X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3918
Przesłano:

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

W ramach WDN przeprowadziłam kurs „Podstawy obsługi komputera” dla nauczycieli naszej szkoły. Kurs ten był okazją, aby podzielić się z innymi nauczycielami wiadomościami i umiejętnościami nabytymi w czasie studiów podyplomowych „Informatyka w kształceniu”. Celem kursu było zapewnienie uczestnikom korzystania z urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego, oraz przygotowanie do życia w środowisku informacyjnym. Ponadto chciałam zachęcić nauczycieli do samodzielnego zdobywania umiejętności wynikających z coraz większych możliwości zastosowania komputerów, w tym do rozwiązywania problemów zawodowych. Na zajęciach zostały przekazane następujące wiadomości: rola i narzędzia informatyki, zasady pracy w środowisku Windows, wykonywanie rysunków w edytorze grafiki, ochrona i porządkowanie informacji na dysku, praca z edytorem tekstu, metody wykonywania obliczeń przy pomocy arkusza kalkulacyjnego, źródła informacji i metody ich przetwarzania.

Efekty:
- dobra współpraca z nauczycielami,
- poszerzenie wiadomości i umiejętności nauczycieli z zakresu „Podstaw obsługi komputera”,

Przeprowadziłam 4 szkolenia Rady Pedagogicznej na temat:
a) „Milenijne Cele Rozwoju”,
b) „Niepowodzenia szkolne”,
c) „Praca z uczniem zdolnym”
d) „ Edukacja rozwojowa – pomagamy innym”

Ad.a
Po ukończonych warsztatach z zakresu edukacji rozwojowej w ramach projektu „Pomagamy innym – edukacja rozwojowa w szkole”, przeprowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu tematyki Milenijnych Celów Rozwoju. Milenijne Cele Rozwoju zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Osiem Milenijnych Celów stanowi wymierne zobowiązanie społeczności międzynarodowej, w tym Polski, do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju. Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku. Celem szkolenia Rady Pedagogicznej było zapoznanie nauczycieli z problemami krajów rozwijających się oraz zorganizowanie na terenie szkoły akcji pomocy potrzebującym.
Efekty:
- uświadomienie nauczycieli i uczniów o problemach krajów rozwijających się,
- uwrażliwienie na krzywdę ludzką,
- przeprowadzenie na terenie szkoły akcji „Zbieram Wodę”, której celem było zebranie funduszy na budowę studni w Południowym Sudanie i Afganistanie

Ad.b
Zapoznałam nauczycieli z problemem niepowodzeń szkolnych, ponieważ uznałam, że walka z nim jest ważnym elementem działalności dydaktycznej. Pierwszą osobą, która dostrzega trudności dziecka jest właśnie nauczyciel. W związku z tym my nauczyciele powinniśmy umieć rozpoznać i scharakteryzować zaburzenia, aby trafnie ustalić nie tylko przyczyny, ale również wynikające z nich konsekwencje.

Efekty:
- lepsza współpraca z nauczycielami,
- uświadomienie nauczycielom o przyczynach i sposobach zapobiegania niepowodzeniom szkolnym,
- diagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów,
- podejmowanie skutecznych środków zaradczych zaistniałych problemów

Ad.c
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przypomniałam nauczycielom, że do najważniejszych zadań nauczyciela należy wspomaganie rozwoju uczniów uzdolnionych. Kształtowanie ich zdolności poznawczych, postaw twórczych, motywacji do nauki, umiejętności samodzielnego uczenia się to zadanie trudne, ale bardzo satysfakcjonujące. Możliwości rozwoju jednostki są na ogół znacznie większe niż rzeczywiście realizowane. Biorąc pod uwagę, że zdolności mogą być kształtowane i rozwijane w sposób mniej lub bardziej planowy, istotną sprawą jest odpowiednie stymulowanie jednostki. Uczniom uzdolnionym trzeba stawiać wysokie wymagania, adekwatne do ich rzeczywistych możliwości. Zadania zbyt łatwe lub zbyt trudne powodują osłabienie aktywności, a co za tym idzie, nie sprzyjają rozwijaniu zdolności. Praca nauczyciela w tym przypadku polega na tym, aby zdolności ucznia zostały w odpowiednim momencie zauważone, a następnie racjonalnie i celowo rozwijane. Praca z uczniem zdolnym odbywać się musi na każdej lekcji, na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych ucznia z nauczycielem. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań. W różnorodnych zajęciach każdy uczeń powinien mieć możliwość rozwijania swych zdolności i zainteresowań.

Efekty:
- rozpoznawanie przez nauczycieli uczniów zdolnych,
- znajomość metod i form pracy oraz ogólnych zasad organizacji pracy z uczniami zdolnymi,
- wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego przez nauczycieli,

Ad.d
Kolejne szkolenie Rady Pedagogicznej przeprowadziłam z zakresu tematyki związanej z moim udziałem w warsztatach „Regionalne partnerstwo szkół w promocji Tygodnia Edukacji Globalnej”, zorganizowanych przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w ramach konkursu grantowego MSZ – POLSKA POMOC”. Celem szkolenia Rady Pedagogicznej było rozpowszechnienie i promocja edukacji globalnej i rozwojowej w środowisku oświatowym, w tym również promocja Tygodnia Edukacji Globalnej. TEG to coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna, która zwraca uwagę społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych . Ideą Tygodnia jest zapoznanie dzieci i młodzieży (ale nie tylko) z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, uwrażliwienie na krzywdę i problemy ludzi oraz angażowanie ich do poszukiwania potencjalnych rozwiązań.

Efekty:
- zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z sytuacją ubóstwa na świecie, jego skalą oraz rozmiarem,
- zaangażowanie nauczycieli, uczniów i rodziców w akcję Tygodnia Edukacji Rozwojowej,
- zebranie pieniędzy na pomoc krajom rozwijającym się,
- wykonanie prac plastycznych o tematyce globalnej,
- poszerzenie wiadomości z zakresu praw człowieka,
- spotkanie uczniów naszej szkoły z Rzecznikami Praw Człowieka,
- uwrażliwienie na krzywdę ludzką,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.