X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40275
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Wzór IPET

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

1. OGÓLNE INFORMACJE O UCZNIU:

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Okres/etap edukacyjny, na który stworzono IPET:
Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
Rozpoznanie wynikające z orzeczenia:
Data opracowania IPET:
Data aktualizacji/modyfikacji:

2. ZALECENIA ZAWARTE W ORZECZENIU:
........................................

3. INNE WAŻNE INFORMACJE O UCZNIU: ( przebyte choroby, przyjmowane leki, zmiany szkoły, itp.)
-........................................

4. WYNIK WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

Mocne strony ucznia/Predyspozycje/Zainteresowania
........................................

Trudności ucznia i przyczyny niepowodzeń
........................................

5. CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

CELE TERAPEUTYCZNE
........................................
CELE EDUKACYJNE
........................................

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM FORM I METOD PRACY Z UCZNIEM:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

J.POLSKI

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne


Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

MATEMATYKA

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:
HISTORIA
Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne


Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

PRZYRODA/BILOGIA/GEOGRAFIA

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne


Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne


Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

PLASTYKA/TECHNIKA/MUZYKA

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne


Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

RELIGIA/ETYKA

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne


Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

CHEMIA/FIZYKA

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne

7. RODZAJ I ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW:

Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów. Rodzaj zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów Tygodniowy wymiar godzin
(dzień tygodnia) Imię i nazwisko prowadzącego Okres udzielania pomocy Ustalenia dyrektora
Zakres działań o charakterze rewalidacyjnym

Zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym
Zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym

8. ZAJĘCIA REWALIDACYJNE, RESOCJALIZACYJNE I SOCJOTERAPEUTYCZNE ORAZ
INNE ZAJĘCIA:
RODZAJ ZAJĘĆ Tygodniowy wymiar godzin
(dzień tygodnia) Imię i nazwisko prowadzącego Okres udzielania pomocy Sposób realizacji tych działań
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE
ZAJĘCIA RESOCJALIZACYJNE
DZIAŁANIA Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

9. FORMY, OKRES ORAZ WYMIAR GODZIN UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY:

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

-Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
-Zajęcia rozwijające uzdolnienia: (Tygodniowy wymiar godzin
(dzień tygodnia) (Imię i nazwisko prowadzącego) (Okres udzielania pomocy)
-Zajęcia specjalistyczne:
-Zajęcia logopedyczne
-Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
-Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Inne o charakterze terapeutycznym
Porady i konsultacje

10. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INSTYTUCJAMI

Instytucja oraz rodzaj i zakres współpracy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: ..............

Placówka Doskonalenia Nauczycieli: .................

Organizacje pozarządowe: ..........................

Inne Instytucje: ...............................

11. ZAKRES WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z RODZICAMI UCZNIA;

Zakres współpracy z rodzicami......................
Zalecenia do pracy w domu..........................

12. RODZAJ I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WARUNKÓW ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA DO RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy uczniów niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych, niesłyszących)

Rodzaj dostosowania.....................
Sposób dostosowania....................

13. W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA WSKAZANYCH W ORZECZENIU O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB WYNIKAJĄCYCH Z WIELOSPECJALISTYCZNYCH OCEN WYBRANE ZAJĘCIA, KTÓRE SĄ REALIZOWANE INDYWIDUALNIE Z UCZNIEM LUB W GRUPIE LICZĄCEJ DO 5 UCZNIÓW

RODZAJ ZAJĘĆ......... LICZBA UCZNIÓW...... OSOBA PROWADZĄCA............

14. OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

I PÓŁROCZE
........................................
II PÓŁROCZE
........................................
........................................

ROK SZKOLNY 2019/2020
I PÓŁROCZE
........................................
II PÓŁROCZE
........................................

15. PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU:

IPET opracował zespół nauczycieli, specjalistów pracujących z dzieckiem pod kierunkiem wychowawcy we współpracy z rodzicami. Wszystkie niżej podpisane osoby, które brały udział w posiedzeniu zespołu zobowiązane są do nieujawniania informacji na zewnątrz osobom postronnym.

*Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

DATA 2018/2019

Podpisy członków Zespołu
1...............................

2.......................

3........................

4...................... ..

Zostałam zapoznana z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym mojego dziecka oraz wyrażam zgodę na jego realizację. Jednocześnie informuję, że otrzymałem kopie IPET.

........................................
(podpis rodzica/opiekuna)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.