X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39738
Przesłano:

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ................

I. Postanowienia ogólne
1. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, poszanowania godności i praw ocenianego.
2.Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu być nie przygotowany do lekcji, może nie odrobić pracy domowej z ważnych powodów. Jednak swoje nieprzygotowanie, brak pracy domowej musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł odnotować w dzienniku znakiem „np.” lub (.).
Jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi faktu nieprzygotowania do lekcji otrzymuje minus
3.W przypadku dłuższej (minimum 2 tygodnie) nieobecności ucznia w szkole (spowodowanej chorobą) może on poprosić nauczyciela o trzy dni , ciągu których nadrobi zaległości i w czasie których nie jest odpytywany.
4.Jeśli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu, testu może ją raz poprawić w ciągu 2 tygodni po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. Liczy się tylko ocena z poprawy.
5.Nie poprawia się ocen z kartkówek.
6.Za błędnie wykonaną pracę domową nie wstawia się ocen negatywnych( niedostateczny, minus). Uczeń powinien zawsze odrobić pracę domową, tak jak potrafi. Jeśli uczeń nie odrobi pracy domowej otrzymuje minus.

II. Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności.
Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak .
- odpowiedzi,
- aktywność na lekcjach,
- praca w grupie,
- prace klasowe,
- testy, sprawdziany jednopoziomowe lub wielopoziomowe,
- kartkówki,
- prace domowe,
- prace dodatkowe
- praktyczne (między innymi wytwory, projekty).
III. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności
1.Prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki są punktowane, a oceny wystawia się na podstawie ilości zdobytych punktów, według następującej skali:
100%-96%-celujący
95%-88%-bardzo dobry
87%-75%-dobry
74%-50%-dostateczny
30%-49%-dopuszczający
25%-0%-niedostateczny
2.Aktywność- ocenia się zaangażowanie, wkład pracy własnej
3.Praca w grupach- ocenia się organizację pracy, komunikację, prezentację wyników
4.Odpowiedzi ustne-ocenia się znajomość zagadnienia, stosowanie języka matematycznego, logiczne formułowanie wypowiedzi, umiejętność wnioskowania
5.Praca domowa- ocenia się, czy uczeń odrobił pracę domową oraz poprawność wykonania zadań
6.Prace dodatkowe- ocenia się poprawność rozwiązania zadań i staranność
7.Praktyczne (między innymi wytwory, projekty)- ocenia się poprawność i staranność

Aktywność, prace domowe, prace dodatkowe, pracę w grupach mogą być ocenione ocenami lub plusami i minusami. Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, a za pięć plusów ocenę bardzo dobrą,

IV. Kryteria ocen:
1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a)rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin, wykorzystuje różne sposoby pracy
b)osiąga sukcesy w konkursach przynajmniej stopnia rejonowego,
2)ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej
b)potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, poszukiwać i wykorzystywać informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,
c)samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sytuacjach trudnych i nietypowych
3)ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,
b)potrafi współpracować w grupie, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,
c)rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi,
d)wykazuje aktywną postawę wobec sytuacji trudnych i nietypowych
4)ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a)posiada wiedzę i umiejętności określone dla poziomu podstawowego
b)potrafi wyjaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować,
c)rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,
5)ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a)posiada wiedzę i umiejętności z poziomu podstawowego,
b)rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny,
c)współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji,
d)rozwiązuje proste zadania wspierany przez kolegę lub nauczyciela,
6)ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a)posiada duże braki w umiejętnościach i wiadomościach podstawowych, które uniemożliwiają dalszą edukację,
b)nie jest w stanie rozwiązać zadań o podstawowym stopniu trudności,
c)nie przygotowuje się do zajęć,
d)nie chce skorzystać z żadnej formy pomocy
V. Kryteria oceny półrocznej i rocznej

Na ocena roczną/ półroczną mają wpływ wszystkie aktywności w stosunku:
Sprawdziany, prace klasowe (2): kartkówki (1) : prace domowe , odpowiedzi , aktywność (1) : prace dodatkowe i inne aktywności (1)
Opracowała: Agnieszka Mańko-Moczulska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.