X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40084
Przesłano:

Program zajęć wyrównawczo-dydaktycznych, klasa 4

PROGRAM ZAJĘĆ DYADKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH
KL.IV
Rok szkolny 2018/2019

I. Cele ogólne
-ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych i polonistycznych
-uzupełnienie zaległości i braków

Cele szczegółowe
-uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych, poloinistycznych
-praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
- wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki i matematyki z innymi dziedzinami wiedzy i codziennym życiem,
-rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
-rozwijanie sprawności rachunkowej,
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
-wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów, • wdrażanie do samokształcenia i samokontroli.

III. Treści
1)Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
• swobodne i ukierunkowane rozmowy na podany temat,
• poszerzanie zakresu słownictwa poprzez budowanie samodzielnych wypowiedzi ustnych oraz analizę tekstów kultury,
• ustne i pisemne układanie planu wydarzeń, opisu, opowiadania, listu, zaproszenia,
• nadawanie wypowiedzi charakteru ekspresywnego poprzez stosowanie zdrobnień i zgrubień,
• ćwiczenia w kształtnym pisaniu, wyrabianie czujności ortograficznej,
• ćwiczenia kształcące poprawną dykcję, akcent, intonację, wyrazistość ćwiczenia kształcące poprawną dykcję,
2)Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów
• głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem, z właściwą intonacją, ze zwróceniem uwagi na znaki przestankowe,
• układanie pytań, zadań do przeczytanego tekstu,
• układanie opowiadań odtwórczych i twórczych związanych z treścią utworu,
• wyodrębnianie postaci i zdarzeń w utworach literackich, postaci głównych i drugoplanowych,
• czytanie czasopism dziecięcych.
3)Ćwiczenia ortograficzne
• ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z h, ch, rz, ż, u, ó, ą, ę,
• stosowanie wielkich liter,
• zasady dzielenia wyrazów przy przenoszeniu.
• Ćwiczenia gramatyczne
• rozpoznawanie poznanych części mowy,
• odmiana rzeczownika przez przypadki,
4)Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne
• ćwiczenie umiejętności właściwego doboru związków frazeologicznych stosowanych w określonych formach wypowiedzi pisemnych np. w liście, opisie itp.
5) Ćwiczenia matematyczne.
• liczby całkowite, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych,
• liczby wymierne, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków, zapisywanie ułamków zwykłych i wyrażeń dwumianowanych w postaci liczb dziesiętnych;
• dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych;
• symbole literowe, zapisywanie prostych wyrażeń algebraicznych oraz obliczanie ich wartości liczbowych,
• zapisywanie treści prostych zadań w postaci równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; rozwiązywanie prostych równań z jedną niewiadomą,
• kąt, porównywanie i mierzenie kątów; rodzaje kątów,
• obliczanie obwodów i pól prostokątów, trójkątów i trapezów,
• przykłady odbić lustrzanych; oś symetrii figury,

IV Osiągnięcia ucznia
Nauczyciel powinien motywować uczniów oraz systematycznie oceniać ich pracę; może to być ocena słowna wspierająca ucznia.
Program zajęć wyrównawczych zakłada podmiotowe traktowanie ucznia po to, aby zwiększyć samodzielność uczenia się, zainteresowania dalszą edukacją, poczucia wiary we własne siły.

VII. Ewaluacja:
1. Pozytywne oceny ze sprawdzianów, testów przeprowadzanych na lekcjach języka polskiego, matematyki
2. Pozytywne oceny semestralne i roczne z języka polskiego i matematyki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.