X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38907
Przesłano:

Graniastosłupy proste i prawidłowe - powtórzenie wiadomości z klasy V

Cele operacyjne:
wiadomości:
A - uczeń wskazuje na modelu graniastosłupa: ściany boczne, wierzchołki, krawędzie (boczne i podstawy), wysokości, podstawy, krawędzie i ściany równoległe i prostopadłe
B – uczeń rozumie własności graniastosłupów prostych i prawidłowych
B – uczeń rozróżnia graniastosłupy proste wśród innych figur przestrzennych
umiejętności:
C - uczeń podaje liczbę wierzchołków, krawędzi, ścian w zależności od wielokąta będącego jego podstawą
C – uczeń potrafi wykorzystać własności graniastosłupów w rozwiązywaniu zadań
C – uczeń opisuje sposób obliczenia pola powierzchni i objętości graniastosłupa prostego
D – uczeń potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności z zakresu graniastosłupów prostych i prawidłowych
postawy:
uczeń potrafi wyciągać logiczne wnioski
uczeń jest wytrwały w dążeniu do celu
uczeń dokładnie i starannie prowadzi zeszyt i ćwiczenia
uczeń potrafi pracować w zespole

Metody nauczania:
Pogadanka, ćwiczenia praktyczne, gry i zabawy
Formy pracy:
Praca indywidualna, grupowa i zespołowa
Pomoce:
Podręcznik „Matematyka wokół nas”, zeszyt ćwiczeń – część 2 „Matematyka wokół nas”, karta pracy I, modele graniastosłupów, anaglify, emplusowe okulary, krzyżówki matematyczne (prace uczniów), jabłka, nożyki do krojenia jabłek, talerzyki,

Przebieg lekcji:

1) Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności.
2) Kontrola i ocena pracy domowej: poprawa pracy klasowej.
3) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim pracują pod kierunkiem nauczyciela najpierw z kartą pracy I (Zeszyt Ćwiczeń 2 „Matematyka 6” Heleny Siwek – (s.44 - 45) – algorytm odejmowania pisemnego – (działania na liczbach większych od tysiąca), a potem z całą klasą – pracują zarówno w dwuosobowych grupach jak i w czteroosobowych zespołach.
4) Pogadanka, ćwiczenia praktyczne. Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji, w oparciu o wiadomości uczniów stara się przypomnieć wiadomości dotyczące graniastosłupów prostych i prawidłowych z klasy V. W szczególności uczniowie omawiają wskazując na modelach graniastosłupów: ściany boczne, wierzchołki, krawędzie (boczne i podstawy), wysokości, podstawy, krawędzie i ściany równoległe i prostopadłe
5) Praca z zeszytem ćwiczeń, ćwiczenia praktyczne. Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach z zadaniem 1 ze strony 60 zeszytu ćwiczeń: ich zadaniem jest uzupełnić zdania:
Graniastosłup prosty, którego podstawą jest deltoid ma:
...............wierzchołków
...............krawędzi podstaw,
...............krawędzi bocznych,
...............ścian bocznych,
...............podstaw.

Następnie uczniowie rozwiązują zadanie 2 ze strony 60 zeszytu ćwiczeń.
Oblicz, ile drutu zużyto na zbudowanie szkieletu graniastosłupa przedstawionego na rysunku.

7,5 ∙ 4 = 30
12,5 ∙ 4 = 50
6 ∙ 4 = 24
30 + 50 + 24 = 104
Odpowiedź: 104 cm.

Uczniowie wykazujący znaczną biegłość w rozwiązywaniu zadań matematycznych rozwiązują zadanie o podwyższonym stopniu trudności z zeszytu ćwiczeń.
Zadanie 4* ze strony 61
Z drutu o długości 90 cm zrobiono szkielet graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, w którym krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz długości krawędzi tego graniastosłupa.

Dane: Szukane:
Obwód = 90 cm a = ?
Krawędź boczna = 2a
Krawędź podstawy = a
Graniastosłup prawidłowy trójkątny.

3 • 2a + 6 • a = 12a
90 : 12 = 7,5
Odpowiedź: Długości krawędzi wynoszą odpowiednio: a = 7,5 cm, 2a = 15cm.

6) Praca z modelami graniastosłupów, ćwiczenia praktyczne. Nauczyciel rozdaje modele graniastosłupów poszczególnym grupom i podaje temat lekcji, uczniowie zapisują temat lekcji w zeszytach przedmiotowych. Ich zadaniem jest w oparciu o zadanie 1 ze strony 60 zeszytu ćwiczeń opisać otrzymany od nauczyciela model graniastosłupa.
7) Utrwalenie i podsumowanie – gry i zabawy. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim pracują pod kierunkiem nauczyciela z całą klasą. Uczniowie pracują w grupach dwuosobowych – otrzymują od nauczyciela krzyżówki, które wcześniej opracowali na lekcji informatyki. Ich zadaniem jest odgadnięcie hasła krzyżówki. Uczniowie wykazują się wiedzą z geometrii, usiłują zinterpretować punkt widzenia pojęć matematycznych innych uczniów. Na zakończenie podsumowują wyniki swojej pracy, dzielą się spostrzeżeniami.
8) Utrwalenie i podsumowanie – gry i zabawy. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim pracują pod kierunkiem nauczyciela z całą klasą. Uczniowie pracują indywidualnie – otrzymują od nauczyciela jabłka. Ich zadaniem jest wykrojenie odpowiedniego graniastosłupa, a następnie zastanowienie się nad jego charakterystyką. Uczniowie wykazują się wiedzą z geometrii. Na zakończenie podsumowują wyniki swojej pracy, dzielą się spostrzeżeniami.
9) Sformułowanie i omówienie pracy domowej: zadaniem uczniów jest opisanie graniastosłupa (wykrojonego z jabłka) pod kątem jego własności w oparciu o zadanie 1 ze strony 60 zeszytu ćwiczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.