X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38830
Przesłano:

Program koła matematycznego. Przygotowanie do matury z matematyki

Program koła matematycznego

Przygotowanie do matury

.................................

ROK SZKOLNY: ............

mgr ....................

Spis treści:

1. Wstęp
2. Cele ogólne programu
3. Cele szczegółowe programu
4. Metody pracy
5. Formy pracy
6. Środki dydaktyczne
7. Osiągnięcia uczniów
8. Tematyka zajęć
9. Ewaluacja programu

1. Wstęp
Matematyka jest jednym z najważniejszych przedmiotów nauczania w szkole. Stymuluje rozwój intelektualny uczniów.
Uzdolnienia i zainteresowania uczniów należy rozwijać zarówno przygotowując do matury jak i pokazując ciekawe, i interesujące zadania wykraczające poza program nauczania. W każdej klasie są uczniowie interesujący się matematyką, pragnący poszerzać swoje wiadomości i umiejętności.
Udział w zajęciach koła matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenie swoich umiejętności, głównie w celu jak najlepszego przygotowania się do matury.
Zajęcia koła matematycznego – przygotowanie do matury, odbywać się będą jeden raz w tygodniu przez cały okres trwania roku szkolnego 2017/2018
Uczestnikami koła matematycznego będą uczniowie klasy IV TG, który w tym roku będą podchodzić do egzaminu maturalnego.
2. Cele ogólne programu
 rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
 uzyskanie zadawalającego wyniku zdawalności egzaminu maturalnego (powyżej 50%),
 doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności,
 opanowanie doboru modeli matematycznych do prostych i nieco trudniejszych sytuacji,
 poszerzanie umiejętnosci uczniów uzdolnionych i szczególnie zainteresowanych matematyką.

3. Cele szczegółowe programu
 rozwijanie uzdolnień,
 uczenie logicznego myślenia,
 aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatyw i realizowania własnych pomysłów,
 wdrażanie do rozwiązywania problemów praktycznych,
 przyzwyczajenie do korzystanie z dostepnych na maturze pomocy dydaktycznych (kalkulator, tablice matematyczne)
 pomoc uczniom z trudnościami w opanowaniu braków z gimnazjum.
 przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,
 rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań,
 uczenie uważnego analizowania treści zadań.

4. Metody pracy
 podająca: pogadanka, wykład, praca z tekstem, pokaz, film, animacja komputerowa, eksponująca: wykonywanie zadań w grupach, zawody matematyczne, referaty uczniów,
 problemowa: rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności,
 aktywizująca: gry dydaktyczne, dyskusje,
 programowana: z użyciem komputerowych programów dydaktycznych.

5. Formy pracy
 rozwiązywanie arkuszy typu maturalnego
 rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych, krzyżówek, itd.,
 sporządzanie pomocy naukowych.

6. Środki dydaktyczne
 przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć,
 Tablice matematyczne
 kalkulatory
 encyklopedie matematyczne,
 komputer, rzutnik,
 programy komputerowe,
 strony internetowe,
 książki matematyczne, zbiory zadań,
 plansze, krzyżówki,
 gry matematyczne i logiczne.

7. Osiągnięcia uczniów
Zakładam, że uczeń realizujący program:
 zda egzamin maturalny z matematyki na co najmniej 50%
 pogłębi swoją wiedzę w zakresie matematyki,
 ugruntuje swoje zainteresowania matematyczne,
 rozwinie umiejętności samodzielnego uczenia się,
 z chęcią będzie brał udział w konkursach matematycznych.

8. Tematyka zajęć
1. Liczby rzeczywiste
2. Równania i nierówności liniowe
3. Równania i nierówności kwadratowe
4. Trygonmetria
5. Funkcja i jej własności
6. Funkcja liniowe
7. Funkcja kwadratowa
8. Równania
9. Funkcja homograficzna
10. Funkcjia wykładnicza
11. Ciągi liczbowe
12. Planimetria
13. Elementy statystyki
14. Teoria prawdopodobieństwa
15. Kombinatoryka
16. Stereometria

9. Ewaluacja programu
Program koła matematycznego został stworzony dla uczniów klas czwartych technikum. Stwarza on możliwości rozwoju zainteresowań matematycznych, rozwija wyobraźnię i logiczne myślenie. Uczeń pogłębia wiadomości i umiejętności zdobywane podczas zajęć lekcyjnych i przygotowuje się do zdanie egzaminu maturalnego
Ewaluacji programu będzie podlegała jego:
- przydatność,
- ciekawość,
- stopień realizacji,
- skuteczność metod i technik.
Powyższe informacje zbierane będą od uczniów poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety pod koniec każdego semestru. Uzyskane w ten sposób informacje będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie.
Narzędzia i metody ewaluacji:
- ankieta dla uczniów,
- bieżący monitoring,
- karty pracy dla uczniów,
- testy,
- konkursy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.