X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40407
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne – język angielski – klasa V 2014/2015

Nauczyciel:
Podręcznik: Steps In English 2 +zeszyt ćwiczeń
Obowiązkowe wyposażenie na zajęcia: podręcznik, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, klej, nożyczki

Ogólne kryteria wymagań
Zgodnie z nową podstawą programową, w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) uczeń spełnia następujące wymagania ogólne:
1. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
2. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
3. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
4. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
5. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymagania szczegółowe:
1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
 Człowiek (dane personalne, wygląd, uczucia, emocje, zainteresowania).
 Dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia).
 Szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne).
 Praca (popularne zawody).
 Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności
 życia codziennego, formy spędzania wolnego czasu).
 Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki).
 Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie).
 Podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata).
 Kultura(święta, obrzędy).
 Sport (dyscypliny sportu, sprzęt sportowy).
 Zdrowie (samopoczucie, higiena).
 Świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).
2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
• reaguje na polecenia;
• rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;
• rozumie ogólny sens prostego tekstu;
• wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie);
• rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).
3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:
• rozumie ogólny sens tekstu;
• wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;
• rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa.
4. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:
• opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
• opisuje czynności życia codziennego;
• przedstawia swoje upodobania i uczucia.
5. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:
• opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
• opowiada o czynnościach życia codziennego;
• przedstawia swoje upodobania i uczucia.
6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach życia codziennego:
• przedstawia siebie i członków swojej rodziny;
• podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;
• podaje swoje upodobania;
• mówi, co posiada i co potrafi robić;
• prosi o informacje;
• wyraża swoje emocje;
• wyraża prośby i podziękowania.
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego:
• udziela podstawowych informacji na swój temat;
• wyraża podziękowania.
8. Uczeń przetwarza tekst:
• przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;
• zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.
Dodatkowe wymagania szczegółowe:
• uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie
• błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów);
• uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych;
• uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty);
• uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami)

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
 Ocenie podlegają testy, sprawdziany, kartkówki, wypowiedzi ustne, pisemne, aktywność na lekcji, prace domowe, stanowiące dowód pracy własnej ucznia;
 Na ocenę z odpowiedzi ustnej obowiązuje ucznia zakres pięciu ostatnich lekcji;
 Krótkie formy pisemne( „kartkówki”) obejmują materiał z maksymalnie pięciu ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane;
 Po zakończeniu każdego działu uczniowie piszą test, który jest zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Każdy test poprzedza co najmniej jedna lekcja powtórzeniowa;
 Wszelka aktywność na lekcji podlega ocenie. Za aktywny udział na lekcji i zadania dodatkowe uczeń może otrzymać „+”, negatywny udział odnotowywany jest jako „-”. Za pięć „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za pięć „minusów” ocenę niedostateczną;
 Prace pisemne przechowywane są w szkole. Uczniowie i rodzice mają prawo wglądu do prac w terminie uzgodnionym z nauczycielem;
 Uczestnik konkursu przedmiotowego zajmujący miejsca 1-4 otrzymuje ocenę celującą jako ocenę cząstkową

Skala oceniania form pisemnych
50%- 56% = 2 57%-62% = -3 63%-72% = 3 73%-78% = -4 79%-89% = 4
90%-94% = -5 95%-100% = 5 100% i min 80% z zadań extra= 6
Możliwość poprawiania ocen cząstkowych:
• Uczeń obowiązkowo poprawia ocenę niedostateczną uzyskaną z testu i ma na to dwa tygodnie (przy czym termin poprawy uzgadnia wcześniej z nauczycielem);
• Uczeń ma możliwość poprawy oceny dopuszczającej uzyskanej z testu lub sprawdzianu;
• Uczeń przyłapany na „ściąganiu” traci możliwość do poprawy oceny;
• Jeżeli uczeń opuści mniej niż trzy dni szkolne i z tego powodu nie pisał testu, sprawdzianu bądź kartkówki, jest zobowiązany napisać je na kolejnych zajęciach;
• Jeżeli uczeń opuścił szkołę z przyczyn losowych bądź nie był na zajęciach więcej niż trzy dni, ma obowiązek napisania ich w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły;
• Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, termin nadrobienia zaległości uczeń ustala z nauczycielem.
• Prace domowe wymagające krótszego czasu na przygotowanie mogą być zadawane z lekcji na lekcję. Na wykonanie trudniejszych i bardziej złożonych zadań uczeń otrzyma odpowiednio więcej czasu. Prace domowe sprawdzane są na bieżąco i mogą być oceniane. Oceny niedostateczne i dopuszczające z prac domowych mogą być poprawione poprzez dostarczenie pracy (zestawu ćwiczeń lub zeszytu) wykonanych co najmniej na ocenę dostateczną w ciągu 7 dni. Tematy dodatkowych prac ustala nauczyciel.

Ilość nieprzygotowań do lekcji:
• Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy testów, sprawdzianów oraz zapowiedzianych kartkówek).
• Za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się także brak zeszytu, ćwiczeń lub podręcznika (w przypadku, gdy klasa wcześniej otrzymała zadanie domowe)
• Uczeń nieprzygotowanie do lekcji zgłasza na początku lekcji;
• Jeśli nieprzygotowanie do lekcji nie zostanie zgłoszone, uczeń otrzymuje uwagę negatywną

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa jest w (rozporządzenie MEN z dn.30 kwietnia 2007r.) w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające
sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Ze względu na to, że w przepisach jest mowa o dostosowaniu wymagań do psychofizycznych możliwości ucznia, a nie o ich obniżeniu, więc nauczyciel, stosujący wobec ucznia np. z dysleksją rozwojową łagodniejsze kryteria oceniania w zakresie tych sprawności i umiejętności, które sprawiają mu szczególne problemy, ma prawo wymagać od niego większego wkładu pracy w porównaniu z innymi uczniami.
Stwierdzenie dysfunkcji nie zwalnia uczniów z obowiązków szkolnych. Przeciwnie: uczeń taki powinien wykazać się samodzielną pracą, wykonywać dodatkowe zadania i ćwiczenia, zalecone specjalnie dla niego, które pomogą mu w przezwyciężeniu trudności. Oceniając wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel bierze pod uwagę zalecenia PPP.
Uczeń z opinią lub orzeczeniem z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej pisze test z dostosowanymi wymaganiami według wskazań Poradni.
Przykładowe sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:
 Uczeń nie będzie wyrywany do natychmiastowej odpowiedzi, dostanie więcej czasu na zastanowienie się, przypomnienie słówek i zwrotów.
 Nauczyciel położy większy nacisk na wypowiedzi ustne, na które uczeń otrzyma więcej czasu. Jednak unikać będzie głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie. Jeżeli natomiast głośne czytanie będzie niezbędne do oceny umiejętności ucznia, zostanie ono przeprowadzone na przerwie, po zakończeniu lekcji.
 Uczeń otrzyma więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek.
 Nauczyciel zwolni tempo wypowiadanych słów i zwrotów a nawet wypowie je przesadnie poprawnie w fazie prezentacji leksyki.
 Uczeń otrzyma więcej czasu na wypowiedzi pisemne. Nauczyciel będzie kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów ( wolne tempo czytania, słabe rozumienie jednorazowo przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się wiedzą z danego materiału).
 Uczeń który ma obniżone wymagania z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii będzie mógł zrobić więcej błędów w pracy pisemnej, a nauczyciel nie weźmie pod uwagę błędów ortograficznych i graficznych oceniając prace pisemne. W razie możliwości uczeń będzie odpowiadać ustnie zamiast pisać kartkówki ze słówek.
 Nauczyciel oceniać będzie wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.