X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38887
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy komisji świetlicy szkolnej

PLAN PRACY KOMISJI ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

Kierownik świetlicy:
Przewodnicząca zespołu: p. Edyta Pieniążek – gr. VIII

Członkowie zespołu:

Plan pracy:
DZIAŁANIA EDUKACYJNE, NOWE DZIAŁANIA, PROJEKTY
Działania Termin Odpowiedzialni Odpowiedzialni
(Tabela)

Realizacja zadań i założeń programowych projektów oraz programów edukacyjnych z uwzględnieniem priorytetów do pracy na rok szkolny 2018/2019:
• Jesteśmy bezpieczni w domu i poza domem - profilaktyka zagrożeń i wypadków ”; Cały rok szkolny 2018/2019
• Program edukacyjny „Czytanie na dywanie - świetlica czyta dzieciom” w ramach akcji „Cały Wrocław czyta dzieciom”; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• „Bezpieczna Szkoła”; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• IX Edycja Społecznej Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”; 1 X – 29 X 2018 r.
• Projekt „MegaMisja”; Cały rok szkolny 2018/2019
• Projekt „Akademia Przyszłości”. Cały rok szkolny 2018/2019
SPOSÓB REALIZACJI WNIOSKÓW Z PRACY KOMISJI Z POPRZEDNIEGO ROKU SZKOLNEGO oraz WNIOSKÓW PO DIAGNOZACH PRZEDMIOTOWYCH, NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETÓW MEN I PRIORYTETÓW SZKOŁY
• Organizacja międzygrupowych warsztatów czytelniczych pozwalających na doskonalenie czytania ze zrozumieniem, sprawdzanie znajomości rozumianego tekstu, wzajemne zadawanie pytań w parach, grupach (quiz, krzyżówka, wykreślana, kalambury, rebusy); Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Międzygrupowe konkursy świetlicowe: (nagradzanie uczniów, którzy
w sali na zajęciach oraz w stołówce zachowują spokój i ciszę)
„Mówmy głośno o tym, aby było ciszej – cisza to jest to”,
„Bawimy się grzecznie, więc bezpiecznie”; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Promocja postawy wzajemnej życzliwości, uprzejmości, uczynności: (wdrożenie „Kodeksu Życzliwości”, obchody „Dnia Życzliwości i Uprzejmości” – 21 listopada); XI 2018 Wychowawcy świetlicy
• Regularne przypominanie na zajęciach świetlicowych o zasadach właściwego odżywiania, czynnikach warunkujących dobre samopoczucie (m.in. zwalczanie szykanowania i wyśmiewania słabszych, manipulacji w celu skłócenia, agresji słownej) poprzez stosowanie różnych form i metod aktywizujących uczniów (gry planszowe, burza mózgów, plakaty, komiksy, drama, zabawy integracyjne, animacje ruchowe, warsztaty międzygrupowe);

• 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;

• Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. Rozmowy z wychowankami nt. zawodów, zainteresowań ukierunkowanych na działanie celowe;

• Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów;

• Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Bezpieczeństwo w sieci – rozwijanie kompetencji cyfrowych;

• Drogowskazy szkoły - wychowanie do wartości – wartości uznane za ważne przez społeczność szkolną ; wspólne rozumienia wartości i zachowań z nich płynących na poziomie klasy;

• Prawidłowa postawa ciała uczniów – zwiększenie świadomości uczniów zakresie kształtowania prawidłowej postawy ciała; niwelowanie czynników mających wpływ na nieprawidłową postawę; zwiększenie aktywności fizycznej uczniów;

• Samodzielność , kreatywność i innowacyjność uczniów – rozwijanie, wzmacnianie, pobudzanie, wykazywanie się, doskonalenie kreatywności, samodzielności i innowacyjności uczniów. Cały rok szkolny 2018/2019

W sposób szczególny
1.11.2018 r. do 30.11.2018r.
„Listopad miesiącem Niepodległej”

Cały rok szkolny 2018/2019

Cały rok szkolny 2018/2019

Cały rok szkolny 2018/2019

Cały rok szkolny 2018/2019

Cały rok szkolny 2018/2019

Cały rok szkolny 2018/2019
Wychowawcy świetlicy

Wychowawcy świetlicy

Wychowawcy świetlicy

Wychowawcy świetlicy

Edyta Pieniążek (MegaMisja)
Wychowawcy świetlicy

Wychowawcy świetlicy

Wychowawcy świetlicy

Wychowawcy świetlicy

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM
Dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Zaznajamianie z konwencją społeczną oraz aspektami kulturowymi oraz zmiennością języków.
Kształcenie zdolności rozumienia komunikatów słownych, kulturalnej rozmowy oraz czytania, rozumienia i pisania tekstów. Korzystania z pomocy polonistów oraz uczenie się języków również w nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie. Uświadamianie wagi różnorodności kulturowej, a także rozwijanie zainteresowań językowych i komunikacji międzykulturowej.
Odpowiedzialni: Wychowawcy świetlicy, termin: rok szkolny 2018/2019

ORGANIZACJA KONKURSÓW SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH; DODATKOWYCH DZIAŁAŃ
Promowanie wizerunku szkoły: Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• „Pokaz mody przez wieki” podczas festynu szkolnego; VI 2019 Wychowawcy świetlicy
• Inscenizacja do wiersza pt: „Abecadło”; listopad 2018
• Konkurs plastyczny „Ilustracja do mojej ulubionej książki”; marzec 2019
• Malowanie ilustracji do przeczytanego fragmentu książki pt. „Kubuś Puchatek” przy akompaniamencie utworu muzycznego; maj 2019
• Czytanie na dywanie przez babcie dla wnuczka, połączone z recytacją wierszy przez wychowanków; styczeń 2019
• Koncert muzyczny i występ taneczny; 2018/2019
• Czytanie bajek terapeutycznych, legend, baśni 2018/2019
• Zajęcia nt. wagi prawidłowego odżywiania się połączone z czytaniem wiersza; kwiecień 2019
• Przedstawienie teatralne „Zwierzęta w lesie”; październik 2018
• Konkurs literacki „Moje wymarzone podwórko” dla klas IV; listopad 2018
• Turniej piłki nożnej; czerwiec 2019
• Zawody modelarskie; 2018/2019a,
• Inscenizacja wiersza „Tańcowały dwa Michały”, „Rzepa”; listopad 2018
czerwiec 2019
• Inscenizacja książki w j. francuskim. Kwiecień 2019
• Czytanie bajek terapeutycznych, legend i baśni polskich listopad 2018
• Spotkanie z osobą niewidomą w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych grudzień 2018
• Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet październik 2018 ,marzec 2019

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM/ Z TRUDNOŚCIAMI
Dostosowywanie form i metod pracy do jego indywidualnych zdolności, zainteresowań i potrzeb ucznia, wyrównywanie deficytów i zaległości
w nauce: I/II semestr Wychowawcy świetlicy
• Oferowanie pomocy uczniom jej wymagającym przy odrabianiu zadań domowych; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Wskazywanie mocnych stron i docenianie za włożony wysiłek
w wykonaną pracę; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Poświęcanie więcej uwagi uczniom potrzebującym pomocy i organizowanie pomocy koleżeńskiej; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Stosowanie różnych metod pracy w grupach i parach; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Zabawy relaksacyjne i integracyjne; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Indywidualizacja pracy z uczniami. Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Zabawy wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć kół zainteresowań, wspieranie zdolności twórczych uczniów:
• Praca z uczniem zdolnym poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów na kołach zainteresowań:
a. Koło pt. „Gry planszowe”
b. Koło czytelnicze
c. Koło pt. „100 gier i zabaw z całego świata”
d. Koło przyrodnicze
e. Koło „Zaczytana świetlica”
f. Koło „Mały Podróżnik”
g. Koło „Edukacja globalna dla najmłodszych”
h. Koło „Spotkanie z Mikołajkiem”
i. Koło „Modelarstwo lotnicze, kosmiczne i wodne – sportem wszystkich dzieci”
j. Koło j. francuskiego. IX 2018 – VI 2019
IX 2018 – VI 2019 Wychowawcy świetlicy
Wychowawcy świetlicy
• Przygotowanie i zachęcanie uczniów do udziału w zawodach
i konkursach szkolnych i międzyszkolnych; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Zajęcia w MDK: mała dekoratoria, decoupage, malarstwo i rysunek, eko-koło, grafika warsztatowa, „Spotkania z Europą”, szachy. Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy

MONITOROWANIE/ DIAGNOZOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb i adekwatne oddziaływanie na ucznia:
• Bieżąca obserwacja; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Kształtowanie umiejętności otwartej komunikacji.
Stały kontakt z wychowawcami klas i rodzicami (bieżący przekaz informacji o postępach w zachowaniu ucznia jego uzdolnieniach i trudnościach);
Cały rok szkolny 2018/2019
Wychowawcy świetlicy
• Zachęcanie rodziców oraz ich bliskich do współpracy i angażowania się w działalność świetlicową i szkolną w szczególności w organizacji imprez świetlicowych i szkolnych oraz udział w zawodach; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Stosowanie nowych metod i form pracy; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Galeria prac uczniowskich na stronie świetlicy szkolnej; Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy
• Wystawy prac uczniów na terenie szkoły. Cały rok szkolny 2018/2019 Wychowawcy świetlicy

SPOTKANIA ZESPOŁU, DOSKONALENIE ZESPOŁU, DOSKONALENIE CZŁONKÓW ZESPOŁU
• Zebranie Zespołu Komisji Świetlicy Szkolnej; 30 VIII 2018r. Kierownik świetlicy
• Nadzwyczajne Zebranie Zespołu Komisji Świetlicy Szkolnej; 3 IX 2018r. Kierownik świetlicy, Przewodnicząca Komisji (E. Pieniążek), Nauczyciele świetlicy
• Zebrania Zespołu Komisji Świetlicy Szkolnej; Cały rok szkolny w miarę potrzeb Nauczyciele świetlicy
• Doskonalenie indywidualne członków Komisji Świetlicy Szkolnej; Cały rok szkolny w miarę indywidualnych potrzeb Nauczyciele świetlicy
• Doskonalenie całego zespołu Komisji Świetlicy Szkolnej – rady szkoleniowe; XI 2018
III 2019 Kierownik świetlicy, Przewodnicząca Komisji Świetlicy Szkolnej (E. Pieniążek)
• Lekcje/zajęcia otwarte, warsztaty samokształceniowe w szczególności dla nauczycieli stażystów - dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami;
• Warsztaty międzyszkolne dla nauczycieli. I/II semestr
I/II semestr Nauczyciele świetlicy
Nauczyciele świetlicy

Opracowała:
Wrocław,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.