X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39417
Przesłano:

Program nauczania języka polskiego dla dziecka uczęszczającego do polskiej szkoły, a posługującego się wyłącznie językiem obcym

Wstęp
Program przeznaczony jest do nauczania języka polskiego uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim, a uczęszczają do polskiej szkoły (poziom klasy IV-VI).

I.Czas realizacji:
Program obejmuje 2 semestry nauki języka polskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
Po zrealizowaniu programu, uczeń powinien dysponować podstawowymi umiejętnościami językowymi opisanymi w programie.

II.Materiały dydaktyczne:
Do realizacji programu wykorzystane zostaną elementy podręcznika Słowa i słówka M. Szelc - Mays, E. Rybickiej oraz inne przygotowane przez nauczyciela materiały (karty pracy, fragmenty tekstów literackich, teksty do ćwiczeń czytania ze zrozumieniem itp.).

III. Cele ogólne:
•zainteresowanie dziecka językiem polskim, rozbudzenie satysfakcji z jego nauki,
• kształtowanie motywacji do dalszej nauki,
• wdrażanie do samodzielności w nauce języka polskiego,
• kształcenie i rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych oraz sprawności językowych,

IV. Cele szczegółowe

Uczeń:
• rozróżnia głoski w języku polskim,
• zna wszystkie litery (alfabet) i odpowiadające im głoski,
• rozumie większość poleceń,
• zna i stosuje formuły grzecznościowe,
• czyta na głos i cicho teksty w języku polskim (o różnym stopniu trudności),
• przepisuje poprawnie z tablicy wyrazy i zdania,
• zapisuje poznane wyrazy i krótkie wypowiedzenia,
• rozumie ogólny sens słuchanych wypowiedzi (w zakresie poznanego słownictwa),
• rozumie większość wypowiedzi w codziennych sytuacjach komunikacyjnych (w zakresie poznanego słownictwa),
• porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych,
• domyśla się znaczenia nieznanych słów, występujących
w wypowiedzi/ tekście na znany temat,
• rozumie informacje zawarte w prostych tekstach użytkowych,
takich jak: e-mail, pozdrowienia, zaproszenie, życzenia
(w zakresie poznanego słownictwa),
• wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały dla odbiorcy,
• buduje proste zdania zachowując odpowiedni szyk zdania.

V. Metody pracy :
• metody podające: wykład, opis, opowiadanie,
• metody problemowe: gry dydaktyczne,
• metody programowane: praca z podręcznikiem, z komputerem, z tekstem zaprogramowanym.

VI.Hasła programowe i tematyka wiodąca.
1.Alfabet – ćwiczenia zapisu i rozumienia słów (dwuznaki, szeregi: ciszący, syczący, szumiący, ó-u, ch-h, ci-ć, si-ś, zi-ź).
2. Ja - podstawowe informacje o sobie (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania).
3. Moje najbliższe otoczenie.
4. Moja szkoła.
5. Czas wolny.
6. Człowiek.
7. Liczba pojedyncza i mnoga.
8. Liczebniki główne (0- 100.000 tysięcy) i porządkowe (0-10).
9. Życie codzienne, kalendarz.
10. Kolory.
11. Zdanie pojedyncze i złożone - wprowadzenie prostych konstrukcji zdaniowych.
12. Nauka słownictwa niezbędna w nauczaniu konkretnych przedmiotów np. matematyka (mnożenie, dzielenie itp.)
13. Podstawowe części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik.
14.Wprowadzenie czasowników, przymiotników i rzeczowników niezbędnych do budowy prostych konstrukcji zdaniowych.
15. Odmiana poznanych czasowników przez osoby.
16. Najważniejsze święta w Polsce.

VII Efekty pracy:
Uczeń po zakończonych zajęciach:
- zna polski alfabet, potrafi odczytywać teksty w języku polskim,
- zna liczebniki do 100.000,
- zna i stosuje zwroty grzecznościowe,
- zna dni tygodnia, miesiące,
- zna kolory,
- potrafi opowiedzieć o sobie w języku polskim,
- rozumie wyrażenia (w obrębie nauczanego słownictwa),
- wychwytuje znane mu nazwy, słowa oraz podstawowe wyrażenia
w odczytywanych tekstach,
- zna słowa i wyrażenia w zakresie poruszanej na zajęciach tematyki,
- buduje proste zdania w j. polskim – ustnie i pisemnie (w obrębie poznanego słownictwa),
- wykazuje opanowanie prostych struktur gramatycznych i wzorów zdaniowych – w ramach wyuczonego zasobu,
- zna podstawowe słownictwo związane z przedmiotami szkolnymi.

VIII. Literatura
1. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, WSiP Warszawa 1997

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.