X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40521
Przesłano:
Dział: Języki obce

Bajkowe spotkania czytelnicze w języku angielskim. Program realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych

„Bajkowe spotkania czytelnicze w języku obcym”

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

OPRACOWANIE I REALIZACJA: Małgorzata Adamiuk
ROK SZKOLNY: 2018/2019

I. WSTĘP
Język obcy obecny we wszystkich etapach edukacji dziecka jako narzędzie komunikacji, znakomicie pobudza intelektualny rozwój, uwrażliwia na zjawisko odrębności kulturowej użytkowników języka, a przez to kształtujące postawy tolerancji i przyjaźni w stosunku do odmiennych kultur i języków.
Promowanie czytelnictwa w języku obcym jest ściśle połączone z procesem nauki samego języka w sposób przyjazny dla dziecka. Połączony z zabawą oraz grami językowymi stanowi doskonale narzędzie w nauczaniu języka obcego.
Zastosowanie metody projektu umożliwia również naukę wielu potrzebnych umiejętności takich jak praca w grupie i praca samodzielna. Sprawia, że uczniowie mają poczucie współodpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia, a efekt pracy buduje odczucie satysfakcji i wzmacnia motywację do nauki.

II.CELE OGÓLNE

• Promowanie czytelnictwa w języku obcym wśród uczniów.
• Rozwijanie w uczniach wrażliwości interkulturowej.
• Pogłębianie świadomości językowej.
• Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez udział w zabawach językiem obcym.
• Przygotowanie uczniów do korzystania z metod i narzędzi edukacji interaktywnej, zwiększających zaangażowanie i aktywność uczniów.
• Angażowanie wiedzy i umiejętności uczniów z różnych dziedzin.
• Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji.
• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
• Rozwijanie twórczego myślenia.
• Kształtowanie umiejętności planowania, organizowania i samooceny własnej pracy.
• Uczenie prezentowania własnej wiedzy i umiejętności.
• Budowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
• Angażowanie wszystkich uczniów- nawet tych słabszych językowo.
• Przełamanie rutyny.

III.CELE SZCZEGÓŁOWE

• Wykształcenie potrzeby otwartości na literaturę w języku obcym.
• Rozwijanie wyobraźni, pamięci, pomysłowości, wzbudzanie w nich ciekawości świata.
• Kształtowanie nawyku czytania książek i promocja czytelnictwa wśród młodych ludzi.
• Wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień.
• Doskonalenie umiejętności językowych z zakresu mówienia, rozumienia ze słuchu oraz czytania.
• Osiągnięcie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji na podstawie czytanego tekstu.
• Uświadomienie istoty uczenia się języka obcego i wskazanie możliwości wykorzystania go dla pogłębienia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.
• Ukształtowanie samodzielności oraz pracy w grupie w procesie uczenia się języka obcego.
• Kształtowanie umiejętności prezentacji własnych dokonań.

IV.WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Proponowany program może być realizowany w sali lekcyjnej z tablicą interaktywną. Realizacja programu obejmuje chętnych uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej i będzie prowadzona w trakcie roku szkolnego 2018/2019. W trakcie realizacji programu zaplanowano przeprowadzenie cyklu ok 15 zajęć rozwijających zainteresowanie językiem. Metoda projektu wykorzystana w programie daje możliwość pracy uczniom o zróżnicowanym poziomie umiejętności językowych.

V.TREŚCI KSZTAŁCENIA
Przedstawione w niniejszym programie treści nauczania uwzględniają wymagania opisane w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego 1.I. Treści oparte są na serii lektur w języku obcym dostosowanym do poziomu językowego uczniów. Proponowane hasła treści nauczania obejmują zakres tematyczny zgodny z rozporządzeniem MEN.
Treści nauczania ujęto w następujących działach:
1. ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);
2. moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);
3. popularne zawody;
4. jedzenie;
5. święta i tradycje, mój kraj;
6. sport;
7. moje samopoczucie;
8. świat baśni i wyobraźni.
Na każdy dział zostaną przeznaczone ok dwa zajęcia:
- Słuchanie lektury w języku obcym.
- Oglądanie fragmentu animacji w języku obcym.
- Wykonanie zadań oraz prac w celu utrwalenia poznanej wiedzy.
- Prezentowanie dokonań – dzielenie się wiedzą z innymi.
Wszystkie dokonania będą na bieżąco dokumentowane i kolekcjonowane, aby potem móc je przedstawić w formie projektu edukacyjnego na gazetce szkolnej.

VI. FORMY I METODY PRACY

• Praca indywidualna i w grupie.
• Praca z tekstem, z dodatkowymi materiałami.
• Gry i zabawy językowe.
• Mapa myśli.
• Techniki audio – wizualne (nagrania DVD, CD).
• Nauka przez słuchanie piosenek, wierszyków, rymowanek.

Procedury osiągania celów szczegółowych – metody pracy i środki dydaktyczne:
• Metody aktywizujące.
• Wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, umiejętność prezentacji efektów własnej pracy oraz jej samoocenę.
• Metoda projektów aktywizująca uczniów z wykorzystaniem burzy mózgów oraz pracy w małych grupach.

Środki dydaktyczne:
- lektury z języku obcym
- nagrania filmów animowanych
- tablica interaktywna

VII. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA
• Uczeń wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;
• Uczeń posiada podstawowe informacje o kraju, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

• Promowanie czytelnictwa z języku obcym.
• Rozwijanie zainteresowań językiem obcym i poszerzanie wiedzy językowej.
• Rozwijanie świadomości kulturowej krajów anglojęzycznych.
• Znajomość podstawowych struktur oraz słownictwa.
• Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności językowych w praktyce.
• Wyrobienie szacunku i tolerancji wobec innych kultur.
• Głównym celem programu jest aktywizowanie uczniów i motywowanie ich do nauki języka m.in. poprzez ich udział w zabawach i grach językowych opartych na lekturach.
• Zajęcia mają za zadanie przełamanie rutyny w nauce języka oraz angażowanie wszystkich uczniów – nawet tych słabszych językowo.

Uczeń:
- potrafi słuchać ze zrozumieniem lektur w języku obcym
- potrafi rozwiązać zadanie na podstawie tekstu słuchanego
- reaguje na polecenia;
- rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
- powtarza wyrazy i proste zdania;
- reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
- współpracuje w zespole;
- występuje publicznie używając języka obcego;
- jest zmotywowany do dalszego zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności językowych.
Pozostałe przewidywane osiągnięcia uczniów są jednoznaczne ze szczegółowymi celami nauczania.

VIII. EWALUACJA
-bieżąca obserwacja-aktywność na zajęciach
- autorefleksje uczniów
- ankieta skierowana do uczniów, badająca atrakcyjność i efektywność zajęć
- obecność na zajęciach
- zaangażowanie w zajęcia
- ocena pracy projektowej

IX. BIBLIOGRAFIA

H. Komorowska „O programach prawie wszystko.” Warszawa 1999
H. Komorowska „Metodyka nauczania języków obcych.” Warszawa 2002
I. Studzińska „Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego”
Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

Opracowała: Małgorzata Adamiuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.