X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38863
Przesłano:

"Więcej czytasz - więcej rozumiesz" - program zajęć wspierających ucznia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z języka polskiego

„Więcej czytasz – więcej rozumiesz”
Program zajęć wspierających ucznia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z języka polskiego wykazującego trudności w nauce.

I.Cel główny

Głównym celem programu jest wspomaganie ucznia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z języka polskiego, poszerzenie jego wiedzy i doskonalenie zdobytych umiejętności.

II.Cele szczegółowe
•poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze,
•doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego,
•doskonalenie umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań maturalnych: czytanie ze zrozumieniem, interpretacja tekstów ikonicznych, tworzenie własnej wypowiedzi.
•stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych ucznia;
•inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury;
•pogłębianie świadomości językowej i komunikacyjnej ucznia;
•rozwijanie jego sprawności wypowiadania się w złożonych formach;
•stymulowanie umiejętności samokształcenia ucznia.

III.Metody realizacji
•wykład,
•heureza,
•burza mózgów,
•pogadanka,
•praca z tekstem (arkusz maturalny),
•metody eksponujące (fragmenty filmów, widowisk teatralnych).

IV.Formy realizacji

Program zakłada realizację proponowanych treści nauczania w szkole ponadgimnazjalnej podczas zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu (lub 2 godziny co dwa tygodnie). Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.

V.Treści kształcenia

1.Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu; rozpoznaje funkcje tekstu i środki językowe służące ich realizacji; ma świadomości kryteriów poprawności językowej.
2.Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; w interpretacji tekstu wykorzystuje wiedze o kontekstach, w jakich może być on odczytywany; poznaje niezbędne dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin humanistyki; odczytuje rozmaite sensy dzieła; dokonuje interpretacji porównawczej.
3.Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności; stosuje w nich podstawowe zasady logiki i retoryki; ma świadomość własnej kompetencji językowej.

VI.Teksty kultury obowiązujące na egzaminie maturalnym

•Biblia - wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana;
•Sofokles Król Edyp
•*Bogurodzica; Lament świętokrzyski;
•*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny i psalm;
•Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety;
•Dzieje Tristana i Izoldy;
•Miguel Cervantes Don Kichot;
•Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki;
•Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia
•William Szekspir Makbet;
•Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (Romantyczność), *Dziady część III, *Pan Tadeusz; Dziady część IV;
•Juliusz Słowacki – Kordian; wybrane wiersze;
•Cyprian Norwid – wybrane wiersze;
•Bolesław Prus *Lalka;
•Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara, Łagodna;
•Joseph Conrad Jądro ciemności;
•Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze;
•Stanisław Wyspiański *Wesele;
•Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień);
•Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni, Przedwiośnie;
•Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze;
•Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;
•*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;
•Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;
•Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak – wybrane wiersze;
•Miron Białoszewski – wybrane utwory
•wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka;
•wybrana powieść polska z XX lub XXI w. np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga donikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych);
•wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa Dżuma, George’a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz
z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, Umberto Eco Imię róży).
•Witold Gombrowicz *Ferdydurke;
•Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem;
•Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;
•Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem;
•wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego);
•homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.

VII.Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Osiągnięcia ucznia będą systematycznie sprawdzane i oceniane za pomocą kontroli ustnej, obserwacji pracy uczniów, rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych, pisemnego testu sprawdzającego wiadomości z epok literackich. Kontrola i ocena informuje nauczyciela o postępach i umiejętnościach ucznia, a także pozwala ocenić dobór ćwiczeń i metod, które zostały zastosowane dla osiągnięcia celu.

VIII. Ewaluacja programu
Źródłem informacji o programie są jego odbiorcy. Cenne będą formułowane przez nich opinie o programie, jego skuteczności, użyteczności i atrakcyjności oraz fakty przejawiające się w osiągnięciach uczniów, czynionych przez nich postępach, jakości wykonywanych prac. W celu ewaluacji programu będą stosowane następujące narzędzia i techniki:
•obserwacja,
•analiza rozwiązań arkuszy maturalnych,
•ankiety dla uczniów,
•badanie diagnostyczne (próbna matura).
•egzamin maturalny – w związku z kontynuacją programu w następnych latach należy przeprowadzić ewaluację z uwzględnieniem wyników z matury majowej. Dzięki temu oceni się efektywność i skuteczność prowadzonych zajęć, co do liczby godzin, sposobu realizacji i osiągniętych wyników. Sugestie i wnioski płynące z ankiet wykorzystam w toku dalszej pracy dydaktycznej.
Ewaluacja będzie przeprowadzana po zakończeniu roku szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.