X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39869
Przesłano:

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia ze słabowidzeniem

Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny
dla ucznia ze słabowidzeniem

Data opracowania ...................................
Opracowany przez zespół w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na okres - ........................................

METRYCZKA
Imię i nazwisko ucznia - ...............................
Data urodzenia - ...............................
Klasa ..............
Wychowawca : .........................
Orzeczenie

Rozpoznanie: , słabowidzenie Zalecenia zawarte w orzeczeniu

Data wydania: ...............
1. Kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej lub w szkole ogólnodostępnej z oddziałem integracyjnym w oparciu o program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczennicy ze słabowidzeniem, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczennicy szkoły podstawowej.
2. Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dostosowanego do możliwości psychofizycznych dziecka, uwzględniającego specjalną organizację i metody pracy z dzieckiem niedowidzącym.
3. Udział w zajęciach rewalidacyjnych z tyflopeagogiem w celu usprawniania obniżonych funkcji odpowiedzialnych za procesy uczenia się poprzez bazowanie na mocnych stronach uczennicy oraz stymulowania rozwoju społecznego dziecka, ukierunkowanego na ćwiczenia samodzielności, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z orientacji przestrzennej i terapii widzenia.
4. Kształtowanie prawidłowej postawy społeczno – etycznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne, przygotowanie do pełnienia ról społecznych.
5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczennicy.

Numer: ............

Kto wydał: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w ..............

Na jaki okres: na okres edukacji wczesnoszkolnej

Cele
Edukacyjne Terapeutyczne

Cele ogólne:
- usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych,
- usprawnianie technik szkolnych,
- stymulowanie wszechstronnego rozwoju,

Cele szczegółowe:
- kształtowanie prawidłowych umiejętności szkolnych uczennicy: czytania, pisania, mówienia, liczenia, rozwiązywania problemów, przyswajania wiadomości i umiejętności, a także umiejętnego korzystania z wiedzy na miarę aktualnych możliwości,
- rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych m.in.: analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- rozwijanie podstawowych i wyższych funkcji wzrokowych,
- nauka interpretacji informacji wzrokowych i pozawzrokowych,
- kształtowanie wszechstronnego rozwoju,
- kształtowanie samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych na miarę własnych możliwości.

Cele ogólne:
- budzenie wiary we własne siły, adekwatnego obrazu własnej osoby,
- kształcenie prawidłowej postawy społeczno – etycznej,
- wspomaganie samodzielności społecznej,

Cele szczegółowe:
- nabywanie umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne,
- przygotowanie do pełnienia ról społecznych, życia społecznego i kulturalnego,
- integracja ze środowiskiem pełnosprawnych,
- budzenie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach,
- kształtowanie umiejętności usamodzielnienia się ze świadomością możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (metody i formy pracy)

Warunki zewnętrzne – stanowisko pracy
Uczennica siedzi blisko nauczyciela, po to aby lepiej widzieć, słyszeć i mieć możliwość korzystania z pomocy.
Uczennica zajmuje miejsce dobrze oświetlone.
Biurko nauczyciela i stół uczennicy są matowe, w celu uniknięcia płaszczyzn oraz materiałów dających odblaski.
Uczennica ma opiekę asystenta w czasie przerw śródlekcyjnych oraz pomoc w poruszaniu się po szkole.
Określona jest stałość przedmiotów w sali w celu ułatwienia uczennicy orientację w przestrzeni i przemieszczaniu się.

Prace domowe
Nauczyciele każdorazowo sprawdzają, czy uczennica zaznaczyła pracę do wykonania w domu. Dziewczynka ma wydłużony czas na wykonanie prac angażujących zmysł wzroku lub zadanie jest dzielone na mniejsze partie.

Egzekwowanie wiedzy
W większości ustne formy sprawdzania przyswojonych treści nauczania wsparte w formie dodatkowych pytań.
Podczas pisemnych prac klasowych - wydłużenie czasu na ich wykonanie, pomoc w analizie poleceń i treści zadań. Dostosowanie prac klasowych do ograniczeń uczennicy – arkusz z powiększoną czcionką, udzielanie indywidualnych wskazówek w trakcie pracy.

Ocenianie
Uczennica jest oceniana zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność, wkład pracy, zainteresowanie przedmiotem, systematyczność, pilność oraz wiadomości i umiejętności.
Nie oceniany jest poziom graficzny i estetyka wykonywanych zadań pisemnych oraz tolerancyjnie traktowane są błędy ortograficzne.

Sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne
Uczennica wyposażona jest w podręczniki i ćwiczenia z powiększonym drukiem, zeszyty z pogrubioną linią. Podczas pisania używa długopisów, cienkopisów, flamastrów w ciemnych kolorach.
Wizualnie – ilustracje bez efektów akwarelowych, rozbarwień, cieniowania, jasne obiekty eksponowane na ciemnym tle i odwrotnie lub na tle o jednolitej barwie.

Zakres dostosowań form i metod pracy

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczennicy,
• Stosowanie w pracy w większym stopniu metod opartych na słuchu i dotyku,
• Pomoc w analizie poleceń i treści zadań,
• Udzielanie indywidualnych wskazówek w trakcie pracy,
• Wydłużenie czasu na czynności związane z czytaniem i pisaniem,
• Danie uczennicy więcej czasu na zapoznanie się z obiektem,
• Umożliwienie sprawdzania przyswojonych treści nauczania w formie ustnej,
• Podczas oceniania branie pod uwagę aktywności, wkładu pracy, zainteresowania przedmiotem, systematyczności i pilności oraz wiadomości i umiejętności,
• Nie ocenianie poziomu graficznego i estetyki wykonywanych zadań pisemnych, umożliwienie korzystania z komputera w celu wykonania dłuższych prac pisemnych,
• Tolerancyjne traktowanie błędów ortograficznych,
• Udzielanie pomocy w sytuacjach postrzeganych przez uczennicę jako trudne,
• Monitorowanie funkcjonowania wzrokowego - obserwacja zachowania (np.: sposób poruszania się, ustawienie głowy, odległość, z jakiej wykonuje czynności szkolne itp.) uczennicy w trakcie zajęć edukacyjnych i w czasie wolnym.
• W miarę możliwości stosowanie kontrastów, np. jasny obiekt na ciemnym tle,
• Ograniczenie notowania w czasie lekcji do niezbędnych zapisów,
• Wyjaśnianie pojęć niedostępnych wzrokowo dla dziecka,
• Nie zlecanie uczennicy prac z materiałami dającymi odblask,

Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia

• Aranżacja otoczenia, by ułatwić dziecku orientację w przestrzeni i przemieszczaniu się (określenie stałości przedmiotów w sali),
• Wyznaczenie uczennicy miejsca blisko nauczyciela, najlepiej oświetlonego,
• Prezentowanie materiału na wprost uczennicy,
• Unikanie płaszczyzn dających odblaski (biurko i stolik są matowe),
• Stworzenie uczennicy możliwości korzystania z zeszytów o pogrubionych liniach i pisaków w ciemnych kolorach,
• Udostępnianie do czytania tekstów odpowiednio powiększonych,
• Umożliwienie korzystania z podręczników i ćwiczeń o powiększonej czcionce,
• Umożliwienie korzystania z nagrań lektur szkolnych lub urządzeń multimedialnych,
• Dbanie o higienę wzroku uwzględniając przerwy w pracy po 10-15 minutach, angażującej receptor wzrokowy,
• organizowanie pracy w parach i małych grupach oraz zadbanie o pozycję uczennicy w grupie poprzez dawanie jej ważnych zadań na miarę jej możliwości,
• zachęcanie rówieśników do emocjonalnego wspierania dziewczynki.

Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia i wzmacnianiu jego uczestnictwa w życiu szkoły

Działania o charakterze rewalidacyjnym Usprawnienie obniżonych funkcji odpowiedzialnych za procesy uczenia się poprzez bazowanie na mocnych stronach uczennicy oraz stymulowanie rozwoju społecznego, ukierunkowanego na ćwiczenie samodzielności ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z orientacji przestrzennej i terapii widzenia.

Działania rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
Kształtowanie prawidłowej postawy społeczno – etycznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne, przygotowanie do pełnienie ról społecznych poprzez wykorzystanie bieżących sytuacji wychowawczych i zlecanie pełnienia ważnych ról w klasie i szkole.

Współpraca z rodzicami

Działania wspierające rodziców
Możliwość udziału rodziców w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w opracowaniu i modyfikacji IPET,
Ustalenie dogodnych dla rodziców terminów spotkań,
Udzielanie wskazówek (nauczyciele, tyflopedagog), jak pracować z dzieckiem w domu;
Organizowanie konsultacji indywidualnych ze specjalistami z PPP.
Współpraca z rodzicami w celu zapewnienia realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu i warunków do nauki
Konsultacje z rodzicami w sprawie realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
Udzielanie rad w kwestii doboru pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu, mogących ułatwić dziecku funkcjonowanie w szkole. Wskazywanie osób/instytucji mogących takich rad udzielić.
Kontakt z wychowawcą, nauczycielami, tyflopedagogiem, w celu omawiania postępów w nauce i funkcjonowania dziewczynki w szkole.
Udzielenie rad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, dzielenie się spostrzeżeniami, pomysłami, wzajemna wymiana doświadczeń.
Proponowanie i wspomaganie w realizacji różnych sposobów integracji uczennicy ze środowiskiem rówieśniczym, poprzez np. udział z rówieśnikami w zajęciach dodatkowych w celu przygotowania uroczystości klasowych i szkolnych ( w miarę potrzeb), zapraszanie kolegów do domu w celu wykonywania wspólnych prac np. plakatu, zakładki, zadania zespołowego itp.

Formy, wymiar godzin i okres udzielania uczniowi pomocy
Forma pomocy
Tygodniowy wymiar godzin i okres udzielanej pomocy

Rewalidacja – zajęcia indywidualne
2 godziny tygodniowo
Dodatkowo zatrudniona kadra w celu indywidualnego wsparcia ucznia
Osoba dodatkowo zatrudniona oraz jej specjalność

Przyczyna i cel zatrudnienia

W trakcie zatrudnienia tyflopedagoga
Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
– objęcie uczennicy zajęciami rewalidacyjnymi.

W trakcie zatrudnienia asystenta nauczyciela Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
– pomoc dziecku w funkcjonowaniu w szkole.

Podpisy osób opracowujących IPET Podpis rodziców/prawnych opiekunów
........................................ ........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.