X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39172
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO – mgr Agnieszka Skrzyńska
NAZWA SZKOŁY – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 107 w Krakowie
OPIEKUN STAŻU – mgr Bożena Iwańska
DYREKTOR SZKOŁY – mgr Urszula Guzikowska
OKRES TRWANIA STAŻU – 1 września 2016 r. – 31 maja 2019 r.
ZAJMOWANE STANOWISKO – wychowawca świetlicy szkolnej
KWALIFIKACJE ZAWODOWE – magister pedagogiki resocjalizacyjnej
Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu służące rozwojowi kompetencji nauczyciela

Powinności i wymagania nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MEN
z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela)

§7 ust.1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji wynikających z ich zadań
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
• Współpraca z gronem pedagogicznym.
• Konsultacje z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie uczestnictwa.

Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.
• Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 83 w Krakowie.
• Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej 5.
• Współpraca z Domem Opieki przy ul. J. Korczaka w Krakowie.
Według potrzeb.
• Zaświadczenia, zdjęcia.

§7 ust.1 pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego – szkoleniach, radach szkoleniowych.
• Uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli świetlicy
Cały okres stażu.
Potwierdzenie uczestnictwa.

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
• Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę.

• Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Cały okres stażu.
Notatki własne, spis literatury.

§7 ust.1 pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

Poznanie procedur awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
• Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu.
• Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały MCDN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Wrzesień 2016
• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Cały okres stażu.
• Notatki własne.

§7 ust.2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Rozmowa, ułożenie harmonogramu spotkań.
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Wrzesień 2016
• Kontrakt.

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w świetlicy.
• Opracowanie karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
• Opracowanie Regulaminu świetlicy szkolnej.
• Opracowanie wraz z innymi nauczycielami świetlicy rocznego planu pracy wychowawczej świetlicy szkolnej, uwzględniającego specyfikę zadań szkoły, jej zasoby oraz potrzeby uczniów. Dostosowywanie własnych działań do bieżących potrzeb.
Wrzesień każdego roku w trakcie trwania stażu.
• Roczny plan pracy świetlicy.
• Regulamin świetlicy.
• Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

Obserwacja zajęć świetlicy przeprowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
• Obserwacja zajęć.
Cały okres stażu.
• Notatki.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje.
• Przeprowadzenie zajęć świetlicowych.
Cały okres stażu.
• Konspekty zajęć.

Analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Autorefleksja i autoewaluacja własnej pracy.
Cały okres stażu.
Ankiety skierowane do rodziców i uczniów.

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopisma „Wychowawca”oraz dwumiesięcznika „Świetlica w szkole”.
• Sporządzanie i gromadzenie scenariuszy zajęć.
Cały okres stażu.
• Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
• Przynależność do sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli świetlic szkolnych (Platforma „Doskonalenie w sieci”).
Cały okres stażu.
• Zaświadczenia.

7 ust.2 pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie środowiska uczniowskiego.
• Obserwacja.
• Rozmowy indywidualne z uczniami.
• Wnioski wyciągane z obrad Rady Pedagogicznej poświęconej trudnościom wychowawczym w wieku wczesnoszkolnym i problemom wychowawczym w naszej szkole.
Cały okres stażu.
• Notatki

Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów.
• Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich.
• Prowadzenie zajęć z papieroplastyki oraz zajęć muzycznych.
• Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, odrabianie z dziećmi zadań domowych.
• Udział w Małopolskim Przeglądzie Artystycznym Świetlic Szkolnych.
• Organizowanie bądź współorganizowanie:
• Konkursów plastycznych,
• Wernisażu Prac Jesiennych,
• Święta Pluszowego Misia,
• Andrzejek i Mikołajek,
• Koncertu Noworocznego,
• Zabawy karnawałowej,
• Kiermaszu wielkanocnego,
• Koncertu wakacyjnego,
• Dnia dziecka Według potrzeb.
• Adnotacje w dzienniku zajęć świetlicowych.
• Potwierdzenia udziału, dyplomy.
• Zdjęcia.

Inspirowanie rodziców do udziału w życiu świetlicy.
• Włączanie rodziców w życie świetlicy szkolnej – zapraszanie ich do uczestnictwa w zajęciach i uroczystościach, indywidualne rozmowy z rodzicami.
Cały okres stażu.
• Notatki.

§7 ust.2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

• Korzystanie z własnego komputera i drukarki.
• Udział w kursach i szkoleniach.
Cały okres stażu.
• Zaświadczenia.

Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w praktyce szkolnej.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Opracowywanie scenariuszy zajęć, ankiet, zaproszeń, podziękowań, ogłoszeń, dyplomów, pomocy dydaktycznych.
• Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
Cały okres stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Opracowane materiały.

Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy z uczniami.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem rzutnika, komputera.
Cały okres stażu.
• Scenariusze zajęć.

Redagowanie i prowadzenie strony internetowej świetlicy szkolnej.
• Opracowywanie materiałów przeznaczonych do zamieszczania na stronie internetowej.
• Systematyczne aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie szkoły. Według potrzeb.
• Strona internetowa szkoły.

§7 ust.2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.
• Wykorzystywanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości ;prawa oświatowego do diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów mających trudności wychowawcze.
Cały okres stażu.
• Notatki.

§7 ust.2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w pracach różnorodnych zespołów.
Cały okres stażu.
• Dokumentacja z przebiegu.

Analiza dokumentacji szkoły, ustawy o systemie oświaty, Karty nauczyciela.
• Uwzględnianie zadań określonych przez wymienione dokumenty w planowaniu pracy świetlicy.
Cały okres stażu.
.Plan pracy świetlicy.

Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec zmianie w trakcie trwania stażu za zgodą opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły, również ze względu na moja niestabilną sytuację zawodową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.