X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39969
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin wyjścia na zawody sportowe

Regulamin
wyjścia/wyjazdów na zawody sportowe
w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim

1. Udział w zawodach sportowych i konkursach jest przywilejem uczniów.
2. Przy kwalifikacji ucznia na zawody sportowe brana jest pod uwagę opinia wychowawcy oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.
3. Uczestnicy zawodów sportowych powinni godnie reprezentować szkołę, dążąc do uzyskania jak najlepszych wyników.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów wytypowanych do zawodów szkolnych w danym roku szkolnym mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, w którym deklarują iż dziecko nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do reprezentowania szkoły na zawodach sportowych (załącznik nr 2).
5. W zawodach sportowych mogą uczestniczyć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Nauczyciel przygotowujący uczniów do zawodów sportowych zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych najpóźniej na dzień przed planowanym wyjazdem/ wyjściem na zawody.
7. Warunkiem udziału dziecka w zawodach szkolnych jest określenie przez rodziców właściwej formy powrotu dziecka zawodów:
- samodzielny powrót dziecka spod szkoły po zakończeniu zawodów
- samodzielny powrót dziecka z miejsca zawodów
- opiekun prawny odbiera dziecko spod szkoły po zakończonych zawodach
- opiekun prawny odbiera dziecko z miejsca zawodów
- opiekun prawny odbiera dziecko ze świetlicy szkolnej
- dziecko po zawodach wraca na lekcje zgodnie z harmonogramem zajęć w danym dniu
( załącznik nr 1).

8. Wyjście/wyjazd na zawody sportowe muszą być należycie przygotowane pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówione ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: rodzaju zawodów sportowych lub konkursu, trasy, harmonogramu i regulaminu zachowania się uczniów.
9. Przy organizacji wyjść/wyjazdów na zawody sportowe liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stan zdrowia, liczebność grupy, a także specyfikę zawodów i konkursów.
10. Wyjścia/ wyjazdy na zawody są poprzedzone zgłoszeniem do wice dyrektora kartą wyjść klas na zawody sportowe, którą sporządza nauczyciel przygotowujący uczniów do wyżej wymienionych zawodów.
11. Kartę wyjścia/wyjazdów udziału uczniów na zawody sportowe zatwierdza dyrektor szkoły.
12. Do karty wyjazdu dołącza się listę uczestników zawodów sportowych. Lista zawiera imiona i nazwiska, klasę, rodzaj zawodów i jest podpisana przez nauczyciela, pod opieką którego uczeń będzie w tym czasie przebywał. Lista powinna być zatwierdzona przez dyrektora szkoły najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem zawodów.
13. Na podstawie listy opiekun zawodów zaznacza w dzienniku usprawiedliwioną nieobecność ucznia na zajęciach. W rubryce dotyczącej frekwencji wychowawca zaznacza rodzaj zajęć np. zawody itp.
14. Opiekun uczniów na zawodach sportowych posiada przy sobie pełną dokumentację dotyczącą wyjścia/wyjazdów na zawody tj. lista zgłoszeniowa, zgody rodziców.
15. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zawodów sportowych (w tym również w czasie dojazdu i powrotu do szkoły) organizowanych przez szkołę poza lub poza jej terenem odpowiada opiekun zawodów wyznaczony przez dyrektora szkoły.
16. Jeśli zawody sportowe odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel wyznaczony jako opiekun osobiście prowadzi uczniów z powrotem do szkoły.
17. Po zakończonych zawodach dziecko wraca z wcześniej uzgodnioną formą powrotu podpisaną przez rodzica na zgodzie udziału w zawodach.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA
WYPADKU UCZNIA POZOSTAJĄCEGO POD OPIEKĄ SZKOŁY
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

1. Nauczyciel, który powziął wiadomość o wypadku, powinien niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu uczniowi opiekę oraz udzielić mu pierwszej pomocy.
2. Jeśli wypadek wydarzy się poza terenem szkoły należy niezwłocznie powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia, dyrektora szkoły oraz udzielić mu pierwszej pomocy.
3. Przy lekkich urazach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, należy ustalić z organizatorem zawodów i dyrektorem szkoły konieczność wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjazdu rodzica, i odbioru dziecka z zawodów szkolnych.

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ
POMOCY UCZNIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH
NA ZAWODACH SPORTOWYCH

1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu Karnego).
2. W razie kontuzji lub wypadku na zawodach szkolnych należy wezwać opiekę medyczną zapewnioną przez organizatora zawodów i udzielić podstawowej pierwszej pomocy.
3. Jeżeli stan osoby poszkodowanej tego wymaga, organizator zawodów ma obowiązek wezwać pogotowie ratunkowe.
4. Należy powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia oraz dyrektora szkoły. Poszkodowanemu nie wolno podawać leków, tabletek przeciwbólowych.

Regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną na zebraniu w 21 listopada 2017r.

Załączniki:

1)
Zgoda rodziców na wyjazd/wyjście dziecka na zawody sportowe
Wyrażam zgodę na wyjazd/wyjście syna/córki*
........................................
........................................
imię i nazwisko dziecka, klasa)
Na zawody sportowe ........................................
Miejsce zawodów........................................
........................................
Planowany wyjazd i przyjazd z zawodów (dzień, godzina, miejsce)........................................
........................................
Środek transportu........................................
Opiekun ucznia ........................................
Numer telefonu opiekuna prawnego........................................
Warunkiem uczestnictwa dziecka w zawodach jest podkreślenie odpowiedniej formy powrotu dziecka zawodów:
- samodzielny powrót dziecka spod szkoły po zakończeniu zawodów
- samodzielny powrót dziecka z miejsca zawodów
- opiekun prawny odbiera dziecko spod szkoły po zakończonych zawodach
- opiekun prawny odbiera dziecko z miejsca zawodów
- opiekun prawny odbiera dziecko ze świetlicy szkolnej
- dziecko po zawodach wraca na lekcje zgodnie z harmonogramem zajęć w danym dniu

........................................
podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

2)
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moje dziecko ........................................
Nazwisko i imię ucznia
jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych w roku szkolnym........................................

podpis rodzica........................................

Opracowała: Katarzyna Skrzypczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.