X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39107
Przesłano:

Plan pracy z uczniem uzdolnionym humanistycznie

Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie

Cele:
• Poszerzenie i pogłębianie wiedzy w danej dziedzinie;
• Wspomaganie szybszego rozwoju ucznia;
• Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;
• Umożliwianie uzyskania wiedzy na wyższym poziomie trudności;
• Kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, korzystania z informacji, rozumowania;
• Kształtowanie osobowości i rozwijanie zainteresowań.

Formy:
• Krótkie, kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem, mające na celu rozszerzenie bieżącego materiału;
• Przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury;
• Prowadzenie przez ucznia fragmentów lekcji;
• Zachęcenie do czytania fachowych czasopism;
• Zwiększenie wymagań, co do ścisłości i precyzji wypowiedzi;
• Stworzenie uczniowi okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych;
• Udział w konkursach;
• Praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień
• Liga zadaniowa-cotygodniowa lista do samodzielnego rozwiązania.

Realizacja programu, wszelkie działania powinny nastawione być na:
• Stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań dziecka;
• Pobudzanie aktywności umysłowej ucznia, jego wyobraźni;
• Rozbudzanie ciekawości poznawczej;
• Doskonalenie koncentracji uwagi;
• Motywowanie ucznia do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy;
• Przyzwyczajanie ucznia do samodzielnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem posiadanej wiedzy;
• Kształcenie pomysłowości, twórczego działania oraz samodzielności;
• Przygotowanie ucznia do konkursów.

Oczekiwane rezultaty:

Uczeń zdolny:
o wykonuje trudniejsze ćwiczenia,
o prezentuje w formie referatów, projektów, różnych tekstów zagadnienia wykraczające poza program,
o kształci umiejętności językowe, redagując prace na konkursy literackie,
o podejmuje próby twórcze w różnych dziedzinach: wiersz, artykuły w gazetce szkolnej,
o wykazuje dobrą znajomość lektur nadobowiązkowych,
o opracowuje projekty ważnych motywów literackich,
o bierze udział w wycieczkach do teatru, kina, muzeum,
o przygotowuje i przeprowadza lekcje,
o rozwija swoje ambicje, talenty i pasje

Treści programu

• rodzaje i gatunki literackie,
• sztuka różnych epok – najważniejsze prądy artystyczne, twórcy, dzieła,
• najważniejsze motywy w literaturze i sztuce: miłość, cierpienie, młodość, wolność, szczęście, poświęcenie jednostki, powrót, dom, wędrówka, ojczyzna, wina i kara, labirynt, świat jako teatr,
• środki poetyckie – ich funkcje w tekście,
• warsztat poety – analiza i interpretacja wybranych tekstów poetyckich reprezentatywnych dla swojej epoki,
• literatura polska i jej miejsce w literaturze światowej – najważniejsze dzieła na tle epoki, w której powstały, ich twórcy,
• teatr, jego historia, środki wyrazu, twórcy,
• w świecie filmu – środki wyrazu, twórcy, wybitne dzieła filmowe,
• przygotowanie do analizy dzieła malarskiego, muzycznego, teatralnego i filmowego,
• literatura i historia – łączenie wiedzy polonistycznej z historyczną (integracja przedmiotów humanistycznych),
• paraliterackie formy wypowiedzi – opowiadanie, opis, charakterystyka,
• paranaukowe formy wypowiedzi – recenzja, rozprawka,
• użytkowe formy wypowiedzi – przemówienie, list, telegram, zaproszenie, ogłoszenie, notatka, instrukcja,
• bogacenie słownictwa – wyrazy obce, frazeologizmy, synonimy, antonimy, homonimy, neologizmy, archaizmy,
• kształcenie poprawności językowej,
• sztuka argumentacji i negocjacji,
• sztuka prezentacji własnych dokonań,
• wykorzystanie przez uczniów Internetu i technologii komputerowej do przygotowywania prac długoterminowych,

Metody pracy z uczniem zdolnym
1. Metoda problemowa.
2. Metody aktywizujące:
 projekt
 metaplan
 drzewko decyzyjne
 mapa mentalna
 debata
 drama
 burza mózgów
 różne formy dyskusji
 metoda symulacyjna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.