wiedzy i uwzględniony został w planie pracy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki zatwierdzonym na rok szkolny 2016/2017.
Temat zajęć
Zakres treści
Termin realizacji
My lubimy potęgować, mnożyć, dzielić, pierwiastkować
- działania w zbiorze liczb wymiernych
Uczniowie pracując w parach wykonują działania w zbiorze liczb wymiernych. Główny nacisk położony zostanie na potęgowanie i pierwiastkowanie z uwagi na to, że umiejętności te po przeprowadzonej diagnozie wypadły najsłabiej.
Marzec 2017
Geometria – świetna sprawa, ona zawsze jest ciekawa! – rozwiązywanie zadań geometrycznych
Uczniowie pracują grupowo rozwiązując zadania geometryczne. Obliczają pola i objętości brył, a także rysują odcinki o niewymiernych długościach i sporządzają modele figur.
Marzec 2017
Obliczenia procentowe wyśmienicie znamy, na zakupy z rabatami więc się wybieramy – rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem obliczeń procentowych
Uczniowie pracując metodą projektu planują remont klasopracowni, porównują oferty kredytowe banków, ceny robót budowlanych przy podanych rabatach procentowych.
Kwiecień 2017
Nawet kiedy sobie gramy, naszą wiedzę utrwalamy – gry matematyczne.
Gry matematyczne – puzzle, domino, piramida i tangram. Uczniowie pracują w grupach, na każdy etap konkursu (konkretna gra) mają ściśle określony czas.
Kwiecień 2017
Każde zadanie w mig rozwiążemy, jeśli równanie zastosujemy – rozwiązywanie zadań tekstowych
Grupy losują zadania tekstowe, których rozwiązanie można przedstawić na różne sposoby. Na rozwiązanie każdego z zadań uczniowie mają ściśle określony czas, otrzymują też różną liczbę punktów, w zależności od wybranej metody.
Maj 2017
( 2 godziny zajęć)

7. Oczekiwane efekty:
Głównym spodziewanym efektem realizowania programu jest wzrost zainteresowania matematyką wśród uczniów gimnazjum, podniesienie poziomu ich umiejętności matematycznych, oraz rozwijanie zdolności logicznego myślenia. Ważnym efektem zajęć jest także zmotywowanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań, zwiększenie ich aktywności, mobilizowanie do podejmowania kolejnych prób w przypadku niepowodzeń. Istotnym elementem jest również nauka współpracy zgodnej z określonymi zasadami.

8. Sposoby oceny:
Wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z kryteriami oceny na pierwszych zajęciach. Uczniowie pracując w grupach przez sześć godzin zajęć będą otrzymywali punkty za wykonanie powierzonych im zadań. Po każdych zajęciach grupa, która otrzyma największą liczbę punktów (nie mniejszą niż 80% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów) w ramach nagrody otrzyma cząstkową ocenę bardzo dobrą z matematyki. Przewidywaną nagrodą dla zwycięskiej grupy jest możliwość podwyższenia o jeden stopień oceny rocznej z matematyki pod warunkiem bezbłędnego rozwiązania przez grupę zadania finałowego.

9. Ewaluacja:
Ewaluacja przeprowadzona zostanie za pomocą ankiet kierowanych do uczniów objętych programem innowacyjnym. Celem ewaluacji będzie zdiagnozowanie obszarów mocnych i słabych stron programu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.