X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38436
Przesłano:
Dział: Języki obce

I'm in! - Wchodzę w to! Program językowo-kulturoznawczy dla uczniów klas 4-6

I'm in! - Wchodzę w to!

Program Językowo-Kulturoznawczy dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.

Autor: Joanna Pośnik
Rok szkolny 2016/2017

SPIS TREŚCI

I. Wstęp – ogólne założenia programu. s. 3
II. Cele programu. s. 5
III. Treści programowe. s. 6
IV. Oczekiwane efekty. s. 8
V. Ewaluacja programu. s. 9

WSTĘP - OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Niniejszy program zakłada przede wszystkim aktywizację uczniów poprzez wskazywanie im drogi, pomysłów i zachęcenie do kreatywnego działania. Określenie celu bądź celów nauki to warunek niezbędny do efektywnego uczenia się i przyswajania wiedzy i umiejętności. Program ten pozwala uczniom wyznaczać swoje cele i je realizować, nie rezygnując jednocześnie z ogólnych założeń programowych, gdyż są one tak skonstruowane, by sprostać wymaganiom i oczekiwaniom współczesnego ucznia. Tytuł programu jest dobrze przemyślany. Łączy on w sobie główne hasła programu w jedno - marzenia, pomysły, plany, twórcze działanie, pełne i świadome zaangażowanie, kreatywność i konsekwencja. Uczeń dosłownie wchodzi w to, co sam sobie zaplanuje, a więc robi to chętnie, z zaangażowaniem i zapałem do pracy! Uczniowie uczestniczą w warsztatach kulturoznawczych, podczas których "wędrują" po krajach anglojęzycznych, planując swoją "podróż" w każdym szczególe. W poszukiwaniu niezbędnych im informacji korzystają z technologii informatyczno-komunikacyjnych, głównie w języku angielskim. Pomocą służą im dostępne słowniki online, rozmaite portale, strony internetowe, a także platforma eTwinning, na której zdobywają nowe znajomości i uczą się praktycznego zastosowania języka angielskiego. W celach utrwalania bardzo podstawowej wiedzy korzystają z aplikacji telefonicznej duolingo (lub jej odpowiednika na komputerze stacjonarnym lub laptopie), która wymusza na nich codzienną pracę z językiem, w typowych zadaniach gramatyczno-leksykalnych. Pracując w grupie, uczeń uczy się komunikacji i nabywa kompetencji społecznych, wczuwa się w pewne role, by potem swobodnie przejść do rzeczywistości. Uczeń otwiera się, komunikuje w języku angielskim z innymi uczniami, poszukuje informacji w anglojęzycznych źródłach, zdobywa je posługując się również językiem angielskim. Jego działania nadzoruje i wspiera nauczyciel, który nakierowuje go, pomaga, podpowiada mu i motywuje go do dalszej pracy. Takie działania otwierają uczniom okno na świat i pozwalają im przejść przez życie w sposób odważny i pewny siebie. Uczniowie nabywają umiejętności językowych i/lub doskonalą je podczas niesztampowych zajęć, nie pracują z podręcznikiem lecz materiałem prawdziwym, źródłowym i nieprzekształconym. W realizacji programu nacisk kładziony jest także na wypracowanie umiejętności notowania i wychwytywania nowych i ważnych informacji (słownictwa, wymowy, zagadnienia gramatycznego, słów-kluczy). Zatem prowadzony jest wieloletni zeszyt lub dziennik, w którym uczeń gromadzi najważniejsze dla niego informacje i szanuje je, wiedząc, że ich zbiór będzie stanowił dla niego pewnego rodzaju warsztat pracy – źródło, do którego zawsze powróci i świetnie się w nim odnajdzie.

CELE PROGRAMU

1. Rozwijanie wyobraźni oraz rozbudzanie kreatywności w zdobywaniu wiedzy.
2. Kształtowanie umiejętności planowania swojej pracy oraz dążenia do realizacji wyznaczonych sobie celów.
3. Pokonywanie przez dzieci nieśmiałości i wyzbywanie się kompleksów, kształtowanie postawy otwartej na świat i ludzi.
4. Zaspokajanie potrzeby wyrażania własnych pomysłów oraz sposobów ich realizacji .
5. Wskazywanie na wartość współdziałania w zespole, grupie bądź parze.
6. Uczenie odpowiedzialności, rzetelności, konsekwentnego podejścia do tego, czego się podejmujemy.
7. Kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w rozmaitych okolicznościach.
8. Wzbogacanie słownictwa oraz ogólnej wiedzy gramatycznej.
9. Wzbogacanie wiedzy kulturoznawczej o krajach anglojęzycznych.
10. Pokazywanie uczniom efektywnych sposobów uczenia się.
11. Uczenie świadomego i bezpiecznego poruszania się po Internecie jako źródła wiedzy i informacji.
12. Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych do tworzenia nowoczesnych ekspozycji swojej wiedzy (projekty, filmy, prezentacje itp.).
13. Ćwiczenie poprawnej wymowy w języku angielskim (wprowadzenie elementów fonetyki angielskiej, zapisu fonetycznego)

TREŚCI PROGRAMOWE

„We plan, we decide, we accept” – Planujemy, decydujemy, akceptujemy.
1. Zapoznanie uczniów z programem oraz omówienie z nimi pomysłów na jego realizację.
2. Pierwsze planowanie i decydowanie czego chcę się nauczyć i jak zdobyć tą wiedzę.
3. „Moja skarbnica wiedzy”, czyli mój zeszyt najważniejszych rzeczy.
4. Portfolio – zakładam je, wiem czym jest i czemu służy.

„We search, we find, we select” – Szukamy, znajdujemy, wybieramy.
1. Nauczycielu wskaż mi drogę – ukierunkowanie uczniów, wskazanie im źródeł informacji (wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych).
2. Z czego korzystać teraz, przy czym warto się zatrzymać – wskazanie uczniom sprawdzonych stron, portali, aplikacji telefonicznych, słowników online, z których warto korzystać na dłużej (duolingo, eTwinning).
3. Słowa klucze – jak je odnaleźć i jak z nich umiejętnie korzystać w wyszukiwaniu informacji.

„We communicate, we present our ideas and discuss them” – Komunikujemy się, przedstawiamy swoje pomysły i omawiamy.
1. Chciałbym zobaczyć... - co o tym sadzisz? Omówienie planów pracy i dalszej nauki, rozwijania wiedzy kulturoznawczej.
2. Zaplanujmy wyjazd do Wielkiej Brytanii! – dzielimy się pracą, wspólnie ustalamy cele naszej „kulturoznawczej wyprawy”.
3. Porozmawiajmy – ćwiczenia komunikacyjne. Zwyczajne rozmowy na zwyczajne tematy, czyli nie boimy się mówić.
4. Pierwsze kroki w tworzeniu własnej, nienarzucanej notatki – zapisujemy to, co uznajemy za ważne i warte zapamiętania.
5. Pytam, jestem ciekawy, chcę wiedzieć – objaśnienie nieznanego słownictwa w języku angielskim, krótkie omawianie zagadnień gramatycznych wynikające z bieżących potrzeb uczniów.
6. Ćwiczenia poprawności wymowy, wprowadzanie elementów fonetyki i transkrypcji.

„We get involved, we act, we create” – Angażujemy się, odgrywamy, tworzymy.
1. Scenki sytuacyjne – odgrywanie przez uczniów scenek w rozmaitych okolicznościach.
2. Z bagażem wiedzy wychodzimy do ludzi – wyjścia w teren, wykonywanie telefonów, pisanie listów z osobami zewnątrz, w autentycznych okolicznościach.
3. Nowoczesna kreatywność – przedstawianie efektów swojej pracy w postaci filmów, prezentacji, rysunków, połączenia obrazów i dźwięku.

„We sum up, we draw conclusions, we evaluate” – Podsumowujemy, wyciągamy wnioski, oceniamy.
1. Wyrażanie przez uczniów opinii na temat mocnych i słabych stron podejmowanych wspólnie działań.
2. Konstruowanie wniosków do dalszej pracy i planowanie jej.
3. Samoocena oraz ocena koleżeńska – analizowanie działań moich i innych.
4. Zajrzyjmy do naszego portfolio! – analiza postępów lub ich barku w oparciu o zawartość stworzonego portfolio (diagnozy, karty pracy, prace pisemne, nagrania audio i wideo, ankiety...)

OCZEKIWANE EFEKTY – OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

1) uczeń nabiera kompetencji społecznych sprawdzając swoje umiejętności językowe w codziennym życiu, rozmowach na rozmaite tematy;
2) uczeń jest bezpośredni, przełamuje barierę językową i swój strach przed porozumiewaniem się w językiem obcym;
3) uczeń planuje swoją pracę i zadania, starając się konsekwentnie z nich wywiązać;
4) uczeń współdziała w grupie, stanowi jej integralną część odpowiedzialną za konkretne działanie, a jednocześnie jednostkę indywidualną, która zmierza do osiągnięcia zamierzonego celu, a tym samym sukcesu;
5) uczeń poznaje kulturę, tradycje, obyczaje, zwyczaje żywieniowe, geografię, historię i legendy krajów anglojęzycznych;
6) uczeń poznaje nowe metody uczenia się, w tym tworzenia rozmaitych form notatek, systematyzowania swojej pracy tak by była ona najefektywniejsza;
7) uczeń "gromadzi" i selekcjonuje swoją wiedzę w notatniku, zapisując w nim dane według niego warte bądź trudne do zapamiętania, niezbędne do dalszego rozwoju, mając świadomość ich późniejszego praktycznego wykorzystania;
8) uczeń wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w zdobywaniu wiedzy;
9) uczeń wykorzystuje kamerę wideo, telefon, dyktafon w tworzeniu nagrań i scenek, by móc potem wyciągnąć wnioski do dalszej pracy (wykorzystanie narzędzi oprogramowania komputerowego – Paint, Power Point, Word, Mowie Maker itp.);
10) uczeń dokonuje samooceny oraz podlega ocenie koleżeńskiej, wyraża swoje zdanie, opinie i wnioskuje;
11) uczeń stosuje całe spektrum słownictwa, struktur gramatycznych oraz funkcji językowych, w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów;
12) uczeń bierze aktywny udział w scenkach sytuacyjnych jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych okoliczności, w jakich może się w życiu znaleźć (w hotelu, restauracji, na dworcu, w rozmowie telefonicznej itp.) i odgrywa w nich rozmaite role;
13) uczeń uczy się zagadnień gramatycznych w kontekście, a trudniejsze zagadnienia są mu pokrótce na bieżąco objaśnianie;
14) uczeń tworzy portfolio, dokonuje samooceny oraz oceny innych.

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacją programu będą przede wszystkim diagnozy wstępne i końcowe. Uczniowie objęci programem na zajęciach koła zainteresowań lub innych zajęciach pozalekcyjnych zostaną zdiagnozowani na początku pracy oraz na koniec. Wyniki diagnoz oraz ich wnikliwa analiza wskażą efekty pracy uczniów pracujących z niniejszym programem. Ponadto, program zakłada ankietowanie uczniów oraz wywiady z nimi, które mają jasno określać mocne i słabe strony programu według uczniów, czyli jego bezpośrednich odbiorców. Wnioski wyciągnięte z ww. badań umożliwią modyfikację programu oraz wprowadzanie nowatorskich działań. Uczeń będzie miał więc realny wpływ na istnienie programu i jego rozwój. Program ten bowiem jest nakierowany na potrzeby uczniów i ich pomysły, które mogą wzbogacić warsztat pracy z uczniami, a im samym umożliwić wykazanie się i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.