X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40481
Przesłano:

Program zajęć dodatkowych "Matematyka w ćwiczeniach"

Program zajęć dodatkowych z matematyki „Matematyka w ćwiczeniach”

Wstęp
Matematyka jest przedmiotem sprawiającym bardzo często problemy uczniom. Jest też przedmiotem obowiązkowo zdawanym na maturze na poziomie podstawowym.
Zajęcia pozwalają uczniom uzupełniać braki z wcześniejszej edukacji lub uzyskane w wyniku nieobecności na zajęciach oraz rozwijać ich umiejętności przedmiotowe.
Uczestnictwo w zajęciach pozwala uczniom przećwiczyć przerabiany materiał, uzupełnić go o tematy z zakresu rozszerzonego i dobrze przygotować się do matury.
Zajęcia koła matematycznego – przygotowanie do matury, odbywać się będą dwa razy w tygodniu przez cały okres trwania roku szkolnego 2018/2019 – jedna godzina w zakresie poziomu podstawowego oraz jedna godzina dla uczniów w zakresie poziomu rozszerzonego.
Zajęcia dotyczące poziomu podstawowego są dla wszystkich moich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klasy 3a pod kątem przygotowania do matury.
Zajęcia dotyczące poziomu rozszerzonego są dla uczniów realizujących naukę na poziomie podstawowym chcących zdawać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym.

1. Cele ogólne programu
- opanowanie materiału z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej
- utrwalenie przerabianego materiału
- wyrównanie braków w uczeniu się matematyki
- rozwijanie umiejętności matematycznych
- osiągnięcie jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym

2. Cele szczegółowe programu
- uczenie pracy z tekstem, w tym korzystanie z tablic maturalnych
- uzyskanie sprawności rachunkowej w zakresie działań na liczbach rzeczywistych
- rozbudzanie zainteresowań matematycznych
- wykształcenie logicznego myślenia
- zapoznanie z zadaniami umiejscowionymi w kontekście praktycznym
- rozwijanie aktywności ucznia
- przygotowanie do udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych

3. Procedury osiągania celów
W czasie realizacji programu należy skoncentrować się na licznych ćwiczeniach utrwalających zagadnienia matematyczne oraz na zadaniach zawartych w arkuszach maturalnych. Do powtórek wykorzystany zostanie portal matematyka.pisz.pl w ramach zajęć oraz samodzielnej pracy w domu.
a) Metody:
- prezentacja materiału
- ćwiczenia
- dyskusja
- zawody matematyczne

b) Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca grupowa

c) Środki dydaktyczne:
- tablice maturalne
- podręczniki i zbiory zadań
- prezentacje multimedialne
- portale internetowe
- kalkulator, komputer, rzutnik
- plansze przedmiotowe

4. Opis założonych osiągnięć
- uzupełnienie braków w uczeniu się przedmiotu
- pogłębienie swojej wiedzy matematycznej
- pogłębienie swoich zainteresowań
-udział w konkursach przedmiotowych
- zdanie matury z matematyki

5. Treści zajęć:
1. Liczby rzeczywiste: pierwiastki, potęgi, logarytmy, wartość bezwzględna, błąd przybliżenia
2. Równania liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wymierne
3. Nierówności liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wymierne
4. Własności funkcji
5. Funkcja liniowa, kwadratowa, wymierna, wykładnicza, logarytmiczna
6. Ciągi liczbowe
7. Trygonometria
8. Planimetria i geometria analityczna
9. Prawdopodobieństwo i statystyka
10. Stereometria
11. Rachunek pochodnych

6. Ewaluacja programu
Program zostanie poddany ewaluacji po zakończeniu zajęć. Informacje od uczniów dotyczyć będą programu zajęć i sposobu realizacji zajęć. Ocenie będzie podlegać skuteczność i przydatność programu. Uzyskane informacje będą mogły posłużyć do modyfikacji programu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.