X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40721
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela katechety

Informacje o nauczycielu:

Ukończone studia:
1. Studia magisterskie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
2. Kurs kwalifikacyjny Bibliotekoznawstwa.
3. Podyplomowe studia Wychowanie przedszkolne.

Staż pracy w zawodzie nauczyciela – katechety 15 lat

Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 3 sierpnia 2000r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Nowelizacja Karty Nauczyciela z dn. 14 lipca 2004 r.
• Rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 1 grudnia 2004r (Dz.U z 2004 r. Nr 260, poz. 2593).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust. 2 pkt 1)

Zadanie /przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Dowody realizacji
(Tabela - red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Ułożenie planu rozwoju zawodowego.
Analizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach.
Dyskusje na temat awansu z nauczycielami.
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu.
IX 2016
W ciągu stażu
W ciągu stażu
VI 2017
Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego.
Poprawne sformułowanie wniosku o otwarcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z przebiegu stażu

Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Analiza własnych osiągnięć.
Zgodnie z planem nadzoru
Poznanie słabych i mocnych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Konspekt zajęć, arkusz hospitacji

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych)
W ciągu stażu
Podniesienie poziomu dydaktycznego i wychowawczego.
Zaświadczenia

Formacja duchowa katechety.
Udział w rekolekcjach dla katechetów.
W ciągu stażu
Pogłębienie wiary.
Zaświadczenia
Samodzielne studiowanie literatury i czasopism, wymiana doświadczeń.

Lektura i analiza literatury fachowej.
Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na katechezie.
Urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć.
Udział w dyskusjach.
W ciągu stażu
Lepsza organizacja pracy i lepszy poziom przygotowania merytorycznego.
Wykaz przeczytanej literatury

Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów.
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, diecezjalnych.
Pomoc w zbieraniu materiałów, włączenie rodziców.
Przygotowanie konkursów związanych tematycznie z obchodzonym w Kościele rokiem liturgicznym
Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem nabożeństw Drogi Krzyżowej, Adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek
Upamiętnienie rocznicy śmierci Jana Pawła II (uroczysty apel lub konkurs).
Przygotowanie Misterium Wielkanocnego, wspólne spotkania, próby.
W ciągu stażu
W ciągu stażu
III/IV
(2017-2019)
IV 2017, 2018
Wg harmonogramu Samorządu szkolnego
Promocja szkoły.
Budzenie zdrowej rywalizacji.
Podniesienie poziomu wiedzy ucznia.
Budzenie szacunku dla tradycji religijnych.
Przypomnienie postaci Wielkiego Polaka Jana Pawła II.
Głębsze przeżycie Świąt.
Scenariusze, dyplomy, sprawozdania
Regulamin konkursów
Scenariusze
Scenariusz lub regulamin konkursu
Scenariusz, zdjęcia

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Praca z uczniami biorącymi udział w nabożeństwach parafialnych, przygotowujących gazetki religijne.
W ciągu stażu
Pogłębianie wiedzy religijnej, współtworzenia.
Sprawozdanie roczne.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2)

Zadanie /przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Dowody realizacji

Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stronach internetowych. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Biblii multimedialnej.
Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby katechezy.
Uczestnictwo w forach dyskusyjnych nauczycieli.
Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, gazetek ściennych.
Zapisy planów, sprawozdań, ogłoszeń itp.
IX 2016
W ciągu stażu
W ciągu stażu
W ciągu stażu
W ciągu stażu
Pogłębienie wiedzy na temat awansu zawodowego i zmieniających się przepisów prawa oświatowego.
Podwyższenie jakości pracy szkoły.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności
Prowadzenie ciekawszych zajęć.
Spis wykorzystanych programów, stron internetowych dotyczących awansu i prawa oświatowego
Spis stron internetowych.
Konspekty, wykonane dyplomy, przykładowe karty pracy ucznia.
Opublikowanie osobiście opracowanych referatów o tematyce katechetycznej
Umieszczenie w Internecie.
W ciągu stażu
Umożliwienie innym pogłębienia swojej wiedzy katechetycznej
Adres strony internetowej

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8 ust.2 pkt3)

Praca na rzecz rady pedagogicznej.
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.
W ciągu stażu
Pogłębienie współpracy.
Zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej
Współpraca z katechetami w parafii i dekanacie.
Udział w spotkaniach katechetycznych. Wspólne rozwiązywanie problemów.
W ciągu stażu
Właściwe ukierunkowanie pracy katechetów.
Karty formacyjne katechety

Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy, konspektów.
Publikacja scenariuszy i programów w Internecie.
W ciągu stażu
Pomoc w pracy innym nauczycielom.
Wykaz stron internetowych.

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych i wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.(§ 8 ust.2 pkt4a)

Opracowanie i wdrożenie programu i scenariuszy.
Opracowanie i wdrożenie programu religijno-profilaktycznego dla uczniów klas IV-VI.
Rok szkolny 2017/2018
Wychowanie w trzeźwości i bez środków odurzających. Zwrócenie uwagi na wartości religijne i godność osobistą człowieka.
Program

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.( §8ust.2 pkt4c)

Poznanie sytuacji środowiskowe i rodzinnej uczniów.
Rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami.
Udział w spotkaniach dla rodziców.
Kontakty z wychowawcami klas.
W ciągu stażu
W ciągu stażu
Wzrost poziomu wiedzy rodziców i opiekunów.
Budowanie relacji.
Lepsze wyniki wychowawcze, poznanie dzieci.
Odnotowanie spotkań z rodzicami

Integracja społeczności szkolnej.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
Wspólne organizowanie różnego rodzaju uroczystości szkolnych
Organizowanie wycieczek klasowych
Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
W ciągu stażu
W ciągu stażu
W ciągu stażu
Nauka współpracy w grupie
Wspólnie spędzony czas.
Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.
Sprawozdanie roczne
Spis przeczytanej literatury

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust 2 pkt4e)

Współpraca ze Szkolnym Kołem PCK, Caritasem parafialnym
Aktywna współpraca z parafią pw. Św. Bartłomieja w Lipowej
Włączenie się w akcję pomocy najuboższym przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Sprawowanie opieki i przygotowanie uczniów do udziału w nabożeństwach różańcowych, Drogi Krzyżowej, majowych, rekolekcjach.
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez parafię.
Prowadzenie Scholi dziecięcej i Oazy Dzieci Bożych.
W ciągu stażu
W ciągu stażu
W ciągu stażu
Troska potrzebujących, umiejętność dzielenia się z innymi.
Pogłębienie współpracy z parafią.
Pomoc potrzebującym
Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji
Potwierdzenia księdza proboszcza
Potwierdzenia

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust 2 pkt5)

Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia
Współpraca z rodzicami,
Wychowawcami i pedagogiem szkolnym
Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Samodzielna lektura, udział w szkoleniach.
Udział w zebraniach, spotkania.
Opis i analiza wybranych uczniów lub grupy.
W ciągu stażu
W ciągu stażu
W ciągu stażu
Pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji i wychowania swoich uczniów.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą w szkole.
Zaświadczenia.
Opis i analiza.

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.