X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40260
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego

Cechy ucznia zdolnego:

 Posiada wysoki poziom zdolności specjalnych (uzdolnień),
 Wykazuje się krytycznym spojrzeniem na rozumowanie własne lub cudze oraz silnym poczuciem sprawiedliwości
 Cechuje się tendencją do poszukiwania prostych, jasnych, czasami zaskakujących rozwiązań,
 Przeżywa satysfakcję z rozwiązywania problemów i pokonywania trudności intelektualnych,
 Posiada dobrze rozwiniętą wyobraźnię oraz łatwo koncentruje się przez dłuższy czas,
 Wykazuje się dużą ciekawością i posiada liczne zainteresowania,
 Cechuje go silne zróżnicowanie emocjonalne oraz intensywność w uczuciach i zachowaniu
 Preferuje samodzielny i wytrwały styl pracy, potrafi spontanicznie i samodzielnie wykonywać nowe zadania.
 Ma wysokie wymagania względem siebie i innych oraz silne poczucie własnej wartości, skłonność do dominacji.

Pomocne w prawidłowym rozpoznawaniu i wyławianiu uczniów odpowiadających tym
kryteriom jest baczne obserwowanie takich cech jak:

 Posiada niezwykłą sprawność językową ( posiada szeroki zasób słów i łatwość w posługiwaniu się nowo poznanymi zwrotami),
 Ma też dużą zdolność skojarzeniową, umiejętność ogarniania wielu idei i wiązania większej ilości faktów,
 Cechuje się wyjątkowym zasobem energii umysłowej i fizycznej oraz ma niezwykłe i autentyczne poczucie humoru,
 Potrafi z entuzjazmem podejmować się nowych zadań i prezentuje postawę „ciekawości poznawczej” - chce się uczyć, chce wiedzieć.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Praca z uczniem zdolnym jest szczególnym wyzwaniem dla szkoły i nauczyciela. Przede wszystkim podczas nauki powinno się uwzględnić fakt stawiania wyższych wymagań uczniom szczególnie uzdolnionym. Nie można jednak zapominać o dostosowaniu się do wysokich wymagań i oczekiwań ze strony tych uczniów. W tym celu nauczyciel powinien wykorzystać całą swoją wiedzę i entuzjazm, jak również podjąć ścisłą współpracę z wychowawcą klasy oraz rodzicami ukierunkowaną na pracę z uczniem zdolnym. Należy rozpoznać i ukierunkować zdolności ucznia oraz wskazać mu dalsze możliwości rozwoju by osiągnął sukcesu.

W celu doskonalenia pracy z uczniem zdolnym proponuje się podjęcie następujący działań:

 Umożliwienie uczniom zdolnym ciągłego rozwoju oraz samodzielnej pracy samokształceniowej.
 Stworzenie ścisłej współpracy wychowawców i nauczycieli oraz rodziców w rozpoznawaniu szczególnych zdolności uczniów.
 Zorganizowanie w szkole zajęć dodatkowych w celu rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów.
 Przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w olimpiadach i konkursach w celu sprawdzenia postępów i umiejętności uczniów z innymi rówieśnikami.
 Wyprowadzenie systemu nagradzania i promowania każdego, najmniejszego nawet sukcesu uczniów i ich opiekunów.

Opieka nad uczniem zdolnym powinna obejmować dwa zasadnicze obszary:

Sfera intelektualna – działania nauczycieli, instruktorów, trenerów według przyjętego dla
każdego ucznia programu; rola szkoły to tworzenie kół zainteresowań oraz organizacyjne
umożliwienie wdrożenia programu pracy z uczniem zdolnym i udostępnienie środków do
realizacji pomysłów,
Sfera emocjonalno - społeczna – działanie poprzez kształcenie w uczniach umiejętności
radzenia sobie z negatywnymi emocjami lub cechami własnej osobowości poprzez
odpowiednie działania terapeutyczne, walka z uczuciem nudy i apatii, pobudzanie
aktywności uczniów.

W obu sferach niezbędne jest współdziałanie z rodzicami ucznia i uzgadnianie
postępowania, tak aby możliwy był sukces satysfakcjonujący obie strony.

CELE GŁÓWNE I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

1. Cele główne: wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia;

2. Cele szczegółowe:
 Rozwijanie pamięci poprzez wdrażanie efektywnych technik uczenia się-uczeń zdobywa wiedzę za pomocą aktywnych technik uczenia się,
 Poszerzanie wiedzy uczniów poprzez rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i aspiracji,
 Motywowanie ucznia do systematycznej, samodzielnej pracy,
 Kształtowanie umiejętności operowania strukturami językowymi niezbędnymi w dalszym rozwoju uzdolnień,
 Rozwój kompetencji komunikacyjnej i językowej,
 Zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej zgodnie z jego potrzebami i możliwościami,
 Zrównanie szans edukacyjnych kobiet i mężczyzn- zapewnienie dziewczynkom i chłopcom równego dostępu (zgodnego z potrzebami) do uczestnictwa w zajęciach.

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU:

Realizacja programu będzie wymagała różnorodnych form pracy, metod i technik nauczania, a także pomocy dydaktycznych. W zależności od nauczanych zagadnień będą one skutecznie i aktywnie wykorzystane. Zajęcia będą odbywały się w piątki o godzinie 12.15 w Sali 104.

TREŚCI NAUCZANIA:

1.
• Przedstawianie się,
• Zainteresowania,
• Kolory
• Rodzina
2.
• Zwierzęta domowe,
• Przymiotniki opisujące wygląd osób,
• Odmiana czasownika „mieć”
3.
• Czynności, jakie uczniowie potrafią lub też nie potrafią
wykonywać (śpiewanie, tańczenie, bieganie itd.),
• Przymiotniki opisujące samopoczucie,
• Odmiana czasownika „umieć”
4.
• Przymiotniki określające uczucia, nastroje oraz wygląd,
5.
• Powtórzenie i sprawdzenie zdobytych wiadomości
6.
• Dni tygodnia,
• Godziny,
7.
• Przedmioty szkolne,
• Przybory szkolne,
• Choroby,
8.
• Cyfry 1-100,
• Zwierzęta na farmie,
• Okoliczniki miejsca
9.
• Pogoda,
• Zwierzęta w lesie,
• Pojazdy,
• Krajobrazy,
10.
• Powtórzenie i sprawdzenie zdobytych wiadomości
11.
• Kraje
• Zaimek nieokreślony
12.
• Jedzenie i zakupy
13.
• Języki,
• Kolory,
• Flagi,
14.
• Sporty,
• Miesiące,
• Nakazy i zakazy,
15.
• Ubrania,
• Zakupy,
16.
• Powtórzenie i sprawdzenie zdobytych wiadomości
17.
• Części ciała i przymiotniki je określające,
• Opisywanie wyglądu innych osób,
• Liczba mnoga rzeczowników
18.
• Dom,
19.
• Czynności wykonywane, na co dzień przez uczniów ( oglądanie
telewizji, czytanie, słuchanie muzyki itd.),
• Pytania szczegółowe,
20.
• Zoo,
• Przymiotniki,
21.
• Zawody,
• Miasto,
• Zdania twierdzące w czasie teraźniejszym prostym,
22.
• Powtórzenie i sprawdzenie zdobytych wiadomości
23.
• Zdania twierdzące w czasie Present Continuous,
24.
• Stopniowanie przymiotników,
25.
• Powtórzenie i sprawdzenie zdobytych wiadomości.
METODY PRACY:

 Metoda komunikacyjna.
 Metoda audiolingwalna
 Metoda audiowizualna.
 Metoda reagowania całym ciałem.
 Metoda świadomego uczenia się.
 Metody aktywne: gry i zabawy, burza mózgów.
 Praca w oparciu o programy multimedialne.

FORMY:

• Praca z całą grupą.
• Praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna.
• Praca w parach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

• Różne rodzaje podręczników
• Karty pracy
• Obrazki
• Programy multimedialne
• Aplikacje i gry online
• Gry ruchowe
• Gry typu: bingo, domino, karty, gry pamięciowe

KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MONITOROWANIE

Pracując z uczniem zdolnym będę systematycznie i na bieżąco kontrolować wzrost jego umiejętności językowych. Podstawowym kryterium oceny będzie osiągnięcie przez ucznia szerokiego zasobu słów i zwrotów angielski oraz łatwości w komunikacji. Do kontroli wyników będę stosować gotowe materiały testujące, jak też testy samodzielnie opracowane przez nauczyciela. Dzięki temu będzie można oszacować wyniki stosowanych strategii, a uczeń otrzymuje informację o swoich mocnych i słabych stronach. Ocena będzie miała formę: oceny cyfrowej z komentarzem, pochwały ustnej oraz pieczątki.

PRZEWIDYWANE EFEKTY DLA UCZNIÓW:

• Wzrost wiedzy z w/w zakresu języka angielskiego.
• Rozwijanie umiejętności: słuchania, pisania, czytania ze zrozumieniem, oraz poprawnej wymowy.
• Rozwinięcie umiejętności TIK,
• Rozwijanie kompetencji kluczowych
• Wzrost umiejętności współpracy w grupach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.