X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4000
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Nauczyciel stażysta: Ewelina Przyłucka

Okres stażu:
Od 1. IX. 2008 r. do 31. V. 2009 r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1580 z 16 listopada 2007 r.

§ 6 ust.1 pkt 1 Poznanie organizacji, zadań, zasad funkcjonowania szkoły

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela stażysty: Rozporządzenie MENiS
z dnia 1. XII. 2004 r., oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14. XI. 2007 r., Karta Nauczyciela –Ustawa z dnia 26.I.1982r.
• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych min. MEN.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z opiekunem stażu określającej wzajemne oczekiwania
• Ustalenie z opiekunem stażu zasad współpracy, terminy spotkań, hospitacji zajęć.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego

3. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
• Analiza dokumentacji szkoły: Dziennik lekcyjny, arkusze ocen

4. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
• Analiza dokumentacji: Plan Rozwoju Szkoły, Statut Szkoły, Program Wychowawczy, WSO
• Dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika
• Zapoznanie się z regulaminem organów istniejących i działających w szkole np. Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły
• Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami.

5. Poznanie przepisów dotyczących prawa i higieny pracy
• Zapoznanie się z przepisami BHP i instrukcją przeciw pożarową.
• Stosowanie się do zasad BHP podczas codziennej realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.

6. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu
• Sporządzenie sprawozdania opisującego przebieg i realizację planu rozwoju zawodowego.

7. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego
• Skierowanie wniosku do Dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego


§ 6 ust. 1 pkt 2 Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
• Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
• Omówienie zajęć z opiekunem stażu lub innym nauczycielem podczas rozmowy pohospitacyjnej.
• Wypełnienie karty ewaluacyjnej i włączenie wniosków do swojej pracy.
• Wykorzystanie wiedzy i umiejętności innych nauczycieli

§ 6 ust. 1 pkt 3 Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły
• Opracowanie scenariuszy zajęć
• Przeprowadzenie konsultacji z opiekunem stażu – analiza hospitowanych zajęć, ewaluacja.

2. Systematyczna współpraca z rodzicami
• Systematyczna współpraca z rodzicami: rozmowy indywidualne, zebrania klasowe, konsultacje.
• Przekazywanie informacji w zakresie pedagogizacji rodziców
• Organizacja imprez i uroczystości szkolnych: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dni Otwartych Drzwi

3. Znajomość środowiska uczniów
• Poznanie sytuacji rodzinnej ucznia, współpraca z pedagogiem szkolnym
• Aktywna realizacja zadań wychowawczych


§ 6 ust. 1 pkt 4 Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego

1. Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia.
• Uczestniczenie w różnych pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty.
• Uczestniczenie w szkoleniach WDN-u (Świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, warsztatów.)

2. Samodzielne pogłębianie wiedzy
• Studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej: czasopisma pedagogiczne, książki, artykuły.(Bibliografia)
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
• Publikacja w Internecie planu rozwoju
• Opracowanie kart pracy i pomocy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem komputera. (Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.