X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38606
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopnień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 2018

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Sandra Szpera
Nazwa i adres placówki: Publiczne Przedszkole nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim
Czas rozpoczęcia stażu: 1.09.2018r. – 31.08.2019r. Publiczne Przedszkole nr 12
Czas zakończenia stażu: 31.05.2020r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ilona Walendowska

Opracowano w oparciu o akty prawne:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia16 sierpnia 2018r.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela z późn. zm. (Dz. U. 2018 poz. 967)

Cele ogólne i szczegółowe.

Cele ogólne :

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności postaw nauczyciela wychowania przedszkolnego określonych w rozporządzeniu, które są niezbędne do uzyskania awansu zawodowego.

Cele szczegółowe :

1. Poznanie przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

2. Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej;

3. Rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;

4. Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;

5. Wykorzystanie w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;

6. Korzystanie w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;

7. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
znajomość środowiska dzieci i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

§ 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien:

1) poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, przedszkola;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
-Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego.

Wrzesień

Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem prowadzonych i obserwowanych

Okres stażu

Przygotowanie scenariuszy zajęć potwierdzonych przez opiekuna

Poznanie zasad prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.

- Analiza dokumentacji przedszkolnej, statut, procedury, IPET-y, dziennik, dziennik wychowawczy, zapoznanie z kalendarzem wydarzeń
Wrzesień

Umiejętność stosowania dokumentacji w praktyce

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.

-Analiza i przyswajanie przedszkolnych przepisów BHP.

- Szkolenie BHP.

- P-POŻ.

Wrzesień

Lista obecności z szkolenia BHP

Uczestnictwo pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji wynikających z ich zadań.

- Współpraca z Radą Pedagogiczną:

*udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Okres stażu
Lista obecności z Rad Pedagogicznych oraz notatki własne

2.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

- Obserwacja
- Analiza obserwowanych zajęć, wykorzystanie wiedzy z obserwacji prowadzenia zajęć przez doświadczoną kadrę
Raz w miesiącu
Notatki własne, potwierdzenie opiekuna stażu o odbyciu obserwacji
2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;

3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;

3.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i Dyrekcji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora przedszkola

- Analiza przeprowadzonych zajęć, wyciągnięcie wniosków, odniesienie się do uwag opiekuna stażu i Dyrektora Przedszkola

- Raz w miesiącu

- Raz w roku
Scenariusz zajęć

4) uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.

4.
Doskonalenie zawodowe.

- Studia podyplomowe na kierunku : Doskonalenie kompetencji wychowawczych.
2018 – 2019

Indeks, dyplom ukończenia studiów

- Studia podyplomowe na kierunku:
Edukacja i wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera.
2018 – 2019

Indeks, dyplom ukończenia studiów

- Kurs terapii behawioralnej
Czerwiec/lipiec 2019
Zaświadczenie ukończenia kursu

- Szkolenie z nauki czytania metodą krakowską symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania.
Październik 2018
Zaświadczenie ukończenia szkolenia

- Kurs integracji sensorycznej
Luty/kwiecień 2019
Zaświadczenie ukończenia kursu

- Szkolenie Super Polak – Maluch i Przedszkolak
Grudzień 2018
Zaświadczenie ukończenia szkolenia

- Warsztaty KLANZA
,, Gramy, śpiewamy, tańczymy – razem dobrze się bawimy”
Grudzień 2018
Zaświadczenie ukończenia szkolenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.