X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40418
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół
Publiczne Gimnazjum
w Sławsku
ul. Okólna 3
62 – 586 Rzgów
woj. wielkopolskie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

na okres 2 lat i 9 miesięcy
mgr Joanna Sosnowska
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2016 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2019 r.

Zadania Formy realizacji zadań Termin realizacji Dowody/sposób realizacji
(Tabela - dop. red.)

(§ 8 ust. 2 pkt 1)
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.

1. Pogłębienie wiedzy o procedurach i przepisach dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
• analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia, Karta Nauczyciela)
• uczestnictwo w odpowiednim kursie
VIII-IX 2016 r.

podczas trwania stażu
• notatki
• plan rozwoju zawodowego
• sprawozdanie
• dokumentacja

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

• wewnętrzne i zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego, uwzględniające potrzeby uczniów i szkoły

cały okres stażu
• zaświadczenia

3. Przewodniczenie Zespołowi Języków Obcych.

• Przeprowadzanie projektów edukacyjnych propagujących znaczenie znajomości języków obcych
• przeprowadzanie i analizowanie diagnozujących testów oraz próbnego egzaminu gimnazjalnego
• analiza egzaminu gimnazjalnego języka angielskiego

cały okres stażu
• sprawozdania z działalności Zespołu Języków Obcych

4. Przewodniczenie zespołowi wychowawczemu
I zespołowi do spraw ewaluacji

• praca nad dostosowywaniem Programu Wychowawczego szkoły do priorytetów MEN i KO
• organizowanie szkoleniowych posiedzeń zespołu wychowawczego
• udział w opracowywaniu Szkolnego Programu Profilaktyki oraz w pracach nad nowelizacją WSO

cały okres stażu
• sprawozdania z działalności Zespołu wychowawczego

5. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub współpraca z Samorządem przy organizacji uroczystości szkolnych.

• inicjowanie i nadzorowanie pracy SU podczas organizacji uroczystości szkolnych

cały okres stażu.
• sprawozdania z działalności SU

6. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.

• Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego zbudowanego w oparciu o potrzeby uczniów
• bieżąca kontrola wychowawcza: przygotowywanie na zebrania wykazów ocen, przeprowadzanie indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów
• rozwiązywanie zaistniałych problemów w klasie korzystając także z pomocy szkolnego pedagoga
• aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej
• pedagogizacja rodziców
cały okres stażu.
• dokumentacja w dzienniku lekcyjnym

7. Praca z uczniem zdolnym
i mającym problemy w nauce.
• intensywna praca z uczniami uzdolnionymi językowo, by mogli odnosić sukcesy w konkursach
• dodatkowa praca z uczniami o szczególnych potrzebach dydaktycznych – organizowanie zajęć rozwijających i wyrównawczych
-aktywna praca w zespole wspomagającym uczniów z trudnościami edukacyjnymi

cały okres stażu.
• sprawozdania z prowadzonych zajęć
• dyplomy

(§ 8 ust. 2 pkt 2)
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Pogłębianie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• ukończenie odpowiednich kursów i szkoleń

cały okres stażu
• zaświadczenia

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii informacyjnej. • przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej
• podnoszenie swoich kwalifikacji przez udział w e-konferencjach organizowanych przez wydawnictwa oraz kursy internetowe
• wykorzystywanie dziennika elektronicznego do konstruowania sprawozdania semestralnego i rocznego w ramach pracy wychowawcy klasowego
• korzystanie na lekcjach z urządzeń multimedialnych oraz dostępnych programów edukacyjnych i samodzielnie przygotowanych prezentacji komputerowych
• wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnorodnych materiałów (np. prezentacji multimedialnych, filmików),
• wykorzystanie skrzynki e-mail do kontaktów z nauczycielami, wydawnictwami, organizatorami akcji i konkursów, nauczycielami szkół partnerskich w ramach programu eTwinning,
• nawiązywanie za pośrednictwem Internetu kontaktu z innymi szkołami, także z zagranicy, w ramach współpracy w programie eTwinning
• korzystanie z zasobów sieci internetowej
• przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych, programów typu Power Point, tablicy interaktywnej
• zastosowanie telefonu do kontaktów z rodzicami

cały okres stażu
• wydruki
• prezentacje multimedialne

3. Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
• wykorzystywanie publikacji internetowych w celu pogłębienia wiedzy na tematy związane z oświatowymi przepisami prawa, wyszukiwania informacji o krajach anglojęzycznych oraz poszukiwania nowych, ciekawych pomysłów do pracy
• udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich

cały okres stażu
• wydruki.

4. Współredagowanie strony internetowej szkoły.
• we współpracy z innymi nauczycielami – umieszczanie informacji i zdjęć na stronie internetowej szkoły

cały okres stażu
• potwierdzenie dyrektora

(§ 8 ust. 2 pkt 3)
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli – lekcji wychowawczej lub języka angielskiego
podczas stażu
• potwierdzenie dyrektora szkoły
• scenariusze lekcji
• recenzje

2. Konsultacje i przekazywanie wiedzy nauczycielom języków obcych.
• wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów języków obcych, wspólne przedsięwzięcia – np. projekty edukacyjne
• pełnienie funkcji opiekuna stażu
cały okres stażu
• notatki
• protokoły z posiedzeń zespołu języków obcych i wychowawczego

3. Prowadzenie szkoleń w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

• dzielenie się wiedzą podczas szkoleniowych posiedzeń zespołów – językowego, wychowawczego
cały okres stażu
• referaty
4. Upowszechnianie
i promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy. • zamieszczanie w Internecie referatów, scenariuszy zajęć okres stażu • wydruki

(§ 8 ust. 2 pkt 4a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego dla uczniów chcących poszerzać swoje wiadomości i umiejętności językowe
cały okres stażu
• program,
opis działań

2. Opracowanie – wspólnie z Zespołem wspomagającym uczniów z trudnościami edukacyjnymi – programu pracy z uczniem posiadającym opinię Poradni psychologiczno – pedagogicznej
Współpraca z Środowiskowym Ogniskiem wychowawczym w Sławsku

• opracowywanie i wprowadzanie do realizacji programu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych– zgodnie z zaleceniami Poradni psych. - ped.
• aktywna praca w Zespole wspomagającym uczniów z trudnościami edukacyjnymi

podczas stażu
• program

(§ 8 ust. 2 pkt 4b)
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
rzeczoznawcy do spraw programów nauczania (...).

1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora i kontynuacja pracy
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

• udział w szkoleniu na egzaminatora i zdobycie uprawnień
• kontynuacja współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu w zakresie sprawdzania prac części pisemnej egzaminu gimnazjalnego

X 2011 (przed stażem)

podczas stażu

• Kopia dokumentu
• zaświadczenia

2. Praca w szkolnych zespołach nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego.
• praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej

podczas stażu
• potwierdzenie dyrektora

(§ 8 ust. 2 pkt 4c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
• przeprowadzanie kolejnych edycji projektu edukacyjnego „Poliglota Roku”
• organizowanie warsztatów językowych i happeningów językowych
• przygotowywanie uczniów do konkursów
• prowadzenie zajęć mających na celu przygotowanie uczniów klas trzecich do egzaminów gimnazjalnych
• nawiązanie współpracy ze szkołami z zagranicy-program e-Twinning w celu praktycznego zastosowania języka angielskiego przez uczniów i poszerzenia wiedzy kulturowej

cały okres stażu.
• sprawozdania
• dzienniki zajęć pozalekcyjnych
• dyplomy

2. Organizacja wycieczek.
• wycieczki i wyjazdy mające na celu zwiększenie zainteresowania nauką języków obcych
• wycieczki krajoznawczo - turystyczne w celu zapoznawania wychowanków z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju oraz w celu integrowania grupy
cały okres stażu.
• karty wycieczki
• sprawozdania

3. Włączenie się w organizację akcji charytatywnych

• Współorganizowanie akcji charytatywnych
cały okres stażu.
• sprawozdania z

(§ 8 ust. 2 pkt 4e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

• indywidualizacja pracy z uczniem posiadającym opinię Poradni psych. - ped. – zgodnie z zaleceniami
cały okres stażu
• dzienniki zajęć pozalekcyjnych

2. Współpraca z OSP w Sławsku oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Sławsku.

• udział w organizacji imprez środowiskowych

cały okres stażu
• sprawozdania

3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
• organizowanie uroczystości szkolnych,
• organizowanie kolejnych edycji Warsztatów Języków Obcych we współpracy z nauczycielami języków obcych gimnazjum ze Rzgowa,
• współredagowanie gazetki szkolnej
Cały okres stażu

• Kalendarz uroczystości szkolnych

• gazetki

4. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie.

• udział w szkoleniach organizowanych przez GKRPA
• realizacja programów profilaktycznych
zgodnie z ofertą GKRPA w Rzgowie
• zaświadczenia
• sprawozdania

5. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Rychwale. • prelekcje sierżanta sztabowego w ramach programu realizowanego przez policję pod hasłem Bezpieczna szkoła
• pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych

w okresie stażu
• wpisy w dzienniku lekcyjnym

(§ 8 ust. 2 pkt 5)
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków – problemu edukacyjnego i wychowawczego.

• zdiagnozowanie wybranych problemów
• ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
• wprowadzenie działań naprawczych
• dokonanie analizy i opisu
w okresie stażu
• opis przypadków

2. Stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce uczniów oraz ich zachowania. • rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań,
• przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
• kształtowanie postawy otwartości i ciekawości świata,
• kształtowanie postawy świadomego wyboru przyszłej drogi życiowej i kariery zawodowej,
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,
• kształtowanie postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

W okresie stażu
• Wpisy w dzienniku, plany pracy (wychowawczy i przedmiotowy)

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

---------------------------------------
(PODPIS NAUCZYCIELA)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.