X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39006
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Dane personalne:
a) Imię i nazwisko: mgr Anna Bizoń
b) Nazwa placówki: Przedszkole im. Elżbiety Sojki w Lubomi
c) Dyrektor: mgr Grażyna Brachmańska
d) Opiekun stażu: mgr Aleksandra Sobol
e) Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018
f) Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Cele:
a) uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
b) aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola,
c) podwyższenie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz organizacyjnej,
d) poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w dostępnych formach kształcenia ustawicznego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 7, ust. 2, pkt 1)

(a) ZADANIA, (b) FORMY REALIZACJI, (c) DOKUMENTACJA, (d) TERMIN
1. a) Poznanie procedury awansu zawodowego
b) Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach lub konferencjach dotyczących awansu zawodowego
c) Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Zaświadczenia
d) Wrzesień 2018 / na bieżąco
2. a) Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
b) Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
c) Sprawozdanie
d) maj 2021
3. a) Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych
b) Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych
c) Wykaz bibliografii
d) na bieżąco
4. Pełnienie w przedszkolu funkcji dodatkowych
b) Opiekun księgozbioru przedszkolnego
Członek zespołu ds. nowelizacji statutu
Koordynator zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
c) potwierdzenie dyrektora
d) na bieżąco

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
(§ 7, ust. 2, pkt 2)

(a) ZADANIA, (b) FORMY REALIZACJI, (c) DOKUMENTACJA, (d) TERMIN
1. a) Szkolenie w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
b) Współorganizacja szkolenia dla rady pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (temat szkolenia wg harmonogramu na dany rok szkolny)
c) Materiały ze szkolenia
Potwierdzenie dyrektora lub opiekuna stażu
d) w okresie stażu
2. a) Publikacje prac własnych
b) Zamieszczanie własnych scenariuszy oraz planu rozwoju zawodowego na wybranym portalu oświatowym
c) Wpisy na portalu, adres strony internetowej
d) na bieżąco
3. a ) Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami na radach pedagogicznych
b) Wymiana doświadczeń, uwag i materiałów z odbytych szkoleń
c) Potwierdzenie dyrektora
Wpisy w protokołach
d) na bieżąco
4. a) Zajęcia otwarte
b) Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego w grupach starszaków dla rodziców oraz innych zainteresowanych nauczycieli z placówki
c) Potwierdzenie dyrektora lub opiekuna
d) Pod koniec roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
(§ 7, ust. 2, pkt 3)

(a) ZADANIA, (b) FORMY REALIZACJI, (c) DOKUMENTACJA, (d) TERMIN
1. a) Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
b) Sporządzenie kontraktu
Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć języka angielskiego w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
c) Kontrakt o wzajemnej współpracy pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Potwierdzenie dyrektora lub opiekuna stażu
d) Wrzesień 2018
Na bieżąco
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
b) Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty)
Udział w szkoleniowych Radach pedagogicznych
c) Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, kursu, warsztatu, itd.
Wpisy do ksiąg protokołów
d) na bieżąco
3. a) Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
b) Tworzenie własnych i atrakcyjnych dla dzieci pomocy dydaktycznych
c) pomoce
d) na bieżąco
4. Dokonywanie ewaluacji i oceny własnych działań
b) Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród rodziców na temat skuteczności i efektów zajęć z języka angielskiego
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
c) Ankiety
Opracowanie wyników ankiet
Sprawozdania częściowe i końcowe
d) w okresie stażu

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej
(§ 7, ust. 2, pkt 4)

(a) ZADANIA, (b) FORMY REALIZACJI, (c) DOKUMENTACJA, (d) TERMIN
1. a) Branie udziału z dziećmi w konkursach organizowanych przez inne placówki lub instytucje
b) Przygotowanie dzieci do konkursów
c) Zaświadczenia
Podziękowania
Potwierdzenie dyrektora
d) na bieżąco
2. a) Współorganizacja imprez okolicznościowych w poszczególnych grupach
b) Przygotowanie dzieci do występów grupowych lub indywidualnych podczas uroczystości przedszkolnych np. Dzień Górnika, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Dzień Rodziny, itp. (prezentacja umiejętności z zakresu języka angielskiego)
c) potwierdzenie dyrektora
d) na bieżąco

Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7, ust. 2, pkt 5)

(a) ZADANIA, (b) FORMY REALIZACJI, (c) DOKUMENTACJA, (d) TERMIN
1. a) Nawiązanie współpracy z rodzicami
b) Prowadzenie gazetki dla rodziców z aktualnie nauczanym materiałem dydaktycznym
Zachęcanie rodziców do wspólnych zabaw z językiem angielskim w domu poprzez propozycje gier i zabaw oraz listy słów i wyrażeń umieszczonych na stronie internetowej przedszkola
Uczestnictwo w zebraniach ogólnych przedszkola
Rozmowy indywidualne z rodzicami
c) Kopie gazetek
Kopie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej
Potwierdzenie dyrektora lub opiekuna stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
d) na bieżąco
2. a) Udział w akcjach charytatywnych
b) Współorganizacja i aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie przedszkola
c) zaświadczenia
d) na bieżąco

Umiejętność wykorzystania w codziennej pracy metod aktywizujących ucznia
(§ 7, ust. 2, pkt 6)

(a) ZADANIA, (b) FORMY REALIZACJI, (c) DOKUMENTACJA, (d) TERMIN
1. a) Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnianie i wzbogacanie zajęć poprzez stosowanie metod aktywizujących
b) Zajęcia i zabawy dydaktyczne na języku angielskim z wykorzystaniem metod aktywizujących
c) Potwierdzenie dyrektora lub opiekuna stażu
d) na bieżąco

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty lub pomocy społecznej albo postępowania w sprawie nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7, ust. 2, pkt 7)

(a) ZADANIA, (b) FORMY REALIZACJI, (c) DOKUMENTACJA, (d) TERMIN
1. a) Znajomość prawa oświatowego
b) Analiza aktów prawnych.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów prawa oświatowego (śledzenie stron internetowych MEN).
c) notatki własne
d) na bieżąco
2. a) Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
b) Analiza dokumentów przedszkolnych: statutu, planów, regulaminów, programów.
Udział w naradach pedagogicznych.
c) notatki, protokoły
d) na bieżąco
3. a) Praca w komisjach i zespołach zajmujących się przygotowaniem nowych rozwiązań i modyfikacji
b) Współtworzenie nowych dokumentów lub ich modyfikacja
c) wykaz dokumentów
d) na bieżąco

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
(§ 7, ust. 2, pkt 8)

(a) ZADANIA, (b) FORMY REALIZACJI, (c) DOKUMENTACJA, (d) TERMIN
1. a) Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela
b) Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i w życiu codziennym (przygotowywanie dokumentów: planu rozwoju, scenariuszy, wniosków, itp.)
Wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, programów edukacyjnych.
Wykorzystanie zasobów Internetu do uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi.
Przygotowanie materiałów dla rodziców na stronie internetowej (lista słów i wyrażeń, propozycje gier i zabaw) oraz gazetek
c) Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego
Oprogramowania multimedialne do wykorzystania na tablicy interaktywnej
Potwierdzenie opiekuna stażu
Strona internetowa
e) na bieżąco
2. a ) Wykorzystanie technologii informacyjnej w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy
b) Udział w wideoszkoleniach metodycznych za pośrednictwem Internetu
c) zaświadczenia
d) na bieżąco

Niniejszy plan ma charakter otwarty i może ulec zmianie zgodnie z potrzebami przedszkola lub własnymi.

Opracowała
........................................

Zatwierdzenie powyższego planu rozwoju przez dyrektora
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.