X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38308
Przesłano:

Plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy: mgr Katarzyna Mazurek

Nazwa placówki:
Data rozpoczęcie stażu: 01.09.2018 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2021 r.
Opiekun stażu:
Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania do wykonania
Formy realizacji
(Tabela - red.)

Planowanie rozwoju awansu zawodowego

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Zredagowanie w odpowiednim terminie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku zawodowego, wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
3. Współpraca z opiekunem stażu.

Rozwijanie własnych kompetencji psychologiczno-pedagogicznych

1. Korzystanie z księgozbioru biblioteki szkolnej, w szczególności z działów: pedagogika, psychologia, wychowanie.
2. Współpraca z biblioteką szkolną w tworzeniu księgozbioru przydatnego w pracy terapeuty pedagogicznego.
3. Studiowanie literatury dotyczącej pracy z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia:
- Terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii
- Terapia pedagogiczna
- Praca z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera
- Rozwijanie umiejętności społecznych

Doskonalenie pracy własnej

1. Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy i konspektów zajęć.
2. Opracowanie ulotek dla rodziców i nauczycieli na temat pracy z dzieckiem dyslektycznym.
3. Prowadzenie gazetki informacyjno-motywującej do pracy dla uczniów i rodziców.
4. Wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce terapeutyczne potrzebne do prowadzenia zajęć.
5. Prowadzenie szkolnego „Klubu Przyjaciół Bratka” zachęcającego dzieci z ryzyka dysleksji do czytelnictwa.
6. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez WCIES.
7. Udział w kursach, konferencjach, warsztatach pozwalających udoskonalić swój warsztat pracy.
8. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Logopedia.
9. Organizacja miejsca do pracy z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb swoich i uczniów.

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu praz potrzeb placówki

1. Ustalenie z innymi nauczycielami harmonogramu uroczystości i imprez okolicznościowych.
2. Organizacja lub współorganizacja akcji, uroczystości i imprez szkolnych.
3. Aktywny udział w pracach zespołu integracyjnego.
4. Praca w zespołach i komisjach szkolnych.
5. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej, współpraca w tworzeniu próbnych testów kompetencji dla uczniów z dysfunkcjami (współpraca z zespołem przedmiotowym nauczycieli języka polskiego).
6. Podejmowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli – promocja właściwych postaw.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej

1. Prowadzenie e-dziennika Librus.
2. Pisanie sprawozdań z semestralnej i rocznej pracy terapeuty pedagogicznego.
3. Wypełnianie kart informacyjnych o uczniach.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Zadania do wykonania
Formy realizacji

Rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów

1. Diagnoza uczniów klas pierwszych. Własna obserwacja i ocena poziomu funkcjonowania dzieci, ich możliwości i ewentualnych trudności. Wywiad z wychowawcą.
2. Zapoznanie się z dokumentacją dzieci – orzeczeniami, opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
3. Udział w spotkaniach i konsultacjach z nauczycielami i specjalistami dotyczących pracy z dziećmi.

Planowanie własnej pracy terapeutycznej

1. Opracowanie rocznych planów pracy terapeutycznej w poszczególnych grupach.
2. Dobór odpowiednich metod i form pracy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka.
3. Współpraca z wychowawcami oraz specjalistami podczas pisania opinii, a także Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Zadania do wykonania
Formy realizacji

Wzbogacanie warsztatu pracy

1. Poszukiwanie wiedzy na temat różnorodnych metod aktywizujących.
2. Stosowanie nowych metod aktywizujących, polisensorycznych i terapeutycznych w pracy z uczniami.
3. Udział w lekcjach otwartych w celu wzbogacenia metod pracy. Korzystanie z tzw. „dobrych praktyk”.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Zadania do wykonania
Formy realizacji

Prowadzenie i ewaluacja zajęć
1. Opracowanie konspektów zajęć i ich omówienie z opiekunem.
2. Przygotowanie odpowiednich materiałów i pomocy dydaktycznych.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, omówienie zajęć z opiekunem, ich analiza, wyciągnięcie wniosków.
4. Samodzielne prowadzenie i omówienie zajęć w obecności Dyrektora/Wicedyrektora.

Podsumowanie pracy własnej
1. Opracowanie semestralnych i rocznych ewaluacji osiągnięć dziecka.
2. Dokonanie samooceny semestralnej i całorocznej pracy własnej.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Zadania do wykonania
Formy realizacji

Wymiana doświadczeń zawodowych

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
2. Udział w zajęciach otwartych organizowanych na terenie szkoły.
3. Czynny udział w omawianiu obserwowanych zajęć, zadawanie pytań, wyciąganie wniosków.
4. Dzielenie się samodzielnie przygotowanymi materiałami dydaktycznymi/terapeutycznymi.

Współpraca z nauczycielami i specjalistami

1. Prowadzenie zajęć grupowych z wykorzystaniem elementów terapii ręki oraz grafomotoryki:
- dzielenie się wiedzą z nauczycielami i rodzicami z zakresu terapii ręki na łamach gazetki szkolnej oraz podczas spotkań;
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w klasach pierwszych na temat poprawnego chwytu narzędzia pisarskiego.
2. Udział w Radach Pedagogicznych, w tym także szkoleniowych, współpraca z gronem pedagogicznym.
3. Udział w spotkaniach zespołu specjalistów.

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania
Formy realizacji

Rozpoznawanie problemów rozwojowych i środowiskowych uczniów oraz ich potrzeb, uwzględnianie ich w pracy z dzieckiem

1. Współpraca ze specjalistami (psycholog, rehabilitant, logopeda, rewalidator, pedagog, socjoterapeuta).
2. Indywidualizowanie pracy dzieci pod względem ich możliwości o potrzeb rozwojowych.

Nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi opiekę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami

1. Współpraca z Przedszkolami Integracyjnymi, Ośrodkiem Sportu.
2. Udział w imprezach, akcjach charytatywnych.
3. Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Podejmowanie działań przygotowujących dzieci zagrożonych niedostosowanych społecznie, uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera do uczestnictwa w życiu społecznym

1. Kształtowanie umiejętności społecznych uczniów podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:
- nabywanie przez dzieci wiedzy o sobie, swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu;
- nauka rozpoznawania swoich emocji i wyrażanie ich w sposób akceptowalny;
- nabywanie przez dzieci coraz większej samodzielności w kontaktach interpersonalnych.

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania
Formy realizacji

Analiza przepisów prawa oświatowego

1. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Ustawa – Prawo oświatowe
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej
- Karta Praw Dziecka
- Statut Szkoły
- Program wychowawczo-profilaktyczny
- Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
- Regulamin oceniania zachowania

Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego w praktyce

1. Wykorzystanie przepisów o pomocy pedagogicznej w trakcie pracy z uczniem ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu.
2. Pełnienie dyżurów w wyznaczonym czasie.
3. Organizacja wyjść/wycieczek.
4. Wykorzystanie przepisów prawa w pracy, m.in. w promowaniu uczniów, rozmowach z rodzicami.
5. Uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych dotyczących prezentacji, wprowadzanych zmian i interpretacji aktów prawnych.

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzanych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Zadania
Formy realizacji

Poznanie nowych programów komputerowych

1. Zapoznanie z nowymi programami komputerowymi.
2. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera i programów edukacyjnych.
3. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami na temat nowych programów komputerowych.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy terapeuty pedagogicznego

1. Przygotowanie pomocy terapeutycznych za pomocą technologii komputerowej.
2. Korzystanie z laptopa, projektora, tablicy interaktywnej podczas pracy z dziećmi.
3. Tworzenie dokumentów szkolnych, scenariuszy zajęć, ogłoszeń, sprawozdań, dokumentów związanych z realizacją stażu przy pomocy technologii komputerowej.
4. Korzystanie ze stron internetowych, platform, zasobów multimedialnych oraz blogów naukowych w celu pozyskiwania informacji oraz materiałów potrzebnych do planowania i oceny pracy własnej.

Publikacje w Internecie

1. Publikowanie wybranych własnych scenariuszy zajęć.
2. Publikowanie w gazetce szkolnej i na stronie internetowej relacji z pracy w grupie.
3. Publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.