X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39430
Przesłano:

Opinia pedagogiczna o dziecku

OPINIA PEDAGOGICZNA O DZIECKU

Imię i nazwisko dziecka: ...............
Data urodzenia:................
Placówka do ,której uczęszcza dziecko : ...........................

Opinię opracowano na prośbę matki dziecka

... od trzech lat uczęszcza do Miejskiego Przedszkola .............w...................Obecnie jest w grupie dzieci 4-5 letnich .Zauważono kłopoty dziecka z funkcjonowaniem w grupie polegające na podporządkowaniu się do obowiązujących zasad i norm , trudnościami z koncentracją , niskim poziomem rozwoju emocjonalnego, brakiem kontroli nad emocjami. ... okazywano zainteresowanie i stosowano pozytywne wzmocnienia –chwalono dziecko za jego starania i wysiłek, a także każde nowe osiągnięcie. Sytuacja z funkcjonowaniem ... w grupie uległa nieznacznej zmianie po wprowadzeniu w grupie tzw. systemu motywacyjnego wzmacniającego pozytywne zachowania oraz szeregu działań mających na celu integrację grupy.

SŁABE STRONY DZIECKA NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH OBSERWACJI:
- w zakresie czynności samoobsługowych ,rzadko podejmuje próby samodzielnego rozbierania się i ubierania, nie prosi o pomoc ale na nią czeka .Unika takich czynności jak; zapinanie ubrań, zdejmowanie i nakładanie butów. Ubierając się nie odróżnia góry i dołu kurtki.
-nie dba o swoje rzeczy i nie utrzymuje ich w porządku , nie wie gdzie pozostawia swoją garderobę ; poproszony o posprzątanie przeważnie nie wykazuje reakcji, tak jak by zapominał co ma robić.
- zdarza się , że niekulturalnie zachowuje się podczas spożywania posiłków- jest nadruchliwy ;dotyka , popycha i przeszkadza dzieciom siedzącym obok .
-niski poziom sprawności fizycznej w zakresie motoryki małej i dużej. Ogólna ociężałość podczas aktywności ruchowej -niektóre ćwiczenia sprawiają mu trudności (podskoki, chód, bieg, ćwiczenia równoważne ,rzucanie i łapanie piłki). W trakcie spacerów i wycieczek , porusza się ociężale ,szybko się męczy i nie może nadążyć za resztą grupy.
-nie potrafi ilustrować ruchem muzykę czy opowiadanie nauczyciela oraz łączyć ruch z muzyką, rytmem i przyborem;
-trudności z nauczeniem się nowej czynności wymagającej koordynacji ruchowej oraz wolne tempo podczas pracy ;
-trudności z zakresu motoryki małej – z wykonywaniem czynności precyzyjnych (np. rysowanie , kreślenie , łączenie, wypełnianie, wydzieranie , cięcie nożyczkami). Nie rysuje po śladzie zgodnie z kierunkiem .Nieprawidłowo trzyma przybory piśmiennicze i nożyczki -mimo upomnień.
- niski poziom uwagi ; Podczas pracy indywidualnej np. karty pracy często jest znużony, odmawia wykonania zadania. Ma tendencje do odchodzenia od wykonywanej pracy, stosuje tzw. „wrzuty słowne ’’niespójne i nic nie znaczące określenia. Szybko się męczy , zniechęca wtedy pluje ,prycha , wykonuje niecenzuralne ruchy i gesty. Na zwróconą uwagę , nie reaguje , a przy tym próbuje zwrócić na siebie uwagę innych i znaleźć naśladowców. Na krótko jest w stanie skupić się i uważnie słuchać czytanych tekstów literackich.
-podczas zajęć grupowych ( np. na dywanie z całą grupą) rzadko jest skoncentrowany i gotowy do podejmowania działań i współpracy. Często już na samym początku zaczyna „przeszkadzać „ nauczycielce i dzieciom zaczepiając je lub też żartując sobie z ich odpowiedzi lub tego co mówi nauczyciel .Nierzadko zwrócenie uwagi nie skutkuje i aby skończyć zajęcia trzeba odesłać ... do stolika .Zwykle kończy się to jego komentarzem jednak nie mogąc kontynuować dalej tej sytuacji i widząc obojętność otoczenia – rezygnuje , obserwuje zajęcie. Po uspokojeniu się i wyciszeniu , zostaje osiągnięty kompromis - zaczyna zmieniać swoje nastawienie i nieraz zaczyna współpracować.
Na zadane pytania kierowane treścią wysłuchanego opowiadania czy wiersza ,formułuje często wymyślone własne historie , lubi przy tym narzucać własne tematy.
-jest mało cierpliwy i szybko się zniechęca przy niepowodzeniach na , które reaguje płaczem lub wzruszeniem ramion i powiedzeniem „nie obchodzi mnie to” . Wykazuje frustrację gdy poniesie porażkę często się zniechęca i wycofuje .Zachęcony pochwałami pracuje dosyć chętnie i bardzo cieszy się z wykonanego poprawnie zadania.
- czasami nie przestrzega zawartych zasad i umów obowiązujących w grupie, jednak dokładnie je zna i umie je zinterpretować np. nie uczestniczy w czynnościach porządkowych w sali (porządkowanie po sobie zabawek) ,nie wykonuje obowiązków dyżurnego -odnosi się wrażenie , że o nich zapomina .
-niski poziom rozwoju emocjonalnego- szybko wpada w gniew i demonstruje go (krzyczy , płacze, rzuca przedmiotami, popycha osoby będące obok). Od grudnia zaobserwowano tendencję do większej kontroli emocji. Reakcje te występują nagle w różnych okolicznościach. Manifestuje niepożądane zachowania biernością, agresją ,zaczepianiem i dokuczaniem innym np. gdy musi odłożyć zabawkę i dostosować się do wymagań nauczyciela.
-kłopoty z podporzadkowaniem się i adaptacją do nowych osób szczególnie po dłuższej nieobecności w przedszkolu . W kontakcie z rówieśnikami próbuje narzucać własne pomysły i racje , nie znosi sprzeciwów ze strony dzieci ,nie lubi czekać na swoją kolej , dzielić się zabawkami. Najchętniej bawi się sam na własnych zasadach ( całkowicie się jej oddaje ,prowadzi dialogi , wymyśla historie) Nauczyciele nie będący wychowawcami ... ( opiekujący się podczas nieobecności wychowawców, prowadzący zajęcia religii, jęz.angielskiego, gimnastyki korekcyjnej) informują ,że występują trudności z jego niewłaściwym zachowaniem w szczególności z przeszkadzaniem . ... demonstruje swoją niechęć utrudniając prowadzenie zajęć . Często nauczyciele sobie w takich sytuacjach nie radzą , a z jego strony występuje „próba sił”, badanie na ile może sobie pozwolić.

MOCNE STRONY DZIECKA:
-potrafi samodzielnie zorganizować sobie czas przeznaczony na zabawę – lubi bawić się sam, ciekawią go nowe zabawki lub przyniesione przez kolegów, małe figurki , czasopisma i foldery szczególnie z ofertą zabawek .
-uczestniczy w grach w kręgu, zabawach teatralnych z podziałem na role i z wykorzystaniem rekwizytów, bawi się przedmiotami , którym nadaje dowolne znaczenie;
-prawidłowa artykulacja i zasób słownictwa mieszczący się w normie wiekowej .Mówi wyrażnie i zrozumiale, posiada duży zasób słów i wypowiada zdania złożone;
-dobry poziom myślenia -układa historyjkę obrazkową w prawidłowej kolejności-rozumie związki przyczynowo –skutkowe, rozpoznaje i tworzy symbole oznaczające pogodę i inne oznaczające ostrzeżenie lub informację. W zakresie myślenia twórczego ,potrafi wymyśleć zakończenie do opowiadania i historyjki( szczególnie, gdy go zainteresują).
-rozumie polecenia nauczyciela i zgłasza swoje potrzeby;
-liczy z użyciem liczebników , potrafi je zastosować w praktyce .Pokazuje liczone obiekty na zbiorach zastępczych ( np. na palcach);
-segreguje przedmioty ( guziki, klocki)wg cech : koloru, wielkości, kształtu;
-porównuje liczebność przez przeliczanie i ustawianie w pary, nakładając elementy jeden na drugi;
-określa położenie przedmiotów w przestrzeni ; na , pod, obok, za ;
-orientuje się w schemacie własnego ciała – nazywa poszczególne części( bez wskazywania po lewej , po prawej stronie)
-rozpoznaje własny znaczek identyfikacyjny w szatni;
-dostrzega przemienność rytmu dnia i nocy, pór roku, dostrzega powtarzające się elementy i rytmicznie układa szeregi wg podanego wzoru;
-wykazuje zainteresowania poznawcze , potrafi skupić uwagę i wykazać zainteresowanie
na czymś co go szczególnie zainteresuje ;
-dobry poziom pamięci ,zapamiętuje treść krótkich wierszy i piosenek;
-dobry poziom spostrzegania wzrokowego -układa obrazek z części ,dostrzega podobieństwa i różnice , rozróżnia i nazywa kształty i kolory ,dorysowuje brakujące elementy, wyszukuje takie same przedmioty(układa w pary).
-średni poziom spostrzegania słuchowego, rozpoznaje dźwięki z otoczenia i głosy kolegów ,dokonuje analizy sylabowej prostych wyrazów, czasami nieprawidłowo odtwarza wygrywany rytm.
-rozpoznaje znane przedmioty za pomocą zmysłów;
-orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach , przestrzega zakazu samowolnego oddalania się podczas wycieczek;
-stosuje zwroty grzecznościowe;
-nie odmawia udziału w okolicznościowych występach artystycznych. ... potrafi zmobilizować się i pomimo demonstrowanego wstydu i niechęci ,podjąć określone rolę np.Józefa w scence teatralnej i się z niej wywiązać.

SPOSTRZEŻENIA DODATKOWE:
-potrafi zmienić swoje zachowanie niekiedy po licznych , dodatkowych wzmocnieniach ;
-jest nadwrażliwy na hałas (często zatyka uszy, chociaż sam hałasuje – krzyczy ,mruczy, mówi coś do siebie);
-słaba organizacja zachowania przejawiająca się impulsywnością, łatwym rozpraszaniem i brakiem planowania przed wykonaniem jakiegoś zadania. Ma poczucie wstydu , boi się skarg i być ośmieszony , przeżywa uwagi na swój temat .Obserwuje się ,że niewłaściwe zachowanie ... jest silniejsze od niego tak jakby było wbrew jego woli. nie lubi słuchać rozmów na temat jego zachowania- zatyka uszy dlatego informacje przekazywane są bez jego obecności. W takich rozmowach nauczyciele próbują wyciągnąć wnioski ,zauważają też jego postępy ,dobre zachowania ... .
Uczestniczy w zabawach grupowych ( tematycznych, ruchowych) jednak nie zawsze współdziała z dziećmi .Zazwyczaj chce aby zabawa przebiegała według jego założeń .Natomiast jeśli coś jest nie po jego myśli – buntuje się obraża i wycofuje. Potrafi jednak ocenić sposób wykonania powierzonych zadań przez dzieci.Atmosfera w grupie sprzyja temu by , ... zachowywał się zgodnie z przyjętymi zasadami. Nie jest przez rówieśników wyśmiewany czy odrzucany .Dzieci chętnie otaczają go opieką i troską gdy był chory rozmawiały o nim, czekały gdy przyjdzie, pomagają mu przy czynnościach samoobsługowych. Dbają o jego interesy , są rzecznikami jego spraw np. zgłaszają , że nie dostał jabłka, cukierka , czy nie założył butów. Nie zdarzyło się by został przez dzieci uderzony ,popchnięty czy ośmieszony. Dzieci próbują oceniać jego zachowanie jednak go nie odrzucają .Jego kontakty z rówieśnikami w ostatnim miesiącu uległy poprawie – częściej bawi się w obecności kolegów i hamuje wybuchy złości. ... też potrafi być życzliwy w stosunku do innych dzieci. Dużym autorytetem cieszą się u niego rodzice .Ma określony zasób zainteresowań np. .Minionki, postacie z gier komputerowych czy klocków lego, playmobil.Lubi być zaskakiwany czymś nowym są to dodatkowe bodżce wzmacniające jego uwagę . Jest to widoczne w zabawach teatralnych, matematycznych, badawczych. W sytuacjach konfliktowych nie broni swoich racji tylko krzyczy, wyraża pretensje .W rozmowie wyjaśniającej z nauczycielem zazwyczaj po jakimś czasie przyznaje się do winy .Nie znosi asertywności , ze strony rówieśników czyje się pokrzywdzony, komunikuje to swoimi uwagami. Pasjonuje się jednym konkretnym tematem i chętnie o nim opowiada ,a ignoruje wszystko to co go nie dotyczy .Lubi mieć w ręku jakiś mały przedmiot typu figurka, który towarzyszy mu podczas wszystkich czynności. Obdarzony przez nauczyciela uwagą - być w jej centrum np. podczas rozmowy indywidualnej zasypuje pytaniami ,opowiada o ulubionym filmie czy zabawach , wydarzeniach i osobach. Nie dopuszcza wtedy innych dzieci do głosu , chce mieć całkowitą wyłączność .Na sali ... ma swój plan dnia czyli tego , co będzie robił- angażuje się w podejmowane przez siebie działania nie zawsze wykazując zainteresowanie treściami przekazywanymi przez nauczyciela.

PODJĘTE DZIAŁANIA:
... zakwalifikowany został we wrześniu do udziału w zajęciach z terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej. Podczas Sportowej Olimpiady Przedszkolaka brał udział w konkurencjach sportowych. Prowadzone są z ... dodatkowe zajęcia z zakresu orientacji, samoobsługi, ćwiczeń manualnych. Praca indywidualna jest stopniowana tak , aby wzbudzić chęć do działania. Początkowo ... mówił wszystkiemu „nie” i przechodził do innej czynności. Obecnie jest w stanie dłuższą chwilę skupić się na określonym działaniu. Wzmacnianie jego uwagi następowało poprzez spokojne zachowanie nauczycieli i nagradzanie wykonywanej pracy. Ostatnio zauważono dosyć spore zainteresowanie niektórymi zajęciami , a w szczególności zabawami teatralnymi, zajęciami plastyczno-konstrukcyjnymi i manipulacyjnymi. ... jest motywowany pochwałami na forum grupy odznaczeniem zielonym listkiem na „drzewku szczęścia” i oklaskami- bardzo się z tego cieszy. A w obecności rodzica udzielana jest pochwała słowna. Przydzielane są mu funkcje pomocnika nauczyciela podczas różnych czynności np. porządkowych lub przygotowaniu do zajęć, dekorowaniu oraz na rzecz grupy po to by się z nią integrował. Został wybrany do roli Józefa podczas Jasełek. Nauczyciele pracujący w grupie pozostają we współpracy z innymi nauczycielami oraz z rodzicami. W niektórych sytuacjach interweniują i najczęściej przynosi to skutek. W kontaktach z ... starają się otaczać go indywidualną opieką ale i kierować się konsekwencją w działaniach.
Na prośbę mamy podjęto próbę pracy z poduszką sensoryczną i poduszką obciążającą , ale działania te nie odniosły oczekiwanego skutku i zostały przerwane do chwili oswojenia się z nimi przez dziecko. ... wstydził się czuł skrępowany i za bardzo wyróżniony w grupie ,zbyt mocno dzieci zwracały na niego uwagę. Wywoływało to u niego duże poczucie wstydu ,a nawet agresję –przybory te nie spełniały swojej roli terapeutycznej. Po rozmowie z mamą zaproponowano by najpierw przyzwyczaił się do tych stymulatorów w warunkach domowych tak by używanie ich było dla niego standardem i czymś naturalnym.
W celu pogłębienia diagnozy na temat działań wychowawczych prowadzi się dodatkowe obserwacje cząstkowe , mające na celu wychwycenie częstotliwości występowania niektórych sytuacji , by szybciej interpretować i eliminować niewłaściwe zachowania dziecka.

Podpisy nauczycieli wychowawców

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.