X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40034
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Urszula S-K
nauczyciel języka angielskiego
w Zespole Oświatowym w ...
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 roku
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2019 roku
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZADANIA/
DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust 1, pkt 1)

II. Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły (§8 ust 1, pkt 2)

1.Poznanie przepisów Prawa Oświatowego dotyczących awansu zawodowego - analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych wrzesień 2016 - złożenie projektu rozwoju zawodowego
2. Podniesienie kwalifikacji nauczyciela języka angielskiego

- przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: Statut, WSO itp.

- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

- udział w konferencjach i szkoleniach metodycznych

- dokumentacja

- materiał, notatki, zaświadczenia

- zaświadczenia i certyfikaty
3.Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy

- wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych i planów dydaktycznych
- korzystanie z różnorodnych stron internetowych, np:
www.profesor.pl

- przygotowywanie i przeprowadzanie lekcji języka angielskiego przy użyciu tablicy interaktywnej

- praca z filmem (możliwość wykorzystania autentycznych materiałów rodzimych użytkowników języka angielskiego jako cenne źródło zagadnień leksykalnych i gramatycznych)

- praca z tablicą interaktywną

okres stażu

- przykładowe testy i pomoce dydaktyczne

- przykłady opracowanych materiałów

- konspekt lekcji,
linki do filmów

- przykładowe materiały dydaktyczne, ćwiczenia
4.
Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy -opieka i urządzenie klasopracowni
- organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych
-studiowanie fachowej literatury pedagogicznej oraz czasopism okres stażu

okres stażu

- wg potrzeb - gazetki ścienne

- przykładowe pomoce

- notatki
5. Praca w Komisji Przedmiotów Humanistycznych - wzajemna wymiana doświadczeń

-wykonywanie przydzielonych w planie zespołu zadań okres stażu

okres stażu

- notatki

6. Modyfikacja Przedmiotowego Systemu oceniania - opracowanie i zmodyfikowanie PSO
okres stażu - zmodyfikowany PSO
7. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć otwartych

- opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych wykorzystanych na lekcji innym nauczycielom
okres stażu

wg potrzeb - konspekty lekcji

- opracowane materiały dydaktyczne
8.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
- dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami okres stażu - konspekty lekcji, notatki
9. Zgromadzenie materiałów pomocniczych oraz samodzielne opracowanie ćwiczeń pomocnych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego - opracowanie teczki z ćwiczeniami doskonalącymi sprawność mówienia, słuchania, czytania oraz pisania i przekazanie jej do biblioteki szkolnej.
okres stażu
- biblioteka szkolna

10. Zachęcanie do czytelnictwa w języku obcym - zorganizowanie ‘mini biblioteki językowej’ okres stażu na terenie szkoły
1.Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno- wychowawczych - zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do udziału w zewnętrznych konkursach języka angielskiego

- nawiązanie współpracy z inną szkołą za pośrednictwem platformy e-twinning

- organizacja i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów z języka angielskiego okres stażu

okres stażu
- sprawozdania, dyplomy

- sprawozdania, materiały

- sprawozdania, materiały
2. Sprawdzanie i przygotowywanie sprawozdań z próbnych egzaminów gimnazjalnych i sprawozdań z egzaminów OKE - zgodnie z harmonogramem OKE okres stażu - sprawozdania
3. Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim i objęcie roli opiekuna Samorządu w klasach 4-6 Sz. P. współorganizowanie różnych imprez szkolnych okres stażu - imprezy ogólnoszkolne
4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym - spotkania, konsultacje, rozmowy okres stażu, wg potrzeb - notatki
5. Przeprowadzanie testów kompetencji w klasie 1 gimnazjum przygotowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie testu oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy wrzesień 2016 - sprawozdanie
6. Podsumowanie rocznej pracy i wnioski Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja koniec roku szkolnego karty pracy nauczyciela
III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§8 ust 1, pkt 3)

1. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu filologii angielskiej ze specjalnością nauczycielską pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu 2017 rok dyplom ukończenia studiów
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły - uczestnictwo w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa językowe

- aktywne uczestnictwo w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli - wg harmonogramu

- zgodnie z harmonogramem posiedzeń rady pedago-gicznej - zaświadczenia, certyfikaty

- protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej
3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych

4. Samokształcenie - poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- prowadzenie zajęć na lekcjach języka angielskiego o tematyce profilaktycznej
- kształtowanie prawidłowych postaw moralnych uczniów podczas lekcji i zajęć dodatkowych
- studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny języka angielskiego, pedagogiki i psychologii

- korzystanie z różnych źródeł informacji w celu przygotowywania się do prowadzenia zajęć okres stażu

- wg potrzeb - notatki

- tematy w dziennikach lekcyjnych

- notatki, tematy zajęć w dziennikach lekcyjnych

Opracowała: Urszula S-K Zatwierdzam do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.