X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39385
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających
na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Dowód realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego. Wrzesień 2016r.

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

• Opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.

• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2016r.

Wrzesień 2016r.

Styczeń 2016r.

Okres stażu

Maj 2019r. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.

Aneks do planu rozwoju zawodowego.

Dokumentacja.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego ( rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy ).

• Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.

• Konsultacje z innymi nauczycielami.

• Uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej z zakresu pracy opiekuńczo- wychowawczej, edukacji plastycznej, muzycznej, aktywnych metod pracy z dziećmi, korzystanie z zasobów bibliotek i własnej oraz portali internetowych. Okres stażu

Potwierdzenie udziału w spotkaniach.

Wykaz interesujących książek oraz stron internetowych.

Dbanie o wystrój sali lekcyjnej. • Dekoracje tematyczne i okolicznościowe, wystawy prac dzieci. Okres stażu Zdjęcia, gazetki ścienne.
Udział w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych. • Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Okres stażu Scenariusze, regulaminy, sprawozdania.

Organizacja konkursów klasowych i międzyklasowych. • Przeprowadzanie konkursów o różnorodnej tematyce. Okres stażu Zdjęcia, dyplomy.

Organizowanie imprez klasowych oraz współorganizowanie imprez szkolnych i środowiskowych. • Zebranie materiałów, opracowanie scenariuszy, wykonanie dekoracji do imprez wynikających z harmonogramu rocznego. Okres stażu - zgodnie z kalendarzem imprez klasowych i szkolnych. Scenariusze, zdjęcia.
Organizacja wycieczek. • Wystawy, miejsca pamięci, spotkania
z interesującymi ludźmi. Okres stażu Karty wycieczek, wpisy w dzienniku.
Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych. • Udział w pracy zespołów aktualizujących
i tworzących szkolne dokumenty. Zgodnie z potrzebami szkoły. Zaświadczenia.
Opracowanie kryteriów systemu oceniania. • Zapoznanie z kryteriami oceniania i stosowanie ich podczas zajęć. Okres stażu Wpisy w dzienniku.
Aktywna realizacja zadań wychowawczo - opiekuńczych nauczyciela - wychowawcy. • Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
• Kontakty z rodzicami, opiekunami, pedagogiem i psychologiem szkolnym , rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych. Okres stażu Wpisy w dzienniku, wnioski z rozmów.
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce. • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do aktualnych potrzeb i możliwości uczniów. Okres stażu Notatki z obserwacji.
Wnioski z osiągniętych efektów.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Dowód realizacji
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. • Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy i planów korzystając z komputera.
• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera. Okres stażu Pomoce dydaktyczne.

Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
Ogłoszenia, dyplomy, zaproszenia, podziękowania.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. • Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych ( płyty CD, DVD )- wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń z życia klasy za pomocą aparatu. Okres stażu Płyty CD, DVD.

Zdjęcia.
Prezentacje multimedialne. • Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas zajęć. Okres stażu Płyta CD.
Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy poprzez samodzielne studiowanie literatury
z zakresu dydaktyki, wychowania
i opieki. • Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Okres stażu

Okres stażu

Notatki.

Uwagi i refleksje zawarte
w sprawozdaniu.
Promowanie własnych osiągnięć
w Internecie. • Dzielenie się własnymi dokonaniami na stronach WWW dla nauczycieli
( www.edux.pl, www.literka.pl).
Okres stażu Wydruk stron www.
Publikacja własnych materiałów na stronie internetowej szkoły. • Redagowanie tekstów i gromadzenie zdjęć
z przeprowadzonych działań w celu opublikowania ich na stronie internetowej szkoły. Okres stażu Strona internetowa www.szkola.kaliska.pl

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Dowód realizacji
Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli. • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Marzec/Kwiecień 2019r. Scenariusze, wpisy w dzienniku.

Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. • Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze, pomoce dydaktyczne. Okres stażu Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. • Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Rok szkolny
2016/2017.
Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. • Wspólne rozwiązywanie problemów ( podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów ).
• Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
• Udostępnianie swoich opracowań i materiałów ze szkoleń.
• Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Okres stażu Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Dowód realizacji
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. • Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pt.: „Nie bój się zostać małym ratownikiem”.
• Opracowanie i wdrożenie własnego programu kółka matematycznego dla klas drugich i trzecich pt.: „Witajcie w Królestwie Matematyki”. Rok szkolny
2018/2019

Rok szkolny
2018/2019 Program i inna dokumentacja z nim związana.

Program, wpisy w dzienniku pozalekcyjnym.

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Dowód realizacji
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

• Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Organizowanie zajęć na tematy interesujące dzieci.
• Obserwacja dzieci w grupie rówieśniczej.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami. Okres stażu

Scenariusze.

Obserwacje.
Praca z uczniem zdolnym i słabym. • Indywidualna i grupowa praca z uczniami mającymi problemy w nauce jak i z uczniami zdolnymi. Okres stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Współpraca z różnorodnymi instytucjami. • Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc.
• Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach.
• Współpraca z Gminną Biblioteką w Kaliskach.
• Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Kaliskach. Okres stażu Wpisy w dzienniku, zaświadczenia, zdjęcia.
Organizacja oraz udział w akcjach i uroczystościach szkolnych. • Prowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
• Organizacja akcji WOŚP
• Organizacja Uroczystości Pasowania na Ucznia. Okres stażu

Październik 2017r. Wpisy w dzienniku, sprawozdanie, zdjęcia.

Organizacja zajęć warsztatowych dla dzieci. • Przeprowadzenie warsztatów z tworzenia ozdób bożonarodzeniowych. Grudzień 2018r. Scenariusz warsztatów, lista uczestników, zdjęcia.

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Dowód realizacji
Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Kaliskach.
• Spotkania wychowanków
z osobami niepełnosprawnymi z gminy Kaliska. Okres stażu

Zdjęcia.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach. • Przygotowanie i zaprezentowanie prac plastycznych dzieci na wystawie pt. „Sami swoi”. Rok szkolny
2018/2019

Poświadczenie dyrektora GOK.
Współpraca z Nadleśnictwem Kaliska. • Uczestnictwo w konkursach organizowanych przez Nadleśnictwo w Kaliskach.
• Pogadanki , prelekcje leśników
w świetlicy szkolnej. Okres stażu

Poświadczenie Nadleśniczego.
Współpraca z Komendą Policji oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaliskach. • Zapraszanie przedstawicieli policji oraz straży pożarnej na spotkania z dziećmi.
• Pogadanki na tematy bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Okres stażu
Poświadczenie policjanta, strażaka.
Współpraca z pedagogiem
i psychologiem szkolnym. • Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Zapoznanie się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Konsultacje wychowawcze. Okres stażu
Potwierdzenie współpracy.
Współpraca ze szkolną pielęgniarką. • Pogadanki na temat zdrowego stylu życia. Okres stażu
Poświadczenie pielęgniarki szkolnej, zdjęcia.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliskach. • Udział w zbiórkach na rzecz osób potrzebujących. Okres stażu
Potwierdzenie kierownika GOPS.
Udział w różnych akcjach i zbiórkach. • Udział w akcjach i zbiórkach organizowanych na terenie szkoły. Okres stażu
Potwierdzenia, podziękowania, zdjęcia.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Dowód realizacji
Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. • Systematyczna praca nad zdiagnozowaniem dwóch przypadków edukacyjnych
i wychowawczych.
• Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów poprzez stosowanie odpowiednich strategii i działań, ustalenie metod pracy oraz oddziaływań wychowawczych.
• Sporządzenie planu opisu, dokonanie analizy przypadków. Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków.
*drukiem pogrubionym naniesiono zmiany w związku ze zmianą stanowiska pracy

Plan w trakcie realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

Proszę o zgodę na dokonywanie poprawek w trakcie realizacji stażu.
Zatwierdzam do realizacji:

........................................
data i podpis dyrektora Plan sporządziła: mgr Monika Neubauer

........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.