X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38888
Przesłano:

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

dla
ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego

Data posiedzenia zespołu nauczycieli i specjalistów w celu opracowania IPET:

Lp. / Informacje dodatkowe
(Tabela - red.)

1 Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
2 Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wydała orzeczenie
3 Orzeczenie wydano z uwagi na:
4 Okres, na jaki wydano orzeczenie:
Obszary warunkujące rozwój dziecka* wyłonione w wyniku wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
Obszar funkcjonowania / Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze / Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze
(Co rozwijamy, co usprawniamy, co niwelujemy?)

Mocne strony
Słabe strony

Sprawność fizyczna ucznia (mała i duża motoryka)
Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Chętnie bierze udział w grach i zabawach zespołowych.
Wolniejsze tempo motoryki, męczliwość, słabsza koordynacja ruchów ciała.

Zaburzenia funkcji motorycznych.
Usprawniamy motorykę małą (ćwiczenia grafomotoryczne) i dużą .
Rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową w zabawach zespołowych.
Usprawniamy fizyczność dziecka-udział zajęciach rehabilitacji ruchowej(poza placówką)

Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna
Wyostrzone zmysły czucia i węchu.?
Obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy.
Nadwzroczność obu oczu.
Astygmatyzm oka lewego.
Osłabiona uwaga wzrokowa.
Osłabiona percepcja słuchowa.
Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, różnicowania wzrokowego oraz wyobraźni przestrzennej.

Rozwijamy percepcję wzrokową i słuchową.
Usprawniamy integrację sensoryczną-udział w zajęciach rewalidacyjnych.
Komunikowanie się oraz artykulacja Mowa pod względem pragmatycznym jest ukształtowana. Nieprawidłowa artykulacja. Usprawnianie prawidłowej mowę i udoskonalanie wymowy dzięki uczestniczeniu w terapii logopedycznej.

Sfera poznawcza (opanowanie technik szkolnych, zakres opanowanych treści programowych, osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie)
Przepisywanie tekstów-wyniki adekwatne do wieku.
Gotowość do współpracy i motywacja do wykonywania zadań.
Przeciętne tempo czytania i rozumienia tekstu.
Niski poziom kompetencji matematycznych.
Trudności w dłuższej koncentracji i męczliwość psychosomatyczna.
Niska sprawność myślenia słowno-pojęciowego i przyczynowo-skutkowego.
Rozwijanie wszystkich formy myślenia, a szczególnie myślenia słowno-pojęciowego ,przyczynowo-skutkowego.

Sfera emocjonalno-motywacyjna
(radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywania trudności itp.)
Wysoka motywacja do wysiłku umysłowego pomimo trudności na jakie napotyka.
Kontroluje zachowania i emocje. Obniżona sprawność funkcji słuchowo-wzrokowo-ruchowych wpływa na niską samoocenę dziewczynki i brak wiary.
Nagradzanie osiągnięć.
Stwarzanie możliwości sukcesu.

Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami, zachowanie itp.)
Przestrzega ustalonych zasad.
Dziewczynka dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.
Inicjuje zabawy, chętnie i aktywnie uczestnicy w zajęciach zespołowych. Małe kompetencje komunikacyjne.
Monitorujemy relacje rówieśnicze i wzmacniamy aktywność społeczną dziewczynki.
Angażujemy dziecko w życie szkoły pamiętając o specyfice funkcjonowania ucznia słabosłyszącego.

Samodzielność
Uczennica ma opanowane czynności samoobsługowe.
Mała samodzielność i autokontrola.
Rosnące wymagania programowe większe tempo pracy sprawiają, że uczennica czuje się zagubiona.
............ przyzwyczajona jest do potwierdzania przez innych poprawności wykonywanych przez siebie zadań; poszczególnych etapów czynności.
Wdrażanie do samodzielności i samokontroli.
W miarę możliwości pomagamy, wspieramy, dodatkowo instruujemy, naprowadzamy i pokazujemy na przykładzie.
Dzielimy zadania na etapy.
Zapewniamy większą ilość ćwiczeń, aby uczennica opanowała daną sprawność.
Zwalniamy z wykonywania ćwiczeń przerastających możliwości uczennicy.

Uzdolnienia i zainteresowania
Dziewczynka interesuje się śpiewem. W przyszłości chciałaby zostać piosenkarką.
Rozwijanie zainteresowań uwzględniających psychofizyczne możliwości uczennicy.
Znalezienie hobby, które będzie pomagać w funkcjonowaniu społecznym uczennicy.

Stan zdrowia ucznia (w tym przyjmowane leki)
Dziewczynka z zespołem wad rozwojowych-obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy, specyficzne zaburzenia funkcji motorycznych, nadwzroczność obu oczu, astygmatyzm oka lewego, osłabiona uwaga wzrokowa.
Stosuje okulary korekcyjne i korzysta z dwóch aparatów słuchowych.
Uczennica ma lekką nadwagę oraz alergię.
Jest pod opieką poradni laryngologicznej, okulistycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej.
Sporadycznie przyjmuje leki na alergię i okresowo na refluks żołądkowy.
Zaopatrujemy w treści z powiększonym drukiem, zeszyty z pogrubioną linią.

Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania dziecka
Dziewczynka wchodzi w okres dojrzewania.
Mogą pojawić się trudności wychowawcze związane z tym okresem. Dziewczynka ma poczucie zagubienia i niepewności w czwartej klasie, pewne tematy ją zawstydzają.
Proces dojrzałości emocjonalnej nadal trwa. Należy zachować szczególne wyczucie i takt przy omawianiu treści związanych z okresem dojrzewania.
Należy podnosić samoocenę dziewczynki poprzez stosowanie pozytywnych komunikatów.
Odpowiadamy na niepokojące sygnały, zaspokajamy potrzeby, okazujemy troskę.

*uszczegółowione zgodnie z potrzeba

1. ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH (wytyczne dotyczące dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia)
ZAKRES– co wymaga dostosowania?
dostosowanie wymagań edukacyjnych –wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania– (niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych).
Realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowujemy do możliwości uczennicy słabosłyszącej;
Komunikaty słowne i polecenia kierujemy bezpośrednio do uczennicy oraz sprawdzamy stopień ich zrozumienia;
Zapewniamy korzystne warunki do percepcji mowy poprzez powtarzanie poleceń i mówienie krótkimi zdaniami;
Po zadaniu pytania dajemy dłuższy czas na odpowiedź;
Zwiększamy ilość powtórzeń nowego słownictwa i materiału z każdego przedmiotu;
Angażujemy jak najwięcej zmysłów do utrwalania wiadomości;
Podczas wprowadzania nowych pojęć wykorzystujemy skojarzenia w celu ich zapamiętania;
Ograniczamy dyktowanie notatek do niezbędnych treści;
Nowe słownictwo z wszystkich przedmiotów Julka powinna otrzymywać na piśmie.
SPOSÓB – jak dostosujemy?
dostosowanie warunków edukacyjnych (w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem);
Metody pracy:
1.Metody aktywizujące, tj. giełda pomysłów, gry dydaktyczne (symulacyjne, inscenizacyjne, burza mózgów, dramy, metody sytuacyjne, metody laboratoryjne, metody problemowe).
2.Metody praktycznego działania.
3. Metoda polisensoryczna.

Formy pracy:
Praca indywidualna.
Praca w grupie.

Dostosowanie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
W ocenie poziomu pisma i rysunku uwzględniać obniżoną sprawność manualną.
W ocenie wykonania zadania uwzględnić wysiłek włożony w jego wykonanie (w razie potrzeby stosować przerwy w pracy, unikać presji czasu).
Należy wydłużyć czas pisania sprawdzianów i kartkówek.
Przy ocenie prac pisemnych nie należy uwzględniać błędów wynikających z wady słuchu, one nie powinny obniżać oceny. Błędy będą stanowiły podstawę do podjęcia pracy korekcyjnej i samokształceniowej.

*Nauczyciel powinien tak dobierać zadania, aby z jednej strony nie przerastały one możliwości dziecka/ucznia (nie uniemożliwiały osiągnięcia sukcesu), a z drugiej nie powodowały obniżenia motywacji do radzenia sobie z wyzwaniami (z powodu nadmiernej łatwości).

2. ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI / SPECJALISTÓW /prowadzących z uczniem zajęcia o charakterze rewalidacyjnym ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka/ucznia w tym – w zależności od potrzeb – ukierunkowane na poprawę komunikowania się dziecka/ucznia z otoczeniem, z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym.

Kierunek zintegrowanych oddziaływań
nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych
(Nad czym pracujemy? Co chcemy osiągnąć?)
Cele ( wybrać 2-3 cele) Zintegrowane działania
o charakterze rewalidacyjnym
(Co robimy, żeby osiągnąć cel?)
Usprawnienie mowy , doskonalenie wymowy oraz innych funkcji zaangażowanych w proces nauki szkolnej.
Rozwijanie myślenia słowno-pojęciowego, przyczynowo-skutkowego.
Rozwijanie kompetencji matematycznych. Terapia logopedyczna w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

W celu wyrównania opóźnień w zakresie matematyki-zapewnić udział w zajęciach wyrównawczych
Rozwijanie percepcji wzrokowej . Udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych.
Zapewnienie pomocy w czasie lekcji. Sprawdzanie na bieżąco stopnia zrozumienia realizacji tematu, poleceń i czytanych tekstów, treści zadań a także rozumienia przekazywanych (przez nauczycieli i innych prowadzących) wiadomości.
Praca z osobą wspomagającą.
Minimalizowanie ewentualnych opóźnień czy przeoczeń.

3. FORMY I OKRES UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi Okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiar godzin
zajęcia rozwijające uzdolnienia (Wskazać, jakie.)
zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się*
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze* (Wskazać, jakie.) Zajęcia matematyczne. Kółko wyrównawcze. 1godzina tygodniowo
zajęcia specjalistyczne (Wskazać, jakie.):
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, inne o charakterze terapeutycznym Zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez cały rok szkolny (w tym terapia logopedyczna)
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez cały rok szkolny.
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu*
porady i konsultacje Opieka psychologa i pedagoga szkolnego, w miarę potrzeb.
warsztaty*
inne Zajęcia edukacyjne realizowane na terenie szkoły, w klasie masowej, w ramach drugiego etapu edukacyjnego.
Poza placówką - terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa, terapia słuchu, zajęcia z pedagogiem specjalnym, opieka psychologa.
* Nie dotyczy dziecka w wieku przedszkolnym
4. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA
(w razie potrzeby ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z INSTYTUCJAMI)
Zakres wspierania
(wspólne ustalenia dotyczące tego, co robimy – dla ujednolicenia oddziaływań szkoła/dom) Zaproponowana częstotliwość i forma udzielania wsparcia (porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia, grupa wsparcia)
W rozwiązywaniu problemów wychowawczych (Wskazać konkretnie,
jakich.)
Opieka psychologa i pedagoga szkolnego, w miarę potrzeb.
W rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (Wskazać konkretnie, jakich.)
Porady i konsultacje psychologa i pedagoga szkolnego.
W rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców (Wskazać konkretnie, jakich.)
Grupa wsparcia w ramach zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

5. ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
(Wskazane jest zindywidualizowane podejście do realizacji form i programów zajęć rewalidacyjnych – z dostosowaniem do rodzaju niepełnosprawności dziecka/ucznia.)
Rodzaj zajęć rewalidacyjnych (nazwa) Tygodniowy wymiar czasu zajęć
Zajęcia rewalidacyjne 1 godzina tygodniowo
Zajęcia rewalidacyjne
(terapia logopedyczna)
1 godzina tygodniowo

6. ZAKRES WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI / SPECJALISTÓW / Z RODZICAMI UCZNIA w realizacji przez przedszkole/ szkołę/ oddział/ inną formę wychowania przedszkolnego / ośrodek zadań związanych z organizowaniem kształcenia specjalnego
Zadania szkoły
Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań

realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
Przedstawienie i uzgodnienie z rodzicami modyfikacji IPET. Omówienie strategii postępowania w pracy dzieckiem .

zapewnienie warunków do nauki
Ustalenie we współpracy z rodzicami miejsca uczennicy w klasie( 1 ławka) oraz optymalnych warunków.
Kompletowanie pomocy dydaktycznych. Zapewnienie materiałów z powiększonym drukiem .

zapewnienie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Poinformowanie o zajęciach, prośba do rodziców o dopilnowanie, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach, konsultowanie postępów

zapewnienie innych zajęć (odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne) w szczególności zajęć rewalidacyjnych
Poinformowanie o zajęciach, prośba do rodziców o dopilnowanie, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach, konsultowanie postępów

integracja ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi
Umożliwienie rodzicom udziału (razem z dzieckiem) w uroczystościach szkolnych , wycieczkach, apelach, imprezach w miarę potrzeb..

przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym Wdrażanie do samodzielności- samodzielna droga do szkoły i z powrotem, pełnienie funkcji w klasie ( dyżurny, stałe funkcje)

7. RODZAJ I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WARUNKÓW ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA DO RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZNIA, W TYM W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCYCH TO KSZTAŁCENIE (w zależności od potrzeb)*

Zapewnienie niezbędnego sprzętu i środków dydaktycznych: okulary korekcyjne, powiększony druk, aparaty słuchowe, sprzęt audiowizualny, filmy z napisami.
Wymienione środki zmniejszą barierę w funkcjonowaniu poznawczym i edukacyjnym.

*Wskazanie to dotyczy każdego rozwiązania, elementu wyposażenia czy produktu, które mogą być wykorzystane do zachowania lub poprawy możliwości funkcjonalnych dziecka lub ucznia – np. pomocnicze, adaptacyjne i rehabilitacyjne urządzenia osób niepełnosprawnych.

8. ZAJĘCIA EDUKACYJNE REALIZOWANE INDYWIDUALNIE Z UCZNIEM LUB W GRUPIE LICZĄCEJ DO 5 OSÓB (w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia)
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Udział w programie „Akademia Przyszłości” (Stowarzyszenie Wiosna) realizowanym w placówce szkolnej. Zajęcia indywidualne z wolontariuszem w wymiarze 1 godziny tygodniowo

Osoby uczestniczące w posiedzeniu zespołu: nauczyciele, specjaliści, wychowawcy grup wychowawczych, rodzice, dyrektor, osoby zaproszone przez dyrektora lub rodziców Podpis

Zapoznałem się i otrzymałam/em kopię .

Podpis rodzica , data:

Podpis Dyrektora Szkoły:

Zapoznałam /em się z IPET ( wszyscy nauczyciele uczący, specjaliści )
Nauczyciel Podpis

9. MODYFIKACJA IPET

Nr modyfikacji:
Data posiedzenia zespołu w celu określenia zakresu niezbędnej modyfikacji IPET:
Przyczyna modyfikacji IPET:

Zakres modyfikacji IPET:

Podpisy osób biorących udział w modyfikacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.